Starcie Tytanów-Clash. Of. The. Titans. 2010. TELESYNC. playOFF.txt

(30 KB) Pobierz
{761}{878}Pradawne mity i legendy|s� zapisane w gwiazdach.
{908}{989}Opowiadaj� o czasach przed|nastaniem ludzi i bog�w,
{993}{1064}czasach Tytan�w.
{1076}{1182}Kres ich rz�dom po�o�y�y|ich w�asne dzieci.
{1186}{1267}Zeus, Posejdon i Hades.
{1350}{1424}Zeus przekona� Hadesa,|by ten stworzy� pot�n� besti�,
{1428}{1485}kt�ra przywiedzie do zguby|ich rodzicieli.
{1489}{1603}Z cia�a Hadesa narodzi� si�|straszliwy potw�r.
{1658}{1716}Kraken.
{1864}{1952}Zeus zapanowa� w niebiosach.
{1968}{2043}Posejdon w morzach.
{2063}{2132}Hades za� za spraw�|podst�pu Zeusa,
{2136}{2244}spad� w otch�a�|i zosta� w�adc� ciemno�ci.
{2314}{2374}Zeus stworzy� cz�owieka,
{2378}{2496}by ten swymi mod�ami|�ywi� nie�miertelno�� bog�w.
{2558}{2652}Z czasem jednak,|ludzie zacz�li si� burzy�.
{2656}{2795}Pocz�li sprzeciwia� si� bogom|i w ko�cu powstali przeciwko nim.
{2958}{3063}W tym to czasie|na �wiat przysz�o dziecko.
{3067}{3165}Ch�opiec, kt�ry mia�|odmieni� losy �wiata.
{4029}{4090}Perseusz.
{4823}{4873}O co chodzi, synu?
{4877}{4977}Wkr�tce b�d� mia�|brata lub siostr�.
{4982}{5080}Oboje was b�dziemy|kocha� tak samo.
{5112}{5210}Ono b�dzie wasze.|Ja jestem niczyj.
{5261}{5336}Ja jestem twym ojcem,|Marmara twoj� matk�.
{5340}{5418}Zawsze b�dziesz nasz.
{5445}{5532}Wi�zy krwi to nie wszystko.
{5560}{5687}Kochamy ci� mi�o�ci�, o jak�|walcz� bogowie i monarchowie.
{5736}{5852}Nie znam si� na wyrokach boskich.|Po co� jednak ci� ocalili.
{5871}{6002}Pewnego dnia przeznaczenie|zawiedzie ci� w odleg�e krainy.
{6072}{6150}Ale jeszcze nie dzi�.
{6487}{6555}12 lat p�niej
{6597}{6708}- Perseuszu!|- Ramiona ci s�abn�, staruszku.
{6717}{6776}Marmaro!
{6887}{6964}Kolejny dzie� i nic!
{6988}{7037}A niech to rybia o��!
{7041}{7118}Komu mam sk�ada� dzi�ki|za tak hojne dary?
{7122}{7158}Przesta�, prosz�.
{7162}{7234}Posejdonowi? Zeusowi?|Komu za to dzi�kowa�?
{7238}{7276}Tym, co ich rozdra�nili.
{7280}{7366}Zniszczyli moj� wysp�.|Na twoj� zes�ali zaraz�.
{7370}{7436}Bior�, co chc�.|Jeste�my ich niewolnikami.
{7440}{7511}Dali nam �ycie.|Za to musimy by� wdzi�czni.
{7515}{7588}Dosy� mam bycia wdzi�cznym|za och�apy.
{7592}{7711}Ja i Perseusz jeste�my rybakami.|I nawet to nam odbieraj�.
{7715}{7814}Nic nam nie daj�,|a domagaj� si� uwielbienia.
{7818}{7908}Pewnego dnia kto� si� zbuntuje.
{7912}{8007}Pewnego dnia kto� powie "dosy�!".
{8761}{8868}Jest tak jak wtedy,|gdy do mnie trafi�e�.
{8911}{8989}Sztorm ci� przywi�d�.
{9109}{9250}Wiem, �e trapi ci� wiele pyta�.|Chcia�bym zna� na nie odpowiedzi.
{9334}{9434}Tutaj mam wszystko,|czego mi trzeba.
{9511}{9581}Dobranoc, synu.
{10041}{10071}Teklo, wianek.
{10073}{10110}Podaj wianek.
{10114}{10199}Pos�g Zeusa Gromow�adnego.
{10516}{10574}Dzieje si� co� z�ego.
{10578}{10658}Co robi� ci �o�nierze?
{10884}{10954}Trzymajcie si�!
{11071}{11147}W imieniu kr�la i kr�lowej!
{11151}{11238}- Kim oni s�?|- To �o�nierze z Argos.
{11242}{11294}Co oni uczynili?
{11298}{11383}Wypowiedzieli wojn� bogom.
{11908}{12002}- Zawracamy.|- Nie. Nic nie r�b.
{12683}{12740}Uwaga!
{12915}{12992}Gdzie jest ch�opiec?
{14541}{14650}Zeusie, po�� temu kres!|Burz� nasze �wi�tynie.
{14654}{14712}Jak �mieli zha�bi� pos�g Zeusa?
{14716}{14795}- Wyci�gnijmy do nich r�k�.|- Zawrzyjmy rozejm.
{14799}{14853}Nie!
{14928}{14977}To ja ich stworzy�em.
{14981}{15066}A oni odp�acaj� mi buntem?
{15082}{15145}Nie b�dzie �adnej ugody.
{15149}{15233}Nareszcie okaza�e� gniew.
{15336}{15440}Kiedy to ostatnio|ogl�da�e� me oblicze?
{15518}{15577}Hadesie.
{15703}{15807}Niezliczone lata|patrzy�em z Za�wiat�w,
{15848}{15956}jak twoja srogo��|zamienia si� w tkliwo��.
{15973}{16086}Ich mod�y mia�y karmi�|nasz� nie�miertelno��.
{16160}{16260}Ale pokocha�e� ich|zbyt mocno, uro�li w si��.
{16264}{16388}Musz� si� sprzeciwi�,|bo wszystkim nam grozi zag�ada.
{16394}{16505}- Czego chcesz, bracie?|- Daj mi woln� r�k�.
{16529}{16586}Lud ponownie padnie|na kolana.
{16590}{16667}A ty b�dziesz p�awi� si�|w ich uwielbieniu i strachu.
{16671}{16797}- Znowu b�dziemy pot�ni.|- Jego miejsce jest w za�wiatach!
{16801}{16907}Nie b�dziesz mi m�wi�,|gdzie jest moje miejsce.
{16911}{16992}Twierdzisz, �e �ywi nas ich mi�o��.
{16996}{17080}Ale to ty si� ni� �ywisz.
{17087}{17195}Ja �ywi� si� tylko|strachem i cierpieniem.
{17223}{17303}Zeusie, nasz brat ma racj�.
{17307}{17374}Wys�uchaj go.
{17477}{17541}Id� i czy� wedle woli.
{17545}{17651}- Ojcze, potrzebujemy �miertelnik�w!|- Hades ma racj�, Apollo.
{17655}{17714}Ludzie si� rozzuchwalili.
{17718}{17816}Jak dzieci, trzeba ich|przywo�a� do porz�dku.
{17820}{17910}Ukarz ich.|Sk��� ich szeregi.
{17941}{18034}Niech wr�c� pod nasze skrzyd�a.
{18987}{19059}- Nasz okr�t wp�yn�� jako ostatni?|- Nie, kapitanie.
{19063}{19128}Jako jedyny.
{19135}{19171}Czy to jeden z naszych?
{19175}{19237}Nie, le�a� w�r�d cia�|w pobli�u Paksos.
{19241}{19280}Tylko on ocala�.
{19284}{19385}W pa�acu postanowi�,|co z nim zrobi�.
{19432}{19491}Wstawaj.
{19610}{19738}Dali nam �yzne pola i s�o�ce|na niebie, ale mog� je zabra�.
{19742}{19853}Ukorzmy si�, inaczej|stoczy nas robactwo.
{19879}{19972}Sami �ci�gnelismy|gniew bog�w na nasze g�owy.
{19976}{20058}Zaniedbali�my nasz� powinno��.
{20062}{20176}Kto sprzeciwia si� bogom,|poniesie srog� kar�.
{21097}{21144}Tylko tylu?
{21148}{21278}Wielu poleg�o, Wasza Wysoko��,|ale zwyci�stwo jest nasze.
{21310}{21420}Zdrowie Kr�la Cefeusza|i Kr�lowej Kasjopei!
{21486}{21540}Nie!
{21615}{21680}Pij� za was.
{21684}{21817}Bohater�w, kt�rzy nie l�kali si�|wbi� ostrza w serce Zeusa.
{21910}{22003}�wi�tynie p�on�.|Pos�gi run�y.
{22022}{22082}Pozbawili�my ich naszych mod��w.
{22086}{22212}Dzi�, po latach walki,|s�o�ce nie zajdzie nad oceanem.
{22251}{22329}Tylko nad g�r� Olimp.
{22338}{22402}Nasta�a nowa era.
{22406}{22474}Era Cz�owieka.
{22517}{22647}Nie marszcz brwi, Andromedo.|Napij si�, to ci� rozweseli.
{22719}{22781}Andromedo!
{23003}{23046}Jak si� zwiesz?
{23050}{23111}Perseusz.
{23120}{23165}We� ten puchar.
{23169}{23231}Napij si�.
{23297}{23346}- R�ce precz!|- Do�� tego!
{23350}{23440}Nasza c�rka ma mi�kkie serce.
{23465}{23541}Widzieli�cie, co si� tam dzieje?
{23545}{23595}Zadali�cie sobie ten trud?
{23599}{23649}My dajemy ludziom natchnienie.
{23653}{23764}Setki ludzi straci�o �ycie,|a my �wi�tujemy.
{23800}{23870}Beztrosko rzucacie wyzwanie bogom.
{23874}{23968}Lepiej, by�my dr�eli ze strachu?
{24034}{24122}Bogowie potrzebuj�,|by oddawano im cze��.
{24126}{24233}Czeg� my potrzebujemy od nich?|Sp�jrzcie na moj� c�rk�.
{24237}{24331}- Przesta�!|- Czy� nie dor�wnuje urod� bogini?
{24335}{24444}Jest pi�kniejsza ni� wszystkie|Greczynki i sama Afrodyta.
{24448}{24505}Boginie powinny jej zazdro�ci�.
{24509}{24593}Teraz my jeste�my bogami!
{24609}{24680}Zwa�aj na s�owa.
{25698}{25765}A to ciekawe.
{26231}{26328}Jeste�cie brudem|spod naszych paznokci.
{26332}{26405}Ka�dy wasz oddech|jest darem Olimpu.
{26409}{26506}Sprowokowali�cie pot�g�|ponad wszelkie wyobra�enie.
{26510}{26550}Kim jeste�?
{26554}{26624}Jam jest Hades.
{26717}{26779}Na kolana.
{26943}{27072}Nie pora na to, Perseuszu.|Jeszcze b�dziesz mia� szans�.
{27167}{27235}C� ty wiesz o pi�knie?
{27239}{27342}C� mo�e by�|pi�kniejszego od �mierci?
{27424}{27531}Wejrzyj w me oblicze,|�miertelna kr�lowo.
{27733}{27814}- Matko!|- Ksi�niczko!
{27929}{28037}Za dziesi�� dni,|podczas za�mienia S�o�ca,
{28075}{28149}wypuszcz� krakena.
{28159}{28282}Zmiecie Argos z powierzchni|Ziemi, a was wraz z nim.
{28336}{28422}Chyba �e z�o�ycie|ofiar� z ksi�niczki,
{28426}{28527}kt�r�, w swej g�upocie,|przyr�wnali�cie bogom.
{28531}{28644}Tylko jej krew zdo�a|nasyci� krakena i Zeusa,
{28667}{28755}kt�rego srodze obrazili�cie.
{28832}{28937}Wybieraj ludu Argos:|zag�ada czy ofiara?
{28971}{29061}Oto wola Zeusa, waszego ojca.
{29462}{29544}W Argos przebywa p�b�g.
{29570}{29634}Niemo�liwe.
{29642}{29689}Jest tw�j.
{29693}{29757}Zwie si� Perseusz.
{29761}{29840}Mogliby�my zaoferowa� mu azyl.
{29844}{29906}Nie s�ysza�em jego modlitw.
{29910}{29992}Ten syn nie ma dla mnie mi�o�ci.
{29996}{30096}Niczym nie r�ni si� od tych,|kt�rzy si� od nas odwr�cili.
{30100}{30185}Czego tu szukasz p�bogu?|M�w!
{30189}{30289}- Nie jestem p�bogiem.|- Po co ci� przys�ano?
{30293}{30354}Nie wiem.
{30519}{30593}- Nie mo�na mu ufa�, kr�lu.|- Co innego mi pozostaje?
{30597}{30654}Draco!
{30707}{30774}Zostawcie go.
{30853}{30948}To prawda, �e jeste� synem Zeusa?
{30979}{31053}Mo�esz nas ocali�.
{31083}{31123}Musisz nas ocali�.
{31127}{31190}Jestem zwyk�ym cz�owiekiem.
{31194}{31320}Panie, cho� to straszne,|ofiara jest jedynym wyj�ciem.
{31333}{31369}Nie m�w tak.
{31373}{31420}On ma racj�.
{31424}{31498}Nikt nie powinien za mnie umiera�.
{31502}{31560}Pu��cie Perseusza wolno.
{31564}{31652}Panie, musimy wywie��|ksi�niczk� z miasta.
{31656}{31728}- Znajd� dla niej kryj�wk�.|- Nie ukryjesz jej przed Hadesem.
{31732}{31816}Tak twierdzi bo�y b�kart.
{31907}{32007}M�j ojciec zosta� zabity przez boga.
{32037}{32109}Matka, siostra...
{32136}{32241}Wszystkich, kt�rych kocha�em,|zabi� b�g.
{32248}{32365}Trudni�em si� naprawianiem|sieci, a nie mieczem.
{32568}{32633}Masz go�cia.
{32657}{32734}Powiada, �e ci� zna.
{32792}{32862}Nazywam si� Io.
{32883}{32923}Sk�d mnie znasz?
{32927}{32980}Obserwowa�am ci� przez|ca�e twoje �ycie.
{32984}{33088}To ja umie�ci�am ci�|w twojej rodzinie.
{33128}{33212}- Jeste� bogini�?|- S� bogowie i s� ludzie,
{33216}{33294}oraz my, kt�rzy nie mie�cimy si�|w �adnej kategorii.
{33298}{33412}Wiele lat temu odrzuci�am|zaloty pewnego boga,
{33420}{33478}i spad�a na mnie kl�twa|wiecznej m�odo�ci.
{33482}{33529}Te� mi kl�twa!
{33533}{33622}Widzia�am, jak moi bliscy odchodz�.
{33626}{33721}Ty wiesz, jak ci�ki|jest to los.
{33805}{33906}A wi�c to prawda?|Jestem synem Zeusa.
{33963}{34017}Tak.
{34027}{34163}Historia twoich narodzin si�ga|czasu rebelii kr�la Akrizjosa.
{34191}{34302}Ludzie mieli dosy�|okrutnych igr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin