The Hitchhiker's Guide to the Galaxy[2005]DVDRip[Eng]-NuMy.txt

(61 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{719}{792}/Cz�sto powtarzane|i wa�ne twierdzenie m�wi.../
{796}{868}/...�e rzeczy s� innymi,|ni� wydaj� si� by�./
{872}{944}/Na przyk�ad, na planecie Ziemia.../
{948}{1072}/...cz�owiek od zawsze twierdzi�,|�e jest najinteligentniejszym gatunkiem na tej planecie.../
{1076}{1141}/...gdy w rzeczywisto�ci|zajmuje trzecie miejsce./
{1145}{1226}/Drugie miejsce|zajmuj� rzecz jasna delfiny./
{1230}{1346}/Od dawna przeczuwa�y|nieuchronn� zag�ad� tej planety./
{1364}{1430}/Wielokrotnie ostrzega�y ludzi|przed niebezpiecze�stwem.../
{1434}{1569}/...lecz ich pr�by by�y mylnie uwa�ane za ch��/|/dotkni�cia pi�ki nosem./
{1591}{1703}/Dlatego te� delfiny zdecydowa�y,/|/�e opuszcz� planet� na w�asn� r�k�./
{1707}{1789}/Ostatnia pr�ba komunikacji|zosta�a zinterpretowana jako.../
{1793}{1889}/...skomplikowana kombinacja podw�jnego salta/|/ze �rub� przez ko�o.../
{1893}{1938}/...gwi�d��c hymn|Stan�w Zjednoczonych Ameryki./
{1942}{1996}/Prawdziwa wiadomo�� brzmia�a nast�puj�co:/
{2000}{2089}/Do zobaczyska i dzi�ki za rybki./
{2592}{2664}AUTOSTOPEM PRZEZ GALAKTYK�
{2668}{2722}/Cze�� i dzi�ki za rybki./
{2723}{2769}/Szkoda, �e koniec b�dzie taki szybki./
{2770}{2855}/Ostrzec was starali�my si�.../
{2873}{2927}/Lecz chyba brak jest wam rozumku,/
{2931}{2977}/Co t�umaczy brak szacunku,/
{2981}{3061}/Dla przyrody wok� was.../
{3066}{3157}/Do zobaczyska i dzi�ki za rybki.../
{3230}{3280}/Wasz �wiat zamieni si� w py�,/
{3284}{3335}/Lecz nie ma co podcina� �y�,/
{3339}{3431}/Popatrzcie jak planeta ko�czy �ywot.../
{3435}{3485}/Pomimo niedoskona�o�ci,/
{3489}{3537}/Dali�cie wiele nam rado�ci,/
{3541}{3637}/Szczeg�lnie dzieci i ci�arne panie.../
{3642}{3700}/Cze��./
{3738}{3817}/Cze�� i dzi�ki za rybki./
{3905}{3997}/Gdybym m�g� mie� ostatnie �yczenie,/
{4011}{4097}/Smaczna rybka, to me marzenie./
{4117}{4200}/Mog�c jedn� rzecz odwr�ci�,/
{4220}{4310}/�piewa� chcieliby�my si� nauczy�./
{4314}{4382}/Ludzie i ssaki,/
{4423}{4496}/Chod�my wi�c razem,/
{4524}{4610}/Gen�w �ycia po��czeni �ladami./
{5205}{5263}/Cze��./
{5297}{5376}/Cze�� i dzi�ki za rybki./
{5769}{5867}/Niesamowita historia/|/"Autostopem przez Galaktyk�".../
{5868}{5914}/...zaczyna si�|od czego� nieskomplikowanego./
{5915}{5995}/Zaczyna si� od cz�owieka./
{6204}{6315}/A dok�adnie Ziemianina, kt�ry wie/|/o swoim przeznaczeniu tyle.../
{6319}{6421}/...co li�� herbaty|o historii firmy Tetley./
{6435}{6499}/Nazywa si� Artur Dent./
{6503}{6583}/Jest mierz�cym 172 cm wzrostu/|/potomkiem ma�py.../
{6587}{6700}/...i kto� chce zbudowa� drog� w poprzek/|/jego domu./
{6802}{6879}Znajd� go i powiedz mu,|�e w�a�nie le��...
{6883}{6950}...na ziemi przed...
{6954}{6976}Bez odbioru.
{6980}{7013}Da pan spok�j, panie Dent.
{7017}{7066}Nie mo�e pan tu le�e� wiecznie.
{7070}{7102}Pr�dzej one zardzewiej�!
{7106}{7182}Ta droga musi zosta� zbudowana|i zostanie zbudowana!
{7186}{7275}- Dlaczego musi!|- Bo to jest droga!
{7287}{7400}Drogi trzeba budowa�.|A tak w og�le, trzeba by�o protestowa� wcze�niej!
{7404}{7489}Te plany s� w biurze planowania|na widocznym miejscu od roku!
{7493}{7565}Widocznym miejscu?|Musia�em po nie zej�� do piwnicy.
{7569}{7677}Wie pan, jakich uszkodze�|dozna�by ten buldo�er...
{7690}{7769}...gdybym kaza� mu po panu przejecha�?
{7773}{7845}- Jakich?|- W og�le...
{7856}{7965}/Dziwnym trafem, "w og�le",/|/to dok�adnie tyle.../
{7971}{8056}/...ile Artur Dent mia� podejrze�,/|/�e jego najbli�szy przyjaciel.../
{8060}{8209}/...nie by� potomkiem ma�py, lecz pochodzi�/|/z ma�ej planety niedaleko Betelgeuse./
{8326}{8390}- Tak?|- Tutaj.
{8398}{8419}Tu jeste�.
{8423}{8499}- Jedz i pij. Musimy pogada�.|- To chyba nienajlepsza pora.
{8503}{8578}Zaraz zniszcz� m�j dom.
{8582}{8649}Ju� wiesz?|Sk�d?
{8783}{8836}Jak m�wisz "oni", masz na my�li ich.|Kumam.
{8840}{8925}Mam ci cos wa�nego do powiedzenia.|Natychmiast.
{8929}{8999}A co z moim domem?
{9098}{9207}Pracownicy z planety Ziemia,|przynosz� przek�ski...
{9224}{9286}...i browar!
{9484}{9536}No dobra, chod�my do pubu.
{9540}{9622}- Nie rozwal� domu zanim nie sko�cz� pi�.|- Mo�na im ufa�?
{9626}{9682}- Do ko�ca tego �wiata mo�na.|- Czyli do kiedy?
{9686}{9753}Jakie� 12 minut.
{9776}{9844}6 du�ych i to migiem.|�wiat si� ko�czy.
{9848}{9883}Sze�� du�ych idzie.
{9887}{9964}Reszta dla ciebie.|Masz jakie� 10 minut, �eby j� wyda�.
{9968}{10063}To trzy du�e na g�ow�.|Licz�c po r�wno.
{10211}{10265}Przepraszam.
{10269}{10330}Czas to iluzja.
{10334}{10397}Tym bardziej po�udnie.
{10401}{10466}Jedz orzeszki.|S�l b�dzie nam potrzebna.
{10470}{10538}Co si� tu dzieje?
{10586}{10668}A gdybym ci powiedzia�,|�e nie jestem z Guildford?
{10672}{10772}Tylko z ma�ej planety niedaleko Betelgeuse.
{10781}{10824}Czemu m�wisz mi takie rzeczy?
{10828}{10912}Pami�tasz, jak si� poznali�my?
{11029}{11087}Z drogi!
{11163}{11178}Cze��.
{11182}{11253}Nie wyda�o ci si� dziwne,|�e chcia�em poda� r�k� samochodowi?
{11257}{11290}Za�o�y�em, �e jeste� pijany.
{11294}{11395}My�la�em, �e samoch�d to Ziemianin|i chcia�em mu si� przedstawi�.
{11399}{11468}Uratowa�e� mi wtedy �ycie,|teraz ja ratuj� twoje.
{11472}{11499}Pij.
{11503}{11578}Dzi� musi by� czwartek.|Nigdy sobie z nimi nie radzi�em.
{11582}{11678}- Je�li chodzi o dom...|- Nie, to nie dom.
{11758}{11800}- Kim on jest?|- Ona.
{11804}{11850}- Ona?|- Trisha McMillan.
{11854}{11940}Poznali�my si� na balu przebiera�c�w.
{11944}{12065}Nie lubi� takich imprez.|Wol� zosta� w domu i prasowa� gatki.
{12101}{12123}A ty kto?
{12127}{12166}Ona te� tam by�a.
{12170}{12263}- Dent. Artur Dent.|- Pyta�am kim jeste�.
{12267}{12362}Co, kostium?|Zdaje si�, �e Livingstone.
{12371}{12475}Wprawdzie to nie Darwin,|ale mia�em ma�o czasu.
{12480}{12533}Jako jedyny zgad�e�!
{12537}{12608}Wszyscy m�wi� do mnie �wi�ty Miko�aju.
{12612}{12677}A mojego psa uwa�aj� za jeden z prezent�w.
{12681}{12772}Wi�kszo�� ludzi na takich przyj�ciach|to pijani kretyni.
{12776}{12798}Co?
{12802}{12848}Wszyscy ci ludzie to kretyni!
{12852}{12911}O, Bo�e...
{12977}{13061}- Okropne...|- M�w mi jeszcze...
{13096}{13146}By�a niesamowita.
{13150}{13239}Pi�kna, inteligentna...|Rewelacja.
{13248}{13334}Bez brody wygl�dasz na 80 lat m�odsz�.
{13338}{13409}Odwr�cona ewolucja.
{13487}{13596}Uprzedzam, �e nie spotykam si�|z jednokom�rkowcami.
{13684}{13746}Chod�my gdzie�.
{13750}{13821}A co masz na my�li?
{13841}{13872}Madagaskar.
{13876}{13935}Ten nowy klub?
{13939}{14009}Nie, taki kraj na wybrze�u Afryki.
{14013}{14101}Ten Madagaskar?|Na co jeszcze czekamy?
{14105}{14171}No to jedziemy.
{14282}{14347}M�wi�a� serio?
{14358}{14410}- Nie mog� jecha�.|- Czemu?
{14414}{14489}Bo tego, no...|Naprawd� m�wi�a� serio?
{14493}{14574}Chc� jecha� gdzie�, gdzie jeszcze nie by�am|i chc� tam jecha� z tob�.
{14578}{14668}Co pan na to, doktorze Livingstone?
{14678}{14786}To nadzwyczajna propozycja,|ale nie mog� jecha�...
{14843}{14924}- Mam tu prac�.|- Rzu� j�. Jak wr�cimy, znajdziesz now�.
{14928}{14970}Nawet nie wiem, jak masz na imi�.
{14974}{15040}Trisha McMillan.
{15091}{15225}Mam propozycj�.|Mo�e najpierw wyjedziemy gdzie� bli�ej.
{15279}{15384}Na przyk�ad do Kornwalii|i zobaczymy|jak b�dzie.
{15408}{15451}No dobra.
{15455}{15517}Jasne, Kornwalia.
{15521}{15592}Przepraszam bardzo.
{15637}{15675}Ten kole� ci si� naprzykrza?
{15679}{15786}Mo�e ze mn� porozmawiasz?|Jestem z innej planety.
{15884}{15900}To prawda.
{15904}{15994}Chcesz zobaczy� m�j statek kosmiczny?
{15998}{16111}"Chcesz zobaczy� m�j statek kosmiczny"?|Co to za durny tekst?
{16115}{16162}To si� zdarza.
{16166}{16221}A skoro ju� o tym mowa...
{16225}{16310}Mamy dwie minuty.|Pij szybciej.
{16315}{16385}Rozwalaj� m�j dom!
{16524}{16610}Ziemianie, kolejka na m�j koszt.
{16653}{16705}Naprawd� s�dzisz,|�e �wiat si� ko�czy?
{16709}{16752}Tak.
{16756}{16854}Mamy si� po�o�y� albo za�o�y�|papierowe torby na g�ow�?
{16858}{16884}Je�li chcecie.
{16888}{16919}To pomo�e?
{16923}{16982}Ani troch�.
{16986}{17058}Ostatnie zam�wienia!
{17986}{18059}/Znikni�cie delfin�w/
{18293}{18354}Co to jest?
{18363}{18479}Statki vogo�skiej floty budowlanej.|Rano odebra�em ich sygna�.
{18483}{18543}Trzymaj, przyda ci si�.
{18547}{18629}- Co robisz?|- �apiemy okazj�!
{18707}{18803}Ziemianie, m�wi do was Prostetnic Vogon Jeltz...
{18807}{18889}...z Galaktycznej Rady Planowania Hiperprzestrzennego.
{18893}{19001}Jak ju� pewnie zauwa�yli�cie, plany rozwoju|dalekich obszar�w galaktyki...
{19005}{19105}...obejmuj� budow� hipergalaktycznej autostrady,|biegn�cej poprzez wasz system gwiezdny.
{19109}{19214}Wasza planeta zosta�a przeznaczona|do rozbi�rki.
{19401}{19473}Nie powinni�cie by� zaskoczeni.
{19477}{19558}Plany wyburzenia znajduj� si� w biurze planowania|na Alfa Centauri...
{19562}{19639}...na widocznym miejscu od prawie 50 lat.
{19643}{19736}Je�li nie potraficie zadba� o w�asne sprawy,|wasza strata.
{19740}{19790}�a�osna planeta.
{19794}{19862}Wcale jej nie lubi�.
{19866}{19938}Rozpocz�� rozbi�rk�.
{20048}{20109}Bez paniki!
{21926}{22132}AUTOSTOPEM PRZEZ GALAKTYK�
{22448}{22559}/"Autostopem przez galaktyk�"|to doskona�a ksi��ka./
{22574}{22721}/Jest najlepiej sprzedaj�c� si� ksi��k�/|/w gwiazdozbiorze Wielkiej Nied�wiedzicy./
{22759}{22830}/Popularniejsza,|ni� "Niebia�ski almanach rodzinny"./
{22834}{22858}/Bardziej dochodowa, ni�.../
{22862}{22933}/..."Pi��dziesi�t trzy nowe rzeczy,/|/kt�re mo�na robi� w stanie niewa�ko�ci"./
{22937}{23040}/Bardziej kontrowersyjna, ni� filozoficzna trylogia/|/Ooluna Coluphida:/
{23044}{23076}/"B��dy Pana Boga".../
{23080}{23146}/..."Kolejne najwi�ksze b��dy Pana Boga".../
{23150}{23223}/...i "Kim w�a�ciwie jest Pan B�g?"./
{23227}{23288}/Przewodnik zd��y� ju� zast�pi�/|/"Encyclopedia Galactica".../
{23292}{23361}/...jako standardowe kompendium wszelkiej/|wiedzy i m�dro�ci.
{23365}{23429}/Z dw�ch powod�w./
{23433}{23...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin