Absolwentka - Post Grad 2009 DVDRip XviD-VoMiT.txt

(67 KB) Pobierz
{935}{1000}Napisy by QueenofCracow
{1040}{1100}dla Iwony z W�odawy
{1140}{1200}Dziewczyno, jeste�cie podobne jak dwie krople wody.
{1210}{1240}No prawie.
{1418}{1476}Hej to znowu Ja.
{1478}{1573}To jest bardzo wa�ny dzie�.|756 dzie�...
{1575}{1625}w college'u...
{1627}{1706}czyli... dzie� uko�czenia studi�w!
{1708}{1766}Whoo! Ah!
{1768}{1869}Momento.|Mam przygotowany ca�y str�j. Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm.
{1870}{1965}Przygotowywa�am si� na ten dzie�|przez ca�e moje �ycie.
{1967}{2026}- Um, kiedy by�am ma�a, obmy�li�am|ca�y plan...
{2027}{2085}kt�ry przewrotnie nazwa�am ... "Planem."
{2117}{2204}Uh, " Tata nie da rady dotrze� na rozdanie .|Zwa�a.
{2206}{2252}Mog� do��czy� do was podczas lanchu?"
{2254}{2291}Oczywi�cie.
{2293}{2389}�wietnie poniewa�, tylko Adam potrafi|w ten spos�b zwie�� rodzic�w.
{2390}{2437}To m�j najlepszy przyjaciel od pierwszego roku studi�w.
{2438}{2502}/To jest studencka piosenka Rayden
{2504}{2562}/Strasznie d�ugo nad ni� pracowa�em
{2564}{2622}/Ona  ma doda� jej pewno�ci siebie
{2624}{2693}/W dniu wielkiego testu
{2694}{2763}Tak czy inaczej, plan by� bardzo prosty.
{2765}{2814}Primo, lecimy na samych pi�tkach przez ca�e liceum...
{2816}{2892}�eby...|secundo... zdoby� wypasione stypendium.
{2916}{2970}Tercio, zaliczy� wszystkie|... beer pong (takie pijackie zabawy)...
{2972}{3034}�eby nie straci� stypendium,|co mo�emy odfajkowa�, i...
{3079}{3103}Oh.
{3105}{3151}Hej, Ryden. Z tej strony Jessica Bard.
{3153}{3199}Chce tylko oczy�ci� atmosfer�.
{3201}{3247}Wybacz �e przej�am od ciebie rol� m�wcy...
{3249}{3301}ale uwierz mi|odwale kawa� dobrej roboty.
{3303}{3398}Jessica Bard... moja w�asna, osobista Darth Vader|od trzeciego roku.
{3399}{3486}Wracaj�c do mojego "master" planu.
{3488}{3582}Numer czwarty. Najwa�niejszy...
{3584}{3686}zdoby� cudown� prac�|w wydawnictwie ca�ego LA...
{3688}{3761}Happerman & Browning,|gdzie z ca�� pewno�ci�...
{3763}{3813}odkryje now�, wielk� Ameryka�sk� nowel�.
{3814}{3902}No dobra.|Wi�c taki jest plan. To jest to.
{3904}{4013}A teraz wylogowujemy si�, �eby rozpocz��|pierwszy dzie� reszty mojego �ycia.
{4015}{4110}I wiecie co,|je�eli bedzi�cie na rozdaniu, wpadnijcie powiedzie� hej.
{4145}{4204}B�d� jedn� z os�b w czerni. Cze��!
{4245}{4317}/You stumble down a yellow brick road
{4319}{4434}/Spinning your shoes in the air
{4436}{4478}/The air
{4509}{4586}/Then you hold your breath|and count to nine
{4588}{4703}/Hoping that soon|somebody will find you
{4705}{4789}/Find you
{4791}{4869}/Go on, go on, go on
{4870}{4926}/The stars are watching
{4928}{5004}/Just say, just say, just say
{5006}{5061}/What you're feeling
{5062}{5134}/You know, you know, you know
{5135}{5241}/You gotta take a bow|and do it your way
{5242}{5323}/It's okay-ay
{5325}{5377}/La-dada, da-dada, da-dada
{5378}{5458}/It's okay-ay
{5460}{5525}/La-dada, da-dada, da-dada|- Prosz� powitajcie waszego m�wc�...
{5526}{5601}Jessica Bard, i jej|przem�wienie.
{5602}{5650}Spoko, Jessica!
{5732}{5785}Zapodawaj, Jessie!
{5836}{5901}Drodzy absolwenci roku 2009, mam wielki zaszczyt...
{5903}{5989}powita� was dzi� wiecz�r|na ceremoni rozdania dyplom�w.
{5990}{6112}Na my�l przychodz� mi dwa staro�ytnie s�owa:|Carpe diem.
{6114}{6182}Kiedy wyjdziemy przez te drzwi..
{6184}{6294}Wzywam wasz wszystkich|nie tylko aby�cie chwytali dzie�...
{6296}{6356}ale by�cie chwytali ka�dy obiema r�kami.
{6358}{6397}- Id�cie na czele.|- Wyciskajcie ka�dy dzie�...
{6398}{6426}- Shh!|- z ca�ej swojej si�y.
{6428}{6492}i wysysajcie ka�dy...
{6494}{6529}- �ywy, oddychaj�cy...|- Czy mo�e sie pan troche przesun��?
{6531}{6590}zwyci�ski moment w waszym �yciu.
{6591}{6653}Tak jak Trojanin kt�ry decydowa� si�...
{6654}{6745}...wbi� miecz w bij�ce serce|swojego wroga. -
{6746}{6845}Zda� sobie spraw� �e robi to|nie dla osobistej s�awy.
{6847}{6927}- Ale czyni to dla dobra ca�ego|spo�ecze�stwa jako ca�o�ci. -
{6970}{7065}- Musimy pamieta� o tym �e|nasze pokolenie jest m�drzejsze... -
{7066}{7162}...silniejsze i lepiej wyposa�one ni� te kt�re|by�y przed nami. - Mo�e by� Pani ciszej?
{7164}{7210}- Teraz...|- Ja umieram.
{7212}{7269}mamy obowi�zek...
{7270}{7352}prze� naprz�d i postawi�| na szczycie nasze prawowite ��dania.
{7604}{7681}- Wiecie co? Wznie�my toast.|- Mm-hmm.
{7682}{7737}- Co wy na to? Kieliszki w g�re.
{7738}{7777}- Za Ryden.|- Za Ryden.
{7778}{7840}- Za Ryden.|- Jestem z niej strasznie dumny.
{7842}{7910}Mmm. I za Adama.
{7912}{8002}Faceta, kt�ry jest tutaj bo bardzo go lubimy.
{8004}{8081}Jest tutaj tak�e dlatego �e|jego ojciec by� zbyt zaj�ty �eby przyby�...
{8083}{8189}i, uh, i jego mama nie mog�a si� pojawi�|poniewa�, um...
{8213}{8249}poniewa� ona nie �yje i...
{8250}{8277}- Wasze Zdrowie.
{8278}{8342}- Yeah.|- Za twoja zmar�� mam�.
{8344}{8422}- Hmm. Zdrowie.|- Zdrowie.
{8427}{8518}Tak czy inaczej, kochanie, teraz kiedy zaczynasz|szuka� pracy...
{8520}{8597}mo�e, uh, no wiesz,|Mo�e powinna� wr�ci� do domu i popracowa� ze mn�.
{8599}{8702}Uh, ona, raczej ma ju� wszystko rozplanowane.
{8704}{8750}Powiedz wszystkim o twojej rozmowie kwalifikacyjnej.
{8752}{8834}u Happerman & Browning, w poniedzia�ek o 10:00.
{8835}{8881}- Wow!|- Hej!
{8882}{8942}I m�j promotor jest najlepszym przyjacielem|szefa edytor�w...
{8944}{9008}i on ju� rozmawia�|w mojej sprawie.
{9010}{9056}Pozatym buduj� teraz|takie lofty...
{9058}{9112}kawa�ek od biura, wi�c...
{9114}{9182}Maj� widok na ca�� miasto.|I mog�abym tam pracowa�.
{9183}{9244}Nie mowi�am wam o tym?
{9348}{9406}Co tutaj widzisz?
{9408}{9468}Tu na �cianie?
{9470}{9507}Uh, bia�a farba.
{9509}{9544}- Rega�y!|- Oh.
{9546}{9628}S� jak moje dzieci,|od pod�ogi a� po sufit, posortowane wed�ug tytu�u.
{9630}{9705}- Nie, wed�ug autora. Albo nie, wed�ug gatunku.|- Okay. Uspok�j si�.
{9707}{9760}To jest niesmowite. Bior� to.
{9762}{9792}- Naprawd�?|- Naprawd�?
{9794}{9877}Taaak! Ju� to czuje.|Tu jest wszystko o czym ma�y�am.
{9879}{9930}Hello? Kocham to miejsce.
{9932}{10000}Prosz�. Ju� wcze�niej|wype�ni�am aplikcj�.
{10002}{10070}W porz�dku. Bed� potrzebowa� czek|za pierwszy i za ostatni miesi�� wynajmu...
{10071}{10146}plus ubezpieczenie, wi�c potrzeba $3,500.
{10148}{10206}Zrobione.
{10231}{10278}Uh... Hej, nie my�lisz...
{10279}{10333}�e troche si� zagalopowa�a�?
{10334}{10406}Nie. Nie, wcale tak nie my�le. Ju� nie d�ugo|bed� mie� pieni�dze.
{10407}{10484}Okay, dobra, napisa�a� tutaj|�e pracujesz w "Happerman & Browning"...
{10486}{10542}ale jak na razie nie dosta�a� jeszcze tej pracy.
{10544}{10604}Za par� godzin,|napewno dostan�, wi�c w czym problem...
{10606}{10651}Mo�e.
{10653}{10699}Prosz� bardzo.
{10742}{10778}Dziekuj� Panu bardzo.
{10780}{10828}Mam nadzieje zacz�� si�|wprowadza� w sobot�.
{10830}{10913}Tylko musze sprawdzi� Pani referencje.|I potwierdzi� czek.
{10915}{10980}/Wake up, wake up|wake the sun
{10982}{11048}/Wake up, wake up|hanging like...
{11050}{11095}Dobrze sie czujesz? Mamy wystarczaj�co du�o czasu?
{11097}{11166}Nie martw si�. Mamy bardzo du�o czasu.
{11168}{11226}Hej, a co z Columbi�?|Dali ci jaka� odpowied�?
{11227}{11315}Uh, dosta�em du�� kopert�, wi�c...|Nie wiem. Ale domy�lam si�, �e si� dosta�em .
{11317}{11370}Wait. Adam.|Prawdopodobnie dosta�e� si� na prawo...
{11372}{11448}i jeszcze nie otwar�e�|tej koperty?
{11450}{11552}Wzruszy�e� ramionami? Adam, przecie� wiesz|co my�l� o takiej oboj�tno�ci.
{11578}{11690}Znowu wzruszy�e� ramionami? Adam. Zrobi�e� to dwa razy?
{11692}{11741}Hej, przecie� to jest Tw�j wielki dzie�.
{12015}{12054}O rzesz kurwa!
{12056}{12118}- Kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa maa�.|- Okay. Uspok�j si�. Uspok�j si�.
{12120}{12233}- Uspok�j si�.|- Oh... Moje auto! Rozwali� mi auto!
{12280}{12318}Nie!
{12320}{12393}- Nie, no nieeee.|- Uspok�j si�.
{12394}{12432}Jego ubezpieczenie to pokryje.
{12467}{12542}- Uh! Popatrz...|- Jest dobrze. Wezm� tylko...
{12592}{12645}- O rzesz w mord�.|- W mord�.
{13008}{13057}- Tak?|- Biuro Happerman & Browning?
{13059}{13105}A, tak. Osiemnaste pi�tro.
{13106}{13166}- Okay.|- Uh, uh... Prosz�, Pani!
{13167}{13217}Ma Pani co� tutaj na twarzy.
{13322}{13372}Oh!
{13408}{13464}- Dzi�ki.|- Nie ma sprawy.
{13948}{13994}Happerman & Browning. Prosz� czeka�.
{14064}{14157}Happerman & Browning.|Tak, na 4:00. Dzi�kuje.
{14158}{14273}Happerman & Browning. Prosz� czeka�.
{14274}{14386}Cz��. Jestem Ryden Malby. Mam rozmow�|kwalifikacyjna z Barbar� Snaff o 10:00.
{14388}{14453}Yeah. Ju� zacz�li�my|jakie� dwie godziny temu...
{14455}{14535}wi�c na razie wype�nij ten formularz|i poczekaj z innymi aplikantami, hmm?
{14537}{14598}Happerman & Browning.
{14664}{14736}Tak, na 4:00. Dzi�kuje.
{14878}{14928}Przepraszam.
{14978}{15041}Tak, Panna Snaff. Ju� ��cze.
{15094}{15140}Stacy Moore?
{15170}{15196}Joe Schrader?
{15198}{15224}Caroline Hirsch.
{15226}{15273}Jeffrey Beales?|Kimberly Rice? Beth Brandon.
{15274}{15313}Barry Jenkins. Gregory O'Bryant?
{15314}{15368}Ryden Malby?
{15622}{15661}Witam.
{15663}{15728}- Prosz�, usi�d�.|- Dzi�kuje.
{15773}{15848}W porz�dku. Wi�c... w�a�nie uko�czy�a� studia, tak?
{15850}{15891}- Tak, ja...|- Wydzia�?
{15893}{15924}- Anglistyka...|- Kierunek?
{15926}{15972}- Komunikacja spo�eczna.|- Praktyki?
{15974}{16025}W�a�ciwie to odby�am trzy praktyki...|Penguin, Random House...
{16026}{16069}i Time Warner.
{16123}{16218}Wi�c, dlaczego chcesz tutaj pracowa�?
{16252}{16325}Poniewa�... dla mnie to nie tylko praca.
{16326}{16442}To jest... To jest to co kocham.|To jest co� w czym jestem dobra.
{16444}{16530}Kiedy mia�am 11 lat, na letnim obozie, wszystkie|inne dzieci chodzi�y nad jezioro...
{16532}{16578}a ja w tym czasie ko�czy�am czyta�|"Buszuj�cego w Zbo�u"...
{16580}{16634}poniewa� nigdy nie mia�am do��|Holdena Caulfielda.
{16636}{16692}Jak mia�am 13 lat, przeczyta�am "Post Office" Bukowskiego...
{16694}{16774}najwyra�niejsza,|niestosowna ksi��ka jak� czyta�am .
{16776}{16849}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin