Ekonomia przetrwania.pdf

(443 KB) Pobierz
293898321 UNPDF
293898321.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Wojciech Głąbiński
rok 2010
Data: 12.05.2010
Tytuł: Ekonomia przetrwania – fragment utworu
Autor: Wojciech Głąbiński
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
293898321.002.png
SPIS TREŚCI
Wstęp . .................................................................4
1. Finansowanie potrzeb . .....................................9
2. Wstrzemięźliwość finansowa . ........................14
Unikanie zaciągania zobowiązań . ..................................................14
Odkładanie gratyfikacji na później . ...............................................15
Awersja do ryzyka . .........................................................................16
3. Zarabianie na kryzysie . ..................................18
4. Wyjście awaryjne . ..........................................22
5. Płać najpierw sobie . .......................................26
sposobów . ......................................................................................26
Oszczędzanie staje się priorytetem . ...............................................27
Wyrabianie pozytywnych nawyków finansowych . ........................28
6. Na ile się wyceniasz . ......................................30
Określ kwotę, jaką chcesz zarabiać co miesiąc . ............................30
Powiększ źródła dochodów . ...........................................................31
Mobilność umysłowa . ....................................................................33
Mobilność fizyczna . .......................................................................34
Mobilność umysłowo-fizyczna . .....................................................35
8. Przyszłościowe zawody . .................................37
Coraz mniejsze gwarancje zatrudnienia . .......................................37
9. Zmora księgowania umysłowego . ..................40
Rozdzielanie zysków, rozdzielanie strat . .......................................40
Łączenie strat . ................................................................................41
Awersja do ponoszenia strat . .........................................................41
Ratowanie utopionych kosztów . ....................................................42
10. Nawyk oszczędzania . ...................................44
12. Prywatna emerytura . ...................................50
13. Cięcie kosztów . .............................................54
Cięcie kosztów dobrowolne — pomysł na uniknięcie skutków
kryzysu . ..........................................................................................54
Cięcie kosztów wymuszone — skutek wystąpienia sytuacji
kryzysowej . .....................................................................................55
14. Notowanie wydatków . ..................................57
16. Myślenie na wielką skalę . .............................63
Wizjonerstwo . ................................................................................63
Podjęcie decyzji to podjęcie działania . ..........................................64
Uczenie się na błędach i brak pojęcia klęski . ................................64
Szukanie wsparcia i otaczanie się najlepszymi . ............................65
Dowartościowywanie rzeczy, osób i siebie . ...................................65
17. Wolność wyboru . ..........................................67
Praca . .............................................................................................68
Pieniądze . .......................................................................................68
Wiedza . ..........................................................................................68
18. Kreowanie się na eksperta . ...........................71
Wąska specjalizacja . .......................................................................71
Wzrost konkurencyjności . .............................................................72
Przyciąganie właściwych, idealnych klientów . ..............................72
Perspektywa ponadprzeciętnych zarobków . .................................73
19. Porażka hazardzistów . .................................74
21. Wolni od kredytów . ......................................82
22. Mentalność ocalonego . ................................85
EKONOMIA PRZETRWANIA — darmowy fragment — kliknij po więcej
Wojciech Głąbiński
2. Wstrzemięźliwość finansowa
CZYLI JAK STRATEGIA UNIKÓW MOŻE NAS OCALIĆ
Ponad 2 miliony Polaków ma już kłopoty ze spłacaniem zacią-
gniętych zobowiązań. Statystyki w tym wypadku nie kłamią. To
gigantyczny problem społeczny. Niestety niewypłacalność
w budżecie rodzinnym w większości sytuacji pojawia się nieja-
ko na własne życzenie. Jako efekt decyzji o kredytach podejmo-
wanych pod wpływem emocji, reklamy, presji rodzinnej czy są-
siedzkiej.
Źródłem zobowiązań nie są jednak wyłącznie kredyty. Zobo-
wiązanie to albo umowa, którą podpisaliśmy, albo obietnica,
którą komuś złożyliśmy. W obu wypadkach efektem umowy
lub obietnicy jest pewien rodzaj zobowiązania, które leży po
naszej stronie. Obietnicy łatwiej nie dotrzymać, bo ewentualne
negatywne skutki są z założenia niegroźne. Gorzej wygląda
sprawa z umową, która rodzi tzw. skutki prawne.
Wstrzemięźliwość finansowa to jeden ze sposobów na uniknię-
cie negatywnych skutków błędnych decyzji i źle skonstruowa-
nych umów. Na czym polega? W największym skrócie, to uni-
5
293898321.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin