Zombie_Strippers.txt

(40 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{85}{186}{c:$0000FF}T�umaczenie ze s�uchu i synchro:|{c:$0000cc}{F:Book Antiqua}Lozo
{197}{272}{c:$0000FF}korekta: techniacz & Rado
{279}{406}{c:$0000FF}{F:Book Antiqua}>> DarkProject SubGroup <<|{c:$0000FF}{F:Book Antiqua}>> Mroczna Strona Napis�w <<
{614}{667}{c:$cccccc}W niedalekiej przysz�o�ci...
{705}{789}/George W. Bush wygra� ju� 4 z kolei|/wybory na prezydenta.
{793}{819}/Zwyci�stwo na Florydzie...
{823}{912}/zawdzi�cza usterce w terminalach|/do g�osowania Herrington Jet-B,
{916}{975}/kt�re przyzna�y po jednym g�osie|/prezydentowi Bushowi...
{979}{1007}/i wiceprezydentowi Schwarzeneggerowi,
{1011}{1127}/Wyb�r prezydenta jednog�o�nie zosta� og�oszony|/i uprawomocniony przez S�d Najwy�szy,
{1131}{1217}/jak r�wnie� uznany za "totalnie spoko",|/przez s�dziego naczelnego Jenne Bush,
{1221}{1301}/co w nast�pstwie spowodowa�o wyzwolenie emocji|/u innych warstw spo�ecze�stwa.
{1305}{1344}/Pod��aj�c drog� zwyci�stwa,
{1348}{1424}/zosta�a wprowadzona konstytucyjna zmiana,|/zakazuj�ca wszelkiej nago�ci.
{1428}{1449}/Nied�ugo po tym fakcie,
{1453}{1548}/prezydent Bush, zwo�a� posiedzenie Kongresu,|/zg�aszaj�c pretensje, �e to krepuje jego styl.
{1552}{1613}/Odzia�y ameryka�skie nadal staraj� si�|/by� siln� stron�,
{1617}{1748}/w nadal szalej�cych wojnach w|/Iraku, Afganistanie, Syrii, Iranie, Libanie,
{1752}{1858}/Libii, Pakistanie, Wenezueli,|/Francji, Kanadzie i Alasce.
{1862}{1970}/Jedna z ameryka�ski korporacji znalaz�a|/naukowo-wojskowe rozwi�zanie,
{1974}{2036}/dla zagra�aj�cego kryzysu|/zwi�zanego z deficytem �o�nierzy.
{2040}{2170}/Tu w "W Industries", najlepsi naukowcy|/w wsp�pracy z armi� Stan�w Zjednoczonych...
{2174}{2228}/w zwi�zku z niedoborem|/ameryka�skich �o�nierzy,
{2232}{2317}/pracuj� nad toksycznym,|/dobrze przenosz�cym si� "chemo" wirusem,
{2321}{2379}/kt�ry dzia�a reanimacyjnie na tkank�.
{2383}{2414}/Ale zapewniamy,
{2418}{2500}/�e w zwi�zku z ekstremalnym stopniem zagro�enia|/zwi�zanym z tego typu testami
{2504}{2663}/laboratoria s� niezwykle,|/zgodnie z standardami rz�du Stan�w Zjednoczonych...
{2668}{2742}/bardzo bezpieczne.
{3064}{3116}Z�oto.
{3120}{3182}Blady ko�.
{3400}{3450}Sir.
{3454}{3516}Przyjechali.
{4185}{4211}Majorze!
{4215}{4262}Dzi�ki Bogu, �e ju� jeste�cie,|sytuacja jest bardzo z�a.
{4266}{4298}Lepiej �eby tak by�o,|zgadza si� poruczniku.
{4302}{4323}Jeste�my najlepszymi z najlepszych, sir.
{4327}{4357}Co czyni walk� bu�k� z mas�em.
{4361}{4423}�atw� walk�.|Wi�c co stanowi problem, doktorku?
{4427}{4509}Wierzcie lub nie,|to zombie.
{4858}{4922}Lubi� no�e.
{5000}{5062}Lubi no�e.
{5112}{5180}- Nie ma jak to dobre wyzwanie.|- Improwizujemy adaptowanie si�, sir.
{5184}{5237}W�a�nie zatrzymali�my ten...|jak mu tam by�o, poruczniku?
{5241}{5269}Armagedon.
{5273}{5355}Ten oto porucznik Ryker zabi�|samego szatana przy u�yciu ostrego kija.
{5359}{5413}- Dobra robota, �o�nierzu.|- Tylko wykonywa�am sw�j obowi�zek.
{5417}{5456}- Wi�c na czym to stan�li�my?|- Zombie, sir.
{5460}{5564}S�usznie. Zombie.|Przeka�my reszcie grupy dobr� wiadomo��.
{5568}{5624}Po to �yj�, sir!
{5628}{5713}Rusza� si�, �achy jedne.|Idziemy.
{5722}{5763}Odzia� rusza� si�.|
{5767}{5857}Walka z diabelskim nasieniem|to dobry pow�d, by umrze�.
{5861}{5924}- Pozna�e� ju� grup�, pedziu.|- Tak jest, sir.
{5928}{5966}Witaj w najlepszych z najlepszych, synu.
{5970}{6058}A teraz, rusz si� �o�nierzu!
{6090}{6134}Zombie.
{6138}{6195}Kurwa.
{6223}{6320}Dobrze si� przyjrzyjcie, �o�nierzu.
{6448}{6485}Widzieli�cie to?
{6489}{6551}Tam s� pierdolone zombie.
{6555}{6637}Widzia�em gorsze rzeczy.
{6665}{6759}Wi�c co z tym zrobimy, doktorku?
{6790}{6863}/To jest "chemo" wirus stworzony,|/by reanimowa� martw� tkank�
{6868}{6921}/i uruchamia�|/funkcje motoryczne m�zgu.
{6925}{7028}Mo�na �mia�o stwierdzi�,|�o�nierz kontynuuj�cy walk� nawet po �mierci.
{7032}{7077}/Po tym jak umiera zdolno�� odczuwania,
{7081}{7127}/strach, mniej lub bardziej, zanika.
{7131}{7196}podnosz�c wydajno�� na polu walki,
{7200}{7272}funkcje m�zgu odpowiadaj�ce za strach|wy��czaj� si�,
{7276}{7389}pozbawiaj�c �o�nierza jakichkolwiek skrupu��w,|budz�c w nim instynkt do przetrwania,
{7393}{7516}/W praktyce, oznacza to|/zmian� �o�nierza w super-�o�nierza.
{7520}{7596}/Dobra wiadomo�� jest taka,|�e testowane okazy, tam w �rodku,
{7600}{7670}nie s� wyszkolonymi �o�nierzami|ale biednymi, zagubionymi pechowcami,
{7674}{7758}kt�rzy nie mieli innego wyj�cia|jak tylko sprzeda� si� do eksperyment�w.
{7762}{7831}Bezdomni, nielegalni imigranci,|/ameryka�ska klasa �rednia.
{7835}{7866}A jaka jest z�a wiadomo��?
{7870}{7916}/Molekularna struktura "chemo" wirusa,
{7920}{7989}ma nasilaj�c� si� w�a�ciwo�� ekspansji|z jednego nosiciela na drugiego.
{7993}{8067}Zombo-kom�rki umieraj� zaraz po tym,|ale bezmy�lny potw�r �yje nadal ze...
{8071}{8116}zr�nicowanym apetytem na �ywe cia�o.
{8120}{8180}/Wirus jest oparty na|/by�ym ludzkim chromosomie,
{8185}{8244}/wi�c zachowuje swoj� czysto��,|/przy zaka�eniu kobiety od kobiety,
{8248}{8314}ale gdy wmiesza si� w to m�czyzna,|jak we wszystko inne,
{8318}{8369}wszystko zmienia si� w g�wno.
{8373}{8482}Wi�c co trzeba zrobi�,|by zdj�� jednego z tych zombie, doktorku?
{8486}{8579}To co dzia�a u nas, to chirurgiczne|usuni�cie "umudula haba gara".
{8730}{8789}Albo to.
{8802}{8911}Odkryli�my r�wnie�, �e mo�e je powali�|silny impuls elektromagnetyczny.
{8915}{9010}Dobra. Poruczniku!|Wyda� rozkazy!
{10390}{10406}Dobra.
{10410}{10514}To jak strzela� do tarczy.|Za�atwmy ich.
{10555}{10665}Jezu, co za zjeb|udekorowa� to miejsce.
{11161}{11238}Wy�ledzimy tylu, ilu nam si� uda,|i wtedy walniemy do nich z BG.
{11242}{11259}Z Elvisa.
{11263}{11323}- Nie z Elvisa, z IMPD|- Cholera.
{11327}{11388}- Poruczniku!|- Alfa Bravo, baczno��!
{11392}{11451}Ruszamy.
{11481}{11577}Stacja "Calm" uruchomiona i w pe�ni dzia�aj�ca.
{11581}{11704}Alfa Bravo. Nadchodz� z 0400|/20 metr�w, na godzinie 10.
{12023}{12105}Wstrzymajcie si�.|Niech podejd�.
{12237}{12301}Kurwa jasna.
{12442}{12511}Czasami lubi� giwery.
{12515}{12616}Alfa Bravo, nadchodz� na|/6 godzinie.
{13015}{13101}- Czekajcie...|- Zr�bmy to.
{13111}{13172}Czekajcie!
{13254}{13300}Impuls!
{13449}{13498}Raportowa�.|Comsta, zg�o� si�.
{13503}{13546}Kwan?|Jeste� tam?
{13550}{13681}- "Calm" nie dzia�a.|- Ten magnetyczny impuls m�g� nas usma�y�.
{13837}{13951}Jak b�dziemy mie� pewno��,|�e s� ju� zero-gro�ni.
{14014}{14070}O nie.
{14291}{14340}Sir! Nadeszli z...
{14344}{14388}Uwa�aj!
{14774}{14899}Kto� pope�ni� b��d.|Kto� pope�ni� wielki, jebany b��d.
{14927}{14984}Ognia!
{15022}{15116}Przegrupowa� si�!|Utrzyma� ogie�!
{15662}{15736}- To nie wytrzyma d�ugo, sir.|- Sir, rozkazy z bazy "Comsta".
{15741}{15813}Notatka s�u�bowa.|"Osama zaatakowa� Stany Zjednoczone."
{15817}{15853}Czekaj.|Co to znaczy?
{15858}{15920}To kod.|Znaczy, �e zosta�e� ostrze�ony o zagro�eniu,
{15925}{15983}i lepiej zignorowa� problem,|i znale�� drog� ucieczki.
{15987}{16016}Za�apa�em.
{16020}{16120}- Znaczy, co robimy?|- Ja osobi�cie...
{16125}{16201}celuj� w g�ow�.
{17045}{17075}�wietnie.
{17080}{17119}W starym, dobrym stylu.
{17123}{17243}Alfa, Bravo...|zr�bmy porz�dek z reszt� ba�aganu.
{17381}{17462}- Za mn�!|- Rozpoznanie!
{17533}{17607}- To jest miejsce w kt�re mnie ugryz�.|- Nie jest a� tak �le.
{17612}{17724}Nie martw si� synu,|wyleczymy cie szybciutko.
{18058}{18148}- Zadanie wykonane, sir.|- Dobrze. Gdzie ja to ju� wcze�niej s�ysza�em.
{18152}{18291}- Liczenie oddzia�u.|- Tak jest, sir. Odzia� baczno��.
{18348}{18427}Gdzie jest Byrdflough?
{19480}{19560}Spadaj ze sceny, dupku!
{21583}{21675}Szukam Madame Blavatski.
{21721}{21757}Niech ci� B�g b�ogos�awi.
{22002}{22028}Jaja sobie robisz?|
{22033}{22127}To miejsce jest bardziej legalne|ni� tw�j dow�d.
{22969}{23018}/Ok.
{23022}{23096}Jak to jest czu� si� kociakiem?
{23101}{23209}Teraz pracuje ci�ko tam dla was, ch�opcy,|wi�c b�d�cie dla niej bardzo mili.
{23214}{23233}I pami�tajcie...
{23238}{23325}/Brademus jest alter-ekskluzywnym|/klubem dla d�entelmen�w.
{23329}{23479}Wi�c tylko dla ekskluzywnych cz�onk�w.|Je�li rozumiecie, o co mi chodzi.
{23505}{23568}/Kierownictwo pragnie r�wnie� wam przypomnie�,
{23572}{23648}/�e nic nie powinno wyj�� z waszych spodni,
{23653}{23716}/pr�cz napiwk�w dla dziewcz�t.
{24052}{24067}Suka.
{24072}{24133}- Co za talent.|- Puszczalska.
{24137}{24177}- Maja bohaterka.|- Jakkolwiek.
{24181}{24275}Ok uber-dajki.|Mamy nowe mi�sko.
{24281}{24306}To jest Jessy.
{24311}{24339}Lokalna dziewczyna, zgadza si�?
{24343}{24406}Tak. Urodzona i wykarmiona|w Sartre w stanie Nebraska.
{24410}{24463}- Tak my�la�am.|- Mieszkasz na farmie?
{24468}{24510}Tak, ponownie.
{24514}{24554}Jesz du�o kukurydzy?
{24559}{24597}- Tak.|- Dobrze...
{24602}{24654}a teraz niech poczuje si� jak w domu,|�eby�my wszyscy byli...
{24658}{24728}jak wy to m�wicie...|Szcz�liwi jak kraby.
{24733}{24799}Nie, nie kraby.|Ale jak te inne skorupiaki.
{24803}{24844}Chyba masz na my�li,|szcz�liwi jak ma��.
{24848}{24914}Ma��e s� mi�czakami,|a nie skorupiakami.
{24919}{24967}Czymkolwiek.
{24972}{25102}Siadaj tutaj.|B�dziemy wszystkie szcz�liwe jak ma��e.
{25249}{25306}Cze��.
{25337}{25371}No dobrze.
{25376}{25465}Blitz, id�, id�, id�.|Ty ta�czy�.
{25670}{25736}Pan Essco, witam.
{25740}{25804}Stul jadaczk�.
{25808}{25914}- Hej, szefu�ciu.|- Odejd�, odejd� chodz�ca opryszczko.
{25919}{25982}To jest �adne.
{25987}{26092}Nigdy nie dotykaj.|Ani marynarki, ani koszuli, ani w�os�w.
{26097}{26147}Dotknij mnie jeszcze raz, a ci� zabij�.
{26151}{26259}Kocham m�czyzn z charyzm�.
{26649}{26695}Witaj, s�odka istoto.
{26699}{26843}- Mo�e po�wi�ci�a by� mi sw�j prywatny czas.|- Nie ma szans, g��bie.
{27841}{27879}/A teraz...
{27883}{27948}komunikat od waszego gospodarza,
{27952}{28014}pana Iana Es...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin