Chłopcy z ferajny [Special.Edition]DvDrip[Eng].txt

(105 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{944}{1060}Ten film oparty jest na prawdziwej historii.
{1270}{1342}Nowy Jork, 1970
{1540}{1582}Cholera, co to jest?
{1584}{1627}Jimmy?
{1629}{1671}- O co chodzi?|- Uderzy�em w co�?
{1673}{1746}Co to jest, do cholery?
{1748}{1821}Mo�e z�apa�e� gum�?
{1823}{1879}Nie.
{1884}{2004}Co, do cholery?|Lepiej si� zatrzymaj i sprawd�.
{2589}{2646}On Jeszcze �yje. Ty gnojku!
{2648}{2692}Zdychaj, sukinsynu!
{2694}{2767}Sp�jrz na mnie!
{2933}{3053}Odk�d pami�tam,|Zawsze chcia�em by� gangsterem.
{3278}{3354}CH�OPCY Z FERAJNY
{3989}{4032}Wed�ug mnie...
{4034}{4152}lepiej by�o zosta� gangsterem|ni� prezydentem Stan�w Zjednoczonych.
{4154}{4212}Nowy Jork, Brooklyn, 1955
{4214}{4287}Nawet zanim zacz��em pracowa� po|lekcjach na postoju taks�wek...
{4289}{4347}wiedzia�em, �e chc� by� jednym z nich.
{4349}{4452}Wiedzia�em, �e to moje miejsce.|Dla mnie oznacza�o to by� kim�...
{4454}{4513}w �rodowisku, gdzie nikt nic nie znaczy�.
{4515}{4602}Byli inni ni� wszyscy. Robili co chcieli.
{4604}{4691}Parkowali w niedozwolonych miejscach|i nigdy nie dostawali mandat�w.
{4693}{4751}Ca�ymi nocami grali w karty...

{4753}{4878}i nikt nigdy nie wezwa� policji.
{5084}{5171}Tony Stacks. Jak si� masz?
{5173}{5201}Tuddy Cicero.
{5203}{5328}Czy to ty, niebieski ptaku?
{5339}{5382}Tuddy.
{5384}{5471}Tuddy prowadzi� post�j taks�wek|i pizzeri� Bella Vista...
{5473}{5629}i par� innych miejsc za swojego brata,|Paula, kt�ry by� bossem okolicy.
{5684}{5785}Paul mo�e i porusza� si� powoli...
{5803}{5928}ale to dlatego, �e nikomu|nie musia� schodzi� z drogi.
{6013}{6056}- To twoja wina!|- Ty zacz��e�!
{6058}{6129}Ja zacz��em? To twoja wina!
{6129}{6247}Na pocz�tku, moi rodzice byli zachwyceni,|�e znalaz�em prac� po drugiej stronie ulicy.
{6249}{6338}M�j ojciec, kt�ry by� Irlandczykiem,|zacz�� pracowa�, kiedy mia� 11 lat.
{6340}{6397}Podoba�o mu si�, �e znalaz�em sobie prac�.
{6399}{6539}Zawsze m�wi�, �e ameryka�skie|dzieciaki s� zepsute i leniwe.
{6640}{6683}Henry! Uwa�aj na przej�ciu!
{6685}{6727}Przynie� mleko!
{6729}{6801}Mama ucieszy�a si�, gdy si� dowiedzia�a,|�e rodzina Cicero...
{6803}{6891}pochodzi z tej samej cz�ci Sycylii,|co ona. Dla mamy...
{6893}{6990}by�o to spe�nienie jej modlitw.
{6998}{7041}By�em najszcz�liwszym|dzieciakiem na �wiecie.
{7043}{7116}Mog�em chodzi�, gdzie chcia�em,|robi� co chcia�em.
{7118}{7207}Zna�em wszystkich i wszyscy mnie znali.
{7209}{7312}Ch�opaki podje�d�ali, a Tuddy pozwala�|parkowa� mi ich cadillacki.
{7314}{7402}No i prosz�, taki smarkacz jak ja,|ledwo si�gam nosem nad kierownic�...
{7404}{7486}a parkuj� cadillacki.
{7539}{7597}Ale nie min�o du�o czasu...
{7599}{7732}i moi rodzice zmienili zdanie|na temat mojej pracy na postoju.
{7734}{7821}Wed�ug nich,|mia�a to by� praca na p� etatu. Dla mnie...
{7823}{7865}z pewno�ci� by�a na ca�y.
{7867}{7911}To by�o to, co chcia�em robi�.
{7913}{8016}Tacy ludzie, jak m�j ojciec nie rozumieli,|�e sta�em si� cz�ci� czego� wa�nego.
{8018}{8091}Nale�a�em do czego�.|By�em traktowany jak doros�y.
{8093}{8151}Powiedz mu 519.
{8153}{8212}Ka�dego dnia uczy�em si� zarabia�.
{8214}{8322}Dolar tu, dolar tam. �y�em jak w bajce.
{8364}{8406}Dobrze ci posz�o w szkole?
{8408}{8466}M�j ojciec by� zawsze w�ciek�y.
{8468}{8556}W�ciek�y, �e tak ma�o zarabia,|�e m�j brat, Michael...
{8558}{8587}jest na w�zku inwalidzkim.
{8589}{8691}By� w�ciek�y, �e musimy w siedem os�b|mieszka� w takim ma�ym domu.
{8693}{8751}Co ty na to?
{8753}{8812}To list ze szko�y.
{8814}{8915}Jest napisane,|�e nie by�o ci� tam od paru miesi�cy.
{8917}{8975}Od paru miesi�cy!
{8977}{9020}Bumelujesz!
{9022}{9111}Chcesz wyrosn�� na nieroba?
{9113}{9215}Potem by� najbardziej w�ciek�y na to,|�e wystaj� na postoju.
{9217}{9261}Wiedzia�, co si� tam dzieje.
{9263}{9381}Co jaki� czas dostawa�em lanie.|Ale wtedy, ju� si� tym nie przejmowa�em.
{9383}{9440}Wiedzia�em...
{9442}{9531}�e ka�dy musi czasem oberwa�.
{9533}{9561}Nie mog� robi� wi�cej dostaw.
{9563}{9621}Co? Wszystko spieprzysz.
{9623}{9681}Ojciec m�wi, ze mnie zabije. Zobacz.
{9683}{9711}Chod� ze mn�.
{9713}{9771}- Czy to on?|- Nie.
{9773}{9845}- A ten?|- Nie.
{9863}{9947}- To ten...|- Dawaj go.
{9952}{10010}Przepraszam.
{10012}{10104}- Palant.|- Chod� tu, gnoju.
{10267}{10325}- Znasz tego dzieciaka?|- Tak.
{10327}{10370}- Wiesz, gdzie mieszka?|- Tak.
{10372}{10415}- Ty przynosisz poczt� do jego domu?|- Tak.
{10417}{10520}Od dzi� wszystkie listy �e szko�y|maj� przychodzi� tutaj.
{10522}{10550}Zrozumia�e�?
{10552}{10625}Je�li jaki� list �e szko�y dotrze do|domu tego dzieciaka...
{10627}{10686}wyl�dujesz w piekarniku, g�ow� do przodu.
{10688}{10790}To tyle. Nie by�o ju� wi�cej list�w|o wagarach. �adnych list�w �e szko�y.
{10792}{10836}Tak naprawd�, nie by�o list�w od nikogo.
{10838}{10938}Po paru tygodniach,|matka posz�a na poczt� z reklamacj�.
{10940}{10983}Jak mog�em po tym i�� do szko�y...


{10985}{11110}przysi�ga� wierno�� krajowi|i znosi� to ca�e rz�dowe g�wno?
{11150}{11253}Paulie nienawidzi� telefon�w.|Nie mia� telefonu w domu.
{11255}{11313}Mickey dzwoni�. Mam do niego oddzwoni�?
{11315}{11342}W porz�dku, zadzwo�.
{11344}{11463}O telefonach dowiadywa� si� z drugiej r�ki.|Potem trzeba by�o oddzwania�.
{11465}{11538}Masz pi�tk�? Zadzwo� do niego.
{11540}{11665}Byli faceci, kt�rzy zajmowali si�|wy��cznie telefonami Pauliego.
{11885}{11958}Paulie, kt�ry ca�y dzie� co� za�atwia�...
{11960}{12032}rozmawia� z lud�mi na osobno�ci.|O k�opotach �e zwi�zkami...
{12034}{12077}czy k��tniach o zak�ady...
{12079}{12167}Paulie rozmawia� tylko z najwa�niejszymi.
{12169}{12258}Wszystko odbywa�o si� w cztery oczy.|Paulie nienawidzi� konferencji.
{12260}{12317}Nie chcia�, �eby kto� s�ysza� to,|co on mowi...
{12319}{12408}ani by s�ysza� to, co m�wiono jemu.
{12410}{12513}Zale�a�o od niego setki facet�w|i od ka�dego dostawa� dzia�k�.
{12515}{12617}To by� haracz, jak w starym kraju,|tyle �e teraz robili to w Ameryce.
{12619}{12722}Paulie zapewnia� im ochron� przed ka�dym,|kto pr�bowa� ich or�n��.
{12724}{12828}O to tylko chodzi�o.|Nie potrafi�o tego zrozumie� FBI.
{12830}{12903}Tego, �e Paulie i Organizacja...
{12905}{13022}zapewniaj� opiek� ludziom, kt�rzy nie mog�|p�j�� do glin. To wszystko.
{13024}{13149}Co� jakby oddzia� policji dla ferajny.
{13339}{13442}Ludzie patrzyli na mnie inaczej i wiedzieli,|�e nie jestem sam.
{13444}{13547}Nie musia�em sta� w kolejce w piekarni|po �wie�y chleb w niedziel� rano.
{13549}{13652}W�a�ciciel wiedzia� dla kogo pracuj�|i bez wzgl�du na to ile os�b czeka�o...
{13654}{13713}by�em obs�ugiwany jako pierwszy.
{13715}{13817}S�siedzi przestali parkowa� na naszym|podje�dzie, chocia� nie mieli�my auta.
{13819}{13847}Kiedy mia�em 13 lat...
{13849}{13967}zarabia�em wi�cej ni�|wi�kszo�� doros�ych z s�siedztwa.
{13969}{14094}Mia�em wszystko.
{14209}{14237}Pewnego dnia...
{14239}{14357}Pewnego dnia, dzieciaki z s�siedztwa|przyd�wiga�y zakupy mojej mamie.
{14359}{14401}Wiecie dlaczego?
{14403}{14498}Jako wyraz szacunku.
{14498}{14564}Co my�lisz?
{14589}{14662}Mam �wietne buty, prawda?
{14664}{14707}Wygl�dasz jak gangster.
{14709}{14796}Postrzelili mnie. Pomocy!
{14798}{14872}Henry, zamknij drzwi.
{14874}{14977}Pierwszy raz zobaczy�em wtedy rannego.
{14979}{15037}Nie tutaj. Jezu Chryste!
{15039}{15066}Nie mog� go trzyma� w knajpie.
{15068}{15140}Pami�tam, �e by�o mi �al tego faceta, ale...
{15142}{15201}czu�em, �e mo�e Tuddy ma racj�.
{15203}{15261}Paulie nie �yczy� sobie,|�eby kto� umiera� w budynku.
{15263}{15366}Jeste� �wir. Upieprzy�e� osiem|fartuch�w na tego faceta.
{15368}{15492}Co jest z tob�?|Musz� przeszkoli� tego dzieciaka.
{15912}{15985}To by� wspania�y okres.
{15987}{16074}Ch�opcy z ferajny byli wsz�dzie.
{16076}{16135}To by�o Jeszcze przed zadym�|w Apalachin i nim Szalony Joe...
{16137}{16223}postanowi� si� zbuntowa�|i rozpocz�� wojn�.
{16225}{16284}Poznawa�em �wiat.
{16286}{16373}I wtedy po raz pierwszy spotka�em|Jimmy'ego Conwaya.


{16375}{16500}Nie m�g� mie� wtedy wi�cej ni� 28 czy 29|lat, ale ju� by� legend�.
{16511}{16613}Wystarczy�o, �e pojawi� si� w drzwiach|i wszyscy dostawali sza�u.
{16615}{16674}Za samo otwarcie drzwi|dawa� portierowi 100 dolar�w.
{16676}{16779}Rozdawa� setki|przyjmuj�cym zak�ady i krupierom.
{16781}{16854}Barman dostawa� setk� za to,|�e l�d by� zimny.
{16856}{16981}Przyszed� Irlandczyk po wasze|makaroniarskie pieni�dze.
{16990}{17115}- Napijesz si�?|- Whisky z lemoniad�.
{17245}{17287}Poznaj Henry'ego.
{17289}{17358}Jak si� masz?
{17380}{17408}Dzi�kuj�.
{17410}{17438}Dopilnuj, �eby�my mieli co pi�.
{17440}{17513}Jimmy nale�a� do najgro�niejszych|facet�w w mie�cie.
{17515}{17633}Pierwszy raz wsadzili go, kiedy mia� 11 lat,|zabija�, kiedy mia� 16.
{17635}{17723}Zabijanie nie by�o dla niego problemem.|To by� interes.
{17725}{17828}Ale to, co naprawd� kocha� robi�, to kra��.
{17830}{17888}Naprawd� to lubi�.
{17890}{17993}Jimmy to by� taki facet, kt�ry w kinie|trzyma� stron� czarnych charakter�w.
{17995}{18066}Dawaj portfel.
{18115}{18188}Mo�e domy�lasz si�, kim my jeste�my,|ale my wiemy, kim ty jeste�.
{18190}{18234}By� najlepszy w przejmowaniu|transport�w...
{18236}{18337}alkoholu, papieros�w, brzytew,|krewetek i homar�w.
{18339}{18383}Krewetki i homary by�y najlepsze.
{18385}{18412}Szybko schodzi�y.
{18414}{18503}Najcz�ciej to by�a �atwizna.|Oddawali bez problemu.
{18505}{18548}Nazywano go Jimmy D�entelmen.
{18550}{18578}Pom� pani.
{18580}{18637}Kierowcy go uwielbiali. Dawali mu cynk...
{18639}{18728}o co lepszych dostawach.|Oczywi�cie, ka�dy dostawa� dzia�k�.
{18730}{18855}Dzi�kuj�. Wr�c� po reszt�.
{18880}{18937}Henry, chod� tutaj.
{18939}{18983}Poznaj Tommy'ego.
{18985}{19087}B�dziecie pracowa� razem.|Pom� mu. Dalej.
{19089}{19148}Jimmy, masz co� dobrego?
{19150}{19275}A kiedy gliny napu�ci�y na niego ca��|armi� ludzi, ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin