Pierwotniaki oportunistyczne.pdf

(72 KB) Pobierz
z19.qxd
PRACE POGLĄDOWE
Adv Clin Exp Med 2005, 14 , 2, 349–355
ISSN 1230−025X
M ARIA W ESOŁOWSKA 1 , J ACEK G ĄSIOROWSKI 2 , S TANISŁAW J ANKOWSKI 1
Pierwotniaki oportunistyczne występujące
u osób z niedoborami immunologicznymi
The Opportunistic Protozoa in Immunocompromised Individuals
1 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu
Streszczenie
Pasożyty oportunistyczne są przyczyną poważnych schorzeń u pacjentów w stanie immunosupresji, szczególnie
zakażonych HIV (CD4 < 100/mm 3 ). Do najczęściej spotykanych drobnoustrojów należą Cryptosporidium , mikro−
sporydia, Toxoplasma gondii , Isospora belli i Cyclospora cayetanensis . W artykule scharakteryzowano biologię,
epidemiologię oraz diagnostykę wybranych gatunków ( Adv Clin Exp Med 2005, 14, 2, 349–355 ).
Słowa kluczowe: zakażenie oportunistyczne, Cryptosporidium , mikrosporydia, Toxoplasma , epidemiologia, transmisja.
Abstract
Opportunistic parasites are recognized as an important cause of severe infections in immunocompromised patients,
especially those with HIV (CD4 < 100/mm 3 ). The most frequent microorganisms are Cryptosporidium , microspo−
ridia, Toxoplasma gondii , Isospora belli and Cyclospora cayetanensis . This paper reviews basic biology, epidemio−
logy, microscopic, immunological and molecular methods used to detect and identify species ( Adv Clin Exp Med
2005, 14, 2, 349–355 ).
Key words: opportunistic infections, Cryptosporidium , microsporidia, Toxoplasma , epidemiology, transmission.
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie in−
wazjami oportunistycznymi. Wywoływane są
przez organizmy znajdujące się w środowisku
człowieka, które u osób z zaburzeniami odporno−
ści występują częściej i powodują choroby o cięż−
szym przebiegu niż u osób immunokompetent−
nych. Do wzrostu zainteresowania przyczynił się
gwałtowny rozwój pandemii AIDS. Szacuje się, że
w 2002 r. ponad 40 milionów ludzi na świecie by−
ło zakażonych wirusem HIV [1]. Wiadomo, że
ważną rolę w zapobieganiu chorobom odgrywa
nie tylko poziom stanu sanitarnego, ale również
sytuacja ekonomiczna, warunki socjalne i klimat.
W związku z tym wyższą częstość zarażenia pier−
wotniakami oportunistycznymi notuje się w kra−
jach rozwijających się niż w rozwiniętych [2].
Ryzyko wystąpienia niektórych zakażeń opor−
tunistycznych wzrasta wraz ze spadkiem liczby
limfocytów CD4 w krwi obwodowej. U osób
z prawidłowym układem odpornościowym zaraże−
nia są bezobjawowe bądź mogą wystąpić skąpe
objawy kliniczne, z reguły ustępujące samoistnie
[3, 4]. U osób ze znaczącymi niedoborami immu−
nologicznymi, np. w przebiegu zakażenia HIV,
u chorych przyjmujących leki immunosupresyjne,
u niemowląt oraz u dzieci z niedojrzałym jeszcze
układem immunologicznym, a także u ludzi
w podeszłym wieku, organizmy oportunistyczne,
a wśród nich pasożyty mogą stać się przyczyną
poważnych schorzeń, będących niekiedy nawet
bezpośrednią przyczyną śmierci. W praktyce kli−
nicznej rozpoznaje się coraz większą liczbę gatun−
ków pasożytniczych patogenów. U osób w stanie
immunosupresji obraz kliniczny może być typo−
wy, ale coraz częściej dochodzi również do zajęcia
różnych narządów i układów, w których nie po−
winny pasożytować te organizmy [5].
Źródłem zarażenia patogenami oportunistycz−
nymi są najczęściej: woda zanieczyszczona stadia−
mi dyspersyjnymi, skażona żywność, gleba i kon−
82549393.001.png
350
M. W ESOŁOWSKA , J. G ĄSIOROWSKI , S. J ANKOWSKI
takt z osobą zarażoną [5, 6]. W niektórych przy−
padkach można zarazić się poprzez transplantację
narządów od chorego dawcy [7]; dotyczy to np. to−
ksoplazmozy. W ostatnich latach zanotowano wy−
buchy epidemii wywołane przez różne gatunki
pierwotniaków oportunistycznych. W 1993 r. wy−
buchła największa, obejmująca setki tysięcy ludzi,
wodnopochodna epidemia kryptosporydiozy
w Milwauke (USA). Zarażonych wówczas zostało
403 000 osób, 4 tysiące hospitalizowano, a około
100 osób z niedoborami immunologicznymi zmar−
ło [8]. Należy również wymienić wodnopochodną
epidemię mikrosporydiozy we Francji [9].
Zarażenia pasożytniczymi pierwotniakami są
często problemem niedocenianym przez lekarzy.
Wśród organizmów oportunistycznych zwraca się
zwykle uwagę na zakażenia bakteryjne i grzybicze,
rzadziej pasożytnicze. Wynika to niejednokrotnie
z trudności diagnostycznych, ponieważ tradycyjne
metody wykrywania wymagają dużego doświad−
czenia, a metody molekularne są kosztowne i wy−
konywane tylko w niektórych laboratoriach. Nie−
dostatek ogólnie dostępnych informacji dla leka−
rzy, trudności w interpretacji wyników badań,
a także brak dostatecznych standardów diagno−
stycznych wpływa na mniejsze zainteresowania tą
grupą patogenów. W artykule przedstawiono biolo−
gię, epidemiologię, źródła i drogi zarażeń najczę−
ściej spotykanymi pierwotniakami oportunistycz−
nymi w naszej strefie klimatycznej. Zalicza się do
nich przede wszystkim: Cryptosporidium sp., mi−
krosporydia , Toxoplasma gondii oraz Isospora bel−
li i Cyclospora cayetanensis. W warunkach poza−
europejskich wymienia się również Leishmania
donovani , lecz ze względu na występowanie geo−
graficzne nie jest szerzej omawiany w pracy.
nocześnie szeroko rozpowszechniony u zwierząt,
głównie cieląt i owiec. U pacjentów stwierdzono
ponadto dwa gatunki typowe dla zwierząt: C. me−
leagridis oraz C. felis [11].
Cykl rozwojowy Cryptosporidium zachodzi
u jednego żywiciela i zwykle jest ograniczony do
enterocytów jelita cienkiego. Stadium dyspersyj−
nym jest oocysta. Człowiek zaraża się na drodze
fekalno−oralnej, inhalacyjnej, przez picie wody
skażonej oocystami, spożywanie skażonej żywno−
ści oraz kontakt z zarażonymi zwierzętami [4, 6].
Największym rezerwuarem zoonotycznym są za−
rażone zwierzęta, które wraz z kałem wydalają oo−
cysty do środowiska i są ciągłym źródłem inwazji.
Należą tu zarówno zwierzęta hodowlane, a zwła−
szcza bydło, kozy i owce, jak i dziko żyjące [3, 5,
6, 12]. Na przykład obecność oocyst C. parvum
stwierdzono u gryzoni ze sklepów zoologicznych,
które są często trzymane również w warunkach
domowych. Bliski kontakt człowieka ze zwierzę−
tami, niedocenianie roli higieny, sprzyja zaraże−
niom, a szeroki wachlarz żywicielski przyczynia
się do zanieczyszczenia środowiska. Wykazano,
że cielęta z biegunką, zarażone C. parvum , wyda−
lają do środowiska kilka miliardów oocyst dzien−
nie. Skażenie gleby prowadzi do zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i gruntowych. Sprzyjają
temu ulewne deszcze, powodzie i niedoskonały
proces uzdatniania wody. Oocysty są oporne na
działanie wielu czynników fizykochemicznych,
takich jak niska temperatura środowiska i chloro−
wanie wody, a z powodu swoich małych rozmia−
rów nie są zatrzymywane przez filtry w procesie
oczyszczania. Tradycyjne metody uzdatniania wo−
dy pitnej nie niszczą oocyst. Jak wynika z uzyska−
nych informacji, we wrocławskich basenach re−
kreacyjnych woda jest jedynie chlorowana. Zatem
do zarażenia może dojść również przez przypad−
kowe spożycie skażonej wody podczas kąpieli
w zbiorniku naturalnym lub basenie [6, 8]. Wyka−
zano, że wektorami C. parvum mogą być również
muchy, przenoszące oocysty na żywność [13].
Nieznana jest jeszcze skala tego zjawiska, gdyż
badania są w toku. Dawki inwazyjne pasożyta są
niewielkie, około 10 oocyst może zarazić osobę
immunokompetentną, co udowodniono doświad−
czalnie na zdrowych ochotnikach [14].
Połknięta oocysta, w przewodzie pokarmo−
wym ulega ekscystacji, uwalniają się cztery inwa−
zyjne sporozoity. W jelicie cienkim przybierają
charakter troficzny i wnikają do enterocytów. Tro−
fozoity w procesie schizogonii intensywnie na−
mnażają się, uwalniając meronty I rzędu, zawiera−
jące po 8 merozoitów, które zarażają sąsiednie en−
terocyty. Następnie pojawiają się meronty II rzędu
zawierające po 4 merozoity. Niektóre z tych mero−
zoitów zapoczątkowują stadium gamogonii, pro−
Cryptosporidium
Pierwotniaki z rodzaju Cryptosporidium Tyz−
zer 1907, należące do typu Apicomplexa pasożytu−
ją u różnych żywicieli. Występują u kręgowców,
takich jak gady, ptaki, u 80 gatunków ssaków dzi−
kich i udomowionych oraz u człowieka. Dotych−
czas opisano 20 gatunków Cryptosporidium .
Kryptosporydioza u człowieka została po raz
pierwszy stwierdzona w 1976 r. Częstość wystę−
powania Cryptosporidium wśród osób z biegunka−
mi wynosi 0,1–27% w krajach rozwiniętych
i 0,1–37,5% w krajach rozwijających się [6, 10].
W świetle ostatnich badań, spośród kilku gatun−
ków Cryptosporidium rozpoznanych u człowieka,
prawdopodobnie większą rolę w chorobotwórczo−
ści odgrywa C. hominis (znany uprzednio jako
C. parvum, genotyp 1), a nieco mniejszą C. parvum
(znany uprzednio jako C. parvum , genotyp 2), jed−
Pierwotniaki oportunistyczne a niedobory immunologiczne
351
wadzące do powstania oocyst. U Cryptosporidium
parvum powstają dwa typy oocyst: cienkościenne
i grubościenne. Oocysty cienkościenne pozostają
w jelicie żywiciela, grubościenne natomiast są wy−
dalane na zewnątrz. Intensywne namnażanie me−
rontów oraz wytwarzanie oocyst cienkościennych
w organizmie gospodarza powoduje jego masową
autoinwazję utrzymującą się długo, przede wszy−
stkim u pacjentów z obniżoną odpornością. Oocy−
sty grubościenne, o wymiarach 4–6 µm, są wyda−
lane z kałem do środowiska zewnętrznego (gleba,
woda). Zachowują inwazyjność przez kilka mie−
sięcy [4–6]. Oocysty C. parvum nie różnią się
morfologicznie od oocyst C. hominis. Jedynie ba−
dania molekularne mogą wskazać, którym gatun−
kiem zarażony jest żywiciel [12].
Do objawów klinicznych kryptosporydiozy
należą: zmęczenie, ogólne osłabienie, brak łaknie−
nia, ból brzucha, czasem wymioty, wodniste bie−
gunki i utrata masy ciała. U osób immunokompe−
tentnych zwykle dochodzi do samowyleczenia,
u osób z obniżoną odpornością natomiast zaraże−
nie prowadzi do wyniszczenia organizmu, a nawet
śmierci [4, 15–17]. U zarażonych pacjentów naj−
większe zmiany patomorfologiczne występują
w jelicie cienkim. Błona śluzowa z czasem zmie−
nia się, jest przekrwiona z objawami zapalenia lub
owrzodzenia. Dochodzi do skrócenia i zniszczenia
kosmków, co wpływa na zaburzenia wchłaniania
i sekrecji [3, 16, 17]. U osób z niedoborami odpor−
nościowymi zostają zasiedlone również inne na−
rządy. Stwierdzono kryptosporydiozę pozajelito−
wą obejmującą głównie pęcherzyk i drogi żółcio−
we oraz układ oddechowy [14, 17].
Diagnostyka polega na badaniu kału różnymi
technikami laboratoryjnymi. W rutynowych bada−
niach mikroskopowych nie wykrywa się oocyst,
zatem nie są one zalecane do wykrywania tych pa−
sożytów. Oocysty można wykryć w świeżych pre−
paratach w mikroskopie fluorescencyjnym z wy−
korzystaniem ich autofluorescencji, nie jest to jed−
nak metoda polecana do szerszej diagnostyki [18].
Najczęściej stosuje się rozmazy barwione według
zmodyfikowanej metody Ziehl−Neelsena [19] oraz
Kinyouna, safraniną i błękitem metylowym [6].
Wykorzystuje się ponadto metody immunoenzy−
matyczne oraz badania molekularne, a zwłaszcza
łańcuchową reakcję polimerazy PCR oraz testy
immunofluorescencyjne [20, 21]. Tradycyjne me−
tody barwienia są czasochłonne i mało czułe. Naj−
bardziej skuteczne są metody molekularne, acz−
kolwiek rzadko stosowane ze względu na wysokie
koszty. W przypadku przewlekłej biegunki stosuje
się również biopsję jelita [6].
Przewlekła kryptosporydioza, potwierdzona etio−
logicznie, z biegunką trwającą ponad miesiąc, jest
uznawana jako choroba wskazująca na AIDS [22].
Mikrosporydia
Mikrosporydia są obligatoryjnymi, wewnątrz−
komórkowymi pierwotniakami, pasożytującymi
zarówno u bezkręgowców, jak i u kręgowców.
Stwierdzono ich obecność u zwierząt dziko żyją−
cych i udomowionych, takich jak: świnie, psy, ko−
ty, króliki, a także u niektórych ptaków, również
hodowanych w warunkach domowych. Zwierzęta
stanowią rezerwuar pasożyta i źródło kontaminacji
środowiska [23]. Źródłem zarażenia mikrospory−
diami może być skażona woda, zarówno wodocią−
gowa, jak i z basenów, a także innych zbiorników.
Brakuje jednak szerszych opracowań dotyczących
skażenia formami dyspersyjnymi wód powierzch−
niowych i gruntowych oraz ścieków. Obecność
pasożyta w różnych środowiskach stwarza duże
możliwości zarażenia, co jest szczególnie niebez−
pieczne dla osób z deficytem immunologicznym.
Do zarażenia dochodzi drogą fekalno−oralną oraz
wziewną [23].
Mikrosporydia charakteryzują się brakiem
swoistości tkankowej. U chorych z obniżoną od−
pornością wykrywa się je w jelitach, wątrobie,
nerkach, układzie oddechowym, przewodach żół−
ciowych, mięśniach, gałce ocznej, a także
w ośrodkowym układzie nerwowym [23–26]. Ob−
jawy kliniczne związane z mikrosporydiozą zależą
od gatunku pasożyta, umiejscowienia w organi−
zmie człowieka oraz od statusu immunologiczne−
go pacjenta. W badaniach pacjentów zakażonych
HIV, przeprowadzonych w USA, Europie i Au−
stralii stwierdzono prewalencję zarażenia 2–50%
chorych [23].
Obecnie jest znanych 1200 gatunków mikro−
sporydiów, należących do ponad 140 rodzajów,
pasożytujących u różnych żywicieli [23, 27].
Przed pojawieniem się pandemii AIDS, inwazje
tym pasożytem wykrywano rzadko, dopiero w po−
łowie lat 80. XX w. wzrosło zainteresowanie tym
patogenem i opisano wiele nowych gatunków.
Najwcześniej poznanym gatunkiem u człowieka
był Enterocytozoon bieneusi wywołujący chro−
niczną biegunkę i zapalenie jelit, szczególnie u pa−
cjentów z głębokim deficytem immunologicznym
(m.in. zakażonych wirusem HIV). Znajdowano go
również w drogach żółciowych, pęcherzykach
płucnych, nabłonku oskrzeli i zatok. Inwazja tym
patogenem wywołuje zmiany w błonie śluzowej,
atrofię kosmków i stany zapalne błony właściwej
[23, 28]. Zwrócono uwagę na szerokie rozprze−
strzenienie tego pasożyta w środowisku człowie−
ka. Jego obecność stwierdzono u takich zwierząt
hodowlanych, jak: świnie, psy, króliki i koty. Do
pasożytów człowieka należą również mikrospory−
dia z rodzaju Encephalitozoon , np. E. intestinalis,
wywołujący biegunki, szczególnie u osób z obni−
352
M. W ESOŁOWSKA , J. G ĄSIOROWSKI , S. J ANKOWSKI
żoną odpornością. Pierwszy przypadek encefalito−
zoonozy, wywołanej przez pierwotniaka należące−
go do tego gatunku u pacjenta niezakażonego HIV,
opisano w 1993 r. u niemieckiego studenta z bie−
gunką trwającą dwa tygodnie. E. cuniculi z najdo−
wano w wątrobie, nabłonku nerek i układzie odde−
chowym [23, 25, 26, 28, 29]. Gatunek E. hellem
najczęściej wywołuje mikrosporydiozę oczną, lo−
kuje się również w nabłonku dróg moczowych,
oskrzeli i płuc [23, 25]. Pleistophora i Trachiplei−
stophora należą do mikrosporydiów wywołują−
cych stany zapalne mięśni [29]. Spory Pleistopho−
ra stwierdzono w mięśniach ryb, stąd przypuszcza
się, że jedzenie surowych bądź niedogotowanych
ryb może być przyczyną zarażenia u człowieka
[23]. Wszystkie te gatunki najczęściej występują
u osób z obniżoną odpornością, wywołując gwał−
towny przebieg choroby, prowadzący nawet do
śmierci.
Mimo że mikrosporydia należą do Eukariota,
mają wiele cech molekularnych i cytologicznych
charakterystycznych dla Prokariota. Na przykład
rybosomy zawierają prokariotyczny RNA, są po−
zbawione mitochondriów oraz klasycznego apara−
tu Golgiego. Formą dyspersyjną jest spora, która
dzięki obecności chityny w otoczce wewnętrznej,
jest bardzo oporna na działanie czynników środo−
wiska [23]. Człowiek zaraża się drogą pokarmo−
wą, przez połknięcie spory, choć odnotowano rów−
nież drogę inhalacyjną [25]. Spora ma charaktery−
styczną budowę z drożną nicią biegunową, przez
którą sporoplazma zostaje wystrzelona do komór−
ki organizmu żywiciela. Wewnątrz komórki roz−
mnaża się przez podział lub jądro ulega wielokrot−
nym podziałom, które prowadzą do powstania ko−
mórek wielojądrowych (merogonia). Następnym
etapem jest sporogonia, w wyniku której wytwa−
rzane są spory. Mogą zarażać następne komórki
żywiciela albo jako formy inwazyjne – z wydzie−
linami opuszczają jego organizm [23].
Mikrosporydia sprawiają trudności w rutyno−
wej diagnostyce, ze względu na małe rozmiary:
1,0–4,0 × 0,5–2,0 µm i trudno barwiące się spory.
Najczęściej stosuje się barwienia rozmazów z osa−
du moczu, rozmazu kału, wymazów i zeskrobin ze
spojówki i błony śluzowej oka z użyciem chromo−
tropu, według metody opracowanej przez Webera
et al. [30] lub barwników fluorescencyjnych, ta−
kich jak Uvitex 2B, Calcofluor White [23, 26 30].
W diagnostyce wykorzystuje się ponadto biopsję
jelita [23]. Identyfikację gatunkową prowadzi się
jedynie za pomocą mikroskopu elektronowego lub
diagnostyki molekularnej z wykorzystaniem PCR
w wyspecjalizowanych laboratoriach. Identyfika−
cja gatunku jest konieczna do efektywniejszego le−
czenia, ponieważ gatunki mikrosporydiów różnią
się wrażliwością na działanie leków. Niestety, ze
względu na wysoki koszt badań, metody te nie są
stosowane w rutynowej diagnostyce [23, 26, 28].
Toxoplasma gondii
Przewlekła toksoplazmoza, wywoływana
przez Toxoplasma gondii jest zakażeniem oportu−
nistycznym wskazującym na AIDS [21] i dlatego
pierwotniak ten został uwzględniony w niniejszej
pracy. Toxoplasma gondii , Nicolle et Manceaux,
1908, występuje kosmopolitycznie, pasożytując
wewnątrzkomórkowo. Ma doskonałą zdolność
adaptacyjną do wielu gatunków żywicieli pośred−
nich, do których należy większość ssaków i nie−
które ptaki. Stąd wywołuje jedną z najczęstszych
antropozoonoz i jednocześnie jest najbardziej roz−
powszechnionym zakażeniem na świecie. Badania
przeprowadzone w Ameryce Łacińskiej, Europie,
Azji i Afryce szacują prewalencję zarażenia w gra−
nicach 30–75% ludzi. W USA określa się je na po−
ziomie 3–42%. Częstość zarażenia T. gondii
w Polsce wynosi 35,81% (w przedziale 5–65%
w różnych regionach kraju). W badaniach prowa−
dzonych w krajach europejskich uzyskiwano zróż−
nicowane wyniki dotyczące zarażenia u kobiet,
np. w Finlandii – 20,3%, w Niemczech i Francji –
40–80% populacji, a w Austrii około 20–60%
[31]. Przebieg zarażenia jest najczęściej bezobja−
wowy lub skąpoobjawowy pod postacią zapalenia
węzłów chłonnych lub zespołu mononukleozopo−
dobnego [7, 31]. U chorych zakażonych HIV,
w stanie skrajnej immunosupresji (liczba limfocy−
tów CD4 < 100 kom./mm 3 ) następuje reaktywacja
zarażenia utajonego. Najczęściej występuje tokso−
plazmoza mózgowa z ogniskowymi ropniami
i mikroropniami oraz zapalenie mózgu. Stwierdza−
no również pozamózgową toksoplazmozę, powo−
dującą stany zapalne i martwicze w płucach, sercu,
żołądku, trzustce, wątrobie, mięśniach, a także
gałce ocznej [32, 33].
Zarażenie populacji T. gondii zależy od zwy−
czajów kulinarnych oraz poziomu sanitarno−higie−
nicznego. W badaniach przeprowadzonych
w USA wśród pacjentów zakażonych HIV, prewa−
lencję zarażenia określa się na poziomie 3–22%,
czyli nie częściej niż w populacji ogólnej, w tym
11% u mężczyzn i 20–22% u kobiet [7]. Wyższy
poziom zarażenia u kobiet tłumaczy się przede
wszystkim zwyczajami kulturowymi. Kobiety
częściej niż mężczyźni pracują przy obróbce żyw−
ności, wykonują prace porządkowe czy też ogro−
dnicze w kontakcie z ziemią, a zatem są narażone
na spotkanie z formami dyspersyjnymi i łatwiej
zostają zarażone. Toksoplazmoza nie jest niebez−
pieczna dla kobiet w ciąży, tylko dla rozwijające−
go się płodu. Formami inwazyjnymi dla człowieka
Pierwotniaki oportunistyczne a niedobory immunologiczne
353
są przede wszystkim sporozoity, tachyzoity
w pseudocystach i bradyzoity w cystach, znajdują−
ce się w pokarmach pochodzenia zwierzęcego
[34]. Z kałem zarażonego kota są wydalane oocy−
sty, które po dojrzeniu zawierają sporozoity. Do
zarażenia toksoplazmozą dochodzi najczęściej
drogą pokarmową, doustnie, przez pożywienie za−
każone sporozoitami, spożycie niedogotowanego
mięsa, szczególnie wieprzowiny lub picie skażo−
nego, surowego mleka . Zarazić można się również
bezpośrednio przez kontakt z chorym kotem. Oo−
cysty zarażonego kota są źródłem zanieczyszcze−
nia gleby, wody i żywności. Ważną drogą transmi−
sji jest łożysko przez tachyzoity obecne w mono−
cytach, powodujące inwazje wrodzone, a także
w wyniku transfuzji krwi i podczas transplantacji
zainfekowanych narządów. Również pewne śro−
dowiska zawodowe są narażone na ryzyko zaraże−
nia toksoplazmozą przez uszkodzoną skórę, np.:
rolnicy, pracownicy laboratoriów oraz rzeźni. Do
zarażenia może dojść przez błonę śluzową rectum
u homoseksualistów [35, 36]
W rozwoju T. gondii występuje przemiana po−
koleń: pokolenie płciowe, które zachodzi w nabłon−
ku jelitowym kota (żywiciel ostateczny) oraz poko−
lenie bezpłciowe, które przebiega w organizmach
ssaków i niektórych ptaków (żywiciel pośredni). Po
wniknięciu pasożyta do organizmu rozwija się faza
ostra choroby, pasożyty wnikają do monocytów, ma−
krofagów oraz komórek siateczki lub śródbłonka
i intensywnie rozmnażają się w formie tachyzoitów
w pseudocystach. Następnie przenoszą się do mięśni
poprzecznie prążkowanych, gładkich, a także do
ośrodkowego układu nerwowego, gałki ocznej i in−
nych narządów tworząc bradyzoity w cystach. Cysta
otacza się błoną komórkową żywiciela, z czasem
tkanką łączną, która zostaje wysycona solami wap−
nia. W tej formie pozostają u żywicieli pośrednich,
m.in. u człowieka, stanowiąc etap przewlekłego za−
rażenia i jednocześnie rezerwuar pasożyta [31].
Diagnostyka polega na wykrywaniu tachyzoi−
tów (pseudocysty) i bradyzoitów (cysty) w bar−
wionych preparatach z wód płodowych, płynu
mózgowo−rdzeniowego, biopsji węzłów chłon−
nych, skrawków mięśniowych lub szpiku kostne−
go człowieka. W zależności od postaci toksoplaz−
mozy wykonuje się badania specjalistyczne. W to−
ksoplazmozie ocznej – angiografię fluoresceinową
i ultrasonografię, a w neurotoksoplazmozie bada−
nia rentgenowskie ujawniające zwapnienia oraz
tomografię komputerową. Duże znaczenie mają
odczyny immunologiczne, wykrywające w suro−
wicy przeciwciała klasy IgG, IgM oraz IgA, anty−
geny lub DNA. Wysoką czułość w wykrywaniu
swoistych przeciwciał cechują odczyny immuno−
fluorescencyjne i aglutynacji bezpośredniej. Testy
immunoenzymatyczne odznaczają się niższą swo−
istością w porównaniu z wymienionymi odczyna−
mi, ale mogą być z powodzeniem stosowane w ce−
lu ustalenia rozpoznania [31, 34, 37].
Isospora belli
i Cyclospora cayetanensis
Isospora belli Wenyon, 1923 i Cyclospora caye−
tanensis Ortega, 1994, należą do kokcydiów pasoży−
tujących wewnątrzkomórkowo w komórkach na−
błonkowych błony śluzowej jelita człowieka. Są ko−
smopolitycznymi pierwotniakami, choć wyższą
prewalencję notuje się u ludzi w krajach rozwijają−
cych się [2]. Na przykład, częstość występowania
izosporozy u pacjentów chorych na AIDS na Haiti
wynosi 15%, a wśród pacjentów amerykańskich
0,2%. W USA sporadycznie zdarzają się epidemie
wywołane przez tego pasożyta [38, 39]. Oocysta
I. belli ma kształt owalny, o wymiarach 20–30 µm.
W środowisku zewnętrznym jądro oocysty dzieli się
na dwie sporocysty zawierające po cztery sporozoity
[38]. Oocysty C. cayetanensis natomiast są okrągłe
o średnicy 8–10 µm i zawierają po dwie sporocysty
z dwoma sporozoitami [39, 40]. Rozwój tych paso−
żytów jest podobny do cyklu rozwojowego C. pa−
rvum. Oocysty opuszczają wraz z kałem organizm
zarażonego osobnika i po osiągnięciu dojrzałości
w środowisku zewnętrznym zawierają sporozoity.
Człowiek zaraża się przez spożycie wody lub żywno−
ści zanieczyszczonych sporozoitami. Pasożyty te sta−
nowią zagrożenie dla pacjentów z zaburzeniami od−
porności, szczególnie zakażonych wirusem HIV.
Najczęściej spotykane objawy zarażenia, podobnie
jak w przypadku C. parvum , to: bóle brzucha, upor−
czywe biegunki, stany zapalne jelit, miejscowe zni−
szczenia kosmków. Może to upośledzać wchłanianie
pokarmu [5, 38, 40]. Obecnie diagnostyka opiera się
na rutynowych badaniach koproskopowych oraz mi−
kroskopowym oglądaniu preparatów barwionych
m.in. metodą Ziehl−Neelsena. Oocyst poszukuje się
w preparatach bezpośrednich oraz rozmazach kało−
wych, barwionych zmodyfikowaną metodą Ziehl−
Neelsena [5, 38]. Ponieważ, podobnie jak oocysty
C. parvum , wykazują autofluorescencję, można ich
również poszukiwać w świeżych rozmazach stolca
z użyciem mikroskopu fluorescencyjnego [17].
Przewlekła izosporoza z biegunką trwającą
ponad miesiąc jest uznawana jako choroba wska−
zująca na AIDS [22].
Podsumowanie
Rozwój technik diagnostycznych umożliwił
poznanie nowych gatunków pierwotniaków paso−
żytujących u człowieka, które do tej pory nie były
Zgłoś jeśli naruszono regulamin