Programuje w Delphi i C++ Builder - I czesc.pdf

(1867 KB) Pobierz
108801173 UNPDF
108801173.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 30.09.2006
Tytuł: Programuję w Delphi i C++ Builder (fragment utworu)
Autor: Mirosław J. Kubiak
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
108801173.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..................................................................................................................6
ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA . ......................................11
Świat algorytmów . ...........................................................................................................11
Metody prezentacji algorytmów . ....................................................................................13
Algorytm liniowy a algorytm z rozgałęzieniami . ...........................................................14
Pseudojęzyk . ....................................................................................................................17
Na czym polega pisanie programów . .............................................................................17
Programowanie strukturalne . .......................................................................................20
Programowanie obiektowe . ...........................................................................................22
Język programowania Pascal - rys historyczny . ...........................................................22
Język programowania Delphi – programowanie wizualne . .........................................23
Języki programowania C/C++ - rys historyczny . .........................................................24
C++ Builder – programowanie wizualne . .....................................................................25
Programowanie zdarzeniowe . ........................................................................................26
Warto zapamiętać . ..........................................................................................................27
ROZDZIAŁ 2. TWORZYMY PIERWSZY PROGRAM . ..............................................30
Rozszerzenia plików w Delphi i C++ Builder . ..............................................................30
Mój pierwszy program . ...................................................................................................31
Projekt . ............................................................................................................................37
Tworzymy prostą aplikację . ...........................................................................................37
Menu główne i paski narzędzi . ......................................................................................40
Paleta komponentów . ....................................................................................................40
Tworzymy nasz pierwszy program . ...............................................................................43
Program i jego struktura . ...............................................................................................46
Moduły w Delphi . ...........................................................................................................48
Preprocesor . ....................................................................................................................50
Dyrektywa #include . ......................................................................................................50
Dyrektywa #pragma . ......................................................................................................51
Moduły w C++ Builder . ..................................................................................................54
Tworzymy drugi program . .............................................................................................55
Komentarze . ....................................................................................................................58
Tworzenie nowych programów i zapisywanie ich na dysku . .......................................58
...................................105
Podstawowe operatory relacji . .....................................................................................105
Instrukcje warunkowe . .................................................................................................106
Instrukcja warunkowa if . ..............................................................................................107
. ............59
Kończenie pracy w środowisku Delphi (lub C++ Builder) . .........................................59
Warto zapamiętać . ..........................................................................................................59
ROZDZIAŁ 3. DEKLARACJA STAŁYCH
I ZMIENNYCH W PROGRAMIE . ............................................................................61
Identyfikatory . ................................................................................................................61
Deklarujemy stałe w programie . ....................................................................................62
Deklarujemy zmienne w programie . .............................................................................64
Słowa kluczowe . ..............................................................................................................68
Nadawanie zmiennym wartości . ....................................................................................69
Warto zapamiętać . ..........................................................................................................79
ROZDZIAŁ 4. OPERACJE WEJŚCIA/WYJŚCIA – CZĘŚĆ I . .....................................81
Standardowe operacje wejścia/wyjścia . ........................................................................81
Obsługa sytuacji wyjątkowych . ......................................................................................89
Warto zapamiętać . ..........................................................................................................95
ROZDZIAŁ 5. PROSTE OPERACJE ARYTMETYCZNE ............................................96
Podstawowe operatory arytmetyczne . ..........................................................................96
Warto zapamiętać . ........................................................................................................104
ROZDZIAŁ 6. PODEJMUJEMY DECYZJE W
z dysku do edytora kodu źródłowego
PROGRAMIE
Operatory logiczne koniunkcji AND i alternatywy OR . ..............................................117
Instrukcje wyboru . ........................................................................................................139
Pierwszy większy program . ..........................................................................................147
Warto zapamiętać . ........................................................................................................161
ROZDZIAŁ 7. ITERACJE . .....................................................................................163
Instrukcje iteracyjne . ....................................................................................................163
Instrukcja for . ...............................................................................................................164
Jak działa pętla for? . .....................................................................................................167
Operatory inkrementacji i dekrementacji . ..................................................................174
Poznajemy operator modulo . .......................................................................................179
Poznajemy operator negacji . ........................................................................................182
Zmiana przyrostu zmiennej sterującej pętlą . ..............................................................185
Liczby Fibonacciego . ....................................................................................................204
Analizujemy pozostałe instrukcje iteracyjne . .............................................................208
Instrukcja iteracyjna repeat (Delphi) . ........................................................................209
Instrukcja iteracyjna do ... while (C++ Builder) . ........................................................212
Schemat Hornera . .........................................................................................................215
Algorytm Euklidesa . .....................................................................................................222
Instrukcja iteracyjna while (Delphi) . ..........................................................................228
Instrukcja iteracyjna while (C++ Builder) . .................................................................230
Priorytety poznanych operatorów . ..............................................................................233
Typ wyliczeniowy . ........................................................................................................234
Warto zapamiętać . ........................................................................................................239
ZAPROSZENIE DO II CZĘŚCI KSIĄŻKI . ..............................................................242
DODATEK . .........................................................................................................243
D1. Formatowanie łańcuchów tekstowych . .................................................................243
D3. Wyświetlanie komunikatów . .................................................................................246
PROGRAMUJĘ W DELPHI I C++ BUILDER - darmowy fragment - kliknij po więcej
Mirosław J. Kubiak
● str. 5
Rozdział 2. Tworzymy pierwszy program
W tym rozdziale napiszemy pierwszy program w językach Delphi
i w C++ Builder, poznamy zasady pisania programów w językach
Delphi i w C++ Builder oraz ćwiczenia podstawowe, jakie powinien
opanować każdy, aby biegle pisać programy w edytorze kodów
źródłowych, nagrywać je na dysk, wczytywać z dysku programy
źródłowe oraz je kompilować i uruchamiać, poznamy również
strukturę programu dla języków Delphi i C++ Builder.
Rozszerzenia plików w Delphi i C++ Builder
Z rozdziału 1 wiemy, że w środowisku programistycznym Delphi
(i również w C++ Builder) dla każdego projektu jest tworzone wiele
plików. Nazwa pliku składa się z dwóch elementów: nazwy nadanej
projektowi i jego modułom oraz predefiniowanego rozszerzenia
stosowanego przez Delphi (lub C++ Builder). Tabela poniżej
przedstawia rozszerzenia plików stosowane w obu środowiskach.
Tabela 2.1. Rozszerzenia plików stosowane w Delphi
i w C++ Builder
Element
Delphi
C++ Builder
Plik projektu
.dpr
.bpr
Plik grupy
projektowej
.bp g 1
.bpg
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Mirosław J. Kubiak
108801173.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin