860.Galileusz. Kapuściński.pdf

(9872 KB) Pobierz
przegląd
powszechny
4/860/93
miesięcznik
poświęcony sprawom religijnym,
kulturalnym i społecznym
założony w roku 1884
JEZUICI • Warszawa
1029143392.007.png 1029143392.008.png
WYDAWCA
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka
Towarzystwa
Jezusowego
RADA REDAKCJI
Kazimierz Dziewanowski
Ryszard Otowicz SJ
Wacław Oszajca SJ
Krzysztof Renik
Wojciech Roszkowski
Adriana Szymańska
„PRZEGLĄD POWSZECHNY"
Redakcja i Administracja
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
te/. redakcji 48-91-31 w. 211
49-02-39
tel. administracji 48-91-31 w. 214
48-09-78
PRENUMERATA
za rok 1993 132000zl
za 1 półrocze 72000 zł
za II półrocze 60000 zł
cena egzemplarza 12000 zł
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Jacek Bolewski SJ (red. naczelny)
Michał Jagiełło
Zbigniew Kubacki SJ
Maria M. Matusiak
Wpłaty
Bank PKO VI Oddział w Warszawie
nr konta 1560-51624-136
ul. Bagatela 15
00-585 Warszawa
Prenumerata wyłącznie za pośrednictwem
administracji „Przeglądu Powszechnego".
OPRACOWANIE GRAFICZNE
Teresa Wierusz
Skład i druk: Drukarnia Przeglądu Powszechnego
Warszawa, ul. Rakowiecka 61
Numer zamknięto 20 III 1993 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów nie zamówionych
i zmiany tytułów.
1029143392.009.png 1029143392.010.png
Nie lękajcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.
Mt 28,10
Aby wiara w ostateczne zwycięstwo Chrystusa
nad złem otwierała w naszym życiu
„galilejską" drogę nadziei i miłości,
życzy swoim Czytelnikom i Sympatykom
Redakcja „PP"
WIELKANOC 1993
1029143392.001.png 1029143392.002.png
1029143392.003.png 1029143392.004.png
Spis treści
Chrześcijański optymizm
11
Chrześcijański optymizm jest niełatwą postawą, wolną od dwóch skrajności:
z jednej strony lekceważenia zła, a z drugiej nadmiernego zajmowania się nim
i przeceniania go, tak jak gdyby brakowało wiary w Chrystusowe zwycięstwo.
Jean Galot SJ
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią
14
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, objawione w zmartwychwstaniu, obejmuje
także „zstąpienie do piekieł", czyli wejście Boga w sytuację umarłych. Chrystus
nie przyszedł po to, by zbawić tylko tych, którzy aktualnie żyją na świecie. Jest
On zbawcą uniwersalnym i ani przeszłość, ani przyszłość nie wymykają się Jego
potędze.
Co po Imperium?
28
5 X 1992 r. w redakcji „PP" odbyła się dyskusja nt. konsekwencji rozwoju
sytuacji w krajach byłego ZSRR oraz perspektyw stabilizacji życia społecznego,
i politycznego w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, a przede wszystkim
w Rosji. W rozmowie prowadzonej przez Krzysztofa Renika uczestniczyli: Leon
Bójko (dziennikarz, „Gazeta Wyborcza"), Andrzej Drawicz (rusycysta, tłumacz)
i Janusz Gazda (dziennikarz).
Wiek dwudziesty - wiek miniony...
46
Rozmowa Romana Warszewskiego z Ryszardem Kapuścińskim, znanym repor­
terem, autorem licznych książek (m.in. „Wojna futbolowa", „Cesarz", w druku -
„Imperium"). Twierdzi on, że wiek XXI zaczął się w 1989 r., zaś najistotniej­
szym odkryciem XX w. było dostrzeżenie wielowątkowości rozwoju ludzkości
i równowartości kultur. Mówiąc o przyszłości Rosji wyraża pogląd, że zachowa
ona swoją odrębność i niepowtarzalność. Zajęta porządkowaniem własnych
spraw nie będzie uczestniczyć ani w życiu Europy, ani świata. Nie będzie też mu
zagrażać. Istniejąca świadomość wielkiego opóźnienia będzie w Rosji stymula­
torem stałego dążenia do modernizacji gospodarki i życia politycznego.
Elżbieta Kaczyńska
Praca przymusowa w Rosji carskiej i radzieckiej -
kontynuacja czy zmiana?
55
System radziecki przejął po Rosji carskiej wiele instytucji, form organizacyjnych
i rozwiązań praktycznych, były to jednak formy zewnętrzne. Katorga nie była
tak straszna, jak głosi mitologia zesłania, choć oczywiście można znaleźć dra-
1029143392.005.png 1029143392.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin