B. Prochwicz-Studnicka, J. Bubka - Basmala i hamdala – inwokacje do Boga w kulturze arabsko-muzłmańskiej.pdf

(77 KB) Pobierz
Microsoft Word - Basmala i hamdala - wersja ostateczna do druku.doc
ena Prochwicz-Studnicka, Jolanta Bubka: „ Basmala i hamdala – inwokacje do Boga
w kulturze arabsko-muzłma
ż
ń
skiej”,
referat wygłoszony na konferencji: Modlitwa w j
ę
zykach, tekstach artystycznych i narracjach ,
Sandomierz, 18-19 wrze
ś
nia 2007 (druk materiałów pokonferencyjnych: grudzie
ń
2007)
Basmala 1 i hamdala – inwokacje do Boga w kulturze arabsko-muzułma ń skiej
W kulturze arabsko-muzułma
ń
skiej znanych jest wiele form modlitwy. Obok podsta-
zków indywidual-
nych ka ż dego muzułmanina istniej ą modlitwy, które, podobnie jak salat , oparte s ą na cyklu
modlitewnym – rak’a (powtarzanym kilkakrotnie sekwencyjnym układzie skłonów i czołobi
ż
niejszej modlitwy kanonicznej, salat , nale
żą
cej do obowi
ą
ć
poł
ą
czonym z recytacj
ą
formuł modlitewnych). Cz
ęść
z tych modlitw mo
ż
na uzna
ć
za wa-
rianty modlitwy kanonicznej, ich forma jest
ś
ci
ś
le ustalona przez przepisy prawa muzułma
ń
-
skiego, a poszczególne szkoły prawne nadaj
ą
im status aktu obowi
ą
zkowego lub zalecanego.
W islamie znana i praktykowana jest tak
ż
e osobista modlitwa, du’a , która ma wyra
ź
nie form
ę
błagaln
ą
. Mimo i
ż
mo
ż
e by
ć
formułowana własnymi słowami, praktyka muzułma
ń
ska wyka-
zuje tendencj
ę
do posługiwania si
ę
gotowymi tekstami modlitewnymi, w tym tak
ż
e okre
ś
lo-
nymi fragmentami wersetów koranicznych. Warto wspomnie
ć
równie
ż
o mistycznym nurcie
islamu, sufizmie, który wypracował ró
ż
norodne formy modlitwy, od fikru – rodzaju medytacji
po zikr czyli rytuał wspominania (Boga), który w swoim podstawowym znaczeniu jest odda-
waniem czci Bogu poprzez wspominanie Jego 99 ‘najpi
ę
kniejszych imion’ ( al-asma al-
husna ). Rytuał zikru , w zale
ż
no
ś
ci od reguły danego bractwa sufickiego, ma mniej lub bar-
dziej rozbudowan
ą
form
ę
obejmuj
ą
c
ą
praktyki oddechowe, ruchy ciała, niekiedy tak
ż
e muzy-
k
ę
i taniec. Zikr rozumiany jako wspominanie Boga mo
ż
e by
ć
praktykowany przez wszyst-
kich wyznawców islamu, nie tylko przez mistyków. Stanowi on wówczas tre
ść
ż
a
ń
ca mu-
zułma
ń
skiego 2 . Przykłady te nie wyczerpuj
ą
bogactwa modlitwy muzułma
ń
skiej. Na gruncie
islamu znane s
ą
bowiem tak
ż
e liczne wezwania do Boga, krótkie formuły o charakterze dok-
1 W artykule zastosowano uproszczon ą transkrypcj ę polsk ą w oparciu o zasady zamieszczone w pracy: J. Da-
necki, Gramatyka j ę zyka arabskiego , t. I, s. 150-152.
2 ż aniec słu ż y tak ż e do wypowiadania formuł pochwalnych, takich jak na przykład Allah u akbar (‘Bóg jest
ponad wszystko’) czy formuł recytowanych na zako ń czenie modlitwy kanonicznej, cf. Encyclopédie de l’islam
(dalej: EI 2 ), t. IX, s.v. sub a .
- 1 -
Bo
wowej i najwa
sologicznym lub proszalnym, które same mog
ą
mie
ć
warto
ść
modlitwy lub mog
ą
te
ż
stanowi
ć
pewn
ą
jej cz
ęść
. Jedne z najbardziej rozpoznawalnych dla ludzi z zachodniego kr
ę
gu kultu-
rowego to basmala i hamdala . Same terminy, basmala i hamdala , z gramatycznego punktu
masdarami (rzeczownikami odczasownikowymi) od czasowników czterospółgło-
skowych – basmala i hamdala 3 . Nale
ą
żą
one do specyficznej grupy czasowników utworzonych
poprzez skrócenie pełnych wyra
ż
e
ń
koranicznych. Czasownik basmala oznacza: ‘wypowia-
da
ć
słowa/formuł
ę
: W imi
ę
Boga Miłosiernego Lito
ś
ciwego’ ( Bi-sm i ’llah i ’r-Rahman i ’r-
Rahim ), natomiast hamdala : ‘wypowiada
ć
słowa/formuł
ę
: Chwała Bogu/Dzi
ę
ki Bogu’ ( Al-
Hamd u li-llah ).
Basmala , znana równie
ż
jako tasmija (‘wypowiadanie imienia Boga’), otwiera ka
ż
d
ą
sur
ę
Koranu z wyj
ą
tkiem IX i ma przypomina
ć
,
ż
e ka
ż
de działanie winno rozpoczyna
ć
si
ę
i
dokonywa
ć
w imi
ę
Boga, z Jego błogosławie
ń
stwem. Basmala jest starsza od hamdali . Jej
zacz
ą
tki si
ę
gaj
ą
epoki przedmuzułma
ń
skiej. Wówczas Arabowie modlili si
ę
‘W imi
ę
al-
Lat/al-Uzzy’ ( Bi-sm i ‘l-Lat/‘l-Uzza ) – zwracaj
ą
c si
ę
do czczonych przez siebie bóstw, by po-
woła
ć
ciej przytaczane przykłady 4 .
W pierwszym członie formuły, bi-sm i , prepozycja bi – wprowadza znaczenie towarzy-
ę
na najcz
ęś
szenia i współdziałania: ‘z imieniem’, ‘w imi
ę
’.
Allah stanowi termin stosowany wył
ą
cznie w odniesieniu do jedynego Boga w odró
ż
-
nieniu od al-ilah 5 oznaczaj
ą
cego dane (okre
ś
lone) bóstwo. Słowo Allah nie posiada wi
ę
c licz-
by mnogiej, a wyst
ę
puje w takiej oto skróconej formie na skutek cz
ę
stego stosowania. Przed
islamem termin Allah dla Arabów nie-chrze
ś
cijan był imieniem własnym pot
ęż
nego stwórcy
nieba i ziemi, prawdopodobnie najwa
ż
niejszym w panteonie ówczesnych bóstw. Zapewniał
on bezpiecze
ń
stwo, bronił przed wrogami plemi
ę
Kurajszytów, z którego wywodził si
ę
pro-
rok Muhammad. Ojciec Proroka nosił imi
ę
Abd Allah (‘sługa/czciciel Allaha’) i najprawdo-
podobniej był wyznawc
ą
jednego boga. Jednocze
ś
nie na terenie Arabii Południowej w sabej-
skich inskrypcjach monoteistycznych pojawiaj
ą
si
ę
takie imiona Boga jak: Ilah , Il a tak
ż
e
Rahmanan . W materiale epigraficznym z tego obszaru Rahmanan jest nazwany w jednym
miejscu Panem nieba i ziemi , w innym Bogiem Izraela, Panem Judy . Inskrypcje chrze
ś
cija
ń
-
skie notuj
ą
sformułowania: Rahmanan i Jego Mesjasz, i Duch
Ś
wi
ę
ty oraz Rahmanan i Jego
syn Christos Zwyci
ę
ski. Z kolei w inskrypcjach północnoarabskich: safaickich i palmyre
ń
-
3 Np. A. Kazimirski, Dictionnaire arabe-français , t. I, s. 164, 622.
4 Encyclopaedia of the Qur’ ā n (dalej: EQ ), t. I, s.v. basmala .
5 Ilah jest rozszerzon
ą
form
ą
prastarego semickiego rdzenia spółgłoskowego - ’l -, nios
ą
cego poj
ę
cie boga.
- 2 -
widzenia s
si
skich wyst
ę
puje ar-Rahim . Tu nasuwa si
ę
zagadnienie wpływów judeo-chrze
ś
cija
ń
skich na
muzułma
ń
ski j
ę
zyk teologiczny 6 . Wyniki aktualnych bada
ń
nad kwesti
ą
zawarto
ś
ci leksyki
chrze
ś
cija
ń
skiej w podstawowym słownictwie religijnym islamu prezentuje K. Ko
ś
cielniak.
skich inskrypcji południowo- i północno-
arabskich, badaniach porównawczych Biblii i Koranu, twórczo
ę
na szczegółowej analizie chrze
ś
cija
ń
ś
ci niektórych poetów prze-
dmuzułma
ń
skich oraz na studiach nad najstarszymi tj. wczesno
ś
redniowiecznymi arabskimi
r
ę
kopisami Biblii, które zdradzaj
ą
archaiczne formy typowe dla najstarszych tłumacze
ń
Biblii
na j
ę
zyki orientalne z IV-V wieku. Ko
ś
cielniak twierdzi,
ż
e terminy: Allah i ar-Rahman islam
prawdopodobnie zapo
ż
yczył od chrze
ś
cija
ń
skich Arabów, którzy posługiwali si
ę
j
ę
zykiem
arabskim w liturgii w Arabii i Syro-Mezopotamii co najmniej wiek przed Muhammadem. W
ich terminologii trynitarnej Rahman oznaczał Boga Ojca. Tymczasem dzi
ś
istnieje tendencja
do uznawania tego słowa za termin typowo muzułma
ń
ski 7 .
Uczeni muzułma
ń
scy uwa
ż
aj
ą
słowo Allah za niewypowiedzianie wspaniałe setne imi
ę
Boga, które zawiera w sobie cał
ą
bosk
ą
istot
ę
( az-zat ). Terminy ar-Rahman i ar-Rahim , które
na gruncie j
ę
zyka polskiego oraz wi
ę
kszo
ś
ci j
ę
zyków europejskich przyj
ę
ło si
ę
tłumaczy
ć
jako kolejno: ‘Miłosierny’ oraz ‘Lito
ś
ciwy’, nale
żą
do grupy pozostałych 99 ‘najpi
ę
kniej-
szych imion Boga’ wyra
ż
aj
ą
cych Jego atrybuty ( sifat ) 8 . Wywodz
ą
si
ę
od trójspółgłoskowego
semickiego rdzenia r-h-m . W j
ę
zyku arabskim oparte na tym rdzeniu słowo rahma oznacza
m.in. ‘dobro
ć
’, ‘akt dobroci’, ‘skłonno
ść
ku dobrodziejstwu’, ‘łask
ę
’, ‘łaskawo
ść
’ oraz ‘miło-
sierdzie’ i ‘lito
ś
ciwo
ść
9 . W Koranie postawa ta z niewielkimi wyj
ą
tkami przypisywana jest
wył
ą
cznie Bogu. Z kolei słowo rihm ( rahm , rahim ) to ‘łono’, a wi
ę
c tak
ż
e ‘wi
ę
zy krwi’, ‘po-
cz
ą
tek’, ‘pochylenie matki nad pocz
ę
tym dzieckiem’ 10 . Rahma Boga jest zatem konsekwencj
ą
wi
ę
zi blisko
ś
ci i miło
ś
ci analogicznej do tej ł
ą
cz
ą
cej matk
ę
z jej pocz
ę
tym dzieckiem, jest ona
bezinteresowna i dana darmo, stanowi rodzaj „wewn
ę
trznej konieczno
ś
ci” 11 . Bo
ż
a rahma
obejmuje całe istnienie, jest Boskim pocz
ą
tkiem - uporz
ą
dkowanym i porz
ą
dkuj
ą
cym. Koran
6 Cf. M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu , s.193.
7 Cf. K. Ko
ś
cielniak, Chrze ś cija ń skie pi ś miennictwo arabskie i jego wpływ na islam , s.342; a tak
ż
e 332-333.
8 M. Gaudefroy-Demombynes, op. cit., s.201, cf. tak ż e EQ , t. II, s.v. God and his Attributes .
9 W. Lane, Arabic-English Lexicon (dalej: AEL ), s.v. rahima , rahma ; EI 2 , t. VIII, s.v. ra ma .
10 AEL , s.v. rihm .
11 Cf. Jan Paweł II, Dives in misericoridia , s. 20-22, przyp. 52.
- 3 -
Opiera si
ta postawa – postawa obdarowy-
wania i wychodzenia wobec potrzeb człowieka oraz całego stworzenia 12 .
ę
Doł
ą
czony do radykałów dyskutowanego rdzenia sufiks przymiotnikowy – an wzmac-
nia, intensyfikuje podstawowe znaczenie. Podobnie przymiotnik utworzony przez umieszcze-
nie infiksu w postaci długiej samogłoski – i – mi
ę
dzy drugim a trzecim radykałem rdzenia,
wyolbrzymia jego podstawowe znaczenie, podkre
ś
la niezmienny charakter cechy. Zestawie-
nie ar-Rahman ar-Rahim ma słu
ż
y
ć
prowadzeniu charakterystyki od ogółu do szczegółu. Ar-
Rahman – Pełen Dobroci, Łaskawo
ś
ci, Miłosierdzia/Ten, Który Darzy Dobroci
ą
, Łaskawo-
ś
ci
ą
, Miłosierdziem wszystkich: wierz
ą
cych i niewierz
ą
cych, dla całego stworzenia 13 , ar-
Rahim – Pełen Dobroci, Łaskawo
ś
ci, Miłosierdzia/Darz
ą
cy Dobroci
ą
, Łaskawo
ś
ci
ą
, Miłosier-
dziem: swoich wyznawców. Omawiany przymiotnik ma wi
ę
c charakter ograniczaj
ą
cy. W
uzasadnieniu przedstawionej interpretacji poł
ą
czenia atrybutów Boga zwykło si
ę
przytacza
ć
przykład dwóch pierwszych wersetów XCVI sury Koranu: Gło
ś
! w imi
ę
twego Pana, który
stworzył! Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! Chodzi o przedstawienie tre
ś
ci od
ogółu do szczegółu: stworzył/stworzył człowieka 14 .
Hamdala , pó
ź
niejsza, jak ju
ż
wspomniano, od basmali , stosunkowo wcze
ś
nie pojawiła
skich tekstów pisanych, jednak nie od razu weszła do kanonu for-
muł inicjalnych. Brak jej na przykład we wst
ę
we wst
ę
pach muzułma
ń
ę
pach tak znamienitych dzieł jak: biografii pro-
roka Muhammada autorstwa Ibn Hiszama (zm. 828 lub 833), adabowej antologii Kitab al-
aghani ( Ksi
ę
ga pie
ś
ni ) Abu al-Farad
ż
a al-Isfahaniego (zm. 967) czy rodzaju indeksu arab-
skoj
ę
zycznej literatury, Kitab al-Fihrist ( Ksi
ga-katalog ) Ibn an-Nadima (zm. 995 lub 998) 15 .
Pierwszy z dwóch członów inwokacji, hamd , jest masdarem utworzonym od czasow-
ę
nika hamida , którego znaczenie mo
ż
na odda
ć
w j
ę
zyku polskim jako ‘wychwala
ć
’, ‘pochwa-
la
ć
’, ‘mówi
ć
dobrze’, ‘wyra
ż
a
ć
si
ę
z aprobat
ą
’. Niemniej w przypadku czasownika hamida
obserwuje si
ę
znaczne zaw
ęż
enie jego znaczenia leksykalnego. Czasownik hamida oznacza
wychwalanie kogo
ś
za co
ś
, co zale
ż
ne jest od jego woli (woli wychwalanego). Co wi
ę
cej
12 M.in. Koran, VI, 154; VII, 57 i 72; XIX, 2 i 21; XIX, 53; XXI, 107; XXVII, 76-77; XXVIII, 73; XXX, 50; cf.
tak ż e Abu D ż a’far at-Tabari, D ż ami bajan fi tafsir al-Kur’an , surat al-Fatiha , s.v. ar-rahman ar-rahim , online:
http://quran.al-islam.com/arb/
zykowa interpretacja znajduje umotywowanie w teologii islamu od
jej pocz ą tków zaczerpni ę tych z tradycji przedmuzułma ń skiej zarówno judeo-chrze ś cija ń skiej, jak i w tradycji
przedmuzułma
ś
cie przydawk
ą
rzeczown
ą
. Taka j
ę
skiej Arabii Południowej, gdzie ar-Rahman był imieniem Boga głoszonego przez tamtejszych
„fałszywych proroków”, Musajlim ę i Aswada (VI/VII w.).
ń
14 Farid Gabteni, Le Soleil se lève à l’Occident – Science pour l’Heure, 1999, online http://www.cirs.net/
15 Cf. EI 2 , t. III, s.v. amdala .
- 4 -
w wielu miejscach wspomina, w jaki sposób przejawia si
si
13 Je ś li słowo ar-Rahman traktuje si ę jako form ę substantywizowan ą , w konstrukcji Allah ar-Rahman b ę dzie ono
oczywi
rdze
ń
h-m-d wnosi poj
ę
cie wdzi
ę
czno
ś
ci, jednak nie musi by
ć
ono ograniczone do wdzi
ę
cz-
no
ś
ci wynikaj
ą
cej z do
ś
wiadczenia czyjej
ś
pomocy, przysługi, uprzejmo
ś
ci czy te
ż
łaski 16 .
‘Wdzi
ę
czno
ść
’ ( hamd ) posiada wi
ę
c znaczenie uniwersalne. Jak pisze Murtada az-Zabidi (zm.
1791), autor obszernego słownika klasycznej arabszczyzny, Tad
ż
al-arus ( Korony narzeczo-
dej
rzeczy 17 . Wreszcie czasownik hamida wprowadza znaczenie czci i uwielbienia obiektu lub
ę
czno
ść
za dobra/dobrodziejstwa od Boga, które s
ą
obecne w ka
ż
przedmiotu chwały przy jednoczesnym zachowaniu postawy uni
ż
enia, posłusze
ń
stwa i pokory
przez tego, który t
ę
chwał
ę
głosi 18 .
Reasumuj
ą
c słowo hamd w swoim znaczeniu ł
ą
czy poj
ę
cia: chwały, wdzi
ę
czno
ś
ci i
czci. Koran w wielu miejscach przypomina, i
ż
tak rozumiana chwała ( hamd ) nale
ż
y wył
ą
cz-
nie do Boga 19 . Przypisanie hamd Bogu, który jako jedyny byt ma by
ć
godny chwały,
wdzi
ę
czno
ś
ci i czci wynika z koncepcji Boga i
ś
wiata w islamie, o której b
ę
dzie jeszcze mo-
wa. Nie oznacza to wszak,
ż
e islam marginalizuje lub nawet zakazuje okazywania wdzi
ę
czno-
ś
ci czy uwielbienia człowiekowi, od którego inni do
ś
wiadczaj
ą
dobra, niemniej zgodnie ze
ś
wiatopogl
ą
dem muzułma
ń
skim taka postawa musi zasadza
ć
si
ę
na
ś
wiadomo
ś
ci,
ż
e ka
ż
dy
człowiek we wszystkim, co czyni, jest zale
ż
ny od Boga 20 .
Drugi człon wyra
ż
enia, li-llah , zawiera prepozycj
ę
li – , która wyra
ż
a przynale
ż
no
ść
i
niesie znaczenie dativu: dla Boga, Bogu.
Całe wyra
ż
enie oznacza zarówno chwał
ę
nale
ż
n
ą
Bogu jak i kierowan
ą
ku Niemu
ludzk
ą
cze
ść
i wdzi
ę
czno
ść
. Tak te
ż
interpretuj
ą
je teolodzy muzułma
ń
scy, nie tylko jako po-
chwał
ę
zale
ż
n
ą
od Chwalonego, ale te
ż
jako t
ę
stanowi
ą
c
ą
ka
ż
dorazowy akt woli człowieka.
Sytuacje, w których muzułmanie wypowiadaj
ą
basmal
ę
i hamdal
ę
, dotycz
ą
niemal
kszym autory-
tetem i wzorem dla muzułmanów jest sam prorok Muhammad, zatem niemal ka
ż
dego aspektu
ż
ycia prywatnego i publicznego. Warto nadmieni
ć
,
ż
e najwi
ę
ż
de zachowa-
nie wiernego, w tym równie
ż
sytuacje, w których nale
ż
y wypowiada
ć
basmal
ę
czy hamdal
ę
,
maj
ą
swoje
ź
ródło w post
ę
powaniu, ge
ś
cie czy słowie Proroka 21 . Istnieje hadis , w którym
16 AEL , s.v. hamida .
17 Murtada az-Zabidi, Tad ż al-arus , s.v. h-m-d , online: http://www.alwaraq.net/
18 AEL , loc. cit.
19 Koran, XIV, 1; XIV, 8; XXII, 64 a tak ż e VI, 1; VII, 43; IX, 31; XVII, 111; XIV, 39; XXIII, 28; XXVII, 59 i in.
20 Cf. Morteza Motahhari, Poznanie Koranu , s. 49-50.
21 Informacje na temat wypowiedzi i zachowania samego Proroka składaj ą si ę na tzw. tradycj ę Proroka czyli
sunn
ę
. Maj
ą
one form
ę
krótkich opowie
ś
ci ( hadis ) opatrzonych ła
ń
cuchem tradentów. Zostały uło
ż
one w zbiory
- 5 -
nej ), hamd oznacza wdzi
ka
Zgłoś jeśli naruszono regulamin