Angielski - 365 cwiczen.pdf

(1272 KB) Pobierz
554300612 UNPDF
554300612.001.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Twój E-Biznes .
Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie:
Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala
Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart
Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga Stępkowska
Koordynacja prac merytorycznych: Anna Wojciechowska
Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska
Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek
Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL
© 2006 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa
02-548 Warszawa
ul. Grażyny 13
ISBN-10 83-7476-103-2
ISBN-13 978-83-7476-103-1
Cena: 24,50 zł
554300612.002.png
WSTĘP
365 ZADAŃ I ĆWICZEŃ to książka, która stanowi owoc naszych doświadczeń w naucza-
niu języka angielskiego i pracy z uczniami w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach.
Zauważyłyśmy, że niejednokrotnie podręczniki i zbiory ćwiczeń napisane przez autorów za-
granicznych, nawet tych bardzo wybitnych, nie uwypuklają problemów gramatycznych i języko-
wych, z którymi Polacy mogą mieć szczególne problemy; nic dziwnego, skoro powstają z myślą
o uczniu „nieangielskojęzycznym”, nie zaś po prostu polskim. Postanowiłyśmy więc opracować
nowy zestaw zadań i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Polaków.
Obejmuje on zakres gramatyki kursów języka angielskiego od poziomu beginner (podstawo-
wego) do upper intermediate (wyższego średnio zaawansowanego), opracowany na podstawie naj-
popularniejszych programów obowiązujących na polskim rynku, a także nieco ćwiczeń dotyczą-
cych słownictwa; główny nacisk spoczywa jednak na gramatyce. Aby wyjść naprzeciw potrzebom
Polaków uczących się języka angielskiego, zaprojektowałyśmy klucze do naszych ćwiczeń w spo-
sób nieco nietypowy: zawierają one nie tylko prawidłowe odpowiedzi i rozwiązania zadań, lecz
także wyjaśnienia „dlaczego tak, a nie inaczej” oraz uwagi dotyczące typowych błędów i struktur
gramatycznych, które Polakom najczęściej sprawiają trudności. Oczywiście wyjaśnień takich nie
zamieszczałyśmy przy każdym punkcie, lecz tylko tych najtrudniejszych – w przeciwnym razie
klucz rozrósłby się do zbyt dużej objętości, a wiele uwag niepotrzebnie by się powtarzało.
Zbiór podzielony jest na rozdziały. Wewnątrz poszczególnych rozdziałów ćwiczenia różnią
się trudnością, co jest wyróżnione graficznie: ćwiczenia oznaczone
są łatwe ( beginner ), ćwicze-
mają ćwiczenia na
poziomie wyższym średnio zaawansowanym ( upper intermediate ). W niektórych unitach, w zależ-
ności od potrzeb, mogą występować np. jedno ćwiczenie łatwe i dwa trudniejsze albo trzy ćwicze-
nia, po jednym na poziom średnio zaawansowany, niższy i wyższy. Ćwiczenia dotyczące zagadnień
gramatycznych, które uczeń poznaje dopiero po kilku latach systematycznej nauki, są oczywiście
wszystkie oznaczone
( lower intermediate ) wymagają nieco więcej wysiłku, zaś
.
Układ zagadnień i wyjaśnienia podane w kluczu pozwalają samodzielnie powtórzyć materiał
lub przygotować się do testu; zakładamy więc, że osoby korzystające z naszego zbioru nie będą
wykonywać wszystkich ćwiczeń „jak leci”, lecz po prostu wybiorą te zagadnienia, które potrzebu-
ją utrwalić lub co do których czują, że przyda im się dodatkowa praktyka. Mamy też nadzieję, że
ten zbiór pomoże nauczycielom i korepetytorom, jako źródło pomysłów na prace domowe, a tak-
że osobom, które uczyły się kiedyś angielskiego, teraz nieco go zapomniały i chciałyby ten język
szybko odświeżyć. Książka powstała raczej z myślą o starszej młodzieży i dorosłych niż o dzie-
ciach; zdania są więc napisane tak, by bawić i interesować osoby z tych grup wiekowych. Starały-
śmy się unikać monotonii ćwiczeń; stąd w naszym zbiorze znajdują się nie tylko zadania typu
„transformacja” lub wymagające podania właściwej formy gramatycznej, lecz także ćwiczenia
wielokrotnego wyboru lub wymagające połączenia dwóch lub trzech części zdania, usunięcia zbęd-
nych słów, uzupełnienia dialogu itd., a także ćwiczenia otwarte. Starałyśmy się, by większość zdań,
jakie piszemy, należała do wypowiedzi, które można spotkać w rzeczywistości; nie mogłyśmy się
jednak oprzeć pokusie napisania kilku ćwiczeń, w których zdania lub historyjki należą do świata
humoru absurdalnego; jeśli choć jedno z nich rozbawi naszych Czytelników, będzie nam bardzo
miło.
lub
Autorki
Langenscheidt Polska 2006
nia z
554300612.003.png
SPIS TREŚCI
Nouns and noun phrases 5
Articles 5
Countable and uncountable nouns 7
Plural nouns 9
Masculine and feminine nouns 10
Saxon genitive 11
Klucz 12
Pronouns and determiners 15
Demonstrative pronouns 15
There, it 15
Personal and possessive pronouns 17
One 18
Reflexive pronouns 19
Some, any, no, none 20
Each, every 21
Every, all, whole 23
Many, much, little, few 24
Both, neither, either 25
All, several, some, most, none 27
Klucz 28
Adjectives and adverbs 30
Comparative and superlative adjectives 30
Making comparisons 31
Order of adjectives 33
Adverbs 34
Adjectives vs. adverbs 35
So/Such...so that 36
Too...to 38
Enough...to 39
Adjectives and infinitives 40
Adjectives and prepositions 42
Klucz 43
Verbs 47
Irregular verbs 47
Questions 48
Question tags 50
Imperative 51
Verbs followed by gerund, infinitive, to-infinitive or that -clause 52
Klucz
C. Expressing permission
101
May/Might
101
Can/Could versus may/Might
102
Could/Was allowed to
103
Requests for permission
104
D. Expressing possibility
106
May/Might/Could – present tenses
106
May/Might/Could – perfect tenses
107
Can
108
E. Expressing deduction and assumption
110
Must/Can’t/Couldn’t
110
Must/May/Might
111
Will/Should
112
F. Dare
113
G. Used to/Would
115
Used to, be/get used to
116
H. Modal verbs: further practice
117
Klucz
119
Passive voice
125
Passive: present and future
125
Passive: past
126
It is said that...
126
Causative have
127
Klucz
128
Conditionals
131
Zero Conditional
131
First Conditional
132
Second Conditional
133
First or Second Conditional?
134
Third Conditional
136
Second or Third Conditional?
137
Mixed Conditionals
138
I wish/If only
140
Klucz
141
Reported speech
145
Reported speech: sequence of tenses
146
Reported speech: modals and conditionals
148
Reported speech: questions and orders
150
54
Reporting verbs
151
Present tenses
56
Klucz
153
Present Simple
56
Participle Clauses
156
Present Continuous
57
Klucz
157
Present Simple or Present Continuous?
59
Relative Clauses
158
Present Perfect
60
Defining relative clauses
158
Present Perfect Continuous
62
Non-defining relative clauses
159
Klucz
63
Co-ordinate clauses
161
Past tenses
65
Defining vs. non-defining relative clauses
162
Past Simple
65
Where, when, why, what
164
Past Continuous
66
Klucz
165
Past Simple or Past Continuous?
67
Emphasis
169
Past Simple or Present Perfect?
68
Inversion
169
Past Perfect
69
Inversion: negative and restrictive expressions
170
Past Perfect Continuous
70
Cleft sentences
172
Past Simple, Past Perfect or Past Perfect Continuous
70
Concessive clauses: as/though
174
Klucz
71
Klucz
175
Future tenses
74
Prepositions
178
Future Simple
74
Place and time
178
Future Continuous
75
Prepositions with adjectives
179
Future Perfect
76
Prepositions with nouns and noun phrases
180
Going to
77
Prepositions with verbs
181
Present for the future
79
Klucz
182
When I do... as soon as I have done...
80
Phrasal verbs
184
Will, shall
81
Klucz
187
Further tense practice
83
Conjunctions
189
Klucz
85
Though, although, albeit
189
Modal Verbs
87
Despite, in spite of
190
A. Expressing ability, potential and general characteristics
87
But, however, nevertheless
191
Can/Could/Could have
87
Whereas, while, unlike
193
Can/ Be able
88
Therefore, thus, hence
194
B. Expressing obligation, advice and recommendation
90
Klucz
195
Must/Have to/Need to
90
Expressing preference
197
Mustn’t/Don’t have to/Don’t need to
91
Klucz
198
Don’t need to/Needn’t
93
Vocabulary
199
Expressing obligation
94
Compound adjectives
199
Should/Ought to/’D better
96
Compound nouns
200
Should – other uses
98
Selected idioms and some confusing words
202
Should, ought to + perfect infinitive
99
Klucz
207
554300612.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin