Jan Strelau - Psychologia - Podręcznik akademicki Tom II 2.pdf

(6588 KB) Pobierz
708410971 UNPDF
708410971.016.png
708410971.017.png
708410971.018.png
Podręcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Recenzje wydawnicze:
prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Copyright © by Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 1999
Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być reprodukowana bez
pisemnej zgody Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
Wydanie pierwsze
Edytor: Anna Switajska
Redakcja polonistyczna: Małgorzata Jaworska, Barbara Pałasz
Korekta: zespół
Projekt okładki: Agnieszka Wójkowska
Opracowanie graficzne: Piotr Geisler
Skład: Maria Chojnicka
Ryciny: WISART
ISBN 978-83-7489-083-0
Druk i oprawa:
Drukarnia Naukowo-Techniczna
oddział PAP S.A.
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp z o.o.
ul. Bema 4/la, 81-753 Sopot, tel./fax 0-58 551-61-04, tel. 0-58 551-11-01
e-mail: gwp@gwp.pl http://www.gwp.pl
708410971.019.png
Spis tresci
Biogramy autorów i redaktorów tomu drugiego ................................................................................................... 15
Wstęp do tomu drugiego ................................................................................................................................. 19
DZIAŁ V
PROCESY POZNAWCZE .................................................................................................................................. 23
Rozdział 14. Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów .................................. 25
14.1. Wrażenia zmysłowe, podstawowe prawa psychofizyki i detekcja sygnałów ..................................................... 25
14.1.1. Wrażenia zmysłowe .................................................................................................................... 26
14.1.2. Podstawowe prawa psychofizyki ................................................................................................... 27
14.1.3. Detekcja sygnałów ...................................................................................................................... 31
14.2. Ogólna charakterystyka spostrzegania: bufor sensoryczny, wyodrębnianie cech, synteza percepcyjna ................. 36
14.2.1. Bufor sensoryczny ...................................................................................................................... 37
14.2.2. Wyodrębnianie cech .................................................................................................................... 41
14.2.3. Synteza percepcyjna ................................................................................................................... 45
14.3. Podsumowanie ..................................................................................................................................... 54
PYTANIA SPRAWDZAJĄCE .............................................................................................................................. 55
LITERATURA ZALECANA ................................................................................................................................. 55
Rozdział 15. Kategoryzacja percepcyjna .......................................................................................................... 57
15.1. Rozpoznawanie struktur ......................................................................................................................... 58
15.1.1. Prototypowy model kategoryzacji .................................................................................................. 60
15.1.2. Reprezentacja poznawcza w statystycznym modelu kategoryzacji ....................................................... 60
15.1.3. Egzemplarzowy model kategoryzacji .............................................................................................. 62
15.2. Relacja podobieństwa w procesach kategoryzacji ....................................................................................... 63
15.2.1. Procedura identyfikacji i kategoryzacji a hipoteza odwzorowania ......................................................... 66
15.2.2. Przewidywania międzyproceduralne w kontekście zmiany relacji podobieństwa ..................................... 67
15.2.3. Poznawcze i motywacyjne elementy w spostrzeganiu relacji podobieństwa .......................................... 70
15.2.4. Koneksjonistyczny model kategoryzacji percepcyjnej ........................................................................ 73
15.3. Podsumowanie ..................................................................................................................................... 74
PYTANIA SPRAWDZAJĄCE .............................................................................................................................. 75
LITERATURA ZALECANA ................................................................................................................................. 75
Rozdział 16. Procesy uwagi ........................................................................................................................... 77
16.1. Istota i funkcje uwagi ............................................................................................................................. 77
16.1.1. Uwaga a świadomość ................................................................................................................. 77
16.1.2. Czynności automatyczne i kontrolowane ......................................................................................... 78
16.1.3. Funkcje uwagi ............................................................................................................................ 80
16.2. Teorie uwagi selektywnej ........................................................................................................................ 86
16.2.1. Teorie wczesnej selekcji ............................................................................................................... 86
16.2.2. Teorie późnej selekcji .................................................................................................................. 88
16.2.3. Teorie integrujące ....................................................................................................................... 89
16.3. Teorie uwagi podzielnej ........................................................................................................................... 92
16.3.1. Teoria modułów .......................................................................................................................... 92
16.3.2. Teoria zasobów .......................................................................................................................... 93
16.4. Podsumowanie ..................................................................................................................................... 95
PYTANIA SPRAWDZAJĄCE .............................................................................................................................. 96
LITERATURA ZALECANA ................................................................................................................................. 96
Rozdział 17. Procesy warunkowania ................................................................................................................ 97
17.1. Warunkowanie klasyczne ........................................................................................................................ 97
17.1.1. Podstawowy paradygmat badawczy oraz podstawowe pojęcia ........................................................... 98
708410971.001.png 708410971.002.png 708410971.003.png 708410971.004.png 708410971.005.png 708410971.006.png 708410971.007.png 708410971.008.png 708410971.009.png 708410971.010.png 708410971.011.png 708410971.012.png 708410971.013.png 708410971.014.png 708410971.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin