WAŻNE wspólnota a spóldzielcze prawo do lokalu różnice.txt

(6 KB) Pobierz
Przedstawiam r�nice wsp�lnota/sp�dzielnia. 

Wsp�lnota mieszkaniowa. 

Og� w�a�cicieli, kt�rych lokale wchodz� w sk�ad okre�lonej nieruchomo�ci, tworzy wsp�lnot� mieszkaniow�. Wsp�lnota mieszkaniowa mo�e nabywa� prawa i zaci�ga� zobowi�zania, pozywa� i by� pozwana. 

Sp�dzielnia mieszkaniowa. 

Sp�dzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby os�b, o zmiennym sk�adzie osobowym i zmiennym funduszu udzia�owym, kt�re w interesie swoich cz�onk�w prowadzi wsp�ln� dzia�alno�� gospodarcz�. 
Sp�dzielnia mo�e prowadzi� dzia�alno�� spo�eczn� i o�wiatowo-kulturaln� na rzecz swoich cz�onk�w i ich �rodowiska. 

Prawa w�asno�ci. 

a) Wsp�lnota: 
- prawo odr�bnej w�asno�ci lokalu. 

b) Sp�dzielnia: 
- sp�dzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
- sp�dzielcze w�asno�ciowe prawo do lokalu 
- prawo odr�bnej w�asno�ci lokalu. 

Organa statutowe. 

a) Wsp�lnota: 
- zebranie w�a�cicieli 
- zarz�d 

b) Sp�dzielnia: 
- walne zgromadzenie 
- rada nadzorcza (mo�e zosta� zast�piona komisj� rewizyjn�) 
- zarz�d 
- w sp�dzielniach, w kt�rych walne zgromadzenie jest zast�pione przez 
zebranie przedstawicieli - zebrania grup cz�onkowskich (art. 59). 

Uczestnictwo cz�onk�w w zebraniu/zgromadzeniu i podejmowanie uchwa�. 

a) Wsp�lnota: 
1. Uchwa�y w�a�cicieli lokali s� podejmowane b�d� na zebraniu, b�d� w drodze indywidualnego zbierania g�os�w przez zarz�d; uchwa�a mo�e by� wynikiem g�os�w 
oddanych cz�ciowo na zebraniu, cz�ciowo w drodze indywidualnego ich zbierania. 
2. Uchwa�y zapadaj� wi�kszo�ci� g�os�w w�a�cicieli lokali, liczon� wed�ug wielko�ci 
udzia��w, chyba �e w umowie lub w uchwale podj�tej w tym trybie postanowiono, 
�e w okre�lonej sprawie na ka�dego w�a�ciciela przypada jeden g�os. 
3. Je�eli suma udzia��w w nieruchomo�ci wsp�lnej nie jest r�wna 1 albo wi�kszo�� 
udzia��w nale�y do jednego w�a�ciciela b�d� gdy obydwa te warunki spe�nione 
s� ��cznie, g�osowanie wed�ug zasady, �e na ka�dego w�a�ciciela przypada jeden 
g�os, wprowadza si� na ka�de ��danie w�a�cicieli lokali posiadaj�cych ��cznie co najmniej 1/5 udzia��w w nieruchomo�ci wsp�lnej. 
4. O tre�ci uchwa�y, kt�ra zosta�a podj�ta z udzia�em g�os�w zebranych indywidualnie, ka�dy w�a�ciciel lokalu powinien zosta� powiadomiony na pi�mie. 

b) Sp�dzielnia: 
1. Walne zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwa�y jedynie w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad podanych do wiadomo�ci cz�onk�w w terminach i w spos�b okre�lonych w statucie. 
2. Uchwa�y podejmowane s� zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w w obecno�ci co najmniej po�owy uprawnionych do g�osowania, chyba �e ustawa lub statut stanowi� inaczej. 
3. Z obrad walnego zgromadzenia sporz�dza si� protok�, kt�ry powinien by� podpisany przez przewodnicz�cego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie. 
4. Protoko�y s� jawne dla cz�onk�w sp�dzielni, przedstawicieli zwi�zku rewizyjnego, w kt�rym sp�dzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Sp�dzielczej. 
5. Protoko�y przechowuje zarz�d sp�dzielni co najmniej przez dziesi�� lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewiduj� terminu d�u�szego. 
6. Cz�onek mo�e bra� udzia� w walnym zgromadzeniu tylko osobi�cie, chyba �e ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne b�d�ce cz�onkami sp�dzielni bior� udzia� w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pe�nomocnika. Pe�nomocnik nie mo�e zast�powa� wi�cej ni� jednego cz�onka. 
7. Cz�onek ma prawo korzystania na w�asny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z kt�rych pomocy korzysta cz�onek nie s� uprawnione do zabierania g�osu. 
8. Ka�dy cz�onek ma jeden g�os bez wzgl�du na ilo�� posiadanych udzia��w. Statut sp�dzielni, kt�rej cz�onkami mog� by� wy��cznie osoby prawne, mo�e okre�la� inn� zasad� ustalania liczby g�os�w przys�uguj�cych cz�onkom. 
9. Cz�onek sp�dzielni nieb�d�cy przedstawicielem mo�e uczestniczy� w zebraniu 
przedstawicieli bez prawa g�osu. 

Odpowiedzialno��. 

a) Wsp�lnota: 
Za zobowi�zania dotycz�ce nieruchomo�ci wsp�lnej odpowiada wsp�lnota mieszkaniowa bez ogranicze�, a ka�dy w�a�ciciel lokalu - w cz�ci odpowiadaj�cej jego udzia�owi w tej nieruchomo�ci. 

b) Sp�dzielnia: 
1. Sp�dzielnia odpowiada za swoje zobowi�zania ca�ym maj�tkiem. 
2. Cz�onek sp�dzielni nie odpowiada wobec wierzycieli sp�dzielni za jej zobowi�zania. 
3. Cz�onek sp�dzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysoko�ci zadeklarowanych udzia��w. 

Powstawanie (tworzenie). 

Wsp�lnoty powstaj� z mocy prawa (przymusowo), a sp�dzielni� mieszkaniow� zak�ada si� dobrowolnie. W zasobach komunalnych wsp�lnota powstawa�a, gdy chocia� jeden lokal zosta� wyodr�bniony. Na analogicznej zasadzie powstaje wsp�lnota w zasobach sp�dzielczych, gdzie wsp�lnot� tworz�: sp�dzielnia i w�a�ciciele lokali wyodr�bionych, kt�rzy zrezygnowali z przynale�no�ci do sp�dzielni. 

Status prawny. 

Wsp�lnota nie ma osobowo�ci prawnej, natomiast sp�dzielnia posiada osobowo�� prawn�. 

Sp�dzielni� "zwyk��" od autentycznej mo�na pozna� po jej statucie, to tak og�lnie. W autentycznej sp�dzielni - tak prawie jak w wsp�lnocie - wszystkie decyzje podejmuje walne zgromadzenie cz�onk�w, zarz�d zajmuje si� bie��cymi sprawami, a rola rady nadzorczej ogranicza si� tylko do czynno�ci czysto rewizyjnych. 

_______________ 

Oto co pisa� ojciec sp�dzielczo�ci polskiej Edward Abramowski: 

A wi�c przede wszystkim, w�adza prawodawcza stowarzysze� nale�y do og�u cz�onk�w, zar�wno kobiet jak i m�czyzn. Tylko uchwa�y zgromadzenia og�lnego, przyj�te wi�kszo�ci� g�os�w, maj� moc obowi�zuj�ca dla stowarzyszenia. Uchwa�y te s� w ci�g�ej zale�no�ci od woli swych tw�rc�w i je�eli, po pewnym czasie oka�� si� niedogodne, zgromadzenie nast�pne mo�e je usun�� i zast�pi� innymi. W tworzeniu uchwa�, ich doskonaleniu i krytyce mog� bra� udzia� wszyscy cz�onkowie. Prawo inicjatywy prywatnej jest tutaj nieograniczone: ka�de uzdolnienie i energia osobista, ka�da idea w czyim� umy�le wyros�a i rozwini�ta, mo�e znale�� dla siebie odpowiednie pole tw�rczo�ci i moc� przekonywania wej�� w �ycie stowarzysze�. Prawodawstwo, je�li mo�na ten termin pa�stwowy zastosowa� do zrzesze� wolnych, jest tutaj w ci�g�ej styczno�ci i w ci�g�ym uzale�nieniu od potrzeb i od przekona� tego og�u, dla kt�rego powstaje i dzia�a. 

W�adza wykonawcza, tj. zarz�d i administracja stowarzyszenia, jest wybierana przez zgromadzenia og�lne na czas ograniczony i zostaje pod dwojak� kontrol� stowarzyszenia; pod kontrol� zgromadzenia og�lnego, kt�remu musi przedstawia� szczeg�owe sprawozdanie ze swej dzia�alno�ci, oraz pod kontrol� komisji, wybranej w tym celu przez zgromadzenie. Rola zarz�du jest zazwyczaj ograniczona do wykonywania i tych zada�, kt�re stanowi� sta�� funkcj� stowarzyszenia. O ile by za� stowarzyszenie przekona�o si�, �e wykonywanie to nie zgadza si� z duchem jego uchwa� i d��e�, mo�e w ka�dej chwili podda� je surowej krytyce i zmieni� sk�ad zarz�du. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin