Po prostu na surowo - cofanie cukrzycy w 30 dni.txt

(60 KB) Pobierz
{88}{283}/"Cukrzyca to choroba przewlek�a, na kt�r� nie ma lekarstwa"|/- Ameryka�skie Stowarzyszenie Diabetyk�w
{357}{438}Obecnie �wiat|przechodzi kryzys.
{442}{542}Na ca�ym �wiecie mamy nies�ychan�|ilo�� chor�b przewlek�ych,
{546}{686}a jedn� z najbardziej rozpowszechnionych|pandemii jest cukrzyca.
{690}{774}Jest dzi� 246 milion�w os�b|choruj�cych na cukrzyc�.
{778}{838}/Dr Gabriel Cousens|/Autor ksi��ki "Istnieje Lek na Cukrzyc�"
{842}{934}Jest to istotna sytuacja kryzysowa,|kt�r� musimy si� zaj��.
{938}{1007}Jeste�my jednym z najbardziej|schorowanych kraj�w na �wiecie.
{1011}{1042}Tak by� nie musi.
{1046}{1174}Ilo�� zachorowa� na cukrzyc� Typu II|potroi�a si� w ci�gu ostatnich 10 lat.
{1178}{1238}To choroba|stylu �ycia.
{1242}{1348}Sprowadza si� do tego|co wk�adasz do ust.
{1352}{1473}/Przeci�tny Amerykanin|/spo�ywa 70 kg cukru rocznie.
{1488}{1551}Mamy niesamowit� epidemi�|cukrzycy w tym kraju,
{1555}{1660}ilo�� zachorowa� bardzo wzros�a|- por�wnywalnie z epidemi� oty�o�ci.
{1664}{1749}Mamy najbardziej oty�e|spo�ecze�stwo w historii ludzko�ci,
{1753}{1839}kt�re wci�� staje|si� grubsze.
{1843}{1963}/1 na 3 dzieci urodzonych po roku 2000|zachoruje na cukrzyc�.
{1967}{2051}My�l�, �e definicj� ob��du jest|powtarzanie tego samego w k�ko
{2055}{2105}oczekuj�c za ka�dym|razem innych rezultat�w.
{2109}{2196}Musimy zrobi� co� zupe�nie|innego i nowatorskiego.
{2200}{2294}/Cukrzyca kosztuje pa�stwo|/174 miliardy $ rocznie.
{2298}{2457}/To tyle, co wojny w Iraku, Afganistanie|/i globalna wojna z terrorem ��cznie.
{2581}{2658}/Baltimore, Maryland
{2807}{2878}- To jest getto.
{2895}{2998}Tutaj mieszka�em,|gdy by�em dzieckiem.
{3037}{3126}Mieszka�em tam, w nast�pnym budynku,|ale tutaj mieszka moja siostra.
{3130}{3165}Mam nadziej�,|�e jest w domu.
{3169}{3252}To moja siostra Nicole, zawsze|sprawdzam czy wszystko z ni� ok.
{3256}{3348}Sma�y nuggety. To wymaga|wielkich umiej�tno�ci.
{3352}{3455}Najciekawszym co mnie w zesz�ym roku|spotka�o, by�o zdiagnozowanie cukrzycy.
{3459}{3543}Cz�sto chodzi�em do toalety,|ale nie wiedzia�em czemu,
{3547}{3628}wi�c poszed�em na pogotowie, gdzie|sprawdzili mi poziom cukru we krwi.
{3632}{3673}Okaza�o si�,|�e mam 1200.
{3677}{3727}/Kirt, lat 25|/cukrzyca Typ II
{3731}{3810}Normalny poziom to oko�o|8200, by� wi�c bardzo niski.
{3814}{3887}Gdy wszed�em, lekarz powiedzia�,|�e powinienem by� martwy.
{3891}{3921}Nie by�o jeszcze|ryzyka �mierci,
{3925}{3996}przy poziomie 1200 co�|musi by� nie w porz�dku.
{4000}{4106}Moje tabletki s� w jednym|miejscu, gotowe do za�ycia.
{4110}{4157}Musz� je jutro|uzupe�ni�.
{4161}{4235}Zawsze marzy�em by �y� 102|lata. To jeden z moich cel�w.
{4239}{4396}Gdy us�ysza�em wi�c, �e mam tak powa�n�|chorob� w tak m�odym wieku sprawi�o,
{4428}{4492}�e zacz��em my�le�, i� jest|tyle rzeczy, kt�re chc� zrobi�,
{4496}{4568}a na kt�re potrzeba czasu,|wi�c g��wnym moim celem
{4572}{4681}jest powr�t do zdrowia|i pozostanie zdrowym.
{4685}{4829}Cokolwiek wi�c trzeba b�dzie w tym|celu zrobi� jestem na to gotowy.
{4857}{4918}/Long Beach,|/Kalifornia
{4922}{5046}Gdy dorasta�em W�osi zawsze|krzyczeli: "jedz, jedz!",
{5087}{5194}bo dzielenie si� jedzeniem|z rodzin� by�o bardzo wa�ne.
{5198}{5289}Najcenniejszym darem dla rodziny|i przyjaci� by�o jedzenie.
{5293}{5415}Jedn� z najwi�kszych zalet mojej �ony|jest to, �e jest �wietn� kuchark�.
{5419}{5529}Gotuje w starym stylu,|tak... �e o m�j bo�e.
{5533}{5618}Ta ciel�cina jest|wy�mienita...
{5622}{5737}10 lat temu poszed�em do mojego|kardiologa maj�c problem z nadci�nieniem,
{5741}{5857}a ten stwierdzi� cukrzyc�|- nie mia�em wtedy poj�cia
{5861}{5926}jak dewastuj�cy wp�yw|ma ona na �ycie.
{5930}{6071}Konsekwencje ponosi ka�dy organ|- oczy, nerki, funkcje seksualne,
{6142}{6260}inne problemy jak neuropatia st�p - moje|stopy z wolna sta�y si� odr�twia�e.
{6264}{6358}Gdy si� przezi�bi�em dogrzewa�em|si� piecykiem ceramicznym
{6362}{6431}i po 40 minutach poczu�em,|�e co� si� gotuje.
{6435}{6514}Poci�gn��em nosem g��biej|i spojrza�em na stopy:
{6518}{6609}moja stopa wrza�a i|bulgota�a gotuj�c si�.
{6613}{6644}Ugotowa�em|swoj� stop�.
{6648}{6775}Jestem mi�o�nikiem jedzenia|i nie mam nad nim kontroli.
{6779}{6821}Jedzenie mnie|uspokaja.
{6825}{6920}Dzia�a nies�ychanie|uspokajaj�co.
{6951}{6995}/Nowy Jork
{6999}{7115}Wychowa�a mnie babcia, zawsze|jad�am to, co chcia�am.
{7119}{7230}A mnie zawsze kusi�|deser, by� moj� nagrod�.
{7266}{7384}Moje ulubione jedzenie to|gyros. Uwielbiam gyros.
{7489}{7587}Lubi� je��, zaspokaja�|to, co czuj�.
{7600}{7716}Nie mia� mnie kto pchn��|we w�a�ciwym kierunku.
{7772}{7840}Jest tyle rzeczy,|kt�re chcia�abym robi�,
{7844}{7965}ale powstrzymuje mnie moja|cukrzyca i stan zdrowia.
{7993}{8106}Nie b�d� k�ama�, nie|kupuj�... takich rzeczy.
{8133}{8253}Mam m�a o imieniu Ernest|i 10 letniego syna Nani.
{8266}{8393}Cz�onkowie mojej rodziny s�|kochaj�cy, silni i zabawni.
{8424}{8530}Cukrzyca wp�ywa na|mnie na r�ne sposoby.
{8534}{8661}Fizycznie nie czuj� si� dobrze|i chcia�abym to zmieni�.
{8772}{8839}/Reno, Nevada
{8889}{8999}Drogi Ojcze, dzi�kujemy za|jedzenie, kt�re spo�ywamy...
{9003}{9080}i dzi�kujemy za ten|dzie�, kochamy ci�...
{9084}{9172}m�wimy to w imi� Jezusa|Chrystusa, amen.
{9176}{9279}Chc� ogl�da� jak|dorastaj� moje wnuki,
{9336}{9404}ale je�li nic nie zrobi�|ze swoim zdrowiem,
{9408}{9467}to nie poogl�dam|ich za d�ugo.
{9471}{9565}Dziadek przyk�ada|tutaj palec...
{9606}{9668}to boli...
{9690}{9784}potem �ciskam, by|wysz�a krew...
{9889}{9955}pojawiaj� si�|cyferki...
{9959}{10026}464 - to �le.
{10099}{10193}M�j lekarz powiedzia�, �e moja|cukrzyca jest gorsza od przeci�tnej.
{10197}{10274}Powiedzia�, �e si�|zabijam, �e umr�.
{10278}{10371}M�wi� mi co robi�, ale|go nie pos�ucha�em.
{10375}{10491}Opr�cz insuliny bior�|jeszcze 9 innych pigu�ek.
{10497}{10591}Staram si� uwa�a�|co razem jemy,
{10641}{10768}bo ju� jednego pochowa�am i|nie chc� pochowa� drugiego.
{10782}{10916}Po�r�d wszystkich zabronionych|rzeczy jest sok pomara�czowy.
{10921}{10962}- Dlaczego wi�c|go pijesz?
{10966}{11018}- Bo go uwielbiam.
{11022}{11161}Nikt nie lubi by� pokonywany, a|szczeg�lnie przez w�asne cia�o.
{11221}{11295}/Sarasota, Floryda
{11407}{11448}M�j ojciec by�|cukrzykiem.
{11452}{11495}M�j brat te�|jest cukrzykiem.
{11499}{11564}Aha, moja siostra|te� jest chora.
{11568}{11666}Spos�b naszego od�ywiania|m�g� si� do tego przyczyni�.
{11670}{11721}/Pam "Ciotka"|/lat 62, cukrzyca typ II
{11725}{11805}Wstrzyknij|mi to Alex.
{11811}{11845}Dzi�kuj�.
{11849}{11906}Musisz to robi�|ostro�nie...
{11910}{11983}- Wezm� chusteczk�.
{11987}{12095}Mieszkam w domu, z moim|niepe�nosprawnym m�em - Willim,
{12099}{12180}c�rk� i|czw�rk� wnuk�w.
{12219}{12312}Nigdy nie mam|czasu dla siebie.
{12370}{12488}Inni te� nigdy nie skupiali|swojej uwagi na mnie.
{12536}{12611}/Rockford, Michigan
{12654}{12730}Jestem zwyk�ym|ameryka�skim ch�opakiem.
{12734}{12860}Ros�em maj�c brudne od ziemi|kolana i traw� na twarzy.
{12881}{12952}By�em w rodzinie czarn�|owc�, bo zawsze si� bi�em.
{12956}{13054}Dopiero wiele lat p�niej u�wiadomi�em|sobie, �e to z powodu cukrzycy.
{13058}{13086}Nienawidzi�em tego.
{13090}{13192}Obra�a�em si� za to na Boga i my�l�,|�e jest tak jeszcze do teraz.
{13196}{13273}Dlatego si� buntuj�.
{13291}{13346}27...
{13443}{13517}Staram si� te�|rzuci� picie.
{13521}{13637}Nie wiem czy uda mi si�|przesta� pi� na zawsze,
{13646}{13708}bo to najtrudniejsza|moja walka.
{13712}{13801}Mo�e do�yj�|pi��dziesi�tki, a mo�e nie,
{13805}{13925}mo�e wyzdrowiej� i po�yj�|d�u�ej, albo umr� jutro.
{14026}{14179}Naprawd� chc� przesta� bra� insulin�,|nienawidz� tego k�ucia si� w brzuch.
{14183}{14277}Kiedy� surfowa�em w sieci i|natkn��em si� na og�oszenie
{14281}{14362}"Na surowo przez 30 dni"|i cofanie cukrzycy.
{14366}{14406}Pomy�la�em, �e|to musi by� to.
{14410}{14502}By�em bardzo otwarty, bo nie by�em|przyzwyczajony do brania insuliny,
{14506}{14596}nie chcia�em jej bra� i chcia�em|spr�bowa� czego� co mi pomo�e.
{14600}{14668}Ale nie mia�em poj�cia co|to by�o jedzenie na surowo.
{14672}{14768}Tylko orzechy i jarzyny?|- to by�o wyzwanie.
{14772}{14814}Ale by�em na|to otwarty.
{14818}{14942}Postanowi�em przyjecha� do|Arizony i podj�� wyzwanie.
{14947}{15012}Okaza�o si�, �e|jest nas sze�cioro.
{15016}{15097}Je�li to mnie wyleczy z|cukrzycy w ci�gu miesi�ca,
{15101}{15191}z przyjemno�ci� chcia�bym|opowiedzie� o tym ca�emu �wiatu.
{15195}{15312}Gdy kogo� kochasz, nie|chcesz roz��ki na 30 dni.
{15334}{15483}Ale ona robi wielki krok i b�dzie to|dla niej pocz�tek czego� dobrego.
{15516}{15603}Wi�c jestem z niej|zdecydowanie dumny.
{15607}{15676}Je�li ten program|zadzia�a na mnie,
{15680}{15773}to nie obchodzi mnie,|czy kto� inny da rad�.
{15777}{15874}Mo�e ja sobie|poradz�, a mo�e nie.
{15885}{15986}Mo�e kto� inny da|rad� lepiej ni� ja.
{16003}{16106}O tym musimy si�|przekona� na miejscu.
{16153}{16229}Chc� sprawdzi� jak moje|cia�o zareaguje na zmian�
{16233}{16331}i czy to rzeczywi�cie pomo�e mi|zapanowa� nad moj� cukrzyc�.
{16335}{16466}Ale to wymaga pracy i musz�|si� zastanowi�, czy tego chc�.
{16523}{16629}Ciesz� si� �e jad� do|Arizony, nigdy tam nie by�em.
{16633}{16733}Mam nadziej�, �e troch� mi|si� poprawi z cukrzyc�.
{16737}{16859}Mam nadziej�, �e moje �ycie|p�jdzie przez ten miesi�c na prz�d
{16863}{16973}i �e pomog� te� ludziom|w�r�d kt�rych b�d�.
{16980}{17096}PO PROSTU NA SUROWO -|Cofanie Cukrzycy w 30 Dni
{17189}{17264}/Patagonia|/Arizona
{17352}{17486}Polska wersja ze s�uchu:|KFI|www.youtube.com/conspiracylocal
{18169}{18258}A wi�c tu jest "Tree of|Life" ("Drzewo �ycia")
{18262}{18351}Zobaczmy co to|b�dzie za drzewo.
{18355}{18380}- Kogo my tu mamy?
{18384}{18459}- Keith, gospodarz.
{18767}{18867}W��czamy �wiat�o -|nie ma �wiat�a...
{18891}{18957}A, jest �wiat�o.
{18961}{19032}- A to ubikacja.
{19062}{19139}Strasznie tu surowo.
{19148}{19268}- OK. B�dzie tu, �e tak|powiem, ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin