The Business of Being Born.txt

(60 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  624x352 23.976fps 700.0 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{121}{201}/Nowy Jork|/3:25 rano.
{1150}{1241}- Czy bra�a� kiedykolwiek pod uwag�|pomoc akuszerki? - Nigdy.
{1245}{1307}Wola�abym nie.
{1311}{1415}To s�owo nie brzmia�o|dla mnie znajomo.
{1452}{1582}Sorry stary, twoje dziecko|urodzi si� gdzie� w stodole.[?]
{1697}{1843}Nie wiem nawet jak opisa�bym typ osoby,|maj�cej rodzi� w ten spos�b.
{1929}{1999}Urodzi dziecko w czasie pe�ni.|Wygl�da na pe�ni�.
{2003}{2066}Czy bra�aby� pod uwag�|por�d z akuszerk�?
{2070}{2120}- Nie. Lubi� gdy|zajmuje si� tym lekarz.
{2124}{2232}Operacja trwa szybko,|razdwa i za�atwione.
{2479}{2536}To ja!
{2592}{2718}Drzwi na dole by�y otwarte,|wi�c nie musia�am dzwoni�.
{2873}{2962}Mo�esz udawa�, �e mnie tu nie ma|je�li uznasz, �e jest za wcze�nie.
{2966}{3073}Mo�esz wsta� i robi� to,|co potrzebujesz.
{3221}{3342}/Akuszerki asystuj� w 70%|/porod�w w Europie i Japonii.
{3346}{3456}/W USA s� obecne w|/mniej ni� 8% przypadk�w.
{3460}{3560}Po�o�nictwo w USA|przechodzi kryzys.
{3580}{3644}Pod r�nymi wzgl�dami|jest katastrof�.
{3648}{3736}Decyzje medyczne s� podejmowane|dla pieni�dzy i z powod�w prawnych,
{3740}{3793}a nie dla tego, �e s� dobre|dla matki czy dziecka.
{3797}{3908}Technologia si� nie zatrzymuje,|wi�c je�li istnieje dobry sprz�t...
{3912}{3996}to go u�yjemy by|uzyska� najlepszy efekt.
{4000}{4096}Powinni�my ci�gle pyta�,|czy dokonujemy post�pu,
{4100}{4149}czy tylko|pogarszamy spraw�.
{4153}{4286}Je�li tego szybko nie powstrzymamy,|stracimy normalne porody.
{4290}{4375}Nazywam to feministycznym odjazdem,|gdy wypycha si� dziecko na s�om�...
{4379}{4444}trzy miesi�ce za p�no i m�wi,|�e tak jest naturalnie.
{4448}{4504}Osobi�cie nie uwa�am,|�e to jest istotne.
{4508}{4571}Jest tak ma�o|zrozumienia tego,
{4575}{4662}jak nies�ychanie wa�ny dla|kobiety jest to proces.
{4666}{4746}W opiece zdrowotnej USA|dzieje si� co� niepokoj�cego.
{4750}{4796}Od lat wmawia|si� kobietom,
{4800}{4887}�e nie s� odpowiedzialne|za w�asny proces porodowy.
{4891}{5028}Medycyna przez ostatnie 40-50|lat przekona�a wi�kszo�� kobiet,
{5038}{5126}�e nie wiedz�|jak si� rodzi.
{5202}{5312}PORODOWY BIZNES|[a mo�e lepiej: "PORONIONY BIZNES"?]
{5336}{5405}Polska wersja ze s�uchu:|-- KFI ---
{5419}{5486}youtube.com/ConspiracyLocal
{5512}{5594}Jedna kobieta spyta�a mnie|jaki rodzaj porodu wybra�am.
{5598}{5663}Pomy�la�am:|co to w og�le za pytanie?
{5667}{5750}Zapyta�a kiedy|zamierzam wywo�a� por�d.
{5754}{5816}Naprawd� mnie|o to zapyta�a!
{5820}{5871}Odpowiedzia�am, �e nie|b�d� wywo�ywa� porodu,
{5875}{5929}dziecko wyjdzie,|gdy b�dzie gotowe.
{5933}{5953}/Mayra
{5957}{6099}Odpowiedzia�a: "S�ysza�am, �e w Nowym Jorku|kobiety planuj� daty porod�w".
{6103}{6152}Nazwa�a je|planowanymi porodami.
{6156}{6210}A ja na to: "Jak mo�na|zaplanowa� por�d?"
{6214}{6340}Us�ysza�am: "Gdy planujesz|por�d, planujesz cesark�".
{6389}{6529}Odpar�am: "To s� kobiety,|kt�rym si� spieszy bardziej ni� mnie".
{6730}{6846}Zacz�am korzysta� z pomocy|akuszerek 7 lat temu.
{6850}{6957}Nie wyobra�am sobie powrotu do szpitala,|chyba, �e zaistnia�by problem.
{6961}{7052}Opieka tu jest �wietna|i wszystko ma sens.
{7056}{7189}Z tradycyjnym lekarzem jest tak,|�e mo�esz mie� jaki� plan,
{7197}{7284}kt�ry mo�e si� do�� szybko|zmieni� gdy on tak zadecyduje...
{7288}{7431}- co nie wydaje si� konieczne,|chyba �e s� jakie� medyczne powody.
{7504}{7577}/Ricki Lake|/Aktorka i Producentka
{7581}{7715}Gdy mia�am pierwsze dziecko,|chcia�am do�wiadczy� porodu naturalnego,
{7719}{7819}ale sko�czy�o si� na tym co mog�|nazwa� niepotrzebn� interwencj�.
{7823}{7936}Poczu�am si� oszukana dostaj�c nie to,|o co mi chodzi�o.
{7940}{8018}Poczu�am, �e gdybym mia�a|to kiedykolwiek powt�rzy�,
{8022}{8076}to chc� to|zrobi� inaczej.
{8080}{8203}Zacz�am si� tym interesowa�,|je�dzi� na konferencje, doucza� si�.
{8207}{8309}To w�a�nie jest to, co zainspirowa�o mnie|na tych konferencjach.
{8313}{8393}Popatrz na|t� ksi��k�.
{8409}{8486}- Ta mnie rozwali�a.
{8491}{8566}- Mo�emy postara� si�|z ni� zrobi� wywiad...
{8570}{8643}Sta�o si� to pasj�|i postanowi�am stworzy� projekt,
{8647}{8760}w kt�rym mog�abym zg��bi�|system porodowy w tym kraju...
{8764}{8900}i postawi� pytanie, czy jest on|korzystny dla matek i dzieci.
{8915}{8961}- Mog� w�o�y� sond�|w g��wk� dziecka?
{8965}{9020}- Tylko je�li ja zrobi�|naci�cie krocza.
{9024}{9116}Obecnie wi�kszo�� po�o�nik�w|nie ma poj�cia o tym,
{9120}{9191}jak mo�e|wygl�da� por�d.
{9195}{9271}Bardzo niewielu lekarzy|widzia�o normalny por�d...
{9275}{9364}w szkole medycznej czy w szpitalu.|Jest to prawie oksymoron.
{9368}{9423}/Personel Szpitala|/Po�o�niczego
{9427}{9536}Jak cz�sto widujecie|w pe�ni naturalny por�d?
{9540}{9606}- Rzadko.|- Prawie nigdy.
{9610}{9719}Zawsze m�wi�, �e akuszerki robi�|przy porodach lepsz� robot� ni� my.
{9723}{9787}Dla zdrowej kobiety to|przesada by i�� do lekarza,
{9791}{9875}bo lekarzy to nie kr�ci gdy|sprawy dziej� si� normalnie.
{9879}{9948}EEG,|ci�nieniomierz, AVV.
{9952}{10023}- Oczywi�cie.|- I aparat, kt�ry robi: "Ping!"
{10027}{10102}Poniewa� po�o�nicy szkoleni s�|by znajdowa� stany patologiczne,
{10106}{10157}cz�sto znajduj� je|tam, gdzie ich nie ma.
{10161}{10223}Znajduj� powik�ania, bo|dzi�ki nim maj� co robi�.
{10227}{10366}Po�o�nik jest wyszkolonym chirurgiem|i to zwykle bardzo dobrym.
{10399}{10498}I �wietnie, �e ich mamy.|�e mamy po�o�nik�w.
{10502}{10614}Oni s� chirurgami. Powinni robi�|operacje zawsze gdy zachodzi potrzeba.
{10618}{10698}Ale nie powinni si� zajmowa�|normalnymi porodami.
{10702}{10775}Bo nie s� do tego wyszkoleni.|Nie maj� poj�cia jak to si� robi.
{10779}{10847}/By�y szef Zdrowia|/Matki i Dziecka WHO
{10851}{10921}Wsz�dzie indziej na �wiecie,|tak w�a�nie to robi�.
{10925}{10997}Czy to w Wielkiej Brytanii,|Francji, Niemczech, Skandynawii,
{11001}{11085}Australii, Nowej Zelandii, Japonii|i wszystkich rozwini�tych krajach,
{11089}{11213}gdzie umiera mniej kobiet|i dzieci podczas porod�w...
{11222}{11333}widzimy akuszerki|asystuj�ce 70-80% porod�w.
{11378}{11454}Lekarz jest obecny,|by zaj�� si� niewielkim procentem...
{11458}{11520}skomplikowanych|przypadk�w.
{11524}{11655}To jest sprawdzony system|wsz�dzie na �wiecie, opr�cz USA.
{11700}{11744}/Stany Zjednoczone|/zajmuj� drugie miejsce...
{11748}{11818}/pod wzgl�dem umieralno�ci|/noworodk�w w krajach rozwini�tych.
{11822}{11900}USA wypada s�abo jak chodzi|o umieralno�� dzieci.
{11904}{11956}Gdy popatrzymy|tylko na 7 kraj�w...
{11960}{12069}maj�cych co najmniej 400 tys. porod�w,|jeste�my na ko�cu.
{12073}{12193}Jednym z argument�w jest to,|�e mamy inne kobiety.
{12200}{12286}Wi�cej kobiet o|podwy�szonym ryzyku.
{12290}{12346}Ale zwalanie winy na|kobiety jest b��dne.
{12350}{12493}To nie wina matek, ale sposobu|w jaki podchodzimy w USA do opieki.
{12520}{12616}Ale nikt nie chce przyzna�,|�e trudno�ci powoduje system.
{12620}{12690}/USA maj� jeden z najwy�szych w�r�d|/kraj�w uprzemys�owionych...
{12694}{12729}/poziom umieralno�ci matek.
{12733}{12815}Takie s� efekty: sto lat po erze akuszerek,|tracimy t� wiedz�.
{12819}{12932}Jeste�my jedynym krajem,|gdzie porody przenios�y si� do szpitali,
{12936}{13010}ale akuszerki nie.
{13089}{13191}We wczesnych latach XX wieku,|lekarze, g��wnie na wschodzie kraju,
{13195}{13318}rozp�tali bardzo efektywn� kampani�|oszczerstw przeciwko akuszerkom.
{13322}{13377}Rozwieszano plakaty z|czarnosk�r� akuszerk�...
{13381}{13444}asystuj�c� przy porodzie|w jakiej� ruderze,
{13448}{13574}z pytaniem: "czy chcesz,|by taka osoba pomaga�a ci rodzi�?"
{13578}{13707}By� to skok kulturowy, w kt�rym|akuszerki przedstawiano jako prze�ytek:
{13711}{13775}By�y brudne, g�upie|i niewykszta�cone.
{13779}{13864}Szpitale przedstawiano jako|b�yszcz�ce, cudowne miejsca,
{13868}{13972}gdzie mo�esz urodzi� dziecko|w czysto�ci i bezpiecznie.
{13976}{14063}Tak naprawd� por�d odbierany|w�wczas przez po�o�nika,
{14067}{14143}by� o wiele niebezpieczniejszy|ni� przy asy�cie akuszerki,
{14147}{14226}poniewa� lekarze ko�cz�cy szko��,|przed rozpocz�ciem praktyki,
{14230}{14315}nigdy nie|widzieli porodu.
{14321}{14438}Zacz�y powstawa� spo�eczne|szpitale po�o�nicze,
{14470}{14585}a ilo�� zawodowc�w ros�a|i potrzebowali oni pracy.
{14589}{14620}Biznes wzi�� g�r�.
{14624}{14731}Nagle koncepcja|normalno�ci zmieni�a si�.
{14864}{14926}/w 1900 r. 95% porod�w w|/USA odbywa�o si� w domach.
{14930}{15004}/W 1938 r. tylko|/po�owa porod�w.
{15008}{15139}/W 1955 r. w domach odbywa�o|/si� ju� mniej ni� 1% porod�w.
{15143}{15241}/Poziom ten utrzymuje|/si� do dzi�.
{15297}{15390}/Doktor J. Moritz,|/szpital po�o�niczy Saint Luke's Roosevelt
{15394}{15496}Po�o�nictwo to 98% nic|wielkiego, a w 2% problemy.
{15500}{15573}I nie wiadomo, kiedy trafi|si� ten 2% przypadek,
{15577}{15636}przej�cie od normalno�ci|do problem�w.
{15640}{15693}Ale szpitale - kt�rych|ja sam nie lubi�,
{15697}{15785}bo uwa�am �e nie s�|to zdrowe miejsca,
{15789}{15877}s� dobre na te|2% problem�w.
{15882}{15981}- Te 90% kobiet bez komplikacji|gdy trafiaj� do szpitala...
{15985}{16106}przechodz� przez system,|kt�ry wszystkich zr�wnuje.
{16111}{16237}One chc� rodzi� naturalnie - pochwowo,|ale rzuca im si� pod nogi k�ody.
{16241}{16330}M�wi� kobietom: przyjed�cie do nas,|przyjmujemy wszystkie porody,
{16334}{16405}bez wzgl�du na to jakie porody chcecie,|jeste�my otwarci na wszystko.
{16409}{16484}Ale gdy ju� tam trafisz okazuje si�,|�e system szpitalny...
{16488}{16568}nastawiony jest tylko|na jedn� metod� porod�w.
{16572}{16618}Zostajesz przepchni�ta|przez ten system...
{16622}{16688}i musisz walczy�|staraj�c si� go omin��.
{16692}{16760}Mia�a 2 do 3,19.|�wietnie. Pitocin.
{16764}{16880}To Pitocin czyli lek podawany|do�ylnie, by wywo�a� skurcze.
{16884}{16960}Indukcja przebiega �wietnie,|sprawd� tylko czy dosta�a "Pit".
{16964}{17075}Ile jej podacie?|Dajcie jej r�wnowarto�� Stadolu.
{17079}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin