Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków Nowa Era Ewa Zielińska.pdf

(966 KB) Pobierz
001-296 program 5latka
Edyta Gruszczyk-Kolczyƒska
Ewa Zieliƒska
PROGRAM
wspomagania rozwoju,
wychowania i edukacji
starszych przedszkolaków
Cele i treÊci kszta∏cenia
oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne
(dla przedszkoli ró˝nego typu, do których
ucz´szczajà czterolatki i pi´ciolatki)
142424772.001.png
Projekt okładki: Agnieszka Cieślikowska
Projekt graficzny: Agnieszka Cieślikowska
Realizacja projektu graficznego: Michał Nakonieczny
Zdjęcie koziołka na okładce: BE&W
Redaktor serii: Anna Boboryk
Opracowanie redakcyjne i językowe: Anna Boboryk, Renata Wasilewska, Ewa Wilczyńska
ISBN 978-83-7409-473-3
© Copyright by Nowa Era
Warszawa 2007
Skład i łamanie: Nowa Era Sp. z o.o.
Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
tel. 0 22 570 25 80, faks 0 22 570 25 81
www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
Druk i oprawa: DRUK-INTRO S.A., Inowrocław
142424772.002.png
Spis treÊci
Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cz´Êç pierwsza
1. O adaptacji dzieci do warunków przedszkola. W jaki sposób mo˝na
skutecznie z∏agodziç stres dzieci oraz obawy rodziców? . . . . . . . . . . . . . . 24
2. W jaki sposób jest organizowany proces uczenia si´ starszych
przedszkolaków w przedszkolu? O co warto zadbaç i czego unikaç
dla lepszych efektów wychowania i kszta∏cenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Dzieci´ce zabawy jako intensywny proces uczenia si´.
Zgubne skutki ograniczania czasu zabawy i przeznaczania go
na zaj´cia dydaktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4. Kiedy zaj´cia organizowane przez nauczyciela sà dla dzieci
zabawami, a kiedy przeradzajà si´ w zadania do wykonania
i co z tego wynika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5. KoniecznoÊç zadbania o kindersztub´ oraz umiej´tnoÊci
samoobs∏ugowe dzieci w czasach zarysowujàcego si´ kryzysu
wychowania rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6. Sytuacje szczególne, np. wycieczki, uroczystoÊci, jako proces
uczenia si´ dzieci. Kiedy takie sytuacje przynoszà dzieciom
wi´cej szkody ni˝ po˝ytku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7. Zaj´cia dydaktyczne – ich mocne i s∏abe strony. Potrzeba zachowania
rozsàdnych granic w organizowaniu takich zaj´ç w przedszkolu . . . . . . . . 73
8. O kszta∏towaniu dobrych relacji z rodzicami starszych
przedszkolaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Cz´Êç druga
9. Charakterystyka Programu dla starszych przedszkolaków : za∏o˝enia
i g∏ówne cele wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji dzieci . . . . . 82
10. Program dla starszych przedszkolaków: cele, szczegó∏owe treÊci
wychowania i kszta∏cenia oraz odpowiadajàce im podstawy
psychologiczne i komentarze metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10.1. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych dzieci; porozumiewanie si´
z doros∏ymi oraz innymi dzieçmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie
i sytuacjach zadaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10.1.1. O tym, jak wa˝ne jest kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych dzieci,
a tak˝e rozeznanie si´ w tym, co wolno i czego nie wolno.
Jak dzieci uczà si´ porozumiewania z innymi i w jaki sposób komunikujà
innym swoje potrzeby? Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w zakresie
kszta∏towania u dzieci umiej´tnoÊci spo∏ecznych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10.1.2. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych dzieci. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10.1.3. Jakimi umiej´tnoÊciami w zakresie zgodnego wspó∏˝ycia spo∏ecznego
musi dysponowaç starszy przedszkolak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
10.2. Kszta∏towanie elementarnych nawyków higienicznych u dzieci: mycie ràk,
twarzy i z´bów, w∏aÊciwe zachowanie si´ przy stole, a tak˝e umiej´tnoÊci
korzystania z toalety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
10.2.1. Dlaczego kszta∏towanie nawyków higienicznych zosta∏o wydzielone
z wychowania zdrowotnego? O sposobach kszta∏towania elementarnych
nawyków higienicznych u starszych przedszkolaków i koniecznoÊci
wspó∏pracy z rodzicami w tej dziedzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
10.2.2. Kszta∏towanie nawyków higienicznych. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
10.2.3. Jakimi umiej´tnoÊciami i nawykami higienicznymi ma dysponowaç
starszy przedszkolak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
10.3. Intensywne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci: dba∏oÊç o poprawnà
wymow´, wdra˝anie do uwa˝nego s∏uchania i s∏ownego
formu∏owania przemyÊleƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
10.3.1. W jakim zakresie trzeba wspomagaç rozwój mowy u starszych
przedszkolaków? O potrzebie obj´cia dzieci z zaburzeniami mowy opiekà
logopedycznà. Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w zakresie rozwoju mowy
dziecka oraz kultury j´zykowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
10.3.2. Intensywne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci: dba∏oÊç o poprawnà
wymow´, wdra˝anie do uwa˝nego s∏uchania i s∏ownego formu∏owania
przemyÊleƒ. TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne . . . . . . . . . . 118
 
10.3.3. Jakie umiej´tnoÊci w zakresie werbalnego porozumiewania si´ powinien
mieç starszy przedszkolak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
10.4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoÊci intelektualnych
niezb´dnych w poznawaniu i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
10.4.1. Dlaczego warto pomóc dzieciom w kszta∏towaniu czynnoÊci intelektualnych?
Które z tych czynnoÊci zapewnià dzieciom sukcesy w nauce szkolnej?
Jak organizowaç specjalne zaj´cia pomagajàce dzieciom
w kszta∏towaniu wa˝nych czynnoÊci intelektualnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
10.4.2. Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji, w wiàzaniu
przyczyny ze skutkiem i wnioskowaniu o odwracalnoÊci obserwowanych
zmian. TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne . . . . . . . . . . . . . . 136
10.4.3. Zamiast listy oczekiwanych kompetencji, wskazówki do wspierania dzieci
w stosowaniu rozumowaƒ w codziennych sytuacjach oraz w trakcie
zabaw i zaj´ç w przedszkolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10.5. Wychowanie zdrowotne i kszta∏towanie sprawnoÊci
ruchowej dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
10.5.1. Dlaczego sprawnoÊç fizyczna stanowi wa˝ny wyznacznik prawid∏owego
rozwoju psychoruchowego dziecka? O koniecznoÊci zaspokojenia
u dzieci potrzeby ruchu. Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w zakresie
zaspokojenia potrzeby ruchu oraz dba∏oÊci o rozwój fizyczny
i zdrowie przedszkolaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
10.5.2. Wychowanie zdrowotne i kszta∏towanie sprawnoÊci ruchowej dzieci.
TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
10.5.3. Co dzieci powinny wiedzieç o poszanowaniu zdrowia?
O tym, jak sprawny ruchowo ma byç starszy przedszkolak . . . . . . . . . . . . 157
10.6. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych dzieci oraz wdra˝anie
do utrzymywania porzàdku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
10.6.1. Jak dzieci uczà si´ czynnoÊci samoobs∏ugowych? W jaki sposób mo˝na
wdra˝aç dzieci do utrzymywania porzàdku wokó∏ siebie?
Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w tym zakresie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
10.6.2. Umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe oraz utrzymywanie porzàdku.
TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
10.6.3. Jakimi kompetencjami w zakresie samoobs∏ugi i utrzymywania
porzàdku ma dysponowaç starszy przedszkolak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.7. Wdra˝anie dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne oraz innych .. . . . . 166
10.7.1. Na jakie niebezpieczeƒstwa jest nara˝one dziecko? O realnych
mo˝liwoÊciach wdra˝ania dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne
i innych. Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w zakresie chronienia dzieci
przed niebezpieczeƒstwami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Zgłoś jeśli naruszono regulamin