Kraushar Alexander - Książę Repnin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764–1768).pdf

(6743 KB) Pobierz
Repnin.indd
KSIĄŻĘ REPNIN I POLSKA
Mikołaj książę Repnin (1734–1801)
644942537.001.png
KSIĄŻĘ REPNIN I POLSKA
W PIERWSZEM CZTEROLECIU PANOWANIA
STANISŁAWA AUGUSTA
(1764–1768)
PRZEZ
Alexandra Kraushara
Wydanie nowe, przejrzane i poprawione,
Z ILLUSTRACYAMI.
Saepe calamitatis solatium est nosse
sortem suam.
WARSZAWA
GEBETHNER i WOLFF
Kraków — G. Gebethner i Spółka
1900
644942537.002.png
Дозволено Цензурою.
Варшава, 4 мая 1899 г.
Książka niniejsza jest przedrukiem oryginalnego wydania z 1900 roku.
Zachowano w nim pisownię i ortografię oryginału, a także część ilustracji.
Niektóre z nich zostały zastąpione reprodukcjami obrazów przedstawiają-
cych te same osoby i widoki, znalezionymi w internecie. W książce wyko-
rzystano część oryginalnych winiet na początku rozdziałów. Skład typo-
graficzny odtworzono przy użyciu czcionki podobnej do oryginalnej (Old
Standard TT dla corps de texte ). Ważniejsze zmiany: dwa tomy oryginału
pomieszczono tu pod wspólną okładką ( Aneksy znajdujące się w końcu każ-
dego tomu, zostały połączone). Zmieniono format i układ typograficzny
książki, m.in. ilustracje są w niej obłamane tekstem, a nie znajdują się na
oddzielnych wklejkach. Poprawiono dostrzeżone ewidentne błędy drukarskie.
Skorygowano teksty francuskie w przypisach, zachowano natomiast orygi-
nalną transkrypcję cytatów rosyjskich do alfabetu łacińskiego.
Książka została zreprodukowana do użytku ściśle prywatnego.
Przygotowanie do druku zakończono w kwietniu 2011 r.
w Portet-sur-Garonne (Francja).
644942537.003.png
Z ADANIEM niniejszej pracy będzie zużytkowanie no-
wych, lub też dotychczas jeszcze nieuwzględnionych,
materyałów źródłowych, rzucających jaskrawe świa-
tło na epokę, w której upadek ducha narodowego i naro-
dowej energii graniczy niemal o miedzę z porywem do
poświęceń bezgranicznych, celem wywalczenia utraconej
udzielności.
Odzwierciedleniem takich, wyłączających się na pozór,
objawów, były dwie, kilkomiesięcznym zaledwie odstępem
czasu oddzielone od siebie, konfederacye: radomska i bar-
ska.
Jakkolwiek w tradycyi pokoleń obie zajęły przynależne
sobie stanowiska, pierwsza — napiętnowana znamieniem
odstępstwa od sztandaru narodowego, druga — jako jej
przeciwstawienie, z tem wszystkiem, ani jedna z nich, hi-
storyografa, należycie o ich zaczątkach, przebiegu i zakoń-
czeniu poinformowanego, jak dotychczas — nie miała.
Zużytkowane w pracy niniejszej materyały źródłowe
bynajmniej nie zmniejszają odpowiedzialności przywódz-
ców i uczestników konfederacyi radomskiej za następstwa
ich fałszywej polityki, lecz wykazując, że większość prowo-
644942537.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin