Dr House S05E11 - Joy to the World.txt

(32 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{501}{541}Co za pora�ka.
{545}{635}To w�a�nie dlatego musimy|to zrobi�, wiesz?
{649}{688}- To chyba...|- Co?
{690}{751}Boisz si�, �e wyl�dujesz w kozie?
{753}{820}Tak w�a�nie post�puj� nauczyciele.
{836}{903}Nie ka�� nam wszystkim|zosta� w kozie.
{905}{1015}Pan Henderson jest beznadziejny.|Mamy okazj� mu o tym powiedzie�.
{1017}{1084}Nie uwa�asz, �e jest beznadziejny?
{1098}{1184}- Tak, ale...|- Wi�c w czym problem?
{1225}{1255}No dobrze.
{1887}{1965}Pan Henderson jest g�upi...
{2076}{2133}Dlaczego to zrobili�cie?
{2351}{2406}�le si� czuj�.
{3471}{3529}16-letnia dziewczyna,|zrobili jej kawa�,
{3531}{3647}dosta�a halucynacji i zwymiotowa�a.|To niewydolno�� w�troby.
{3649}{3721}Dlaczego Foremanowi nagle|zacz�y zwisa� piersi?
{3723}{3806}Takie objawy wyst�puj�,|kiedy dajesz Foremanowi wolne,
{3808}{3870}�eby m�g� nadrobi�|zaleg�o�ci w raportach.
{3872}{3915}A kiedy ty we�miesz wolne?
{3917}{3993}- W�troba i...|- Rozumiem nieobecno�� Foremana,
{3995}{4068}- ale dlaczego ty tu jeste�?|- Przynios�am kart� pacjentki.
{4070}{4137}- Ju� kiedy� to robi�am.|- Ostatnio dosy� cz�sto.
{4139}{4219}Zupe�nie, jakby� chcia�a|przespa� si� z kim� tutaj.
{4221}{4270}Na przyk�ad... z Taubem?
{4272}{4362}Gdybym zosta�a, Taub m�g�by|uzna� to za przejaw sympatii.
{4364}{4438}Dlatego zrobi� to.
{4447}{4521}Jako� nie s�dz�,|�e chodzi�o o mnie.
{4524}{4584}- Choroba Wilsona?|- Ceruloplazmina w normie.
{4586}{4654}Dosta�e� prezent na Gwiazdk�.
{4669}{4747}Imi� "Greg" kojarzy mi si� z tob�.
{4906}{4924}Dziwne.
{4926}{4979}Zazwyczaj wybuchaj�,|kiedy to robi�.
{4981}{5044}- Nadu�ywanie alkoholu?|- Ma 16 lat.
{5046}{5159}Musia�aby nie�le tankowa�,|rodzice lub nauczyciele by zauwa�yli.
{5161}{5241}"Podr�cznik czynno�ci operacyjnych"|Josepha Bella.
{5243}{5319}- Wyrzucasz to?|- Ju� po raz drugi.
{5335}{5383}Kto� sobie ze mn� pogrywa.|Niewa�ne.
{5385}{5463}Tak, dawanie w prezencie starodruk�w|to klasyczny dowcip.
{5465}{5533}Takie dziewcz�ce pismo.|Masz wielbicielk�, House?
{5535}{5599}Dajcie spok�j ksi��ce!
{5613}{5648}Dlaczego jej dokuczali?
{5650}{5732}Jest m�dra, ma wysokie stopnie,|jest wolontariuszk�. Du�y cel.
{5734}{5829}Dos�ownie. Ciekawe, jak "�miertelne"|jest "zauroczenie" w tej szkole.
{5831}{5912}My�lisz, �e co� jej podrzucono?|Nauczyciele przemaglowali uczni�w.
{5914}{5960}Nie umiej� motywowa� uczni�w.
{5962}{6007}Co zrobili�cie Natalie?
{6009}{6139}To moja wina. Nie umia�am ocali� jej|przed byciem totalnym prosiakiem.
{6141}{6192}- Co jest?|- Jej w�troba wysiada.
{6194}{6283}Robimy, co w naszej mocy,|ale b�dzie potrzebowa� przeszczepu.
{6285}{6347}Umrze, je�li nie powiecie,|co jej dali�cie.
{6349}{6399}- Powiedz mu.|- Zamknij si�.
{6440}{6483}Dali�my jej troch� grzybk�w.
{6485}{6581}Sami te� troch� wzi�li�my.|Chcieli�my, �eby si� wyluzowa�a.
{6583}{6686}Jak mi�o z waszej strony.|Zosta�o wam troch� tych grzybk�w?
{6689}{6754}S� w szafce Simona.
{6758}{6818}- To by� tw�j pomys�?|- Nie!
{6820}{6891}- Nic jej nie da�em.|- Tak, ty tylko o tym wiedzia�e�.
{6893}{6954}Truj�ce grzyby r�ni� si�|od halucynogennych.
{6956}{7011}Nie, je�li nie s�|odpowiednio wysuszone.
{7013}{7116}Wracajcie do szko�y i m�dlcie si�,|�eby nie by�o za p�no.
{7315}{7338}Co jest?
{7340}{7433}B�d� mia�a k�opoty?|Mo�e powinnam j� przeprosi�?
{7435}{7478}Powinna�.
{7489}{7535}Natalie le�y na trzecim pi�trze.
{7537}{7610}- To kto le�y tam?|- Pan Rabitz.
{7655}{7723}Gdzie jest kobieta, z kt�r�|wtedy rozmawia�am?
{7725}{7784}Ta pacjentka|z zaawansowanymi objawami?
{7786}{7846}- Odpad�a z programu.|- Nic jej nie jest?
{7848}{7925}Nie chodzi�o o wzgl�dy medyczne.|Po prostu zrezygnowa�a.
{7927}{7975}- Dlaczego?|- Nie powiedzia�a.
{7977}{8041}A w�amuj� si� tylko do dom�w|wyj�tkowych pacjent�w,
{8043}{8098}�eby ich lepiej zrozumie�.
{8185}{8229}Dobrze mi dzisiaj posz�o, szefie?
{8231}{8321}�adnej sztywno�ci ani obrz�ku staw�w.|Znakomicie.
{8323}{8380}�wietnie. Dzi�ki.
{8422}{8499}- Twoja podk�adka.|- Jest dla ciebie.
{8565}{8645}KARNET NA DZIE� W SPA|/Dzi�ki za pomoc.
{8653}{8732}- To miejsce pachnie z�em.|- A gdzie ty pracujesz?
{8734}{8800}Dlaczego House wyrzuci�|tak cenn� ksi��k�?
{8802}{8887}�eby� si� nad tym zastanawia�.|Wrabianie ludzi jest bezcenne.
{8889}{8963}Prosz� otworzy� te� szafk� Natalie.
{8995}{9062}U House'a wszystko ma cel.|Zwyk�e pogrywanie...
{9064}{9132}Tak, nigdy by tego nie zrobi�.|Czekaj! Przecie� zrobi�.
{9134}{9181}W zesz�ym roku sam sobie|kupi� prezent.
{9183}{9278}Wtedy chcia�, �eby�my si� k��cili.|Teraz ka�e nam si� tylko zastanawia�.
{9280}{9394}�adnej niech�ci, wsp�zawodnictwa...|To chyba by� prawdziwy prezent.
{9396}{9461}Je�li tak, to naprawd�|go to przerazi�o.
{9463}{9561}A wszystko, co ma wp�yw na House'a,|ma te� wp�yw na nas.
{9582}{9693}Mo�e to nie dzieciaki otru�y Natalie.|Mo�e zrobi�a to sama.
{9772}{9864}- Nie pr�bowa�am si� zabi�.|- To po co ci tyle tabletek?
{9866}{9921}Na wypadek,|gdyby rozbola�a mnie g�owa.
{9923}{9988}Mo�e wzi�a� troch� za du�o?
{9996}{10030}Ma pani dzieci?
{10032}{10062}Nie.
{10064}{10187}Ale moja szko�a niewiele|r�ni�a si� od twojej.
{10190}{10294}Nastolatki potrafi� by� wredne.|Wiem, przez co przechodzisz.
{10318}{10384}Pani na pewno by�a lubiana.
{10389}{10456}- Jest pani �adna.|- Ty te�.
{10458}{10497}Jestem gruba.
{10510}{10558}I jestem oferm�.
{10563}{10612}Nienawidz� mnie.
{10632}{10690}Wie pani, co zrobili|w zesz�ym roku?
{10692}{10775}Zrobili mi zdj�cia|do kroniki szkolnej.
{10778}{10868}Ale zamiast do kroniki,|zdj�cia trafi�y na stron� internetow�.
{10872}{10939}Na�miewali si� ze mnie,|nazywali �wini�.
{10942}{10990}Zapomnij o nich.
{11047}{11132}- Musisz wyzdrowie�.|- Po co?
{11168}{11238}Acetylocysteina mo�e|uratowa� w�trob�,
{11242}{11340}- ale je�li ona wzi�a te tabletki...|- To niemo�liwe.
{11352}{11383}Dobrze.
{11394}{11465}Zawsze by�a urocz�,|pogodn� dziewczynk�.
{11468}{11609}Rok temu wesz�a w wiek dojrzewania|i sta�a si� obca, skryta.
{11611}{11706}Pr�bowa�am z ni� rozmawia�...
{11784}{11821}Prosz� zastosowa� to leczenie.
{11823}{11930}- Naprawd� my�lisz, �e ona...?|- Nie wiem ju�, co my�le�.
{12046}{12125}Je�li to pozew, to ju� wcze�niej|dostawa� takie prezenty.
{12129}{12161}To ksi��ka.
{12164}{12202}To zaw�a kr�g poszukiwa�.
{12205}{12278}Szukajcie kogo�, kto umie czyta�|i odwiedza ksi�garnie.
{12281}{12385}Wi�kszo�� ksi�garni nie sprzedaje|starodruk�w Josepha Bella.
{12435}{12467}By� do��czony li�cik?
{12470}{12542}Imi� "Greg" kojarzy mi si� z tob�.
{12545}{12598}Zapakowana w zielony papier?
{12605}{12648}Sk�d wiedzia�e�?
{12712}{12749}O co chodzi?
{12800}{12829}O nic.
{12858}{12908}Jasne. Naturaln� reakcj� na "nic"
{12911}{13042}jest odgadni�cie koloru papieru|i spuszczenie g�owy w milczeniu.
{13091}{13138}Irene Adler.
{13152}{13219}Bo�e Narodzenie, 2001 rok.
{13221}{13330}Objawy pasowa�y do sarkoidozy,|ale metatrexat nie pomaga�.
{13344}{13433}W �yciu nie widzia�em u niego|takiej obsesji.
{13440}{13527}Uratowa� j�, diagnozuj�c|w ostatniej chwili chorob� Wegnera,
{13531}{13608}ale sp�dzi� nad tym tyle godzin,|�e my�la�em, �e si� wyko�czy.
{13612}{13652}A potem...
{13696}{13844}zakocha� si� w niej, ale dopiero co|rozsta� si� z Stacy, wi�c...
{13848}{14013}Mo�e to zabrzmi g�upio,|ale to Irene go rzuci�a.
{14025}{14061}Naprawd�?
{14070}{14134}Nie, kretynie!|House sobie z wami pogrywa.
{14137}{14229}Tajemnicza kobieta, kt�rej znakiem|rozpoznawczym jest zielony papier?
{14232}{14281}- Wi�c sk�d wiedzia�e�?|- Mog� si� myli�.
{14284}{14342}To mo�liwe, �e tajemnicza wielbicielka
{14344}{14437}da�a House'owi t� sam� ksi��k�,|kt�r� kupi�em mu w zesz�ym roku,
{14440}{14524}zawin�a j� w taki sam papier|i do��czy�a taki sam li�cik.
{14527}{14564}Musimy i��.
{14698}{14726}T�tno?
{14736}{14847}150. Ci�nienie 180 na 110.|Szmery w p�ucach.
{14897}{14975}Chyba jednak|nie pr�bowa�a si� zabi�.
{15079}{15147}Halucynacje wywo�a�y grzyby.
{15155}{15258}Zostaje niewydolno�� w�troby|i teraz odma op�ucnowa.
{15263}{15360}I twoja obecno�� tutaj.|Jeste� namolna.
{15363}{15408}Tak, mia�am nachodzi� ci�|w domu,
{15410}{15475}ale mam du�o pracy|i tw�j gabinet jest bli�ej.
{15478}{15535}Trzynastka i Foreman|s� zaj�ci testami.
{15538}{15607}Cuddy tylko przynosi nam|aktualne informacje.
{15610}{15683}- Wygodna wym�wka.|- Zrobi�am swoje.
{15753}{15833}To dla mnie nowe do�wiadczenie.|Moi rodzice nie rozwiedli si�.
{15835}{15855}Jakie� teorie?
{15858}{15943}- W�chanie kleju.|- P�uca wysiad�yby znacznie wcze�niej.
{15946}{15994}Wiemy, co jest grane.
{16012}{16082}- To Cuddy da�a ci ten prezent.|- Nie.
{16086}{16158}- Infekcje?|- Brak gor�czki, plwocina normalna.
{16162}{16203}My�l�, �e...
{16233}{16328}- Ona chyba ci� kocha.|- Mieli�cie sko�czy� z tym prezentem!
{16331}{16364}I z L.S.D.
{16367}{16444}Leki przeciwb�lowe nas zmyli�y.|Toksyny s� bardziej...
{16447}{16503}Powiedz jej, co czujesz.
{16506}{16615}Inaczej ja ci� wyr�cz�.|P�jd� prosto do niej.
{16621}{16746}Cholera. Taka mi�o�� powinna|szybowa� w przestworzach.
{16869}{16908}Rozmawiali�cie z Wilsonem.
{16910}{16971}Ma bardzo dziewcz�cy|charakter pisma.
{16975}{17030}Powinienem by� zapakowa�|nowy prezent.
{17033}{17090}Pacjentka jest wolontariuszk�.|Gdzie?
{17093}{17132}Pleasant Valley.
{17149}{17199}Jad�odajnia w Trenton.
{17203}{17257}Trzynastka i Kutner,|przeszukajcie dom i szko��.
{17261}{17288}Taub...
{17299}{17443}Ty zajrzysz w ty�ek �mierdz�cemu|i choremu bezdomnemu.
{17513}{17561}Powiniene� kr�ci� si�|po wypo�yczalni film�w
{17564}{17628}i zdradza� wszystkim zako�czenie|filmu "Podejrzani"?
{17630}{17689}Kt�re w og�le nie mia�o sensu.
{17691}{17787}Od roku trzyma�e� prezent|i nawet go nie rozpakowa�e�?
{17789}{17850}Nie wiedzia�em, �e kupi�e� mi|drog� ksi��k�.
{17852}{17925}To bezsensowny kawa�,|nawet jak na ciebie.
{17927}{18020}Kradzie� twoich lod�w te� j...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin