Z Twojego boku Chryste.pdf

(127 KB) Pobierz
33612064 UNPDF
Z Twojego boku Chryste
m.: ks. I. Pawlak
s!. ant.: OCD; zwr.: Ap 21, 5a. 6b. 7; J 4, 13-14; Iz 43, 20-21; Ez 36, 25; J 7, 30
! " "
h fis A A 7 D
# # # # #
%
e
# # #
A
# # # #
D
%
#
#
#
Ant. Z Two je go bo ku, Chry ste,
- - - -
wy p!y n"! zdrój wo dy #y wej,
- -
- -
! " " #
e A 7
# & # # # #
G D
%
e fis A h
# # # # # # #
#
# # #
#
któ ra ob my wa $wiat z grze chów
- - -
-
i da je no we #y cie.
- - -
%
! " "
h
fis
'
& #
& #
( ) # #
& #
1. Oto czyni%
2. Kto b%dzie pi! wod%, któr"
3. Ja dokonuj%
4. Zbior% was
5. Je$li kto$
wszys
Ja
rze
spo
jest
-
tko
dam
czy
$ród
sprag
no
je
no
lu
nio
-
-
-
-
we;
mu,
wej,
dów,
ny
-
-
-
-
! " "
e
A 7
#
#
#
D
%
'
( ) # # #
1. Ja pragn"cemu dam darmo pi& ze 'ród!a
2. Nie b%dzie
3. Na pustyni do
4. Pokropi% was
5. A
- - - -
wo
prag
star
czy
wie
-
-
-
-
-
dy
n"!
cz%
st"
rzy
na
#y
wie
wo
wo
we
-
-
-
-
cia
ki,
dy
d",
Mnie,
%
! " "
h
A
e fis
#
#
#
'
( )
# #
1. I b%d%
Bo
'ród
na
sta
do
-
-
giem
!em
pu
li
Mnie
dla
nie
wo
stko
sty
pi
-
-
-
-
-
go,
dy
wiu,
mi
je.
2. Lecz woda, któr" Ja mu dam, stanie si% w nim
3. I rzek
-
4. Aby$cie si%
-
czy
i
-
5. Niech przyjdzie
! " "
h
fis
#
#
#
A fis
'
( ) #
#
#
1. A on dla mnie
2. Wytryskuj"cej ku
3. Aby napoi& mój
4. I oczyszcz% was od
5. Strumienie wody #ywej pop!yn" z je
b%
#y
lud
wszel
-
-
dzie
ciu
wy
kiej
go
sy
-
nem. Ant.
wiecz
-
ne
-
mu.
-
bra
-
ny.
-
-
zma
wn%
-
-
zy.
trza.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
Exsultate Deo nr 307, wyd. 9, © Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
www.wydawnictwo.oaza.pl
33612064.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin