Kraus - Aforyzmy - Ebook PL.pdf

(598 KB) Pobierz
Microsoft Word - Ebook PL - Kraus - Aforyzmy.doc
69923702.003.png
KARL KRAUS, 190S
69923702.004.png
 
Karl
Kraus
AFORYZMY
Wybraþ, przeþoŇyþ
i wstħpem opatrzyþ
Marian Dobrosielski
69923702.005.png
Tytuþy oryginaþw: Sprche
und Wiederspruche Pro
domo et mundo Nachts
69923702.001.png
28 kwietnia 1974 r. minħþa setna rocznica urodzin
Karla Krausa, wybitnego pisarza austriackiego, prawie
zupeþnie nie znanego w Polsce. Urodzony w Jięinie,
maþym czeskim miasteczku, wychowywaþ siħ, ksztaþciþ
i pracowaþ przez caþe Ňycie w Wiedniu. Tam rozpoczyna
studia prawa i filozofii, ktre jednak szybko porzuca,
zraŇony formalizmem, ignorowaniem problematyki spo-
þecznej, oderwaniem od Ňycia wczesnej humanistyki
uniwersyteckiej. PociĢga go literatura, teatr, publi-
cystyka.
W 1899 r. jako nie znany szerzej dwudziesto-
piħcioletni mþodzieniec zakþada czasopismo spoleczno--
literackie ÆDie FackelÇ (ÆPochodniaƓ>). JuŇ pierwszy
numer tego pisma staje siħ sensacjĢ dnia w Austrii.
Wzbudza olbrzymie zainteresowanie, wiele kontro-
wersji i polemik w Ļwiecie dziennikarskim, literackim,
politycznym. Wspþpracownikami <PochodniÇ sĢ w jej
pierwszych latach m.in. poeta Liliencron, dramaturg
Wedekind, dziaþacz spoleczno-polityczny Liebknecht.
Od 1911 r. jednak Kraus jest wyþĢcznym autorem, re-
daktorem i wydawcĢ <'PochodniÇ. 922 numery tego
czasopisma (do 1936 r.) stanowiĢ nie tylko Ļwiadectwo
rozwoju talentu krytyczo-literackiego i polemiczno-
satyrycznego Krausa, lecz sĢ takŇe swoistym odzwier-
ciedleniem schyþku XIX i poczĢtkw XX w. w Austrii
Æ 5 Ç
69923702.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin