Dr House S05E16 - The Softer Side.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{18}{88}Chc� pa�stwa zapewni�,
{90}{166}�e wasze dziecko b�dzie wie��|ca�kowicie normalne �ycie.
{167}{280}Jakim sposobem mo�na mie�|�e�skie i m�skie DNA na raz?
{282}{366}To przypad�o�� zwana mozaicyzmem.
{368}{485}Niew�a�cie genitalia mog� by�|naprawione chirurgicznie.
{486}{518}Naprawione?
{520}{591}Sprawimy, �e b�d� wygl�da�... normalniej.
{593}{666}Normalniej?
{668}{702}Ale nawet nam nie powiedzieli�cie...
{704}{782}czy mamy ch�opca,|czy dzieczynk�.
{784}{816}To...
{818}{863}To ju� jest pa�stwa|wyb�r.
{1032}{1071}Brawo, Jackson!
{1073}{1100}{y:i}Whoo!
{1190}{1214}Dajesz...
{1418}{1458}Mia� czysty rzut!
{1460}{1512}{y:i}Pogubi� si�.
{1514}{1535}Wszystko w porz�dku.|Dobrze mu idzie.
{1647}{1676}Za trzy, za trzy.
{2156}{2183}Teraz si� nie ba�.
{2263}{2286}Whoo!
{2448}{2486}Melanie.
{2487}{2530}{y:i}O m�j Bo�e!
{2531}{2574}Jackson!
{2686}{3000}T�umaczenie: Althorion|Korekta: DuZy i gajagna
{3630}{3654}Czarne szpilki czy kozaki?
{3701}{3756}Wiesz, zawsze lubi�em twoje szpilki...
{3796}{3912}Czyli bior� kozaki.
{3914}{3939}Z tego, co zauwa�yli�my,
{3941}{4000}House wie, �e lubisz|moje szpilki.
{4002}{4034}Uwa�asz, �e House domy�li si�,
{4036}{4066}�e udawali�my rozstanie|bazuj�c na butach?
{4123}{4172}Dobra, id� w kozakach.
{4255}{4293}B�dziesz to je��?
{4294}{4368}W�a�nie jem.
{4370}{4390}Naprawd� zapyta�e�|o pozwolenie
{4391}{4435}zanim wzi��e� mi �arcie?
{4437}{4514}Tak, mo�emy.
{4516}{4542}Nastolatek z mozaicyzmem,
{4544}{4572}Upad� podczas|gry w koszyk�wk�.
{4574}{4601}Narzeka na uporczywy|b�l miednicy.
{4602}{4672}Fajnie.
{4674}{4700}Rodzice nie powiedzieli synowi,
{4702}{4730}�e m�g� by� ich|c�rk�.
{4731}{4758}Chc� mie� pewno��,|�e ty te� nie powiesz.
{4760}{4817}Mniej fajnie, ale zawsze.
{5002}{5067}G�adko posz�o.
{5069}{5118}Nasz nowy pacjent.
{5120}{5162}Troch� dziewczynki, troch� ch�opca...
{5163}{5203}Wymarzona partia dla 13.
{5259}{5324}Cierpi na b�l miednicy,
{5326}{5350}{y:i}kt�ry zacz�� si�|{y:i}podczas gry w kosza.
{5351}{5384}To mo�e by� odwodnienie.
{5386}{5425}Na SORze podano mu p�yny|zaraz po przyj�ci.
{5426}{5470}{y:i}C�, wydaje si� chroniczny.
{5472}{5502}Mamy dzieciaka,|kt�ry m�g�y chodzi� sam ze sob�,
{5503}{5533}i my�limy,|�e za ma�o wypi�?
{5534}{5582}{y:i}S� dziesi�tki|{y:i}chor�b interp�ciowych.
{5583}{5638}{y:i}uporczywy b�l miednicy|{y:i}mo�e oznacza�
{5639}{5662}{y:i}wrodzon� hiperplazje nadnerczy,
{5663}{5706}PMDS (Trwa�y kana�owy zesp� Mullerian)...
{5707}{5758}Te wszystkie schorzenia wyst�puj�|u interseksualnych dzieciak�w
{5760}{5788}{y:i}z chromosomami|{y:i}XX ALBO {y:i}XY.
{5790}{5815}{y:i}A nie XX ORAZ {y:i}XY.
{5817}{5851}{y:i}Rodzice od niedawna podaj� mu testosteron
{5853}{5888}Mo�e jest jaki�...
{5890}{5950}Witaminy nie wywo�uj�|b�lu miednicy.
{5990}{6026}Mamy tu notatk�.
{6028}{6056}Ka�� nam nazywa�
{6058}{6090}jego testosteron - witaminami.
{6091}{6134}{y:i}Nie do��, �e jego rodzice s� �garzami,
{6136}{6172}to jeszcze chc�, aby�my i my k�amali.
{6174}{6205}Ja nie b�d�.
{6206}{6256}Ale wy - tak.
{6258}{6289}{y:i}To tylko dzieciak.
{6290}{6321}Jego rodzice uwa�aj�,|�e sobie z tym nie poradzi.
{6322}{6356}{y:i}M�j ojciec my�la� to samo|{y:i}o mnie,
{6358}{6398}"prawdobodonie" maj�cej Huntingtona.
{6400}{6454}C�, to twoje prze�ycia.
{6456}{6494}Z pewno�ci� pasuj�|do tej sytuacji.
{6496}{6560}B�l mo�e by� spowodowany przez
{6562}{6610}przez zaro�ni�t� macic�|gdzie� w jego ciele.
{6611}{6649}Musimy zrobi� tomograf.
{6650}{6756}{y:i} Taaak.|{y:i}Ch�opak z dziewcz�cymi genami.
{6693}{6756}Na pewno �aden r�wnie wybitny jak ty lekarz|na to wcze�niej nie wpad�
{6787}{6840}{y:i}Mo�e mie� powik�ania po operacjach|na penisie.
{6842}{6870}To mo�e wywo�a� b�l miednicy.
{6872}{6905}Dalej, sprawd�cie wszystko po kolei.
{6906}{6936}Zaimponuj swemu szefowi
{6938}{6985}{y:i}i upokorz swoj� Ex.
{6986}{7030}Tomograf to strata czasu.
{7031}{7071}I aby upokorzy� j� bardziej,
{7073}{7111}wsadzisz mu kamer�|w penisa.
{7186}{7225}{y:i} To pan jest dr House,|{y:i}prawda?
{7226}{7274}Jak pan s�dzi, co jest nie tak|z naszym dzieckiem?
{7334}{7376}Ci ludzie szli w�a�nie|pa�stwu powiedzie�.
{7378}{7422}Tak jest lepiej.
{7424}{7486}Prosz� si� nie martwi�,|�e nie trafi�.
{7488}{7549}My�limy, �e ma|zaro�ni�t� macic�.
{7550}{7582}Powinien mie� wykonan� tomografi�.
{7584}{7635}Wys�a�a� im SMSa?
{7638}{7674}{y:i}Przez ostatnie 13 lat,
{7676}{7707}dokszta�cali�my si�.
{7709}{7773}Po co komu akademia medyczna,|skoro ma si� Wi-Fi?
{7821}{7870}Um�wcie ich syna|na tomograf z kontrastem
{7873}{7917}{y:i}jak najszybciej.
{7919}{7946}Dzi�kujemy panu.|- Dzi�kujemy.
{8017}{8056}M�wi�e� niedawno, �e tomograf|to strata czasu.
{8058}{8086}Tak jak i k��tnia z rodzicami.
{8189}{8218}{y:i}Kontrast wszed�.
{8221}{8257}Jackson,|zaraz zaczniemy,
{8258}{8369}wi�c staraj si� mo�liwie nie rusza�.
{8370}{8468}Jak s�dzisz, ile ta pozerwaniowa nienawi��|b�dzie trwa�?
{8471}{8549}Foreman i ja jeste�my|profesionalistami.
{8550}{8590}�o��dek i w�troba czyste.
{8592}{8638}Je�li m�wi�c "profesjonalista" my�lisz o nim
{8640}{8708}jako o androidzie T-1000..
{8711}{8743}Nigdy nie wiedzia�em,|co ty w nim widzisz.
{8746}{8810}Nie do ko�ca w twoim typie, co?
{8811}{8850}Przechodz� przez|poziom miednicy.
{8852}{8893}Tak sobie wyobra�am|Foremana
{8894}{9021}w najszcz�liwszym momencie swego �ycia.
{9023}{9099}A tak - w najsmutniejszym.
{9101}{9156}Po prostu zerwali�my.
{9158}{9226}Nie jestem jeszcze gotowa,|�eby z niego drwi�.
{9228}{9284}House by� chamem|doprowadzaj�c do waszego rozstania.
{9286}{9383}Ale, koniec ko�c�w,|wyrz�dzi� wam przys�ug�.
{9385}{9435}Uk�ad wydalniczy wraz z okolicami czysty
{9437}{9565}�adnej �lepej macicy.
{9654}{9720}Mam wra�enie, �e z Housem|jest co� nie tak.
{9722}{9790}To kogo teraz dr�czy?
{9791}{9822}W�a�ciwie... nikogo.
{9824}{9874}Zgodzi� si� na zrobienie tomografii|tylko dlatego, �e rodzice prosili
{9876}{9921}aby poszuka� �lepej macicy.
{9922}{9966}Nie walczy�,|nie k��ci� si�.
{9968}{9994}Po prostu si� zgodzi�.
{9996}{10020}To solidny medycznie pomys�.
{10023}{10088}On tak nie uwa�a�.
{10091}{10163}Zrobi� to, by zadowoli�|tych rodzic�w.
{10165}{10248}Mo�e wypi� �wietn� kaw�.
{10251}{10287}Albo ma ogromne ruchy jelit.
{10289}{10362}W ka�dym razie, je�li tw�j szef jest w dobrym humorze,
{10363}{10417}przesta� to analizowa� i zacznij si� tym cieszy�.
{10598}{10639}U�yjemy tej rury,
{10641}{10673}aby nape�ni� tw�j p�cherz solank�.
{10675}{10738}A potem sprawdzimy, czy w twojej cewce moczowej nie ma przew�e�.
{10741}{10790}A dlaczego mia�y by by�?
{10791}{10895}Czasem po prostu tak si� dzieje.
{10898}{10935}Czy moi rodzice mog� wej��?
{10938}{11006}Jasne.
{11007}{11058}Chocia� my�la�em,|�e wola�by� by� teraz sam.
{11061}{11155}Mam wra�enie, �e ju� wcze�niej widzieli mnie nagiego.
{11158}{11244}We� g��boki oddech.|Spr�buj si� rozlu�ni�.
{11338}{11366}Mamo...
{11442}{11466}Wszystko w porz�dku kochanie.
{11467}{11523}Wszystko w porz�dku.
{11525}{11601}Pami�tasz te biegi,|kt�re ci kazali �wiczy�?
{11602}{11662}By�o trudno.
{11665}{11746}Ale jako� to prze�y�e�.
{11748}{11835}Teraz te� b�dzie dobrze.
{11837}{11872}Wchodz� do cewki.
{11874}{11894}Podaj� solank�.
{12041}{12078}Rozejrz� si� tylko|i zaraz wyci�gam.
{12147}{12169}Ci�nie.
{12171}{12199}{y:i}Ucisk jest normalny.
{12202}{12231}Postaraj si� chwil� wytrzyma�.
{12262}{12328}To nie tam.
{12331}{12361}{y:i}Moje piersi.
{12406}{12438}{y:i}Nie mog� oddycha�.
{12441}{12467}Nie mog� od...
{12469}{12512}{y:i}oddycha�.
{12515}{12555}Co z nim jest?
{12558}{12589}St�umione bicie serca.
{12591}{12615}�y�a szyjna idzie bokiem.
{12618}{12650}Wylew do perykardii.
{12652}{12680}Potrzebujemy pi�ciu kresek na strzykawce.
{12682}{12708}{y:i}Co si� dzieje?
{12710}{12740}Serce zalewa mu si� krwi�.
{12742}{12801}Je�li tego nie powtrzymamy, przestanie bi�.
{12933}{12972}Odci�gn�li�my p�yn z jego perykardii.
{12973}{12998}Puls wr�ci� do normy.
{13000}{13040}Miednica plus serce.
{13041}{13069}Nie pasuje do �adnego z syndrom�w
{13070}{13113}powi�zanych z mozaicyzmem.
{13114}{13158}{y:i}To mog� by� narkotyki, toksyny,|{y:i}albo infekcja.
{13160}{13209}Pasuje ci to?
{13210}{13237}Co?
{13239}{13288}To, �e rozwa�amy diagnozy|kompletnie nie zwi�zane z tym,
{13289}{13317} �e jest baboch�opem.
{13318}{13363}{y:i}Normalnie taki zbieg okoliczno�ci
{13365}{13401}nie da�by ci spokoju, ale jako�
{13403}{13431}jeste� teraz kompletnie niewzruszony.
{13433}{13469}{y:i}Kompletnie niewzruszony?
{13470}{13540}{y:i}Nic a nic?
{13541}{13596}Sam pomys�, �e jestem mniej ni� w po�owie poruszony
{13597}{13641}uwa�am co najmniej za obra�liwy.
{13643}{13676}To bardzo mnie poruszy�o.
{13677}{13700}Zacz�� bra� testosteron...
{13701}{13732}Witaminy.
{13733}{13770}Kilka miesi�cy temu.
{13772}{13805}To mog�o wywo�a� odpowied� autoimmunizacyjn�.
{13807}{13849}{y:i}jak chorob� Kussmaula|{y:i}czy TRU (tocze� rumiany uk�adowy)
{13851}{13901}{y:i}co mog�o wywo�a�|{y:i}wylew do perykardii
{13902}{13933}i b�le miednicy.
{13935}{13957}A wi�c s� powi�zane.
{14012}{14058}Teraz jestem niewzruszony.
{14060}{14121}Zacznijcie podawa� kortykosterydy|na autoimmunizacj�.
{14122}{14169}I finasteryd na "witaminy".
{14339}{14418}Poprosi�, zanim zabra� mi jedzenie.
{14462}{14525}Wzi�� pacjenta nie k��c�c si�.
{14526}{14582}Zgodzi� si� na pro�b� rodzic�w o tomograf.
{14584}{14629}Takie w�a�nie mu postawi�am warunki.
{14631}{14666}Jest zadowolony.
{14668}{14724}Seks ze mn� by to wyja�ni�.
{14725}{14765}Ale nie wyja�nia,
{14767}{14839}dlaczego nie spali�am si� jeszcze ze wstydu.
{14841}{14888}Nie przespa�am si� z nim.
{14889}{14950}Je�li wy dwaj czego�|przede mn� nie ukrywacie,
{14952}{15021}to znaczy, �e on ukrywa co� przed nami.
{15022}{15055}A to nie mo�e by� dobre.
{15057}{15085}Albo po prostu je...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin