Zjednoczeni w Duchu.pdf

(104 KB) Pobierz
24382921 UNPDF
Zjednoczeni w Duchu
e
P. Scholtes
! " # #
% $ $
$ $
1. Zjed-no -
% $ $
$ $ $ $
w Du-chu, zjed - no -
% $ $
cze - ni
cze - ni
w Nim, zjed-no -
! " % $ $
a
e
a
% $ $
w Nim, módl-my
$ $ $ $
w Du-chu, zjed - no -
% $ $
% $ $
cze - ni
cze - ni
si!, a - by
! " $ $ $ $
jed-no"# by - $a
e
C
$ $ $ $
% $ $
w nas, a - by
% $ $
$ $ $ $
poz-na$ ucz-niów
od-no-wio-na
"wiat ca-$y
! "
e
a
e
a
& e
w nas.
% $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
% $ $
%
Chrys - tu-sa
w nas, a-by
"wiat ca-$y
uj-rza$ mi-$o"#
2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoj% d$o&, /2x
Wszystkim g$osi# b!dziemy t! radosn% dla nas wie"#,
'e nasz Pan kroczy z nami, (e nasz Pan z nami jest,
'e nasz Pan zawsze z nami wsz!dzie jest.
3. Chcemy razem pracowa#, chcemy z$%czy# swój trud, /2x
By nie straci# godno"ci, któr% Pan obdarzy$ nas,
Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,
'eby cz$owiek zachowa$ godno"# sw%.
4. Niechaj chwa$a brzmi Ojcu, który stworzy$ ten "wiat, /2x
Chwa$a te( Chrystusowi, który Synem Jego jest
I Duchowi te( chwa$a, który jednoczy nas,
I Duchowi te(, który $%czy nas.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
Exsultate Deo nr 465, wyd. 519, © Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
www.wydawnictwo.oaza.pl
24382921.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin