wzór CV3.pdf

(40 KB) Pobierz
CV _pol_
CURRICULUM VITAE
Jerzy Koci ń ski
Urodzony : 1 Stycznia 1976
Adres: ul. Warecka 145 m 45
00-148 Warszawa
Poland Telefon: (22) 889-98-98
Adres e-mail: jerzy.kocinski@wp.pl
Stan cywilny: wolny
Narodowo ść : Polska
WYKSZTAŁCENIE
1996 - 2001 Szkoła Główna Handlowa, wydział Handlu Zagranicznego
Tytuł pracy magisterskiej: "Kontakty handlowe pomi ę dzy Polsk ą a Irlandi ą "
1992 - 1996 Liceum ekonomiczne
DO Ś WIADCZENIE ZAWODOWE
Stycze ń 1998 - Tridrop Ltd obowi ą zki:
Asystent Mened Ŝ era
typowe prace biurowe, korespondencja
sporz ą dzanie raportów miesi ę cznych, prezentacji, fakturowanie
archiwizacja dokumentacji, koordynacja spotka ń
1996 - 1997 Long Time Art Gallery obowi ą zki:
Asystent
korespondencja, organizacja delegacji
tworzenie prezentacji
sporz ą dzanie raportów miesi ę cznych
INNE
J ę zyki obce: Angielski: biegle (First Certificate - 1999) Francuski: podstawowy
Prawo jazdy: 1995 (kategoria B)
Obsługa komputera: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, E-mail
„W zwi ą zku z obowi ą zuj ą c ą Ustaw ą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) niniejszym
upowa Ŝ niam Grafton Recruitment Sp. z o.o. do posiadania i przetwarzania powierzonych danych oraz ich
udost ę pnienia klientom firmy w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych.”
Zgłoś jeśli naruszono regulamin