Sai Baba - Przesłanie.pdf

(961 KB) Pobierz
Office to PDF - soft Xpansion
Przesłanie
Sai Baby
111102193.001.png 111102193.002.png
Przesłanie Sai
S athya Sai naucza, że człowiek jest zaprawdę obrazem Boga. Nie
ogranicza się do śmiertelnego ciała i osobowości, lecz w rzeczywistości jest
nieśmiertelnym duchem, cząstką Boga. Podobnie jak Jezus mówiący o
miłowaniu bliźniego jak siebie samego, Sai stwierdza: "Dostrzegajcie
siebie we mnie, tak jak ja widzę siebie w was wszystkich. Jesteście moim
życiem, moim oddechem, moją duszą. Wszyscy jesteście moimi formami.
Gdy kocham was, kocham siebie. Miłość to moja natura, cóż mogę na to
poradzić? Jesteście wszyscy moją własną, ukochaną jaźnią. Oddzieliłem
siebie od siebie, abym mógł kochać siebie. Odległość nie stanowi żadnej
przeszkody dla przepływu mojej miłości. Miłość podróżuje szybciej niż
myśl. Miłość to mistyczny dotyk niewidzialnego".
S koro naturą Boga jest miłość, jest ona także prawdziwą naturą
człowieka. Dlatego Sai w swoich dyskursach zwraca się do słuchaczy
używając określenia " ucieleśnienia miłości ". Mówi między innymi:
"Stworzyłem was na swój obraz i podobieństwo. Jesteście doskonali.
Żyjcie w zgodzie ze swą duchową naturą. Żyjcie godnie. Przemierzajcie
ziemię z dumnie podniesionymi głowami, wielcy duchem, z sercami
otwartymi na miłość. Wierzcie w siebie oraz w Boga mieszkającego w
waszych sercach, a wszystko będzie dobrze. Ziemia jest manifestacją
mojego istnienia, stworzoną z mojego życia. Gdziekolwiek spoglądacie, ja
tam jestem. Dokądkolwiek podążacie, ja tam jestem. Z kimkolwiek się
spotykacie, spotykacie się ze mną. Jestem w każdym, w całej swojej
chwale. Dostrzegajcie mnie wszędzie. Rozmawiajcie ze mną i kochajcie
mnie - tego, który żyje we wszystkich istotach. A wówczas odpowiem wam
z wnętrza każdego stworzenia i przywrócę was do chwały. Żyjcie w
zgodzie z moimi prawami, a doświadczycie cudów!"
Ż ycie zgodne z boskimi prawami oznacza dążenie do doskonałości w
każdym z pięciu aspektów składających się na istotę ludzką: w aspekcie
fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, psychicznym oraz duchowym.
Doskonałość na płaszczyźnie fizycznej przejawia się jako prawość,
właściwe postępowanie, czyli działanie zgodne z wolą Boga. Doskonałość
na płaszczyźnie intelektualnej przejawia się jako prawda, kiedy to umysł
rozpoznaje niezmienną, ponadczasową prawdę i potrafi rozróżnić
pomiędzy tym, co nietrwałe i przemijające, a tym, co wieczne.
Doskonałość na płaszczyźnie emocjonalnej przejawia się jako pokój, stan
idealnego spokoju i wewnętrznej harmonii, będący wynikiem wzniesienia
się ponad emocje, pragnienia oraz awersje. Doskonałość na płaszczyźnie
psychicznej przejawia się jako wszechogarniająca miłość i akceptacja
wszystkiego, co istnieje. Jest to miłość, której nie ograniczają bariery
ludzkiego ego. Natomiast doskonałość na płaszczyźnie duchowej przejawia
się jako zasada niekrzywdzenia, czyli powstrzymanie się przed
zadawaniem bólu jakiejkolwiek istocie wypływające ze świadomości, że
wszelkie życie jest jednością. Zasada niekrzywdzenia zawiera w sobie
cztery poprzednie wartości tak samo, jak duchowy aspekt istoty ludzkiej,
a jako najsubtelniejszy, przenika pozostałe cztery aspekty.
T ragedią naszego zabieganego i wyalienowanego życia jest jednak to, że
nie dążymy do owej doskonałości. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy, nie
wiemy, na co nas stać i zgubiliśmy sens życia. Z racji swej boskiej natury
nosimy w sobie odwieczne pragnienie absolutnego szczęścia, ale
próbujemy je realizować w tak wypaczony sposób, że przynosi nam to
tylko frustracje i cierpienie (zob. dociekanie wewnętrzne). W tym
kontekście wszelkie nasze pragnienia, tęsknoty i poszukiwania szczęścia
na planie materialnym Sai Baba uznaje za szaleństwo niezaspokojonej
miłości. Są one dlań niczym innym, jak przybierającą różne formy
nieuświadomioną tęsknotą za Bogiem, za połączeniem się z Nim i za
111102193.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin