zakup mieszkania.pdf

(32 KB) Pobierz
Kupujemy mieszkanie
K upujemy mieszkanie
-
-
Zakup mieszkania jest jedną z waĪniejszych decyzji w Īyciu. Zazwyczaj wiąĪe siĊ teĪ z zaciągniĊciem kredytu.
Trafny wybór, zarówno w przypadku mieszkania jak i kredytu, ma wpáyw na to, jak i za ile bĊdziemy mieszkaü.
Zakup nieruchomoĞci to takĪe powaĪna inwestycja, która moĪe okazaü siĊ bardzo zyskowna, jeĞli zostanie
przeprowadzona rozsądnie.
Przed rozpoczĊciem poszukiwaĔ wymarzonego mieszkania, trzeba rozwaĪ\ü na jaki wydatek nas staü. Zdaniem
Aleksandry àukasiewicz, doradcy finansowego Open Finance - W arto na tym etapie sprawdziü swoją zdolnoĞü
kredytową, zapytaü o wymagania stawiane przez banki oraz o wysokoĞü rat kredytowych. NaleĪy teĪ obliczyü
towarzyszące zakupowi nieruchomoĞci i uzyskaniu kredytu koszty - notarialne, sądowe i okoáo kredytowe. W wyborze
najkorzystniejszej oferty pomoĪe nam doradca finansowy , który przeprowadzi nas przez wszystkie formalnoĞci bankowe
- od oszacowania zdolnoĞci kredytowej po podpisanie umowy kredytu.
JeĞli decydujemy siĊ na zakup mieszkania wáasnoĞciowego na rynku wtórnym, opáaty bĊGą najwyĪsze i wyniosą ok. 8
proc. wartoĞci nieruchomoĞci. MoĪe siĊ okazaü, Īe kwota pierwotnie przeznaczona na wkáad wáasny, bĊdzie potrzebna
na pokrycie tych kosztów. Konieczne bĊdzie, wiĊc ubieganie siĊ o kredyt na 100 proc. wartoĞci nieruchomoĞci. JeĞli
mamy wysoką zdolnoĞü kredytową, zastanówmy siĊ, czy w ogóle opáaca siĊ wnosiü wkáad wáasny, gdyĪ przy aktualnych
ofertach o wiele korzystniejsze jest zainwestowanie wolnych pieniĊdzy na rynku kapitaáowym.
Podejmując decyzjĊ o zakupie mieszkania , naleĪy bezwzglĊdnie przestrzegaü kilku prostych zasad. JeĪeli jest to rynek
pierwotny i budynek bĊdzie dopiero budowany, powinniĞmy poszukaü informacji na temat dewelopera, aby zweryfikowaü
jego wiarygodnoĞü. W przypadku mieszkania na rynku wtórnym, niezbĊdne jest sprawdzenie ksiĊgi wieczystej
nieruchomoĞci, aby stwierdziü czy nie ma wpisanej hipoteki innej, niĪ kredyt mieszkaniowy aktualnego wáDĞciciela lub
VáXĪebnoĞci. Tego typu zapisy uniemoĪliwiają, zarówno zaciągniĊcie kredytu, jak i znalezienie osoby chĊtnej na zakup
mieszkania w przyszáRĞci.
- W celu unikniĊcia przykrych niespodzianek warto równieĪ zapoznaü siĊ z planem zagospodarowania przestrzennego,
poniewaĪ moĪe siĊ okazaü, Īe w najbliĪszym sąsiedztwie planowana jest budowa ruchliwej trasy, uciąĪliwego obiektu
albo budynku zasáaniającego widok z okna - ostrzega Aleksandra àukasiewicz z Open Finance. Trzeba takĪe pamiĊtaü,
Īe o cenie mieszkania decyduje gáównie lokalizacja. Jednak wbrew pozorom drogi, ale atrakcyjnie poáRĪony lokal, jest o
wiele áatwiej sprzedaü niĪ tanie mieszkanie daleko od centrum. To samo dotyczy znalezienia najemcy.
Po wybraniu nieruchomoĞci dobrze jest spisaü umowĊ przedwstĊpną. Najlepiej zrobiü to w formie notarialnej, gdyĪ o
wiele áatwiejsze jest wtedy dochodzenie swoich praw niĪ w przypadku umowy cywilno-prawnej. Nie wiąĪe siĊ to z
dodatkowymi kosztami, poniewaĪ coraz wiĊcej notariuszy odlicza koszt umowy przedwstĊpnej od taksy páaconej za
ostateczny akt notarialny.
Z umową przedwstĊpną związany jest problem zaliczki i zadatku. Zadatek jest bezzwrotny, wiĊc niesie ze sobą ryzyko
utraty wpáaconych pieniĊdzy w przypadku, gdyby okazaáo siĊ, Īe banki odmawiają kredytu w potrzebnej wysokoĞci. - Z
tego wáDĞnie powodu proces zakupu mieszkania powinien zostaü rozpoczĊty od zbadania zdolnoĞci kredytowej i
zapoznania siĊ z wymaganiami banków. W przypadku wątpliwoĞci powinniĞmy pamiĊtaü, Īe niektóre banki wymagają
jedynie oĞwiadczenia kupującego lub zbywcy o zamiarze dokonania transakcji - mówi Aleksandra àukasiewicz.
Aby záRĪ\ü wniosek kredytowy, konieczne jest zgromadzenie niezbĊdnych dokumentów, dotyczących dochodów
kredytobiorcy i nabywanej nieruchomoĞci.
Na niektóre zaĞwiadczenia, np. te o nie zaleganiu z podatkami i skáadkami na ubezpieczenie spoáeczne (w przypadku
osób prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą), czeka siĊ przynajmniej kilka dni. Rozpatrzenie wniosku kredytowego w
wiĊkszoĞci banków zajmuje okoáo 2 tygodni, trzeba zatem wziąü to pod uwagĊ, wyznaczając ostateczny termin
transakcji. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, nastĊpuje podpisanie umowy kredytowej.
JeĪeli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym lub gotowy juĪ lokal na rynku pierwotnym, ostatnim etapem jest
podpisanie aktu notarialnego. NastĊpnie naleĪy udaü siĊ do sądu wieczysto-ksiĊgowego i záRĪ\ü oraz opáaciü wniosek o
wpis hipoteki, a takĪe wniosek o wpis nowego wáDĞciciela w ksiĊdze wieczystej. Przed wypáatą pieniĊdzy przez bank,
niezbĊdne jest takĪe ubezpieczenie nieruchomoĞci od zdarzeĔ losowych oraz scedowanie go na bank. Przy zakupie na
rynku wtórnym konieczne jest równieĪ opáacenie podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych. Komplet dokumentów: akt
notarialny, opáacony wniosek o wpis hipoteki, druk PCC oraz cesja z polisy są podstawą do przelania przez bank kwoty
na konto zbywcy.
- W przypadku przyznania kredytu na finansowanie budowy przez dewelopera lub spóádzielniĊ, wypáata podzielona jest
na transze, a przelanie kolejnych poprzedzona jest inspekcją przeprowadzaną przez bank - mówi Aleksandra
àukasiewicz, doradca finansowy Open Finance. Podpisanie ostatecznego aktu notarialnego nastĊpuje po oddaniu
budynku do uĪytkowania i przekazaniu mieszkaĔ wáDĞcicielom. Wtedy naleĪy teĪ záRĪ\ü i opáaciü wniosek o zaáRĪenie
ksiĊgi wieczystej, jak równieĪ wnioski o wpis wáDĞciciela i hipoteki oraz ubezpieczyü nieruchomoĞü i scedowaü polisĊ na
bank.
Po zaáatwieniu wszystkich formalnoĞci, pozostaje nam jedynie odpocząü w wymarzonym mieszkaniu i zastanowiü siĊ
nad jego urządzeniem.
12649980.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin