Kung.Fu.Panda.txt

(31 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:34:Legenda opowiada o Legendarnym Wojowniku,
00:00:37:kt�rego zdolno�ciami kung fu sta�y si� legend�
00:00:41:Podr�owa� po �wiecie w poszukiwaniu warto�ciowych przeciwnik�w.
00:00:55:Widze, �e lubisz plu�, mo�e spr�bujesz naplu� mi na r�k�!?
00:01:00:Wojownik nic nie m�wi� gdy� mia� pe�ne usta.
00:01:04:Potem po�kn��, a potem powiedzia�
00:01:07:Koniec gadania, teraz walczymy.
00:01:13:By� tak zab�jczy, �e jego przeciwnicy ....
00:01:19:On jest zbyt wspania�y
00:01:20:-i atrakcyjny, -jak mo�emy ci si� odp�aci�?
00:01:24:Nie ma ceny dla wspania�o�ci, albo atrakcyjno�ci
00:01:31:Nie wa�ne z iloma przeciwnikami si� zmierzy�, nie by�o na niego szans
00:01:48:Nigdy wcze�niej panda nie by�a taka przera�aj�ca, i taka kochana
00:01:54:Nawet najwspanialsi bohaterowie, najlepsi wojownicy
00:01:58:Szanowali go jako wielkiego mistrza
00:02:01:-Powinni�my i�� gdzie� do knajpy -Zgoda
00:02:06:Ale knajpa musi zaczeka�, poniewa� kiedy walczysz z 10 tysi�cami demon�w liczy si� jedno,
00:02:16:Wstawaj, sp�nisz si� do pracy
00:02:27:Wstawaj
00:02:43:-Co ty tam wyrabiasz? -Nic
00:02:51:Ma�pa, Modliszka, �uraw, �mija, Tygrys,
00:03:02:-Chod�, sp�nisz si� do pracy, -Id�
00:03:15:Przepraszam tato
00:03:17:"Przepraszam" nie zrobi klusek
00:03:19:-Co ty tam wyprawia�e�, robi�e� tyle ha�asu
00:03:22:Oh nic, mia�em tylko zwariowany sen
00:03:24:O czym?
00:03:26:Co robi�e�?
00:03:27:Co ja ...
00:03:29:�ni�em o ...
00:03:33:-Kluskach -Kluskach?
00:03:34:Naprawde �ni�e� o kluskach?
00:03:38:Tak, a o czym mia�bym �ni�?
00:03:41:Uwaga, ta zupa jest ostra
00:03:43:Oh, Szcz�liwy dzie�
00:03:45:M�j syn nareszcie �ni� o kluskach
00:03:49:Nawet nie wiesz jak d�ugo czeka�em na t� chwile
00:03:53:-To znak -Znak czego?
00:03:57:Jeste� prawie gotowy by pozna� sekretny sk�adnik mojej zupy z sekretnym sk�adnikiem.
00:04:04:A potem wype�nisz swoje przeznaczenie i przejmiesz po mnie t� restauracj�
00:04:09:Tak jak ja przej��em j� po moim ojcu, on przej�� j� po swoim ojcu, kt�ry wygra� j� od przyjaciela w grze "madja"
00:04:15:Tato to by� tylko sen
00:04:17:Nie, to przeznaczenie, robimy w kluskach, mamy to w �y�ach
00:04:23:Ale tato, czy ty nigdy nie chcia�e� robi� czego� innego?
00:04:27:Czego� opr�cz klusek?
00:04:29:Prawde m�wi�c, kiedy by�em m�ody i zwariowany my�la�em �eby uciec i nauczy� si� robi� tofu
00:04:35:Wi�c dlaczego nie?
00:04:37:Bo to by�o g�upie marzenie
00:04:39:Wyobra�asz sobie �ebym robi� tofu?
00:04:43:Tofu
00:04:45:Nie! Wszyscy mamy swoje miejsce na �wiecie
00:04:48:Moje jest tutaj
00:04:50:-I twoje jest... -Wiem tutaj
00:04:52:Nie, to
00:04:55:Obs�uga z u�miechem
00:05:25:Dobra robota moi uczniowie
00:05:27:Je�li chcieli�cie mnie rozczarowa�
00:05:29:.. Ma�pa szybciej, �uraw wy�ej, modliszka, mistrzu
00:05:36:-Co? -Mistrz Oogway chce ci� widzie�
00:05:50:Mistrzu Oogway, wzywa�e� mnie?
00:05:52:Co� si� sta�o?
00:05:59:Czy musi si� co� dzia� je�li chce zobaczy� starego przyjaciela
00:06:04:Wi�c, co� nie tak?
00:06:06:Nie powiedzia�bym tak
00:06:26:M�wi�e� �e?
00:06:28:Mia�em wizj�, Tailan powr�ci
00:06:37:To niemo�liwe, jest w wi�zieniu
00:06:40:Nic nie jest niemo�liwe
00:06:44:Zen!
00:06:45:Le� do wi�zienia i powiedz �eby podwoili stra�e, bro�, wszystko podwoili, Tailan nie wyjdzie z tego wi�zienia.
00:06:51:Tak mistrzu Shifu
00:06:54:Niekt�rzy spotykaj� swoje przeznaczenie na drodze, kt�rej chc� unikn��
00:07:00:Musimy co� zrobi�, on b�dzie chcia� si� zem�ci�, on, on ...
00:07:05:Nie my�l tak o tym przyjacielu, to co jest skomplikowane trudno jest zobaczy�
00:07:11:Ale je�li pozwolisz mu si� rozstrzygn�� odpowied� staje si� jasna
00:07:19:Smoczy zw�j
00:07:22:Nadszed� czas
00:07:23:Przez kogo, kto jest wart tego aby powierzy� mu sekret do niesko�czonej mocy, stania si� Smoczym Wojownikiem
00:07:33:Nie wiem
00:07:36:Przepraszam
00:07:48:Mistrz Oogway wybiera Smoczego Wojownika, dzisiaj!
00:07:50:Hej wszyscy, wszyscy do Pa�acu Jey, walka o Smoczy Zw�j, czekali�my na to 1000 lat, we� misk�
00:07:59:To najwspanialszy dzie� w historii, szybko id�cie
00:08:02:Po! Gdzie idziesz?
00:08:06:Do pa�acu Jey
00:08:08:Nie zapomnij kluskowego samochodu, wszyscy tam b�d�, a ty sprzedasz im wszystkim kluski
00:08:15:Sprzedawanie klusek?
00:08:19:Ale tato, my�la�em, �e mo�e...
00:08:21:Tak sobie my�la�em, �e...
00:08:27:M�g�ym sprzeda� te� been baans, s�abo si� sprzedaj�
00:08:31:To m�j ch�opak, m�wi�em, �e ten sen to znak
00:08:35:Taa, ciesz� si�, �e go mia�em
00:09:22:Ju� prawie
00:09:24:Co?
00:09:26:Nie! Nie!
00:09:30:Przykro mi kole�, przyniesiemy pami�tk�
00:09:38:Nie, ja im przynios� pami�tk�
00:09:46:To historyczny dzie�
00:09:47:Nieprawda� mistrzu Oogway
00:09:49:Ba�em si� �e tego nie do�yje
00:09:54:Czy twoi uczniowie s� gotowi?
00:09:56:Tak mistrzu Oogway
00:09:59:Wiedz przyjacielu, �e kogokolwiek wybior� nie tylko przyniesie pok�j Dolinie, ale i tobie
00:10:11:Niech zacznie si� turniej !!!
00:10:29:HEJ, NIE, NIE, ZACZEKAJCIE, JU� IDE!
00:10:37:Hej! Otw�rzcie te drzwi
00:10:41:Wpu��cie mnie!
00:10:43:Mieszka�cy Doliny, mam wielki zaszczyt przedstawi� wam Tygrysa, �mije, �urawia, Ma�p�, Modliszk�
00:10:54:W�ciek�� Pi�tk�
00:11:10:Wojownicy
00:11:12:Co? Nie!
00:11:15:Przygotujcie si� do walki
00:11:17:Tysi�c ton ognia
00:11:22:Popatrzcie na to
00:11:23:Hej, Z drogi
00:11:57:I w ko�cu mistrz Tygrys
00:12:02:Uwierzcie mi nigdy czego� takiego nie widzieli�cie
00:12:06:Wiem!!
00:12:07:Mistrz Tygrys ze swoimi szponami i ostrzami �mierci
00:12:23:Wyczuwam, �e Smoczy Wojownik jest po�r�d nas
00:12:33:Mieszka�cy Doliny Spokoju, mistrz Oogway wybierze teraz Smoczego Wojownika
00:12:42:Nie, Nie, czekajcie
00:13:02:-Po!! Co ty wyprawiasz? -A nie wida�?
00:13:05:Przesta�, id� zobaczy� Smoczego Wojownika
00:13:12:Ale nie rozumiem, w ko�cu mia�e� sen o kluskach
00:13:17:Ska�ama�em, nie �ni�em o kluskach tato
00:13:22:KOCHAM KUNG FUUUUUU !!!!
00:13:38:Daj spok�j synu, wracajmy do pracy
00:14:16:Ohh, Co si� dzieje?
00:14:19:Gdzie ja jestem?
00:14:23:Czemu pokazujesz na mnie?
00:14:28:Przepraszam, chcia�em tylko zobaczy� kto b�dzie Smoczym Wojownikiem
00:14:31:Interesuj�ce
00:14:33:Mistrzu, pokazujesz na mnie?
00:14:36:-Na niego -Kogo?
00:14:40:Ciebie
00:14:41:Mnie?
00:14:42:Wszech�wiat wskaza� Smoczego Wojownika
00:14:48:Co?, Co?, Co?, Co?
00:15:01:Sta�! Czeka�! Kto wam kaza�?
00:15:12:Mistrzu Oogway zaczekaj, ta panda ma by� odpowiedzi� na nasz problem?
00:15:18:Powiniene� wybra� tygrysa, a nie tego go�cia, kt�ry tu spad�,
00:15:21:-To by� tylko wypadek -Nie ma wypadk�w
00:15:40:Wybacz nam mistrzu, zawiedli�my ci�
00:15:42:Nie! Je�li panda nie wyniesie si� do rana to ja was zawiod�em
00:16:05:Hej! Czekajcie, czekajcie, przynosz� wiadomo�� od mistrza Shifu
00:16:15:Co? Podwoi� stra�, zwi�kszy ostro�no��, wasze wi�zienie mo�e nie by� uzbrojone
00:16:24:W�tpisz w ochron� mojego wi�zienia?
00:16:28:Oczywi�cie, �e nie, Shifu w�tpi, ja jestem tylko pos�a�cem
00:16:33:Dam ci odpowied� dla twojego mistrza Shifu
00:16:37:Ucieczka z tego wi�zienia jest nie mo�liwa
00:16:45:Imponuj�ce prawda
00:16:47:Tak, bardzo imponuj�ce, bardzo imponuj�ce
00:16:51:Jedno wej�cie, jedno wyj�cie, 1000 stra�nik�w i 1 wi�zie�
00:16:57:Tak, tylko tym wi�niem jest Tai Lung
00:17:05:Na d�
00:17:30:O to Tai Lung
00:17:35:Poczekam tutaj
00:17:37:Nie ma si� czego obawia�, tu jest bezpiecznie
00:17:42:Przygotuj kusze
00:17:46:Hej, twardzielu, s�ysza�e�, kto� dostanie Smoczy zw�j i to nie b�dziesz ty
00:17:53:Co robisz, nie z�o�� go
00:17:54:A co on mi zrobi? Ca�kowicie go unieruchomi�em
00:18:03:Czy�bym nadepn�� na ogonek kiciusia?
00:18:06:Kapuje, do�� widzia�em, powiem Shifu, �e nie ma si� czego obawia�
00:18:10:Nie nie ma
00:18:12:OK powiem mu
00:18:14:Prosze, mo�emy ju� st�d i��?
00:18:46:Chyba zasz�a ma�� pomy�ka, wszyscy my�l�, �e jestem...
00:18:53:Sekretna pomieszczenie Wojownik�w
00:18:55:Nie mo�liwe
00:18:57:Popatrzcie no na to miejsce
00:19:00:Zbroja mistrza, z odporno�ci� na obra�enia!
00:19:06:Miecz bohater�w, podobno jest tak ostry, �e mo�na si� przeci�� patrz�c na niego
00:19:14:Niewidzialna w��cznia przeznaczenia!
00:19:17:WIdzia�em tylko obrazy tego obrazu
00:19:27:NIE! Legendarna urna szepcz�cych wojownik�w
00:19:32:Posiada dusze ca�ej armii Tenshu
00:19:40:Sko�czy�e� si� rozgl�da�?
00:19:42:Przepraszam, powinienem przyj�� tu najpierw
00:19:44:Jestem bardzo cierpliwy
00:19:46:No chyba i tak nigdzie si� nie wybierasz
00:19:48:-Mo�esz si� obr�ci�? -Pewnie
00:19:51:Jak to mo�liwe, �e ty...
00:19:57:Kto� to rozbi�, ale to naprawie, masz klej?
00:20:07:Wi�c to ty jeste� legendarnym Smoczym Wojownikiem?
00:20:11:Chyba tak
00:20:12:�le, nie jeste� Smoczym Wojownikiem,
00:20:14:Nie b�dziesz Smoczym Wojownikiem p�ki nie odkryjesz tajemnicy Smoczego zwoju
00:20:21:Wi�c, jak to dzia�a, masz drabin�, albo trampolin�?
00:20:27:My�lisz �e to takie proste, �e porostu oddam ci sekret niesko�czonej mocy
00:20:33:Nie! Ja...
00:20:34:Wybraniec musi najpierw opanowa� najwy�sze poziomy kung fu, ale to nie mo�liwe je�li tym kim� jest kto� taki jak ty
00:20:40:Kto� taki jak ja?
00:20:41:Tak, popatrz na siebie, ten t�usty ty�ek, okr�g�e ramiona
00:20:46:Co si� tak upar�e� moich okr�g�ych cz�ci?
00:20:48:I to �a�osne brzuszysko
00:20:52:I brak osobistej higieny
00:20:54:Czekaj no, to ju� troch� nie kulturalne
00:20:57:Nie st�j tak blisko, czuje tw�j oddech
00:20:59:Pos�uchaj Oogway powiedzia�, �e...
00:21:01:Przytrzymanie palca Wushi
00:21:04:O znasz ten chwyt
00:21:06:Stworzony przez mistrza Wushi w 3 dynastii, tak
00:21:09:Wi�c pewnie wiesz co si� stanie kiedy zegn� ma�y palec
00:21:13:Wiesz co jest najgorsze, najgorsze jest to opisa� s�owami
00:21:19:OK, OK, spokojnie
00:21:21:Teraz s�uchaj uwa�nie pando, Oogway m�g� ci� wybra�, ale kiedy ja jestem z tob� obiecuj...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin