Junjou Romantica 2 - ep05.txt

(17 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: DX50  704x396 23.976fps 169.7 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{43}{128}Bratowo i bracie podr�uj�cy w Hokkaido,
{132}{166}jak si� macie?
{169}{233}Ja dobrze... chyba.
{237}{333}By�oby super gdyby�cie przywie�li |mi solonego �ososia czy co�.
{337}{375}Byle nie marimo.
{378}{431}Ostatnio skr�ci�em nog�.
{435}{509}Ca�� win� mo�na zwali� na Usami'ego Akihiko!
{514}{574}Misaki!
{578}{655}Czemu piszczysz? Poczu�em si� dotkni�ty.
{660}{730}Przpraszam, nie wiedzia�em, �e to ty.
{746}{802}My�la�em, �e to ten g�upi Usagi...
{845}{875}Jak tam noga?
{878}{941}Ju� w porz�dku.
{946}{1106}Naprawd� przepraszam, �e nie mog�em pom�c |w przygotowaniach do festiwalu.
{1111}{1166}Spoko. Nie przejmuj si� tym.
{1187}{1267}Ale wiesz, naprawd� chcia�em pom�c.
{1270}{1347}Bezpo�redni� przyczyn� skr�cenia mojej nogi...
{1352}{1428}Droga Misaki'ego-kun do skr�cenia - Start!!
{1439}{1467}Spotkanie Usagi'ego-ani.
{1493}{1584}Pr�ba opanowania truskawkowej ofensywny| poprzez dialog, ale on nie s�ucha.
{1582}{1673}"Chc� porz�dnie z tob� porozmawia�" - m�wi i| zabiera mnie do swojego domu.
{1674}{1722}= Do rodzinnego domu Usagich.
{1721}{1749}Jestem nieco ciekawy.
{1769}{1807}Wi�c jedziemy!
{1834}{1906}...a tam jakbym znalaz� si� w parku tematycznym.
{1911}{1975}Usagi-ani zamyka mnie w pokoju.
{1980}{2007}Wypu�� mnie st�d!
{2021}{2066}U�ywam po�cieli jako liny tymczasowej.
{2072}{2090}Po�ciel si� drze.
{2119}{2209}Misaki-kun osi�ga sw�j cel!
{2240}{2314}Je�li tak bardzo chcesz pom�c, |mo�e zrobisz to na samym festiwalu?
{2318}{2364}H��? Naprawd�?
{2370}{2436}Co� prostego, �ci�ganie go�ci czy co�.
{2439}{2475}Zrobi� to! Zrobi�!
{2480}{2618}Tajemnica starego miasta, Parne onsen i pyszne jedzenie,| Zab�jstwo w damsko-m�skich �r�d�ach, Zwyk�a wyprawa odkrywcza!
{2613}{2643}Pokoj�wka, kt�ra to wszystko widzia�a!
{2646}{2710}- Ale to tylko dom strach�w. | Pokoj�wka, kt�ra to wszystko widzia�a!
{2726}{2825}/�artem cz�sto pada wiele prawdziwych s��w./

{2840}{2899}/Wezbrane pragnienie/
{2904}{2963}/porusza nasze serca./
{2966}{3054}/Teraz nasza historia...  /
{3083}{3279}/Nasza przysz�o�� nabierze blasku./
{3341}{3474}/Kiedy pr�buj� rusza� do przodu, ci�gle z kim� koliduj�./
{3479}{3587}/i zawsze wtedy trac� odwag�./
{3591}{3717}/Ale chc� stawi� temu czo�a i i�� naprz�d,/
{3721}{3816}/je�li b�d� m�g� przez to zobaczy� ciebie./
{3852}{3992}/Tw�j dr��cy g�os, zag�uszany przez deszcz.../
{3987}{4120}/Nawet je�li musia�bym prze�y� kilka bezsennych nocy,/
{4127}{4190}/B�d� szed�, /
{4194}{4369}/a� do dnia, w kt�rym b�d� m�g� ci� ujrze�./
{4373}{4434}/Wezbrane pragnienie /
{4434}{4501}/porusza nasze serca./
{4505}{4587}/Teraz nasza historia... /
{4587}{4627}/...w�a�nie si� zacz�a. /
{4631}{4688}/Efekt naszego spotkania /
{4694}{4749}/wstrz�sn�� tym szarym �wiatem.   /
{4754}{4935}/I w oka mgnieniu zape�ni� go przepi�knymi kolorami. /

{5311}{5334}Co jest?
{5338}{5382}Sorry, brama g��wna jest niebezpieczna.
{5398}{5498}Co za r�nica? |Usami-san zn�w jest tutaj by ci� odebra�, tak?
{5504}{5571}To naprawd� obciachowe!
{5586}{5719}Od czasu gdy skr�ci�em nog�, Usagi-san |zacz�� ogranicza� mnie jeszcze bardziej ni� przedtem.
{5724}{5807}Teraz rzadko kiedy pozwala mi na cokolwiek...
{5813}{5898}To �le? Pozwala poczu�, �e naprawd� jeste� kochany.
{5929}{5953}/Mi�o��/
{6028}{6155}Mam przeczucie, �e mi�o�� powinna mie�| troch� bardziej czaruj�co r�owy kolor...
{6160}{6190}Tak my�lisz?
{6195}{6277}Ciemna, czarna mi�o��... tak� w�a�nie lubi�.
{6463}{6541}EEE?! Co ty tu robisz?!
{6547}{6629}Dlaczego tw�j umys� dzia�a w tak przewidywalnie prosty spos�b?
{6635}{6732}Wracam dzisiaj do domu z Senpai'em, mo�esz ju� i��.
{6738}{6792}Dzie� dobry, Usami-sensei.
{6798}{6854}Zachowaj to na czas, kiedy w pe�ni wyzdrowiejesz.
{6859}{6898}Ju� nic mi nie jest!
{6903}{6948}No i czyja to by�a w og�le wi---!
{7051}{7138}/-G�upek! Wypu�� mnie! Wypu��, powiedzia�em!/ | - Jestem pewny, �e s�ysza�e� o szkolnym festiwalu w ten weekend.
{7138}{7174}Jestem pewny, �e s�ysza�e� o szkolnym festiwalu w ten weekend.
{7175}{7283}Misaki zamierza pom�c k�ku, w kt�rym dzia�am.
{7289}{7399}Dlatego obawiam si�, |�e b�dzie on moim je�cem tego jednego dnia, ale...
{7403}{7432}...nie masz nic przeciw, co?
{7481}{7510}Jeszcze czego.
{7640}{7670}Co to mia�o by�, do cholery?!
{7676}{7814}Jeste� a� tak zdeterminowany by zniszczy� |ca�� zabaw� i przyjemno�� bycia studentem?!
{7819}{7871}Ci�gle zadajesz si� z tym dzieciakiem?
{7875}{7931}Chyba m�wi�em ci, �eby� go ola�!
{7962}{8039}Jestem pewny, �e ju� to m�wi�em,
{8045}{8167}ale s�dz�, �e nie powiniene� wyrabia� sobie |dziwnych opinii o ludziach, kt�rych nawet nie znasz!
{8172}{8212}Kto tu jest ignorantem?
{8216}{8244}Oczywi�cie ty!
{8248}{8353}Senpai to naprawd� spoko kole�, uczy mnie wielu rzeczy.
{8468}{8555}Naprawd� nie widzisz, �e on na ciebie leci?!
{8559}{8627}Ha? Leci?
{8631}{8651}Senpai?
{8704}{8762}G�upi jeste�? Oczywi�cie, �e nie.
{8766}{8798}To ty jeste� g�upi!
{8802}{8845}Zamilcz ju�, puszczaj!
{8850}{8894}Zawsze tak �atwo dajesz sie omota�!
{8897}{8928}Nieprawda!
{8934}{9004}Poza tym nie jestem ju� w podstaw�wce!
{9010}{9075}Nie ograniczaj mnie tak z powodu jakiego� g�upiego skr�cenia!
{9078}{9103}"Ograniczaj"?
{9107}{9129}To z mi�o�ci!
{9133}{9164}Gdzie w tym mi�o��?
{9168}{9251}Po prostu przesta� si� z nim widywa�.
{9257}{9301}Martw si� sob�!
{9365}{9394}We� sko�cz!
{9401}{9475}Nie my�l sobie, �e Senpai jest jak ty!
{9542}{9588}To dobry moment, wi�c powiem ci -
{9592}{9703}Mog� spotyka� si� z kim chc�, robi�, co chc� |i nie mam obowi�zku ci� o tym informowa�!
{9708}{9783}A ty nie masz prawa nic na ten temat m�wi�!
{9836}{9889}C-co do...?
{9894}{10006}Zazwyczaj szybko odcina si� t� swoj� bezsensown� gadk�.
{10012}{10109}To troch�... niezr�czne? Mo�e troch�?
{10114}{10240}A, tak, mo�e poszed�bym zrobi� ma�e zakupy na kolacj�...
{10243}{10279}Ja...
{10284}{10335}...kocham ci�.
{10340}{10383}Dlatego...
{10410}{10432}Dlatego ja...
{10460}{10485}A tak!
{10489}{10536}A mo�e zrobi�bym stek kimchi na obiad, co?
{10542}{10660}Wiesz, kiedy podsma�ysz kimchi na oleju |zanim w�o�ysz je do garnka, jest pyszne!
{10665}{10701}No to id�.
{10871}{10996}Ehh, on zawsze musi zaskoczy� mnie jakim� posuni�ciem, |to takie wkurzaj�ce.
{11024}{11088}Sumi-senpai to tylko przyjaciel!
{11087}{11195}Tak w og�le to je�li on my�li, |�e �lepo poszed�bym za kimkolwiek, to si� grubo my...
{11301}{11368}Ale no... to by�o...
{11420}{11441}Tak?
{11445}{11467}To ja.
{11471}{11510}Usagi-ani?!
{11513}{11554}Chwila.
{11558}{11633}Sk�d on ma m�j numer?
{11637}{11686}Co z twoj� stop�?
{11690}{11764}Eee... ju� w porz�dku.
{11768}{11822}Sk�d wzi��e� m�j nu...
{11828}{11892}Chc�, �eby� wys�ucha� mnie raz jeszcze.
{11897}{11935}Kocham ci�.
{11940}{11965}Dlatego...
{11968}{12017}Przepraszam, to niemo�liwe!
{12098}{12225}No i co? Daj� sobie rad� - wyrazi�em |si� jasno i powiedzia�em mu "nie".
{12252}{12305}Nie daj� si� nikomu omota�.
{12310}{12371}A Sumi-senpai jest moim senpaiem i przyjacielem,
{12399}{12522}a Usagi-ani... nie bardzo go rozumiem,| ale jest starszym bratem Usagi'ego-san.
{12527}{12561}A Usagi-san...
{12642}{12720}Usagi-san to Usagi-san!
{12754}{12839}/54 Festiwal Uniwersytetu Mitsuhashi./
{12893}{12930}/Sala Piekie�/
{12933}{13001}Senpai!
{13005}{13047}Oo, Misaki!
{13052}{13106}Naprawd� nie�le w tym wygl�dasz.
{13109}{13133}Serio?
{13160}{13217}Szczeg�lnie z tymi obwisami wok� n�g...
{13220}{13255}Nazw� ci� "Lu�ny mi�".
{13261}{13352}Sorry, �e urodzi�em si� z kr�tkimi nogami!
{13385}{13434}Nie krzycz, bo si� w tym udusisz.
{13504}{13612}Ale dlaczego �ci�gamy klient�w przebieraj�c| si� za zwierz�ta, skoro to dom strach�w?
{13620}{13689}No widzisz, w naszym przypadku...
{13695}{13799}Od pokole� jeste�my znani jako tw�rcy| najstraszniejszych dom�w strach�w w Japonii.
{13805}{13850}Dlatego musimy przyci�ga� ich czym� s�odkim.
{13926}{14002}Co wy tam zrobili�cie?
{14007}{14052}Usami-san nie przyjdzie dzisiaj?
{14056}{14153}Nie, prawdopodobnie nie. Wygl�da na to, �e ma du�o pracy.
{14176}{14267}Od tamtego dnia Usagi-san i ja prawie w og�le| ze sob� nie rozmawiali�my.
{14283}{14357}On jak zawsze podrzuca i odbiera mnie ze szko�y, ale...
{14383}{14443}Czy by�em zbyt ostry?
{14467}{14512}Misaki! Mamy klient�w!
{14515}{14545}Id�!
{14549}{14573}Prosz� bardzo!
{14578}{14607}Co za r�nica.
{14612}{14681}Zamierzam si� zrelaksowa� i cieszy� si� festiwalem!
{14839}{14889}Kto jest za imprez�?
{14911}{14935}Ja odpuszcz�.
{14939}{14988}Co jest? No dawaj!
{14991}{15019}Do zobaczenia!
{15022}{15075}A ty, Misaki? Zd��ysz na ostatni poci�g?
{15078}{15142}Ju� tak p�no?
{15188}{15227}Czekaj chwil�.
{15278}{15360}No, zostawi�em ci informacj�...
{15400}{15499}Wiem o tym. Nie, nie musisz przyje�d�a�.
{15501}{15526}Roz��czam si�!
{15530}{15559}Usami-san?
{15562}{15594}No.
{15601}{15712}Powiedzia�em mu, �e b�d� w domu p�no przez ten festiwal,
{15716}{15820}a popatrz na to! 18 nieodebranych!
{15855}{15903}Fajnie, jak kto� si� o ciebie troszczy.
{15906}{15949}Nie fajnie.
{15953}{15998}Nie jeste� szczery.
{16029}{16118}No to co zrobisz? Chcesz przyj�� do mnie?
{16124}{16159}Eee? Mog�?
{16163}{16218}Moich starych nie ma dzisiaj w domu.
{16222}{16346}A tak w og�le... czym zajmuj� si� twoi rodzice?
{16351}{16404}Hmm... pisarze?
{16408}{16488}Tak samo jak Usagi-san!
{16515}{16538}Misaki.
{16542}{16641}Prze��cz kom�rk� na wibracje, dzwonek jest wkurzaj�cy.
{16718}{16795}Misaki! Mo�e by� ta szczoteczka?
{16960}{17049}Ej, jak b�dziesz spa� z brzuchem |na wierzchu, przezi�bisz si�.
{17176}{17203}...misiu...
{17511}{17535}Tak?
{17557}{17585}...kto to?
{17590}{17644}Sumi z tej strony, Usami-sensei.
{17649}{17767}Misaki �pi sobie smacznie w tej chwili, |wi�c nie mo�e podej�� do telefonu.
{17776}{17801}Gdzie jeste�cie?
{17805}{17838}W moim domu.
{17842}{17951}Naprawd� ci�ko pra...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin