This.Charming.Girl.2005.txt

(23 KB) Pobierz
{2288}{2348}{Y:i}"Droga przez las"|Zbi�r ba�ni
{2830}{2947}/THIS CHARMING GIRL|/UROK ZWYK�EJ DZIEWCZYNY
{2953}{3007}- Jak chce pan to wys�a�?|- Mog� dosta� potwierdzenie?
{3010}{3034}Prosz� chwil� poczeka�.
{3037}{3101}Mo�na to wys�a� jako zwyk�� przesy�k�.
{3140}{3189}Tu s� same zwyk�e?|W takim razie l�duje tutaj.
{3193}{3218}Tutaj?
{3260}{3281}Na razie dziewczyny!
{3284}{3326}- Narka.|- Pa.
{3330}{3386}My�la�am,|�e nam zafundujesz obiad?
{3390}{3456}Na pewno w tym tygodniu!
{3459}{3501}Ona zawsze tak m�wi!
{3514}{3559}B�dzie 1,200 won�w.
{3582}{3606}Prosze.
{3624}{3678}- Witam pana.|- Szefa nie ma?
{3682}{3757}- Nie wr�ci� z lunchu.|- Jeszcze?
{3761}{3791}O, ju� idzie.
{3818}{3894}Czego� mi brakuje.|Widzia�a� to u siebie?
{3898}{3928}O to chodzi?
{3931}{3964}Jak mam to wys�a�?
{3977}{4012}Ja to zrobi�.
{4015}{4043}Do kosza z tym.
{4051}{4081}Do widzenia.
{4145}{4197}Panie Kim,|nie mia�y�my przerwy obiadowej!
{4214}{4235}Wiem, sp�nie�em si�.
{4238}{4286}Dzwoni� pan Choi z ksi�gowo�ci.
{4289}{4333}Posprz�taj na tym biurku!
{4337}{4394}Co za ba�agan!|Nic dziwnego, �e robisz b��dy.
{4396}{4455}Popatrz na to. 'F'!
{4458}{4489}Dobrze, prosz� pana.
{4547}{4609}S�ucham, poczta Shinsu-dong.
{4691}{4738}Chod�my. Umieram z g�odu!
{4754}{4832}A to co? Rz�sa!
{4907}{4935}Halo?
{5106}{5137}Dobrze, pa.
{5169}{5239}Co dzi� zjemy?|Co zamawiamy?
{5288}{5352}Na co masz ochot�?
{5362}{5414}Ja zapyta�am pierwsza!
{5418}{5489}Chcesz co� konkretnego?
{5521}{5611}Nic mi nie przychodzi do g�owy...
{5638}{5681}Jak zwykle...
{5689}{5736}Mo�e p�jdziemy gdzie� indziej,|tak dla odmiany!
{5750}{5809}Chod�my tam gdzie zawsze...|i wiemy czego mo�na si� spodziewa�.
{5809}{5856}Robi� tu przywoite jedzienie.
{5881}{5945}Jasne. Pomy�la�am tylko,|�e mo�emy spr�bowa� czego� nowego.
{5974}{6045}{y:i}Przystanek, Centrum Jugong 1.
{6048}{6124}{Y:i}Nast�pny przystanek,|Centrum Jugong 2.
{6976}{7013}Przepraszam, a co to jest?
{7017}{7105}To zio�o, kt�re ro�nie g��wnie|w maju i czerwcu...
{7108}{7136}Dobre to?
{7139}{7232}Ma mi�y gorzki posmak.
{7247}{7275}Ile zwa�y�?
{7278}{7328}Jeszcze si� rozejrz�.
{8142}{8234}{y:i}Idealny wyb�r dla nowoczesnych ludzi.
{8238}{8313}{Y:i}Dla tych, kt�rzy cenia wygod�...|podczerwie�...
{9234}{9262}{y:i}Tak, to jest mo�liwe...
{9266}{9337}{Y:i}Ludzie zazwyczaj rezygnuj�|z kupna takich zegar�w...
{9340}{9447}{y:i}wszystko z powodu ich ceny...
{12002}{12046}- Dzie� dobry.|- Witam.
{13250}{13300}Ten jest ju� strasznie stary.
{13330}{13369}Takimi si� ju� z nie zajmujemy.
{13402}{13458}Par� lat temu|przestali�my je drukowa�.
{13536}{13602}Mo�e w jakim� magazynie jeszcze si� znajd�.
{13606}{13662}Mam sprawdzi�|i z�o�y� za pani� zam�wienie?
{13718}{13766}Tak, prosz�.
{15284}{15386}{Y:i}Mi�so z kurczaka jest bia�e,|a og�rek jest zielony, wi�c...
{15754}{15820}- Kto tam?|- Jedzenie przywioz�em!
{16087}{16115}Dobry!
{16118}{16158}Zamawia�a pani kimchi?
{16162}{16201}Tak.
{16241}{16285}Prosz� tutuj podpisa�.
{19463}{19498}Prosz� to wys�a� priorytetem.
{19526}{19565}Ale dzisiejsze priorytety ju� wys�ali�my.
{19569}{19625}My�la�em, �e wysy�acie je dopiero o 12:00.
{19628}{19665}O 11:00.
{19748}{19814}Jak pan nada to teraz, to dojdzie jutro rano.
{19818}{19855}Wysy�a pan?
{20180}{20234}Prosz� go nie k�pa� przez tydzie�.
{20238}{20273}I nie karmi� byle czym.
{20276}{20313}Jak ju� mu si� polepszy...
{20317}{20369}prosz� przyprowadzi� go na szczepienie.
{20372}{20423}- �adnych k�pieli?|- Tak jest.
{20988}{21023}B�dziesz tam tak siedzia�?
{21856}{21917}- Przepraszam...|- Tutaj!
{21964}{21996}Przepraszam.
{22014}{22049}Mog� w czym� pom�c?
{22064}{22116}Tak, mo�na prosi� o polecony?
{22119}{22169}Ja to wezm�.
{22311}{22361}2,750 won�w.
{22402}{22442}Gdzie wyje�d�a�a� ostatnio?
{22446}{22517}S�ucham? Ja... mam w domu kota.
{22520}{22562}Ile za ten priorytet?
{22575}{22627}Znaczy si� za polecony?
{22669}{22752}Ile by to by�o wi�cej?
{22755}{22804}Oko�o 700, 800 won�w.
{22894}{22986}A kiedy on wtedy dojdzie?
{23004}{23056}Jutro z rana.
{23134}{23188}Wi�c... jak chce pan to wys�a�?
{23230}{23293}Polecony priorytet.
{23297}{23334}Polecony priorytet?
{23366}{23402}Ale to jest ekspresowy polecony!
{23482}{23521}Prosz� o kart� do raportu.
{23690}{23729}Tylko dobrze wype�nij!
{23834}{23876}3,800 won�w.
{24083}{24145}Potwierdzenie i reszta.
{24273}{24327}- Dzi�kuj�.|- Do widzenia.
{24394}{24439}Gdzie by�a� dzi� po po�udniu?
{24442}{24490}Co robi�a�?
{24505}{24583}Kupi�am sobie kota.
{24651}{24686}Kota?
{24757}{24821}Wi�cej popcornu!
{24874}{24912}Nie lubi� kot�w.
{24949}{24993}Jakiej jest rasy? Pers?
{25009}{25034}Nie.
{25088}{25149}Dachowiec.|Taki ma�y kotek.
{25153}{25201}Jak si� nie rusza wygl�da jak maskotka.
{25243}{25278}A po co ci on?
{25291}{25384}To fajny facet, japo�czyk.
{25387}{25429}I dobrze wygl�da.
{25474}{25530}- Pos�uchaj, ja...|- Co?
{25558}{25636}Musz� si� ju� zbiera�.
{25639}{25720}Poczekaj, ja te� zaraz wychodz�.
{25750}{25823}Ja te� mam randk�.|Obejrzyjmy pierwsz� po�ow�.
{26054}{26132}Przepraszam.|Zap�ac� za rachunek, by ci to wynagrodzi�.
{26135}{26206}Nie, daj spok�j!|Zaraz wyjdziemy razem.
{26210}{26276}Martwi� si� o kota.|Sam zosta�..
{26320}{26367}A ja zostawi�em w domu m�a!
{26869}{26961}Prosz� pana!|Prosze nie trzyma� drzwi otwartych za d�ugo.
{27291}{27341}- Chce pani torb�?|- Tak.
{27418}{27463}4,020.
{27766}{27805}Do widzenia.
{30379}{30433}{y:i}Ba�nie Braci Grimm
{31490}{31549}Tak... Ju� jestem w drodze.
{31606}{31649}Przepraszam!
{31652}{31704}Minyong jeszcze w �rodku?
{31717}{31783}- Do widzenia.|- Pa.
{32250}{32318}- Tak?|/- Tu ciocia.
{32346}{32481}- Co s�ycha�?|/- W porz�dku, u ciebie te�?
{32484}{32512}Tak.
{32534}{32591}/Powinna� si� odzywa� co jaki� czas.
{32614}{32651}/Potrzebujesz przy czym� pomocy?
{32695}{32742}Nie, daj� sobie rad�.
{32760}{32874}/Dzisiaj chyba ju� nie dam rady...
{32894}{32951}/tak sobie pomy�la�am...
{32971}{33073}/razem z wujkiem mamy zaplanowan� wycieczk�.
{33077}{33143}Mo�ecie to prze�o�y� o tydzie�.
{33146}{33298}/Ale wtedy mamy zaj�cia w szkole.
{33338}{33380}Daleko jedziecie?
{33383}{33478}{Y:i}Filipiny, wodospady i te sprawy...
{33498}{33541}/Nie wiem...
{33544}{33605}/Wi�c pomy�la�am sobie...
{33609}{33658}/�e mo�esz mi poda� numer swojego konta.
{33683}{33761}Numer mojego konta?|A po co?
{33765}{33824}/Bym mog�a wys�a� kwiaty twojej mamie.
{33846}{33961}/Kup jakie� �adne jak b�dziesz jecha�a.
{33999}{34049}Nie trzeba.
{34052}{34118}Te, kt�re kupi�am ostatnio jeszcze tam s�.
{34122}{34188}/Mo�liwe...
{34206}{34255}/ale my�l�, �e to nie w porz�dku.
{34270}{34330}/Wi�c daj mi ten numer konta, dobrze?
{38567}{38595}Przepraszam!
{38608}{38643}Tak?
{38646}{38710}Alarm w tym budziku...
{38735}{38791}Mo�esz go najpierw wy��czy�?
{38802}{38865}Oczywi�cie, chwilk�.
{38869}{38945}Tego ju� za wiele.|Miarka si� przebra�a.
{38948}{39009}W �rodku tygodnia to mog� zrozumie�, ale...
{39022}{39091}...dzisiaj mamy niedziel�.|Niedziela!
{39118}{39173}Bardzo przepraszam.
{39181}{39254}Wystarczy troch� pomy�le�!
{41015}{41089}/Po ojcu masz takie paskudne paznokcie.
{41152}{41217}My�la�am, �e tak wygl�daj� normalne.
{41300}{41369}M�wi si�, �e jak chcesz �y� w szcz�ciu,|to musisz mie� �adne paznokcie.
{41454}{41522}Zawsze m�wisz, �e min�o ju� tyle czasu,|�e nie pami�tasz jego twarzy...
{41526}{41582}...a pami�tasz jakie mia� paznokcie?
{41626}{41713}Rzeczy, o kt�rych pragniesz zapomnie�...
{41717}{41767}najcz�ciej o sobie przypominaj�.
{41874}{41958}S�o�ce mnie razi. Zas�o�my okna.
{41974}{42052}Nie ruszaj si�.|Najpierw z tym sko�cz�.
{42079}{42129}Oczy mnie bol�!
{42377}{42457}- A teraz?|- Mo�e by�.
{42545}{42621}Boli, mamo!
{42655}{42738}Przykro mi, ale musi bole�.
{42820}{42891}Normalna przesy�ka dochodzi w 10 dni.
{42914}{43001}Oczywi�cie, nawet do Japonii|mo�e dotrze� szybciej.
{43017}{43112}Ekspresem b�dzie z cztery dni.
{43170}{43229}Te wysy�ane daleko|musz� by� starannie zaadresowane..
{43264}{43349}Eun... pyong... gu!|A tutaj jest...
{43367}{43431}- Gor�co!|- Gor�co, co?
{43434}{43508}Jest tam gdzie� Hwesan-dong?
{43511}{43589}To wszystko po chi�sku, patrz!
{43592}{43685}- Do Jeungsan-dong.|- No tak, Jeungsan-dong!
{43717}{43766}- Cze��.|- Dzisiaj du�o przynios�am.
{43770}{43797}Ile dok�adnie?
{43827}{43937}- Czyj to telefon?|- Musi by� tw�j.
{43940}{43965}Twoja kom�rka!
{44020}{44057}Mog� tego nie pisa�?
{44424}{44488}Mo�esz sobie wychodzi� z pracy kiedy chcesz?
{44515}{44555}Pracuj� w sprzeda�y.
{44570}{44639}Nie musz� tyle tam przebywa�.
{44664}{44692}Jedzmy!
{44722}{44759}Wygl�da na tw�j.
{45113}{45150}�adnie wygl�dasz.
{45186}{45212}S�ucham?
{45234}{45274}Wygl�dasz lepiej ni� ostatnio.
{45342}{45378}Naprawd�?
{45417}{45457}Schud�a�?
{45506}{45555}Nie.
{45861}{45920}Chyba nie nosisz|tego samego rozmiaru co ostatnio.
{46086}{46111}A wiesz co...
{46136}{46171}za miesi�c si� �eni�.
{46275}{46303}Co� takiego?
{46328}{46358}Zaskoczona?
{46422}{46449}Troszk�.
{46501}{46560}Pomy�la�em, �e powinna� wiedzie�.
{47174}{47200}Wiesz co...
{47263}{47363}zrani�a� mnie.
{47441}{47476}Kiedy o tym pomy�l�...
{47491}{47545}wydaje mi si�, �e to by�o niepotrzebne...
{47584}{47657}Ale co by�o nie wr�ci, wi�c...
{47680}{47749}nie ma sensu chowa� do siebie urazy, racja?
{47930}{47979}Jak znowu si� spotkamy... to...
{48230}{48344}Co ty sobie my�la�a�?
{48452}{48489}Nie zrobi�em nic z�ego...
{48526}{48566}Ca�y czas nie rozumiem.
{48613}{48650}Czy aby na pewno?
{48670}{48734}Nie masz nic do powiedzenia...
{48738}{48804}mog�a� wymysli� przynajmniej wym�wk�?
{48910}{48938}Co?
{49342}{49372}Powinna� wraca�.
{49426}{49453}No to id�.
{49512}{49540}Niech ci si� wiedzie.
{49745}{49780}Co jest z tymi butami?
{49807}{49835}S� takie stare.
{49872}{49902}Kupi� ci jakie�?
{50058}{50096}Z kim jad�a� lunch?
{50164}{50233}Ze znajomym.
{50363}{50413}Co� kombinujesz?|Takie mam wra�e...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin