Nokia N95 Instrukcja PL.pdf

(2368 KB) Pobierz
5064302 UNPDF
Nokia N95-1
5064302.003.png
DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Niniejszym NOKIA CORPORATION o¶wiadcza, ¿e produkt RM-159 jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± Europejsk± 2002/96/
WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym symbolem przekre¶lonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania
nie mo¿e byæ umieszczany ³±cznie z innymi odpadami pochodz±cymi
z gospodarstwa domowego. U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania
go prowadz±cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworz± odpowiedni system umo¿liwiaj±cy
oddanie tego sprzêtu.
W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i ¶rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶ci
sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania
i przetwarzania takiego sprzêtu.
Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê
na stronie internetowej: www.nokia.com.pl
© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 i Visual Radio s± znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.
Sygna³ d¼wiêkowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia
Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie
mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyra¿onej uprzednio
na pi¶mie zgody firmy Nokia jest zabronione.
Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez
firmê Symbian Software Ltd (c) 1998—2007. Symbian
i Symbian OS s± znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.
Java i wszystkie znaki zwi±zane z technologi± Java s± znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun
Microsystems, Inc.
Patent amerykañski nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania.
Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi
(Copyright (C) 1997— 2007) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc.
Wszelkie prawa zastrze¿one.
Oprogramowanie Portions of the Maps chronione prawami autorskimi
(Copyright © 2007) przyznanymi firmie The FreeType Project. Wszelkie prawa
zastrze¿one.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
personal and noncommercial use in connection with information which has been
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
be implied for any other use. Additional information, including that relating to
promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <http://www.mpegla.com>.
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upowa¿nia do
(i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w zwi±zku
z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta
w toku jego dzia³añ o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii)
u¿ywania go w zwi±zku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi
przez licencjonowanego dostawcê takich nagrañ. Na wykorzystanie produktu
w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie mo¿e byæ domniemywana.
Dodatkowe informacje, w tym dotycz±ce zastosowañ produktu w celach
promocyjnych, wewnêtrznych i komercyjnych, mo¿na otrzymaæ od firmy MPEG LA,
LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.
Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych
w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¯ADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO
ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ¯ADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA JAK¡KOLWIEK UTRATÊ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA
¯ADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PO¦REDNIE SZKODY
POWSTA£E W DOWOLNY SPOSÓB.
ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST — AS IS”.
NIE UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAC W TO, LECZ NIE
5064302.004.png 5064302.005.png
OGRANICZAJ¡C TEGO DO, JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI
U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU, CHYBA
¯E TAKOWE WYMAGANE S¡ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA
GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów oraz przeznaczonych do nich aplikacji
i us³ug mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym dostêpno¶æ
opcji jêzykowych, nale¿y sprawdziæ ze sprzedawc± produktów Nokia.
Kontrola eksportowa
Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologiê, i (lub) oprogramowanie
wyeksportowane z USA zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym i w innych krajach
przepisami. Odstêpstwa od tych przepisów s± zabronione.
ANONS FCC/INDUSTRY CANADA
To urz±dzenie mo¿e powodowaæ zak³ócenia w odbiorze audycji radiowych
i programów TV (g³ównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Je¶li takich
zak³óceñ nie uda siê wyeliminowaæ, wtedy FCC/Industry Canada mo¿e za¿±daæ
zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zak³óceñ udzieli
personel lokalnego serwisu. Urz±dzenie to spe³nia warunki ujête w czê¶ci
15 przepisów FCC. Korzystanie z urz±dzenia podlega nastêpuj±cym dwóm
warunkom: (1) dzia³anie urz±dzenia nie mo¿e powodowaæ szkodliwych zak³óceñ
i (2) urz±dzenie musi odbieraæ zak³ócenia ³±cznie z tymi, które mog± powodowaæ
niepo¿±dane dzia³anie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez
wyra¼nej zgody firmy Nokia mo¿e uniewa¿niæ prawo u¿ytkownika do korzystania
z tego urz±dzenia.
Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ
opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ
w³asno¶ci± takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie
przys³uguj± ¿adne prawa autorskie ani inne prawa w³asno¶ci intelektualnej.
Nokia nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za obs³ugê u¿ytkowników koñcowych,
za prawid³owo¶æ dzia³ania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne
materia³y. Firma Nokia nie udziela te¿ ¿adnych gwarancji na te aplikacje.
PRZEZ FAKT U¯YCIA TYCH APLIKACJI ICH U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE
DO WIADOMO¦CI, ¯E ZOSTA£Y ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK S¡”,
BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI
W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. U¯YTKOWNIK
PRZYJMUJE TE¯ DO WIADOMO¦CI, ¯E ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NI¡
ZWI¡ZANE NIE SK£ADAJ¡ ¯ADNYCH ZAPEWNIEÑ ANI O¦WIADCZEÑ, TAK
WYRANEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB
TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW
TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.
Wydanie 1. PL, 9251983
5064302.006.png
Spis tre¶ci
Dla w³asnego bezpieczeñstwa...................7
Pomoc techniczna....................................11
Pomoc ................................................................................... 11
Pomoc techniczna firmy Nokia oraz informacje
kontaktowe ........................................................................... 11
Szybki start ........................................................................... 11
Aplikacje dodatkowe .......................................................... 11
Nokia N95 ................................................12
Aktualizacje oprogramowania......................................... 12
Ustawienia ............................................................................ 12
Powitanie .............................................................................. 12
Transferowanie materia³ów z innego urz±dzenia ...... 13
Najwa¿niejsze wska¼niki................................................... 14
Szybkie pobieranie.............................................................. 15
Regulacja g³o¶no¶ci i g³o¶nika......................................... 15
Menu multimediów ............................................................ 16
Blokada klawiatury ............................................................. 16
Zestaw s³uchawkowy ......................................................... 17
Karta pamiêci ....................................................................... 18
Mened¿er plików ................................................................ 19
Pobierz .................................................................................. 20
Przegl±darka internetowa ......................21
Zabezpieczenia po³±czeñ .................................................. 21
Widok zak³adek.................................................................... 21
Przegl±danie stron internetowych ................................. 22
Koñczenie po³±czenia......................................................... 26
Ustawienia ............................................................................ 26
Po³±czenia.................................................28
Bezprzewodowa sieæ lokalna (WLAN) ........................... 28
Mened¿er po³±czeñ ........................................................... 30
Po³±czenie Bluetooth ........................................................ 31
Po³±czenie przez podczerwieñ ....................................... 34
USB ........................................................................................ 35
Po³±czenia z komputerem................................................. 36
Synchronizacja ................................................................... 36
Mened¿er urz±dzenia ........................................................ 36
Modem .................................................................................. 36
Aplikacje multimedialne .........................37
Odtwarzacz muzyczny ...................................................... 37
Visual Radio ......................................................................... 42
Wideoteka centre ............................................................... 43
RealPlayer ............................................................................ 46
5064302.001.png
Ustalanie pozycji ......................................77
Odbiornik GPS ...................................................................... 77
Informacje o sygna³ach z satelitów ............................... 78
¯±dania ustalenia pozycji ................................................. 78
Mapy ...................................................................................... 78
Punkty orientacyjne .......................................................... 82
Dane GPS .............................................................................. 83
Przystosowywanie urz±dzenia.................85
D¼wiêki 3D ........................................................................... 86
Aktywny tryb gotowo¶ci.................................................... 88
Planowanie czasu.....................................89
Zegar ...................................................................................... 89
Kalendarz .............................................................................. 89
Wiadomo¶ci .............................................92
Wpisywanie tekstu.............................................................. 93
Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci ...................................... 93
Skrzynka odbiorcza — odbieranie wiadomo¶ci ........... 95
Skrzynka pocztowa ............................................................ 96
Przegl±danie wiadomo¶ci na karcie SIM ...................... 98
Ustawienia wiadomo¶ci..................................................... 98
Adobe Flash Player .............................................................47
Nokia Lifeblog .....................................................................47
Kamera..................................................... 51
Robienie zdjêæ ......................................................................51
Robienie serii zdjêæ .............................................................56
Ty na zdjêciu — samowyzwalacz.....................................57
Nagrywanie plików wideo.................................................57
Galeria .................................................... 61
Wy¶wietlanie i przegl±danie plików...............................61
Koszyk wydruku ...................................................................63
Albumy....................................................................................64
Zwalnianie pamiêci.............................................................64
Kopie zapasowe plików......................................................64
Edycja zdjêæ...........................................................................64
Edycja plików wideo ...........................................................65
Pokaz slajdów .......................................................................67
Tryb wyj¶cia telewizyjnego ...............................................68
Prezentacje............................................................................69
Drukowanie zdjêæ ................................................................69
Re¿yser....................................................................................70
Drukowanie online ..............................................................72
Udostêpnianie online..........................................................72
Sieæ domowa .......................................................................73
5064302.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin