Potwór - The Host [2006] DVDRip.txt

(39 KB) Pobierz
00:00:28:/T�umaczenie z wersji angielskiej:|Darecki
00:00:35:/Poprawki i synchro:|PcPirat
00:00:57:/9. luty, 2000|/Kostnica, Baza Armii USA - Yongsan, Korea
00:01:04:Panie Kim.
00:01:10:Nienawidz� kurzu.
00:01:18:Ja... Ja to wytr� jeszcze raz.
00:01:21:Nie musisz teraz tego robi�.
00:01:23:Mo�e najpierw pozb�d� si� tego?
00:01:29:To jest formalina.
00:01:31:Formaldehyd, b�d�c dok�adnym.
00:01:34:A jeszcze konkretniej - brudny formaldehyd.
00:01:41:Ka�da butelka pokryta jest kurzem.
00:01:46:Wylej je do zlewu.
00:01:49:Przepraszam?
00:01:51:Opr�nij ka�d� z tych butelek.
00:01:54:Ale.. to toksyczne chemikalia,
00:01:57:a regu�y jasno m�wi�, �e...
00:01:59:Prosz� je wyla�, panie Kim.
00:02:08:Je�eli wylej� je do zlewu,
00:02:11:trafi� do rzeki Han.
00:02:13:Zgadza si�.
00:02:14:Wylejmy je do rzeki Han.
00:02:17:Ale wie pan,
00:02:18:to nie s� zwyk�e chemikalia...
00:02:21:Rzeka Han jest bardzo szeroka, panie Kim.
00:02:24:Postarajmy si� by� tolerancyjni.
00:02:32:A zreszt�...
00:02:35:To rozkaz.
00:02:37:Wi�c zacznij wylewa�.
00:03:26:/Czerwiec 2002, rzeka Han
00:03:56:Co to u diaska jest?
00:03:58:Co?
00:04:01:To jest ohydne.
00:04:05:Czy to mutacja?
00:04:10:Nie �yje?
00:04:11:Nie, przed chwil� si� poruszy�o.
00:04:14:Taa?|Czekaj...
00:04:19:M�j kubek!
00:04:22:Ma�o brakowa�o.
00:04:24:Moja c�rka mi go da�a.
00:04:26:Patrz, odp�ywa.
00:04:30:Ile to mia�o ogon�w?
00:04:34:Nabra�e� mnie.|A� sk�ra cierpnie.
00:04:39:- Panie Yoon!|- Prosz� pana!
00:04:41:Co ty do cholery wyprawiasz?
00:04:44:Nie r�b tego!
00:04:46:Nie! Nie!
00:04:51:Widzieli�cie to?
00:04:58:Tam...
00:05:02:W wodzie!
00:05:10:Co� ciemnego, w wodzie...
00:05:15:Naprawd� nie widzieli�cie?
00:05:22:O czym ty do cholery m�wisz?
00:05:25:Idioci, do samego ko�ca.
00:05:30:Mi�ego �ycia.
00:05:44:/The HOST
00:06:22:Witamy, czego sobie �yczysz?
00:06:27:- Ile to kosztuje?|- 75 cent�w.
00:06:32:Znowu?|Podnie� g�ow�.
00:06:40:Raz, dwa, trzy...|Prosz� bardzo.
00:06:53:Tato!
00:06:56:Hyun-seo?|Hyun-seo...
00:06:58:Zaczekaj!
00:07:03:Skoro ju� nie �pisz...
00:07:07:Trzy ka�amarnice do maty nr 4,|usma� je szybko.
00:07:11:Jejku, ile� mo�na spa�?
00:07:42:Hyun-seo!
00:07:49:Hyun-seo!
00:07:51:Tutaj jeste�.
00:07:59:A�, to bola�o.
00:08:02:Czy tw�j wuj dobrze si� spisa�?
00:08:03:W ko�cu przyszed�.
00:08:05:Martwi�em si�.
00:08:07:By�am jedyn� osob�,|kt�rej wujek przyszed� na dzie� rodzic�w.
00:08:14:Dlatego ca�y czas dzwoni�em,|ale nie odbiera�a�.
00:08:16:Dlaczego nie odbiera�a�?
00:08:18:My�lisz, �e ten telefon|mo�e z�apa� sygna�?
00:08:20:Wstydz� si� z niego korzysta� przy ludziach.|We� go.
00:08:23:A co z nim nie tak?
00:08:25:A co do wuja...
00:08:27:Czu�am od niego alkohol,|gdy sta� z ty�u klasy.
00:08:31:Co za gnojek,|upija� si� o tej porze.
00:08:35:Zacz�o si� ju� dziadku?
00:08:36:Co?
00:08:37:Dzisiejsze zawody Nam-joo.|Nie ogl�damy?
00:08:40:Och, Nam-joo!|Racja...
00:08:58:Dlaczego jeszcze nie ma?
00:09:01:- Wiesz co to jest?|- Co?
00:09:03:Oszcz�dzam na now� kom�rk� dla ciebie.
00:09:07:Du�o, co?
00:09:11:To wszystko dziesi�ciocent�wki!|Nie wystarczy.
00:09:14:Jest te� par� �wiartek...
00:09:17:Co ten grosik tutaj robi?
00:09:20:To wszystko z automatu do drobnych, co?|Poskar�� dziadkowi.
00:09:25:- Prosz� bardzo, powiedz staruszkowi.|- Staruszkowi?
00:09:28:To nieboszczyk.
00:09:30:/- Dzi� rano, w rzece Han w Seulu...|- To obrzydliwe.
00:09:32:Dlaczego nie puszcz� gry?
00:09:33:Prze��cz na 505,|na kana� sportowy.
00:09:36:O, jest!
00:09:38:Zrobi�am to dla niej.|Ciocia!
00:09:39:Trafia w 10,|za ka�dym razem!
00:09:42:- Park Nam-joo!|- Dziadku!
00:09:44:Staruszek musi dogl�da� sklep,|obejrzyjmy sami.
00:09:46:Co masz na my�li?|Wszyscy musimy jej kibicowa�.
00:09:49:Dziadku!
00:09:51:Niech staruszek sobie sma�y|swoje ka�amarnice.
00:09:54:S�omka...
00:09:58:Napijmy si� czego� zimnego.|Prosz�.
00:10:00:To jest alkohol!
00:10:02:Jeste� ju� w szkole �redniej.
00:10:04:- Czy ty na pewno jeste� moim ojcem?|- Gdy tw�j tata by� w �redniej...
00:10:07:Super!|P�fina�y!
00:10:11:Wygl�da super.
00:10:16:To jest gorzkie!
00:10:17:Dalej park Nam-joo!
00:10:19:Kto inny m�g�by si� tak d�ugo|zbiera� do oddania strza�u?
00:10:22:- Zaczyna si�.|- Jest Nam-joo. Ogl�dasz?
00:10:25:Czas na z�oto!
00:10:27:Nie mog� ogl�da� jej zawod�w,|za bardzo si� denerwuj�.
00:10:30:Tym razem z�oto!
00:10:31:Gang-du.
00:10:32:- Tak?|- Chod� na zewn�trz.
00:10:33:- Musz� to zobaczy�.|- Chod� na chwil�.
00:10:38:Ju�!
00:10:41:Dosta�em reklamacj� z maty nr 4.
00:10:46:Ich ka�amarnica mia�a tylko 9 macek.
00:10:49:Zjad�e� jedn�?
00:10:51:Nie...
00:10:52:Nie k�am!|Dlaczego dotykasz czego�, co nie jest twoje?
00:10:58:Pomy�l z perspektywy klient�w.|Ka�amarnica...
00:11:03:Korpus smakuje wy�mienicie,|ale macki...
00:11:05:...zw�aszcza te d�u�sze,|maj� w sobie co� specjalnego, prawda?
00:11:08:Z perspektywy p�ac�cych klient�w,|to bardzo wa�ne.
00:11:11:Zabierz to do maty nr 4.|Powiedz, �e jest na nasz koszt.
00:11:19:...4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
00:11:24:Mata nr 4.
00:11:26:- Przynios�em zam�wienie.|- Prosz� tu po�o�y�.
00:11:30:Na co patrzycie?
00:11:32:Co� tam jest.|Chod�.
00:11:37:- Tam, pod mostem.|- Widzisz?
00:11:41:- Widzisz to?|- Jak d�ugo to tam jest?
00:11:43:- Jaki� czas.|- M�wi�am ci.
00:11:46:Mo�e to cz�� jakiego� rusztowania.
00:11:49:- Mo�e co� powiesili...?|- Nie.
00:11:50:W�tpi�.|Porusza si�.
00:11:53:W�a�nie si� poruszy�o.|Prawda?
00:11:59:Perfekcyjnie!
00:12:00:Ona jest niesamowita!
00:12:02:Nie m�wi� tego dlatego,|�e jest moj� c�rk�.
00:12:05:Jak ona mog�a tam trafi�?
00:12:08:W�a�nie!
00:12:09:Nie mog� uwierzy�!
00:12:11:Zamknijmy ju� na dzi�.
00:12:19:Spada...
00:12:46:Du�e jest.
00:12:48:Bo�e, ale to du�e.
00:13:00:Widzieli�cie?|Zjad�o puszk�!
00:13:03:- Mo�e to delfin.|- Za jednym zamachem.
00:13:05:Pocz�stuj si� te� orzeszkami!
00:13:18:Odp�ywa.
00:13:20:Znikn�o.
00:13:23:To na pewno delfin amazo�ski.
00:13:31:Tym razem jest 10 macek.|Prosz� pana.
00:13:34:Tym razem jest 10 macek.|Prosz� policzy�.
00:14:17:Uciekajcie!|Uciekajcie!
00:14:47:/Autostrada Kyung-boo|/jest dzi� lekko zakorkowana,
00:14:49:/ruch z Soowon do mostu Dongjak|/odbywa si� powoli,
00:14:52:/Droga z Pusan...
00:15:02:Otwierajcie!
00:15:14:Young-ho!
00:15:19:M�j syn musi tam by�.
00:15:24:Pomocy, ludzie!|Pomocy!
00:15:28:Tam s� ludzie.|Musz� im pom�c.
00:15:29:Prosz� pana, moje dziecko...
00:15:32:/Donald, nie id�.|/Donald, przesta�! Wracaj!
00:15:36:Zrobisz sobie krzywd�.|Donald!
00:15:41:Pomog� ci!|Pomog� ci!
00:15:43:Hej go�ciu!|Nie uda nam si� otworzy� tych drzwi.
00:16:18:/Donald!|/Gdzie idziesz?
00:16:19:/Donald!|/Wracaj!
00:16:24:Szybciej! Chod�my!
00:16:26:Rzu� z ca�ych si�!
00:16:29:/Donald!
00:17:08:/- P�fina�y...|- Strzelaj!
00:17:09:/To ostatni strza� tych p�fina��w.
00:17:10:/To nie czas na opuszczanie �uku.
00:17:13:Strzelaj!
00:17:15:/Je�eli nie zmie�ci si� w czasie...
00:17:18:Strzelaj!
00:17:19:2,1...
00:17:21:/Nie, zegar!
00:17:24:Mog�a� strzeli�.
00:17:26:/Pi�t� Achillesow� Park|/jest zbyt d�ugie celowanie.
00:17:27:/Dzi� kosztowa�o j� to zwyci�stwo..
00:17:30:/Nie powinna by�a tego robi�.|/Zmarnowa�a zbyt du�o czasu.
00:17:32:/Teraz Park mo�e jedynie kibicowa� Yoon Ock-hee,|/aby ta dosta�a si� do fina�u kobiet.
00:19:39:Hyun-seo!
00:19:53:- Hyun-seo!|- Wracaj!
00:19:58:Gang-du!
00:20:01:- Hyun-seo!|/- Trzymaj si�!
00:20:03:Hyun-seo!
00:20:11: Hyun-seo!
00:20:16: Hyun-seo!
00:20:19: Hyun-seo!
00:20:27:/Prosz� pana!
00:20:29:/Prosz� pana!
00:20:33:/Ma pan 10 minut na znikni�cie st�d!
00:20:34:/Prosz� zabra� rzeczy i si� ewakuowa�.
00:21:06:/Strefa ograniczonego dost�pu
00:21:23:/Chod�.
00:21:28:/Ratusz Soowon.
00:22:03:Nam-joo.
00:22:11:Hyun-seo!
00:22:14:Zdoby�a br�zowy medal.|Br�zowy.
00:22:17:Twoja ciocia przynios�a|ci br�zowy medal.
00:22:31:Hyun-seo, to twoja ciocia...
00:22:41:Hyun-seo...
00:22:57:Hyun-seo...
00:23:06:Hyun-seo,|przyszed� tw�j wujek.
00:23:13:Dzi�kuj� ci,|�e jeste�my wszyscy razem...
00:23:19:Hyun-seo!
00:23:22:Pu�� mnie!
00:23:38:Czemu robicie nam zdj�cia?
00:23:39:Co was tak interesuje?|Odpieprzcie si�!
00:23:42:Przesta�cie fotografowa�!
00:23:45:Wzywam kierowc� Hyunday'a|o rejestracji #2487!
00:23:53:Jak mog�a pani zaparkowa�|tam sw�j samoch�d?
00:23:59:Wi�c to ty spieprzy�e�?
00:24:03:Wszystko s�ysza�em.
00:24:04:Z�apa�e� jak�� inn�|dziewczynk� za r�k�?
00:24:06:Zostawi�e� Hyun-seo na ziemi?
00:24:09:W�asn� c�rk�!
00:24:10:�miesz si� kurwa nazywa� ojcem?
00:24:12:Ty skurwysynu!
00:24:16:My�la�em, �e to by�a r�ka Hyun-seo...
00:24:30:�licznie wygl�da na tym zdj�ciu.
00:24:34:Na tym zdj�ciu wygl�da|jak jej matka.
00:24:40:My�lisz, �e jej matka|dowie si� o jej �mierci?
00:24:45:Nie ma szans.
00:24:46:Ju� 13 lat min�o odk�d j� porzuci�a i uciek�a.
00:24:53:Sam bym uciek�.
00:24:57:�pisz?|�pisz?
00:25:00:Nam-li...
00:25:01:Potrafisz spa� w takiej sytuacji?
00:25:03:Co robisz swojemu bratu?
00:25:14:Urodzi�a si� przez przypadek...
00:25:19:...i tak samo przypadkowo umar�a...
00:25:24:Starzy ludzie zawsze m�wili,
00:25:26:�e zwierze kt�re zabije cz�owieka,|powinno by� rozszarpane na strz�py.
00:25:32:�e to jest ludzki obowi�zek.
00:25:41:Nie zaznam spokoju na tym �wiecie,|dop�ki nie rozpruj� brzucha tej bestii...
00:25:46:...i nie znajd� cia�a Hyun-seo.
00:25:56:Prosz� o uwag�!
00:25:59:Panie i panowie, ci z pa�stwa,|kt�rzy brali udzia� w wydarzeniach nad rzek�,
00:26:05:a jest tu pa�stwa z pewno�ci� wielu...
00:26:06:To sprawa �ycia lub �mierci.
00:26:12:Ci, kt�rzy byli tam|podczas tych strasznych wydarze� i ci,
00:26:14:kt�rzy mieli kontakt z tymi lud�mi!
00:26:17:Podnie�cie r�ce!
00:26:20:Nie powinni�cie tego ukrywa�.
00:26:22:Podnie�cie r�ce.
00:26:27:Je�eli p�jdziecie do domu,|mo�ecie zainfekowa� wasze rodziny.
00:26:35:Hej, go�ciu.
00:26:37:Co si� do cholery dzieje?
00:26:39:Nie powiniene� kurw...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin