WNIOSEK.pdf

(49 KB) Pobierz
Microsoft Word - WNIOSEK.doc
Nr............................
.............................
(RóŜa)
WNIOSEK
o przyjęcie do śywego RóŜańca Forum Frondy
Ja.................................................................. chcę być Damą/ Rycerzem
(imię i nazwisko)
śywego RóŜańca Forum Frondy
Mam szczerą wolę postępować zgodnie z regulaminem
Kierować się jego prawami i przestrzegać obowiązków Damy/ Rycerza śywego RóŜańca Forum Frondy.
Przez działalność w śywym RóŜańcu Forum Frondy i troskę o jego rozwój chcę brać pełny udział w Ŝyciu
Kościoła i Ojczyzny.
.................................................
(podpis)
......................................................., dnia ......................20....r.
Dane personalne:
imię i nazwisko: ............................................................................................................
data ur.: ..................................... imiona rodziców: .........................................................
wykształcenie: ................................................... zawód: ................................................
dokładny adres: .............................................................................................................
nick na Forum Frondy: ....................................................................................................
adres email: .................................................................................................................
................................................................. tel. ............................................................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin