Rozkaz 12 - Totally Destruction.txt

(6 KB) Pobierz
0:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
0:00:01: -----AKUMA FANSUBS-----|rahvin3@wp.pl
0:00:05: Napisy na zam�wienie
0:01:29: Pluton Campell! Jeste�my otoczeni na Krwawej Wierzy,|potrzebujemy wsparcia! Wsparcia!
0:01:54: Niech kto� si� zg�osi! To pu�apka.
0:02:15: W�a�nie wybuch�a Krwawa Wie�a.
0:02:17: Chyba co� si� sta�o w �rodku.
0:02:19: Miejsce, w kt�rym Wielka Brytania odprawia ceremoni�, jest atakowane.
0:02:32: Alucard!
0:02:34: To, na co czekasz, nie odb�dzie si�.
0:02:39: Co?
0:02:40: Chodzi o przej�cie w�adzy?|Wida� du�o czarnego dymu potwierdzaj�cego u�ycie broni.
0:02:52: Mombatan! Rozdzieli� si� i obstawi� flank�...
0:02:56: Mombatan!
0:02:59: Cholera! ... Huh?
0:03:21: Dlaczego...?
0:03:23: Co si� dzieje?
0:03:25: Brytyjski rz�d nie mo�e pu�ci� p�azem bezcelowego ataku...
0:03:28: ...zamku, do kt�rego przyjecha�a Jej Wysoko��.
0:03:30: Poza tym, rz�d nie mo�e zatwierdzi�...
0:03:33: ...metod obrony typu Antychryst.
0:03:38: Wi�c brytyjskie naziemne jednostki dosta�y pozwolenie...
0:03:42: ...na u�ycie wszelkich �rodk�w celem ratowania Jej Wysoko�ci.
0:03:44: Dzi�ki spotkaniom Okr�g�ego Sto�u powinni wiedzie�,|�e ceremonia w London Tower by�a przyn�t�.
0:03:52: �e poprzedni Okr�g�y St� zatwierdzi� takie post�powanie.
0:03:59: Czy�by by� tam Judasz?
0:04:13: Wiadomo ju�, kim s� atakuj�cy London Tower...
0:04:18: Agencja Hellsing z Rodziny Hellsing.
0:04:22: Taka g�upota...
0:04:24: Jak co� tak g�upiego mog�o si� zdarzy�?
0:04:29: Rozkaz : 12|Ca�kowite zniszczenie
0:04:35: Przepraszam... Przepraszam!
0:04:53: Jak to mo�liwe...?
0:05:02: Tu Bigman, zmierzamy w kierunki Beacher Tower.
0:05:11: Co dzieje si� na zewn�trz, Otto Roy?
0:05:17: Cholera!
0:05:29: To ty, Alucard?
0:05:32: Przepraszam za sp�nienie.
0:05:35: Tak, sp�ni�e� si�!
0:05:44: Amen.
0:05:52: Po takim po�wi�ceniu, nie mog� po prostu wr�ci�.
0:05:57: Rozumiem... Ty te� jeste� cz�ci� Hellsing.
0:06:01: Si�y l�dowe kr��� po London Tower w celu|znalezienia uzbrojonych �o�nierzy...
0:06:04: M�wi Sir Integral Wingates Hellsing. Zdradzili�cie mnie!
0:06:19: Nie tylko atakuj� naszych �o�nierzy w London Tower...
0:06:23: ...odbieraj� tak�e honor Hellsing...
0:06:27: Integral-sama.
0:06:29: Zadzwo� do Fergusona.
0:06:45: Przesta�cie!
0:06:46: Pu�� mnie! Pu�kowniku!
0:06:53: Nie...pod...chod�.
0:06:56: Ale...
0:07:09: Jak to przebiega...?
0:07:10: Integral-sama, prosz�, pomy�l o swoim organizmie.
0:07:16: Nasze Rycerstwo...!
0:07:48: Powierzamy dzia�ania przeciw zamieszkom,|honorowemu Rycerstwu Narodowemu...
0:07:53: ...przeciw wszystkim, ��cznie z brytyjskimi si�ami l�dowymi...
0:08:07: Nie!!!
0:08:15: Jeste�my...!
0:08:33: Pu�kowniku Ferguson!!!
0:08:55: Ferguson...
0:09:10: Z drogi...
0:09:38: Gdy nadal �y�e�... powinni�my byli wyssa� ci krew...
0:10:29: Niech b�ogos�awie�stwo Jej Wysoko�ci b�dzie z|Celes Wiktori� z Narodowego Rycerstwa!
0:10:36: Amen.
0:10:41: Amen.
0:10:43: St�j! Buntowniczka!
0:11:21: Londy�ska policja donios�a, �e zweryfikowa�a...|Przypuszczaj�, �e dow�dc� zbuntowanych oddzia��w jest...
0:11:27: Londy�ska policja donios�a, �e zweryfikowa�a...|Przypuszczaj�, �e dow�dc� zbuntowanych oddzia��w jest...
0:11:30: Peter Ferguson.
0:11:31: By�y kapitan w wojsku...
0:11:33: Okaza� si� przyw�dc� Hellsing po wojnie w zatoce.
0:11:39: Hmph... Id� do piek�a...
0:11:48: Integral-sama...
0:11:51: Rozkaz... Walter C. Dornez.
0:11:54: B�d� ci� chroni�, nawet za cen� mego �ycia.
0:11:59: Nie poddam si�.
0:12:05: Ale teraz si� wycofamy.
0:12:10: Nie straci�am jeszcze wszystkich si�.
0:12:17: Id� do piek�a, draniu!
0:12:34: Jeste� zwyk�ym �mieciem!
0:12:39: Posmakuj tego, Halconnen!
0:12:45: Bunt w London Tower nadal trwa.
0:12:48: Chwil� temu, jeden z pluton�w uratowa� przedstawicieli rz�du.|Zapocz�tkowali atak, by przej�� kontrol�.
0:12:56: Baw si� dobrze, Celes... Ciesz si� cia�em.
0:13:05: Tylko to uczyni ci� silniejsz�.
0:13:18: Panie!
0:13:24: Alucard...
0:13:30: Oberwa�e� po jelitach.
0:13:34: Prosz� ci�...
0:13:39: Jako cz�owiek...
0:13:43: Rycerstwo... dla mnie...
0:14:06: Incognito!
0:14:08: Jak d�ugo mam walczy� z kuk�ami, kt�re zrobi�e�?
0:14:29: Baw si� dobrze... Nie mog� si� tym bawi�... Na pewno nie czym� takim...
0:14:44: Ty...
0:15:04: Puszczaj mnie, draniu!
0:15:07: Jeste�my tacy sami, ale ty starasz si� pozosta� cz�owiekiem...
0:15:10: Jestem nieumar��! Otrzyma�am krew od Alucard-sama!
0:15:16: Dop�ki nie pijesz krwi z w�asnej woli...
0:15:18: ...jeste� tylko wykorzystywana przez swojego Pana.
0:15:21: Nie r�ni si� to do upiora.
0:15:25: Pu�� mnie!
0:15:27: Ludzkie cia�o... Ludzkie serce...
0:15:30: Mimo, i� si� ich trzymasz...
0:15:31: Nadal nie jeste� cz�owiekiem.
0:15:34: Dlaczego nie zaznasz rado�ci swego nowego �ycia?
0:15:37: Ze mn�, to jest...
0:15:39: Kto jest?
0:16:02: Przyszli�my przekaza� s�owa Jej Wysoko�ci.
0:16:08: Tak?
0:16:10: To czas pr�by, Sir Integral Wingates Hellsing.
0:16:15: Domem Wielkiej Brytanii jest Kr�lewski Zakon.
0:16:17: Nie zapominamy o wielkich zas�ugach Narodowego Rycerstwa Hellsing.
0:16:25: Prze�yj czas pr�by i przejd� dalej.
0:16:28: Nie zapomnij te�, �e nadchodzi noc s�du Judasza.
0:16:34: Serce Jej Wysoko�ci jest z tob�.
0:16:42: Przetrwa� pr�b�. Tylko tyle mog� zrobi�.
0:17:03: Mo�e ju� zaczniemy...
0:17:06: Ty, kt�ry jeste� nikim, Incognito!
0:17:22: A L U C A R D...
0:17:32: Kousoseigyojitsu dai ni go kaiho joukyou B.
0:17:38: Musimy zniszczy� ograniczenia, do momentu wyeliminowania celu.
0:17:57: Masz teraz dobr� min�.
0:17:59: Jest pi�kna, Celes Wiktorio.
0:18:03: Wi�cej...
0:18:12: Sta�e� si� przystojniejszy...
0:18:15: Nic na to nie poradz�, lubi� jak nie m�wisz prawdy,
0:18:29: Radz� si� odsun��.
0:18:34: Dawno nie lata�em, wi�c mo�e to chwil� potrwa�... Przepraszam...
0:18:39: Pospiesz si�, Walter.
0:18:41: Tak jest.
0:19:05: Strzelaj. Strzelaj jeszcze wi�cej, Alucard.
0:19:10: W�a�nie, tylko wtedy b�dziesz wartym mnie przeciwnikiem...
0:19:20: Ale tylko to... Os�ab�e�.
0:19:26: Zmartwychwsta� 1000 lat wcze�nie i staw mi czo�a.
0:19:37: Id� do diab�a!
0:19:44: Zanim p�jdziesz do diab�a...
0:19:47: Przepro� moich przyjaci�.
0:20:05: Pochowam ci�, zanim znikniesz.
0:20:07: Bo, jak ty, ja r�wnie� posiadam ludzkie cia�o.
0:20:13: Kto produkuje te pluskwy?
0:20:15: Kto robi z nas te sztuczne insekty?
0:20:34: Nie rezygnujesz do ostatniej chwili...
0:20:36: Chyba ko�cz� ci si� pociski, kt�re ludzie natchn�li bosk� moc�.
0:20:42: Co za denerwuj�cy dra�.
0:20:48: Panie!
0:20:50: Celes!
0:20:52: Panie, u�yj tego!
0:20:55: Celes, nie podchod�!
0:21:03: W�a�nie otrzymali�my potwierdzenie,|�e rz�dowi przedstawiciele s� bezpieczni.
0:21:08: W tej chwili elitarne jednostki l�dowe wkraczaj�|do London Tower, by zapanowa� nad sytuacj�.
0:21:20: poprawki tekstu waldig
0:22:50: Rozkaz : 13|Ogie� piekielny
Zgłoś jeśli naruszono regulamin