Ninja.Assassin.DVDRip.XviD-DiAMOND.txt

(27 KB) Pobierz
{1288}{1323}Kurwa.
{1363}{1423}Ja pierdol�.
{1518}{1548}Kurwa.
{1578}{1664}Kurwa ma�!|Uwa�aj, starcze!
{1854}{1939}Co, do chuja?!|Robisz co� nie tak!
{1964}{2029}Ig�a robi to,|co do niej nale�y.
{2030}{2079}Co to mia�o znaczy�?
{2084}{2147}Irezumi nie ukrywa sk�ry.
{2148}{2206}Tatua� pokazuje natur� cz�owieka
{2207}{2311}i ujawnia cztery szlachetne profesje|z Ksi�gi Pi�ciu Pier�cieni:
{2312}{2410}Wojownika, Artyst�, Kupca i Rolnika.
{2411}{2537}Gdy istnieje konflikt pomi�dzy ig�� a sk�r�,|pomi�dzy celem a cz�owiekiem,
{2538}{2655}by� mo�e �cie�ka, kt�r� obra�e�|nie jest ci pisana?
{2675}{2729}Co� ty powiedzia�, starcze?|Co?
{2755}{2864}Wiem, �e nie okaza�e� braku szacunku, prawda?|Nie jeste� a� tak cholernie g�upi.
{2865}{2980}Oka� brak szacunku, a wytatuuj� sufit|twoim pierdolonym m�zgiem.
{3035}{3130}- To nie brak szacunku.|- Masz szcz�cie.
{3140}{3215}Nie mog� ci� zabi�,|p�ki nie sko�czysz.
{3260}{3356}Daj mi lustro.|Zobaczmy, jak wygl�da.
{3361}{3401}Ca�kiem nie�le.
{3411}{3480}- Szefie, co� do ciebie.|- Co to jest?
{3481}{3556}- List.|- Wi�c otw�rz go, cio�ku.
{3666}{3736}I co?|Co to jest?
{3766}{3806}Wygl�da jak piasek.
{3821}{3916}Tak. Piasek.|Czarny piasek.
{3921}{3966}Nie.
{4011}{4056}Wiesz, co to jest?
{4061}{4127}Mo�esz nas �askawie o�wieci�?
{4132}{4237}Dawno temu, widzia�em jak kto�|otworzy� identyczn� kopert�.
{4242}{4372}By�o z nim wielu i �miali si�,|jak teraz wy.
{4397}{4582}Wtedy to wy�oni�o si� z cienia|i ich �miech sp�yn�� krwi�.
{4592}{4657}Co wysz�o z cienia.
{4682}{4787}- Nie mog� wym�wi� tego s�owa.|- Jakiego s�owa?
{4847}{4973}Tamtej nocy jedno z ostrzy|uderzy�o tutaj.
{4978}{5143}Powinienem by� zgin��, ale urodzi�em si�|z sercem po drugiej stronie.
{5228}{5328}- Co to, kurwa, jest?|- Wygl�da jak ninja, szefie.
{5328}{5423}Ninja?|Jaja sobie robisz?
{5424}{5513}Tego s�owa boisz si� powiedzie�?|Ninja?
{5516}{5618}Ninja, ninja, ninja.|Ty stary pierdo�o.
{5623}{5728}Ale� mnie ubawi�.|Ninja... niez�y szajs.
{6329}{6392}Chcesz si� ze mn� pierdoli�?|Tak?
{7546}{7635}S�uchaj!|Nie musisz tego robi�!
{7641}{7723}Niewa�ne ile ci zap�acili,|zap�ac� dwa razy tyle...
{7724}{7766}trzy razy tyle.
{7767}{7846}Pos�uchaj mnie!|Zap�ac� ile zechcesz!
{7847}{7931}Nie dobijesz z tym targu,|ani nie przekonasz,
{7932}{7986}bo to nie istota ludzka.
{7987}{8064}To demon,|przys�any prosto z Piek�a.
{8065}{8121}Zamknij twarz, starcze!
{8652}{8742}Od 57 lat opowiadam o tobie.
{8743}{8866}Nikt mi nigdy nie uwierzy�,|ale ty istniejesz, prawda?
{8952}{9042}.:: NINJA ASSASSIN ::.
{9323}{9393}To wszystko w sprawie Delgaty?
{9403}{9450}To jest Delgata.
{9453}{9501}- A reszta?|- Dowody.
{9502}{9538}W sprawie...?
{9543}{9593}Nie.|Nie znowu.
{9594}{9658}Sam m�wi�e�, �e zawsze|ufa�e� mojej pracy.
{9659}{9733}To jak pytanie, kt�re z tych wyraz�w|tutaj nie pasuj�:
{9734}{9833}laptopy, promy kosmiczne,|nanotechnologia... ninja?
{9848}{9934}Prosz� tylko o godzin�.|To wszystko.
{9969}{10039}Dlaczego mam przeczucie,|�e b�d� tego �a�owa�?
{10044}{10078}Pami�tasz przypadek Eulmi?
{10079}{10159}Korea�ska kr�lowa, koniec XVIII wieku,|zabita przez jeden z Klan�w ninja.
{10160}{10199}Ozunu.|Tak my�l�.
{10204}{10349}Przegl�da�am oryginalne transkrypty|z procesu Kunitomo Shigeaki.
{10350}{10459}Prokurator pyta� go o zap�at�|w postaci 45 kilogram�w z�ota.
{10460}{10542}Shigeaki odpowiedzia�,|�e nie wie o co chodzi.
{10543}{10589}Pytanie nigdy wi�cej nie pad�o.
{10590}{10649}Co mnie tkn�o, to kwota.
{10650}{10729}Podobno identyczn� kwot�,|jak� pono� zap�acono Klanowi Ozunu
{10730}{10790}za masakr� yakuzy|w zesz�ym tygodniu w Osace.
{10795}{10869}Wi�c zastanawiasz si�,|czy w ci�gle zmieniaj�cym si� �wiecie,
{10870}{10925}cena za ludzkie �ycie|pozosta�a bez zmian?
{10926}{10940}W�a�nie.
{10941}{11063}Te Klany maj� ile? Tysi�c lat?|Chyba niewiele si� zmieniaj�.
{11064}{11155}Zacz�am sprawdza� mi�dzynarodowe|przelewy bankowe,
{11156}{11245}g��wnie w rejonach,|gdzie dokonano g�o�nych zab�jstw.
{11265}{11332}I bingo.|Rosyjski premier, �ukow.
{11333}{11493}Dzie� przed zab�jstwem,|1.555.999 dolar�w i 90 cent�w
{11494}{11576}przelano z banku w Szanghaju.
{11578}{11671}To dok�adna rynkowa r�wnowarto��|45 kilogram�w z�ota.
{11696}{11786}- To interesuj�ce.|- Klany to nie fikcja, Ryan.
{11788}{11865}Wykradaj� dzieci|i szkol� ich na zab�jc�w.
{11866}{11926}Mika, nikt nie zaprzecza|faktom historycznym,
{11927}{11986}ale to nie ma sensu|we wsp�czesnym �wiecie.
{11987}{12011}Ale to prawda.
{12012}{12101}Mo�esz nazywa� ich zjawami, zab�jcami,|czy jak ci si� spodoba,
{12102}{12166}ale oni istniej� i zabijaj� ludzi,
{12167}{12233}a nikt nic nie robi,|�eby ich powstrzyma�.
{12422}{12467}Cze��, przepraszam.
{12477}{12592}M�g�by�? To drobiazg.|M�g�by� mi pom�c?
{12972}{13097}Z kt�rego jeste� Klanu?|Co robi� w Berlinie?
{13099}{13147}Nie rozumiem.
{13683}{13713}Co tu si� dzieje?
{14079}{14134}- Znalaz�e� co�?|- Tak.
{14135}{14204}Szuka�em tu i �wdzie|i znalaz�em to.
{14209}{14277}Raport.|Przyjaciel z Moskwy da� mi namiar.
{14278}{14415}U szczytu Zimnej Wojny sporz�dzi� go|wysoki rang� agent KGB, Aleksiej Sabatin.
{14416}{14474}Napisa� w nim,|�e kilka zab�jstw politycznych
{14475}{14579}mog�o zosta� dokonanych przez staro�ytn�,|ale wysoce wyspecjalizowan� organizacj�,
{14580}{14619}zwan� Dziewi�� Klan�w.
{14644}{14729}- Uwa�aj, nie nazwa� ich "ninja".|- Co si� z nim sta�o?
{14732}{14817}To samo, co stanie si� ze mn�,|je�li b�d� si� z tob� zadawa�.
{14818}{14912}Zwolniono go ze s�u�by|za brak r�wnowagi psychicznej.
{14913}{15045}- Teraz w to wierzysz, prawda?|- W ninja? �artujesz?
{15055}{15143}- Wi�c czemu robisz to wszystko?|- Nie wiem.
{15144}{15244}Ale zapewniam ci�, �e nie dlatego,|�e jeste� najatrakcyjniejszym analitykiem,
{15245}{15300}z jakim kiedykolwiek pracowa�em.
{15585}{15684}Panie Nan, dobrze, �e pan wr�ci�.|Mieli�my problem z ogrzewaniem.
{15685}{15793}- Musia�am wej�� do pa�skiego mieszkania.|- Czy wszystko w porz�dku?
{15806}{15893}Ju� naprawione.|Bardzo u pana skromnie i ciemno.
{15894}{15996}I prosz� mi wybaczy�,|ale widzia�am pa�skie walizki.
{16046}{16117}/M�wi�em ci, �e m�j ojciec|/by� bardzo chory.
{16118}{16226}/- Musimy wkr�tce wyjecha�?|/- Jeszcze nie, ale czekam na telefon.
{16227}{16276}/Przykro mi to s�ysze�.
{16278}{16368}/Pewnego dnia wszystkich nas|/czeka �mier�.
{16822}{16942}Gdziekolwiek jeste�cie,|dok�dkolwiek si� udacie,
{17042}{17142}nie wolno wam zapomnie�|kim jeste�cie,
{17143}{17218}jak si� tym stali�cie.
{17219}{17348}Jeste�cie Ozunu.|Jeste�cie cz�ci� mnie,
{17353}{17413}a ja jestem cz�ci� was.
{17414}{17573}To sens waszego �ycia|i pozostanie nim po �mierci.
{17628}{17763}Oto m�j nowy syn.|Nada�em mu imi� Raizo.
{17788}{17853}Powitajcie go,|jako swojego brata.
{17856}{17908}Witaj, Raizo.
{18418}{18479}/Cia�o musi s�ucha� woli.
{18484}{18577}G��d, pragnienie,|nawet krew w waszych �y�ach,
{18578}{18624}to s�abo�ci cia�a.
{18834}{18959}Opanujcie je, a staniecie si�|mistrzami samych siebie.
{18985}{19075}Cia�o musi by� pos�uszne woli.
{19115}{19205}Oto pot�ga Klanu Ozunu.
{19215}{19275}Oto �cie�ka ninja.
{19295}{19419}Dzi� wieczorem jedzcie,|a jutro trenujcie dwa razy mocniej.
{20046}{20110}Czego si� nauczy�e�?
{20126}{20236}Popatrz na swojego brata.|�ycie to walka.
{20246}{20301}Poznaj t� prawd�.
{20306}{20396}Porzucony przez rodzic�w,|bez domu,
{20406}{20521}pozostawiony bez opieki,|powiniene� by� umrze�,
{20526}{20585}lecz zamiast tego walczy�e�.
{20586}{20687}Jak dzi�.|Walczy�e� i zwyci�y�e�.
{20692}{20826}W walce stawi�e� czo�a wrogowi.|Bez wahania, bez skrupu��w.
{20827}{20912}�eby prze�y�,|musisz wyzby� si� uczu�.
{21563}{21638}/B�l rodzi s�abo��.
{21733}{21896}Pami�taj, cierpienie istnieje tylko dlatego,|�e istnieje s�abo��.
{22374}{22453}Musisz znienawidzi� s�abo��.|Nienawidzi� j� w innych,
{22454}{22524}ale najbardziej|nienawidzi� j� w sobie.
{25222}{25262}- Pani Sabatin?|- Tak.
{25267}{25352}Jestem Mika Coretti z Europolu.|Dzwoni�am do pani.
{25422}{25485}M�wi�a pani, �e czyta�a|raport mojego m�a, tak?
{25486}{25502}Tak.
{25532}{25637}Rozumiem, �e przez ten raport|mia� problemy w KGB?
{25638}{25793}Raport narobi� mu takich problem�w,|jakich Moj�esz narobi� faraonowi.
{25798}{25863}- Bardzo nieprzyjemnych.|- Co si� sta�o?
{25865}{25973}Oko�o trzech lat temu,|po zamordowaniu �ukowa,
{25976}{26143}zainteresowano si� raportem.|Potem wszystko si� zmieni�o.
{26173}{26288}Aleksiej wynaj�� cz�owieka,|�eby zmieni� wszystkie zamki i za�o�y� nowe.
{26289}{26367}/Zamki w drzwiach, zamki w oknach,|/wsz�dzie zamki.
{26369}{26454}/Zainstalowa� kamery, czujniki ruchu|/i reflektory.
{26469}{26574}/Wsz�dzie by�y �wiat�a.|"Nie mo�e by� cienia", powiedzia�.
{26634}{26664}�adnego cienia.
{26709}{26776}Pewnego dnia przyszed�|jaki� m�czyzna.
{26778}{26869}Rozmawiali przez jaki� czas|w gabinecie Aleksieja, a potem...
{26870}{26929}m�ody m�czyzna odszed�.
{26939}{27064}M�j m�� by� �o�nierzem.|Cz�onkiem rosyjskiego wywiadu.
{27065}{27114}Nie�atwo by�o go przestraszy�.
{27129}{27252}/Ale kiedy do niego przysz�am,|/w jego oczach zobaczy�am strach.
{27255}{27410}/Wtedy wsta�, poca�owa� mnie|/i powiedzia�, �e bardzo mnie kocha.
{27411}{27455}Bardzo ci� kocham.
{27465}{27635}Powiedzia�, �e zawsze powinnam|o tym pami�ta�.
{27670}{27736}- Wie pani, o czym rozmawiali?|- Nie.
{27737}{27830}Powiedzia�, �e tak b�dzie bezpieczniej.
{27840}{27895}Mog� spyta�, jak umar�?
{27945}{27985}Nagle zgas�y �wiat�a.
{28141}{28271}Jest pani pierwsz� osob�, kt�ra powa�nie|podesz�a do pracy mojego m�a.
{28296}{28396}Dobrze wiedzie�,|�e nie umar� na pr�no.
{28636}{28696}Chcia�by, �eby pani to wzi�a.
{30023}{30058}Kim jeste�?
{32856}{32971}Czy Takeshi zrobi� ci krzywd�?|My�lisz, �e to b�l?
{32976}{33011}Mylisz si�.
{33417}{33467}Oto prawdziwy b�l.
{33502}{33587}To b�dzie pr�ba, Raizo.|Przetrwaj noc.
{35049}{35144}Bardzo dobrze, Raizo.|Bardzo dobrze.
{35399}{35492}Dorwa�a� ten k...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin