Wilno cz. 2..pdf

(288 KB) Pobierz
oredzie69-2008.p65
10
Orędzie Miłosierdzia 69
ŒLADAMI ŒWIÊTEJ
Podążając śladami św. Siostry Faustyny,
kontynuujemy podróż po Wilnie. Z Antokolu,
gdzie był klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, przenosimy się do centrum
miasta, by nawiedzić miejsca związane z poby-
tem w nich Apostołki Miłosierdzia Bożego i dzie-
łem, które jej Jezus polecał. Najpierw skieruje-
my nasze kroki na ul. Ras 6, gdzie pod okiem
Siostry Faustyny malowany był pierwszy obraz
Jezusa Miłosiernego. Chodzi o budynek, który
był kapelanią przy klasztorze sióstr wizytek i koś-
ciele pw. Serca Bożego. W nim w latach 30. XX
wieku na pierwszym piętrze mieszkał ks. Michał
Sopoćko, a na parterze malarz Eugeniusz Kazi-
mirowski. W okresie powojennym budynek
wchodził w kompleks więzienny, a dziś miesz-
kają w nim Siostry Jezusa Miłosiernego.
Ksiądz Michał Sopoćko zaciekawiony, jak
będzie wyglądał wizerunek Pana Jezusa według
wizji Siostry Faustyny, poprosił o namalowanie
obrazu właśnie Eugeniusza Kazimirowskiego. Ten
znany w środowisku wileńskim malarz kształcił
się w Krakowie w pracowniach Łuszczkiewicza,
Axentowicza i Wyczółkowskiego oraz we Lwo-
wie, Monachium i Paryżu. Ostateczny szlif ma-
larski uzyskał w 1900 roku w Akademii św. Łuka-
sza w Rzymie. Z Wilnem związał się na trwałe
po roku 1914. Był długoletnim wykładowcą Se-
minarium Nauczycielskiego, dekoratorem teatral-
nym oraz członkiem zarządu Wileńskiego To-
warzystwa Niezależnych Artystów Sztuk Plastycz-
nych. Malował głównie pejzaże i portrety, ale
sięgał też po tematykę religijną.
Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego roz-
poczęło się w styczniu 1934 roku i odbywało się
w wielkiej dyskrecji. Ażeby nie zwracać uwagi sióstr
wspominała przełożona m. Irena Krzyżanow-
ska – odnośnie wewnętrznych przeżyć Siostry Faus-
tyny, w każdą sobotę w godzinach rannych chodzi-
łam z nią na Mszę świętą do Ostrej Bramy, a po
Mszy świętej wstępowałyśmy do artysty malarza, któ-
remu Siostra Faustyna udzielała dokładnych infor-
macji, jak powinien wymalować obraz miłosierne-
go Pana Jezusa. W czerwcu 1934 obraz Jezusa Mi-
łosiernego był gotowy, ale Siostra Faustyna nie
była z niego zadowolona. Skarżąc się Jezusowi
mówiła: Kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jes-
teś? W odpowiedzi usłyszała:: Nie w piękności far-
by ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce
Mojej (Dz. 313) . Ksiądz Sopoćko początkowo
umieścił ten obraz w korytarzu sióstr bernardy-
nek przy kościele św. Michała. Ale w Wielkim
Tygodniu 1935 roku Siostra Faustyna zdecydowa-
nie oświadczyła, że Pan Jezus żąda, by Jego wi-
zerunek był wystawiony w Ostrej Bramie na
czas triduum kończącego Jubileusz Odkupienia
świata. Wkrótce dowiedziałem się – wspominał ks.
Sopoćko – że będzie owo triduum, na które ksiądz
proboszcz ostrobramski, kanonik Stanisław Zawadz-
ki, prosił mię, bym wygłosił kazanie. Zgodziłem się
pod warunkiem umieszczenia owego obrazu jako de-
koracji w oknie krużganku, gdzie wyglądał imponu-
jąco i zwracał uwagę wszystkich bardziej niż obraz
Matki Boskiej. Siostra Faustyna przeżyła wielką ra-
dość, widząc spełnienie życzeń Jezusa, bo obraz
został publicznie uczczony i to w dniu, który On
wybrał na Święto Miłosierdzia. Ksiądz Sopoćko
głosił kazanie o tym największym przymiocie Boga,
a ona sama ujrzała, jak Jezus na obrazie przybrał
żywą postać, a Jego promienie przenikały do serc
ludzi przybyłych na tę uroczystość.
Nie bez znaczenia jest też miejsce pierw-
szego wystawienia obrazu Jezusa Miłosiernego –
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej
Bramie. Ostra Brama została wybudowana w XVI
wieku wraz z murami miejskimi jako pierwsza
ZMBM www.faustyna.pl
98819995.002.png 98819995.003.png 98819995.004.png
styczeń, luty, marzec 2009
11
SIOSTRY FAUSTYNY (9)
z bram miasta. Przez nią prowadził trakt do Mied-
nik, Oszmiany i Mińska, stąd początkowo zwana
była Bramą Miednicką, a także „Zaranną”. Póź-
niej nazwano ją Ostrą ze względu na południo-
wy kraniec miasta zwany właśnie Ostrym. W bra-
mie umieszczono obraz Matki Bożej, który już
w XVII wieku cieszył się wielką czcią. Opiekę nad
nim przejęli karmelici posługujący w przylegają-
cym do Ostrej Bramy kościele św. Teresy. W 1671
wybudowano drewnianą kaplicę, która po niespeł-
na pięćdziesięciu latach spłonęła. Na jej miejscu
w roku 1829 zbudowano nową, murowaną, w stylu
neoklasycznym. O wielkiej miłości Wilnian do
Matki Bożej Ostrobramskiej świadczą chociażby
bardzo liczne wota. Już w XVIII wieku Matka
Boża otrzymała, prawdopodobnie od cechu złot-
ników, piękną suknię wykonaną z pozłacanego
srebra. W wieku XX obraz był dwukrotnie koro-
nowany papieskimi koronami, a Matce Bożej
Ostrobramskiej nadano tytuł Matki Miłosierdzia.
W marcu 1936 roku Siostra Faustyna na stałe
wyjechała z Wilna, ale ks. Sopoćko kontynuował
jej misję w tym mieście. Na wszelkie sposoby starał
się propagować nabożeństwo do Bożego Miło-
sierdzia, a także zgłębiał teologiczną wiedzę na
temat tej tajemnicy. W Wilnie pozostały więc inne
miejsca związane nie tyle z samą Siostrą Faustyną,
co z misją zleconą jej przez Pana Jezusa. Warto
wspomnieć tu o kościele św. Michała Archanio-
ła, gdyż to właśnie w nim, od 1937 roku do cza-
su zamknięcia kościoła w 1948 roku, wisiał obraz
Jezusa Miłosiernego. W miejscu tego kościoła
i klasztoru sióstr bernardynek znajdował się kie-
dyś średniowieczny pałac rodziny Sapiehów.
Wielki hetman litewski i wojewoda wileński, Lew
Sapieha, podarował pałac bernardynkom i do-
stosował budowlę do potrzeb klasztoru. W la-
tach 1594-1596 zbudował przy klasztorze kościół
pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła.
W 1933 kościół i klasztor poddano renowacji, nie-
stety w 1948 roku został zamknięty, a od 1956 peł-
ni rolę muzeum architektury.
Po zamknięciu kościoła św. Michała, jego
wyposażenie, a więc także obraz Jezusa Miłosier-
nego, przeniesiono do kościoła Świętego Ducha.
Pierwotnie był to drewniany kościół wzniesiony
za czasów króla Władysława Jagiełły. Po pożarze
w 1441 roku odbudował go Kazimierz Jagielloń-
czyk. Od początku XVI wieku opiekowali się koś-
ciołem dominikanie, których sprowadził do Wil-
na Aleksander Jagiellończyk. W drugiej połowie
XVIII wieku dokonano kolejnej przebudowy koś-
cioła nadając mu obecny wygląd zewnętrzny. Od
czasu zamknięcia klasztoru przez władze carskie
w 1844 roku, kościół pełni funkcje kościoła para-
fialnego. Wewnątrz znajdują się liczne freski i ob-
razy. W tym kościele pierwszy wizerunek Jezusa
Miłosiernego przechowywano najpierw jako depo-
zyt kościoła św. Michała, a od 1985 roku przez 10
lat obraz był wystawiony do publicznego kultu
w bocznym ołtarzu.
28 września 2005 roku decyzją metropolity
wileńskiego A. Ba č kisa obraz Jezusa Miłosierne-
go został przeniesiony do kościoła Świętej Trój-
cy. W tym miejscu kościół istniał już w XV wie-
ku i był wtedy prawdopodobnie drewniany. Nie
ma pewnych wiadomości, kiedy wzniesiono koś-
ciół murowany. W 1536 roku król Zygmunt I ufun-
dował przy kościele szpital. W początkach XIX
władze zamieniły kościół w cerkiew prawosławną
i po przebudowie zatracił on prawie zupełnie swój
pierwotny wygląd. Sto lat później zwrócono go
katolikom, którzy poddali go renowacji. Dzisiaj
kościół Świętej Trójcy jest sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego.
s. M. Natanaela Czajkowska ZMBM
ZMBM www.faustyna.pl
98819995.005.png 98819995.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin