Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E35 [Kuro-Hana].txt

(16 KB) Pobierz
{19}{79}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{88}{158}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{200}{305}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{445}{499}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{500}{515}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{516}{574}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{575}{588}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{589}{646}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{647}{657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{658}{711}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{712}{727}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{728}{807}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{806}{847}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? |{f:Bookman Old Style} Tyle podstaw do niepokoju!
{848}{877}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{878}{947}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{948}{993}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? |{f:Bookman Old Style} Tyle podstaw do niepokoju!
{1026}{1038}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1039}{1061}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1062}{1087}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1088}{1110}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1111}{1129}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1130}{1161}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1162}{1182}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1183}{1200}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1201}{1229}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1230}{1249}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1250}{1274}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1275}{1305}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1306}{1322}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1323}{1341}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1342}{1375}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1376}{1393}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1394}{1414}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1415}{1445}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1446}{1464}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1465}{1483}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1484}{1518}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1519}{1518}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1535}{1559}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1572}{1589}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1618}{1633}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1664}{1683}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1711}{1731}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1915}{1984}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Morderczy zamiar
{4988}{5041}Near, posz�o g�adko.
{5056}{5089}Zrobi�em to, co mi kaza�e�.
{5101}{5112}{y:i}Dobrze.
{5597}{5675}T, to wszystko, co mia�am ci przekaza�.
{5700}{5735}{y:i}Otrzyma�em wszystkie wiadomo�ci.
{5746}{5776}Ja r�wnie�...
{5780}{5807}...mam ci co� do powiedzenia.
{5824}{5838}{y:i}S�ucham.
{5858}{5883}Sprawdzi�em to.
{6138}{6178}Co? E-mail?
{6207}{6258}Pisze, �e chce si� z tob� spotka�.
{6266}{6317}Zazdroszcz� ci.
{6332}{6416}{y:i}�wietnie. To znaczy, |{y:i}�e Mikami zrobi� swoje!
{6441}{6510}{y:i}Teraz musz� tylko poczeka�, |{y:i}a� Near poprosi o spotkanie.
{6531}{6580}{y:i}Near, to moje zwyci�stwo.
{6596}{6676}{y:i}Przewidzia�em ka�dy tw�j ruch.
{6710}{6727}{y:i}Tu Giovanni.
{6738}{6792}{y:i}Sprawdzi�em notes. |{y:i}Jest prawdziwy.
{6816}{6917}{y:i}Mikami zapisywa� jedn� stron� dziennie |{y:i}w ci�gu ostatnich trzech dni.
{6929}{7027}{y:i}Nazwiska zgadzaj� si� z list� ofiar. |{y:i}Poza tym ca�y czas zachowywa� si� normalnie.
{7046}{7072}Rozumiem.
{7078}{7147}No to zaczynajmy.
{7320}{7354}To Near.
{7362}{7377}{y:i}Zaczyna si�.
{7400}{7414}{y:i}L.
{7434}{7469}O co chodzi, Near?
{7488}{7515}{y:i}Chc� si� z tob� spotka�.
{7545}{7559}Co?
{7568}{7651}{y:i}Mam co�, co chc� ci pokaza� |{y:i}w zwi�zku ze spraw� Kiry.
{7666}{7730}Przecie� to mnie uwa�asz za Kir�,| czy� nie? 
{7730}{7807}Nie powiniene� zdradza� przede mn�| swojego wygl�du.
{7819}{7905}{y:i}Musz� ujawni� swoj� twarz, |{y:i}by pokaza� ci to, co chc�.
{7917}{7976}{y:i}Robi�c to, zdradz� ci co� jeszcze.
{7989}{8033}{y:i}Dzi�ki temu b�dziemy mogli zamkn�� spraw�.
{8042}{8080}Dobrze wi�c.
{8103}{8184}Ja r�wnie� chc� po�o�y� kres domys�om, |jakie wysnu�e� na m�j temat.
{8205}{8275}{y:i}Near robi to, by udowodni�, |{y:i}�e Raito jest Kir�.
{8297}{8389}{y:i}A je�li to prawda, |{y:i}Raito b�dzie si� stara� go zabi�.
{8408}{8434}{y:i}Wtedy nadejdzie czas...
{8455}{8506}{y:i}Ale najpierw chcia�bym co� ustali�.
{8521}{8571}Oczywi�cie. M�w, czego chcesz.
{8606}{8712}Po pierwsze, wszyscy cz�onkowie obydwu grup |wezm� udzia� w tym spotkaniu.
{8728}{8834}Czyli zgromadzimy wszystkich, |kt�rzy �cigaj� Kir�.
{8840}{8886}{y:i}Rozumiem. W porz�dku.
{8901}{8984}Z mojej strony b�d� to cztery osoby, |w��cznie ze mn�.
{8992}{9051}Czyli ca�e SPK.
{9068}{9173}Przyprowadzimy te� pana Mogiego...
{9173}{9297}...i uwolnimy Mis� Amane, |nie m�wi�c jej, dok�d si� udajemy.
{9323}{9405}B�dziesz m�g� sprawdzi� to przed spotkaniem.
{9418}{9434}Mo�e by�?
{9448}{9477}Co robimy?
{9505}{9612}Near, zgoda. Razem ze mn� |mamy w grupie pi�� os�b.
{9629}{9722}Chocia� nie. Mogi jest z tob�, |wi�c ja mam trzech ludzi.
{9731}{9814}Dobrze. W takim razie ustalmy |miejsce spotkania.
{9938}{10054}{y:i}Na po�udniowo-wschodnim wybrze�u |{y:i}znajduje si� przysta� Daikoku, obecnie nieu�ywana.
{10055}{10131}{y:i}Znana r�wnie� pod nazw� "Yellow Box".
{10145}{10247}{y:i}Je�li nie macie nic przeciwko, |{y:i}przejd�my do dalszych ustale�.
{10270}{10312}{y:i}Co ty na to, Raito Yagami?
{10318}{10387}{y:i}Chyba nie pokrzy�owa�em ci plan�w?
{10417}{10544}Jeszcze jedno. Chcia�bym, �eby kto� |z grupy �ledczej przyni�s� notes.
{10577}{10599}Po co?
{10611}{10633}{y:i}To proste.
{10650}{10773}Je�li wszyscy udacie si� na spotkanie ze mn�, |nikt nie b�dzie m�g� go pilnowa�.
{10783}{10809}Mog� co� zagwarantowa�.
{10820}{10864}Nie b�d� pr�bowa� odebra� go wam.
{10870}{10928}Jako dow�d, �e jest prawdziwy, |a ludzie naprawd� nale�� do grupy...
{10935}{11065}{y:i}...wystarczy mi potwierdzenie pana Aizawy.
{11109}{11130}Dobrze.
{11130}{11216}{y:i}Upewnijcie si� tylko, �e nie niesie go L.
{11226}{11303}{y:i}Nadal my�l�, �e to on jest Kir�.
{11321}{11424}Niech b�dzie. Ale to ja ustal�, |kto b�dzie go ni�s�, dobrze?
{11434}{11467}{y:i}Tak.
{11468}{11520}{y:i}W takim razie pozosta�o |{y:i}nam tylko wyznaczy� dat�.
{11538}{11593}{y:i}Data? To najwa�niejszy element.
{11620}{11679}{y:i}Je�eli Mikami dokonuje os�d�w od p�nocy...
{11691}{11753}{y:i}...w ci�gu dnia musi wypatrywa� ofiar.
{11760}{11807}{y:i}Je�eli we�miemy pod uwag� ten przedzia� czasowy...
{11875}{11974}Za trzy dni, 28-go, o pierwszej |po po�udniu. Mo�e by�?
{11990}{12075}{y:i}Pierwsza po po�udniu? |{y:i}Tego si� spodziewa�em.
{12091}{12155}{y:i}Near wie, jak pracuje Mikami.
{12177}{12259}W porz�dku. |Dla nas czas nie gra roli.
{12288}{12340}Wi�c widzimy si� za trzy dni o pierwszej.
{12353}{12369}{y:i}Tak.
{12427}{12442}{y:i}Near!
{12451}{12475}{y:i}Raito Yagami!
{12498}{12597}{y:i}Przewidzia�em twoje ruchy. |{y:i}Z pewno�ci� zwyci��!
{12736}{12763}Takada, przepraszam.
{12782}{12827}By�em dzi� bardzo zaj�ty.
{12838}{12859}Zaj�ty?
{12870}{12906}Wi�c nie na noc?
{12916}{12966}Niestety. Przepraszam.
{12966}{13030}Przez najbli�sze 2-3 dni b�d� mia� |r�ce pe�ne roboty w policji.
{13045}{13074}Szkoda.
{13154}{13235}{y:i}Mikami i Takada wiedz� ju�, |{y:i}co maj� robi�.
{13255}{13351}{y:i}To ostatnie instrukcje przed zabiciem Neara.
{14585}{14618}Gaz? Kto� nas zaatakowa�!
{14622}{14670}Takada, nic ci nie jest?
{14670}{14687}Nic.
{14726}{14762}Ucieka! Za nim!
{14762}{14816}Takada, wracajmy do NHN.
{14836}{14961}St�jcie! W tej chwili w NHN |mo�e by� niebezpiecznie!
{14977}{14993}{y:i}Mello!
{15010}{15057}Lepiej si� st�d wyno�cie.
{15067}{15110}Takada, jed� ze mn�.
{15146}{15168}Szybko!
{15186}{15221}Takada, w porz�dku.
{15229}{15260}Wsi�d� na motor i uciekaj.
{15260}{15280}Dobrze.
{15405}{15441}Grupy A i B...
{15451}{15561}...pilnujcie Takady. Pozosta�e grupy |niech �cigaj� napastnika z samochodu.
{15826}{15884}Yosh, ubezpieczamy j�.
{15884}{15914}Podstawcie tu 7 samochod�w.
{16105}{16145}To niemo�liwe! Takada zosta�a...
{16179}{16208}Cholera!
{16217}{16262}G�upcze! Przesta�!
{16277}{16310}A co, je�li trafisz Takad�?
{16382}{16404}Co ty robisz?
{16562}{16682}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{16682}{16800}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Wanderer
{16841}{16904}{y:i}Jeden z napastnik�w uzbrojony |{y:i}jest w r�ne rodzaje broni.
{16904}{17010}{y:i}Ochroniarze Takady oraz policja |{y:i}robi� wszystko, by j� odnale��.
{17017}{17071}Niedobrze.
{17080}{17105}Czy to znowu Near?
{17126}{17196}{y:i}Near. Zaaran�owa� spotkanie za trzy dni.
{17216}{17272}{y:i}Co by osi�gn�� robi�c co� takiego?
{17290}{17355}{y:i}Nie, to nie Near za tym stoi.
{17382}{17400}To Near.
{17933}{18018}{y:i}Ci go�cie czekali na mnie.
{18019}{18057}{y:i}Ilu stra�nik�w ma Takada?
{18121}{18253}Hej, hej! Od kiedy to japo�ska policja |ma pozwolenie na tak� bro�?
{18261}{18380}A poza tym chcecie ze mnie wyci�gn��, |dok�d m�j kompan zabra�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin