1. Ewangelia Nikodema [Akta Piłata].pdf

(366 KB) Pobierz
Akta Pi³ata (Ewang
Ze zbiorów
Zygmunta Adamczyka
11608507.001.png
Ewangelia
Nikodema
(Akta Pił ata)
WSPOMNIENIA O PANU NASZYM JEZUSIE CHRYSTUSIE, SPISANE ZA PONCJUSZA PIŁATA
[Wstęp 1]
Ja, Ananiasz, protektor i pretorianin, i uczony w Prawie, poznałem na podstawie Pisma świętego Pana
naszego Jezusa Chrystusa i przyszedłszy doń dzięki wierze, zostałem uznany za godnego chrztu świętego,
poszukując wspomnień o wydarzeniach dokonanych w owym czasie dotyczących Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ktre złożyli Żydzi u Poncjusza Piłata, znalazłem te oto wspomnienia spisane po hebrajsku i za
łaskawością Boga przełożyłem na język grecki, aby poznali je wszyscy, ktrzy wyznają Pana naszego Jezusa
Chrystusa, w roku 19 panowania pana naszego Flawiusza Teodozjusza i w 6 Flawiusza Walentyniana, w czasie
9 indykcji.
Wy zaś wszyscy, ktrzy czytacie je lub przepisujecie je z innych ksiąg, pamiętajcie o mnie i mdlcie się
za mnie, by Bg miał nade mną miłosierdzie i zmiłował się nad moimi grzechami, ktrymi zgrzeszyłem przeciw
niemu.
Pokj tym, ktrzy czytają i słuchają oraz ich domownikom. Amen.
[Wstęp 2]
W roku 15 panowania Tyberiusza Cesarza, władcy Rzymu, gdy Herod panował w Galilei, w roku 19 jego
panowania, dnia smego przed kalendami kwietniowymi, to jest dnia 25 marca, za konsulatu Rufusa i
Rubelliona, w czwartym roku 202 olimpiady, za najwyższego kapłana Żydw Jzefa Kajfasza, to, co
opowiedział Nikodem, po ukrzyżowaniu i męce Pana przekazał najwyższym kapłanom i innym Żydom. Spisał to
zaś tenże Nikodem po hebrajsku.
I 1 Po odbyciu zebrania najwyżsi kapłani i uczeni Annasz, Kajfasz, Semes, Dathanes, Gamaliel, Judasz,
Lewi, Neftali, Aleksander, Jair i pozostali Żydzi udali się do Piłata, aby oskarżyć Jezusa o wiele czynw. I
mwili: "Choć wiemy, że jest synem Jzefa rzemieślnika zrodzonym z Maryi, On jednak mwi, że jest Synem
Bożym i krlem. Ponadto bezcześci szabat i pragnie rozwiązać Prawo dane nam przez ojcw". Rzecze Piłat:
"Cż jest więc to, co czyni i to, co pragnie rozwiązać?" Mwią Żydzi: "Mamy Prawo, ktre nie pozwala
kogokolwiek uzdrawiać w dzień szabatu, On natomiast uzdrawiał właśnie w szabat chromych, garbatych,
uschniętych, ślepych, paralitykw, niemych i opętanych - a czynił sztukami magicznymi. Rzecze do nich Piłat:
"Cż złego uczynił?" Oni mwią: "Jest czarownikiem i przez Belzebuba, księcia czartowskiego, wypędza
szatany i wszystkie są mu posłuszne". Rzecze do nich Piłat: "Wyrzucać szatany nie jest sprawą ducha
nieczystego, ale boga Asklepiosa".
2 Mwią Żydzi do Piłata: "Błagamy waszą wielkość, abyś raczył Go postawić przed trybunałem i
przesłuchać". I zawoławszy ich Piłat rzecze: "Powiedzcie mi, jak mogę ja, namiestnik, przesłuchiwać krla?"
Mwią mu: "My nie mwimy, że On jest krlem, ale że On sam to o sobie mwi". Przywołał więc Piłat kursora i
mwi doń: "Niech z szacunkiem wprowadzą Jezusa". Wyszedł kursor, a poznawszy Go, padł przed Nim, a
wziąwszy chustę, ktrą miał w ręce, rozpostarł ją na ziemi i rzekł doń: "Panie, idź tędy i wejdź, bo wzywa cię
2
namiestnik". Gdy Żydzi ujrzeli to, co uczynił kursor, tak zawołali do Piłata: "Dlaczego wezwałeś Go nie przez
herolda, ale przez kursora. Kursor bowiem ujrzawszy Go, upadł przed Nim i rozesłał chustę na ziemi i sprawił,
że szedł jak krl".
3 A Piłat, wezwawszy kursora, mwi doń: "Czemu to uczyniłeś i czemu rozpostarłeś swą chustę na ziemi
i sprawiłeś, że Jezus szedł po niej?" Mwi doń kursor: "Panie i namiestniku! Gdy wysłałeś mnie do Jerozolimy,
do Aleksandra, ujrzałem Go jak siedział na ośle, a dzieci Hebrajczykw trzymając gałęzie w rękach wołały, inni
natomiast rozpościerali swe szaty mwiąc: <<Zbaw ty, ktry jesteś na wysokościach! Błogosławiony, ktry
przychodzi w imię Pańskie>>".
4 Zakrzyknęli Żydzi do kursora tymi słowy: "Dzieci Hebrajczykw wołały po hebrajsku, jak więc
zrozumiałeś je po grecku?" Mwi im kursor "Zapytałem jednego z Żydw i rzekłem: <<Cż znaczy to, co
wołają po hebrajsku?>>, I on mi przetłumaczył". Rzecze do nich Piłat: "Co wołano po hebrajsku?" Mwią doń
Żydzi: "Hosanna membrone barouchamma Adonai". Rzecze do nich Piłat: "Hosanna i to co dalej następuje, jak
to się tłumaczy?" Mwią mu Żydzi: "Zbaw ty, ktry jesteś na wysokościach. Błogosławiony, ktry przychodzi w
imię Pańskie". Mwi do nich Piłat: "Jeśli wy sami potwierdzacie słowa wypowiedziane przez dzieci, to w czym
zawinił kursor?" Na co oni zamilkli. Mwi namiestnik do kursora: "Wyjdź i wprowadź Go; jak tylko ci się
podoba". A kursor wyszedłszy powtrzył to, co uczynił poprzednio i rzecze do Jezusa: "Wejdź Panie, namiestnik
cię woła".
5 W chwili gdy wchodził Jezus, chorążowie trzymali znaki, ktrych szczyty skłoniły się i oddały cześć
Jezusowi. Gdy Żydzi zobaczyli to, co się stało, że mianowicie znaki skłoniły się i oddały cześć Jezusowi,
zawołali głośno przeciw chorążym. Piłat mwi więc do Żydw: "Nie zdumiewacie się, że szczyty znakw
skłoniły się i oddały cześć Jezusowi?" Mwią Żydzi do Piłata: "Myśmy widzieli, jak chorążowie je skłonili i
oddali mu cześć". Namiestnik zawołał więc chorążych i powiedział im: "Czemu to uczyniliście?" Mwią do
Piłata: "My jesteśmy mężami greckimi i w dodatku niewolnikami świątyni. Jakże mogliśmy oddać mu cześć?
Gdy trzymaliśmy znaki, ich szczyty same z siebie skłoniły się i oddały Mu cześć".
6 Mwi Piłat przełożonym Synagogi i starszym ludu: "Wybierzcie wy mężw bardzo mocnych, ktrzy
będą trzymali znaki, a zobaczymy, czy one się zegną". Wybrali więc starsi Żydw dwunastu mężw bardzo
silnych tak, aby po sześciu trzymali jeden znak i stanęli naprzeciw trybunału namiestnika. I mwi Piłat
kursorowi: "Wyprowadź Go na zewnątrz pretorium i wprowadź Go, jak chcesz". I Jezus, i kursor wyszli z
pretorium. I zawoła Piła tych, ktrzy uprzednio trzymali znaki, i mwi do nich: "Zaprzysięgam na powodzenie
cesarza, że jeśli na wejście Jezusa nie zegną się znaki, poucinam wam głowy!" I nakazał namiestnik, aby znowu
wszedł Jezus. I kursor uczynił to, co był uczynił uprzednio, to jest usilnie prosił Jezusa, aby wszedł po jego
chuście. I szedł po niej i wszedł, a gdy wszedł, skłoniły się znowu znaki i oddały cześć Jezusowi.
II 1 Gdy to ujrzał Piłat, przeląkł się i starał się powstać z trybunału. Gdy on jeszcze zamierzał powstać,
jego żona posłała doń ze słowami: "Nie miej nic do czynienia z tym człowiekiem sprawiedliwym, bo w nocy, we
śnie, wiele wycierpiałam z Jego powodu". Piłat więc zawołał wszystkich Żydw i mwił do nich: "Wiecie, że
moja żona jest nabożna, a nawet szczeglnie skłania się ku wam, Żydom". Mwią doń: "Tak, wiemy o tym".
3
Mwi do nich Piłat: "Oto żona moja posłała [do mnie] ze słowami: <<W nocy, we śnie, wiele wycierpiałam z
Jego powodu>>". W odpowiedzi Żydzi mwią do Piłata: "Czyż nie mwiliśmy, że jest czarownikiem? Patrz, oto
zesłał sen na twą żonę".
2 Piłat przywołał do siebie Jezusa i mwi doń: "Co oni świadczą przeciw tobie? Nic nie mwisz?". Rzekł
Jezus: "Jeśliby nie mieli mocy mwienia, nic by nie mwili; każdy bowiem ma moc nad swymi ustami, aby
mwić dobrze lub źle. Niech więc oni baczą!"
3 W odpowiedzi starsi Żydzi mwią do Jezusa: "Na cż mamy baczyć? Po pierwsze, że jesteś zrodzony z
cudzołstwa; po drugie, że twoje narodzenie w Betlejem spowodowało rzeź dzieci; po trzecie, że Jzef, twj
ojciec, i matka twoja, Maryje, uciekali do Egiptu, ponieważ lud im nie ufał".
4 Mwią niektrzy z tam stojących bogobojni Żydzi: "My nie mwimy, że jest On zrodzony z
cudzołstwa, lecz wiemy, że Jzef był poślubiony Maryi; nie narodził się więc z cudzołstwa". Mwi więc Piłat
do Żydw, ktrzy mwili, że jest zrodzony z cudzołstwa: "Wasze słowa nie są prawdziwe, ponieważ miały
miejsce zaślubiny, jak to stwierdzają wasi wspłrodacy". Mwią do Piłata Annasz i Kajfasz: "My, cały tłum,
wołamy, że jest On zrodzony z cudzołstwa, a wy nie wierzycie, ci natomiast są prozelitami i Jego ucznia".
Przywołał do siebie Piłet Annasza i Kajfasza, i rzecze do nich: "Kto są ci prozelici?" Mwią mu: "To są ci,
ktrzy zrodzili się jako dzieci Hellenw, a teraz stali się Żydami". Mwią ci, ktrzy twierdzili, że nie narodził się
z cudzołstwa, a więc Łazarz, Asterios, Antoni, Jakub, Amnes, Zeres, Izaak, Finees, Kryspus, Agryppa i Judasz:
"My nie staliśmy prozelitami, lecz jesteśmy synemi Żydw i mwimy prawdę, bo byliśmy obecni na zaślubinach
Jzefa z Mają".
5 Wezwał więc do siebie Piłat owych dwunastu mężw, ktrzy mwili, że nie narodził się z cudzołstwa
i mwi do nich: "Zaklinem was na powodzenie cesarza, czy prawdą jest to, co powiedzieliście, że mianowicie
[On] nie narodził się z cudzołstwa?" Mwią do Piłata: "Nam Prawo zakazuje przysięgać, bo to grzech, ale
niech oni złożą przysięgę na powodzenie cesarza, że nie jest prawdą to, co powiedzieliśmy, a wtedy przyjmiemy
wyrok śmierci". Mwi Piłat do Annasza i Kajfasza: Nic na to nie odpowiadacie?" Mwią do Piłata Annasz i
Kajfasz: "Tym dwunastu się wierzy, że On nie narodził się z cudzołstwa, podczas gdy cały lud woła, że jest
zrodzony z cudzołstwa i że jest czarownikiem, że nazywa się Synem Bożym i krlem, i nam się nie wierzy!"
6 Piłat nakazał, aby wyszedł cały tłum z wyjątkiem dwunastu mężw, ktrzy mwili, że nie narodził się z
cudzołstwa; kazał także oddalić Jezusa. Mwi do nich Piłat: "Dlaczego oni chcą Go zabić?" Mwią do Piłata:
"Nienawidzą Go zazdrośni, że uzdrawia w szabat". Mwi Piłat: "Za dobry czyn chcą Go zabić?" Mwią mu:
"Tak".
III 1 Pełen gniewu wyszedł Piłat z pretorium i mwił do nich: "Biorę za świadka słońce, że nie znajduję
żadnej winy w tym człowieku" Odpowiedzieli mu Żydzi i rzekli do namiestnika: "Jeśliby On nie był złoczyńcą,
nie wydalibyśmy Go tobie". Rzecze na to Piłet: "Weźcie Go wy i osądźcie według waszego Prawa". Rzekli
Żydzi do Piłata: "Nie godzi nam się zabijać kogokolwiek". Rzekł Piłat: "Czy tylko wam Bg zakazał zabijać, a
mnie nie?".
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin