Podłoga.pdf

(269 KB) Pobierz
9457682 UNPDF
Zgodnie z warun-
kami gwarancji,
do montaýu
pod¸ogi z paneli
Perfect Floor,
naleýy uýywa
kleju Kronoklej.
SALON PRZED REMONTEM
Przed rozpocz«ciem uk¸adania z¸oýyli-
æmy panele w salonie, aby zapewni
im czas na aklimatyzacj« przez min.
48 godzin.
JESZCZE TYLKO PODüOGA...
ILE TO KOSZTUJE?
Moda na drewnian pod¸og« nie mija od
wielu lat, a nawet wiekw. U¸oýenie tradycyj-
nego parkietu jest pracoch¸onne i wymaga
duýo Ð jak na dzisiejsze tempo ýycia Ð czasu.
Alternatyw jest montaý paneli pod¸ogowych,
dzi«ki ktrym pod¸og« w duýym pomieszcze-
niu u¸oýymy w jeden dzieÄ, a na nast«pny Ð
moýemy wnosi meble.
Panel Perfect Floor
mahoÄ 28 z¸/m 2
Kronopianka 2,5 z¸/m 2
Kronoklej
11 z¸/0.5 l
Robocizna
20 z¸/m 2
60 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
9457682.008.png 9457682.009.png
materia¸y i technologie
a. Do montaýu pod¸ogi z paneli pod¸ogowych Perfect
Floor potrzebny jest klej Kronoklej.
b. Panel pod¸ogowy Perfect Floor ma wymiary
1380x195x8 mm. W jednej paczce znajduje si« ich 8
sztuk. Paczki s doæ ci«ýkie Ð ok. 16 kg.
c. Panele pod¸ogowe tworz
tzw. pod¸og« p¸ywajc. Nie
moýna ich zatem przykleja,
przybija lub w inny sposb
mocowa do pod¸oýa lub
æciany. Montaý odbywa si«
za pomoc ¸czenia na piro
i wpust. Panele Perfect Floor
dost«pne s takýe w wersji
Lock, w ktrej piro i wpust
s tak ukszta¸towane, ýe
tworz trwa¸e po¸czenie bez
uýycia kleju.
Panele Perfect Floor produkowane s na bazie p¸yt drewnopochodnych HDF (jest to forma p¸yty
pilæniowej o wysokiej g«stoæci). Przeznaczone s do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
o wysokim nat«ýeniu ruchu oraz do pomieszczeÄ uýytecznoæci publicznej o niskim nat«ýeniu ruchu
(klasa æcieralnoæci AC3). Nie nadaja si« natomiast do pomieszczeÄ, w ktrych poziom wilgotnoæci
przekaracza 70% (¸azienka, wc, sauna, itp.). Grna powierzchnia paneli pod¸ogowych pokryta jest
dekoracyjnym filmem melaminowym po¸czonym z warstw szczeglnie odpornego na æcieranie
tworzywa tzw. overlayÕu. Doln warstw« stanowi film przeciwpr«ýny, ktry niweluje napr«ýenia po-
wsta¸e po zalaminowaniu warstwy grnej i chroni panele przed dzia¸aniem wilgoci.
remontowanym przez
nas domu mamy juý
pomalowane pokoje,
zawieszone grzejniki. Pozostaje
jeszcze u¸oýenie pod¸ogi i moýna
wnosi meble. W ca¸ym mieszka-
niu, oprcz aneksu kuchennego
i ¸azienek, planowana jest pod¸o-
ga drewniana. To oczywisty wy-
br, poniewaý drewno pasuje
praktycznie do kaýdego wn«trza.
Na u¸oýenie tradycyjnego parkie-
tu i moýliwoæ z niego korzysta-
nia trzeba poczeka ok. 2 tygo-
dni. Nie jest to takýe inwestycja
tania. Podobnie jak deska trj-
warstwowa, ktra cho szybka
w montaýu, jest jednak jeszcze
droýsza. Naleýy pami«ta, ýe na
parterze budynku mamy do u¸o-
ýenia ok. 85 m kw. pod¸ogi.
Optymalnym rozwizaniem oka-
za¸y si« laminowane panele pod-
¸ogowe.
MAHONIOWY SALON
W kaýdym z pomieszczeÄ posta-
nowiliæmy u¸oýy pod¸og« w in-
nym kolorze. Zdecydowaliæmy, ýe
w salonie znajdzie si« pod¸oga
z drewna egzotycznego. Wybrali-
æmy mahoÄ z oferty firmy Kro-
nopol, z serii Perfect Floor.
STYCZEÁ 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
61
W
9457682.010.png 9457682.011.png 9457682.001.png
1. Przed rozpocz«ciem uk¸adania paneli pod-
¸ogowych oczyszczamy pod¸oýe. Na betono-
wej posadzce jest wiele nierwnoæci powyýej
3 mm, ktre musimy usun (mniejsze moýna
wyrwna mat podk¸adow).
2. Najpierw uk¸adamy foli« paro-
izolacyjn, dost«pn w hipermar-
ketach i sklepach budowlanych.
Musi ona by dostatecznie gruba
(0.2 mm).
3. Folia dost«pna jest w pasach
zwini«tych w rolk«, ktra pokry-
wa 20 m kw. pomieszczenia.
Foli« uk¸adamy na zak¸adk«.
Dylatacje s niezb«dne przy montaýu paneli pod¸ogowych,
gdyý zmienna wilgotnoæ w pomieszczeniu, w ktrym s za-
montowane powoduje zmiany wymiarw Ð drewno pod wp¸y-
wem wilgoci p«cznieje i rozszerza si«. Wtedy to deski, nie ma-
jc miejsca wybrzuszaj si«.
wszyscy domownicy. W salonie
moýna je zamontowa bez obawy,
ýe powierzchnia ulegnie w szyb-
kim czasie zarysowaniom. Nie
wolno jednak zapomnie o pod-
stawowych zasadach uýytkowania,
czyli regularnym czyszczeniu.
Wszelkie drobiny piasku czy in-
nych zanieczyszczeÄ w trakcie
chodzenia b«d rysowa pod¸og«,
skracajc czas w jakim powinna
ona wyglda jak nowa. Podobnie
zarysowania mog powsta
w trakcie przesuwania mebli, dla-
Wed¸ug mnie jest to jedno z naj-
bardziej dekoracyjnych wykoÄ-
czeÄ pod¸ogi w ofercie Kronopo-
lu. Wyrana faktura drewna
i mocny, ciemny kolor powoduj,
ýe pod¸oga do z¸udzenia przypo-
mina naturalne drewno (w ramce
znajduj si« informacje o mate-
riale z jakiego produkowane s
panele Perfect Floor). Ich dodat-
kow zalet jest wysoka odpor-
noæ na æcieranie, pozwalajca na
stosowanie w pomieszczeniach,
z ktrych najcz«æciej korzystaj
4. Foli« paroizolacyjn naleýy
u¸oýy tak, aby jej brzegi wy-
stawa¸y ponad powierzchni«
pod¸ogi.
5. Pasy folii u¸oýonej na zak¸ad-
k« sklejamy, odporn na wilgo
taæm. Nast«pnie uk¸adamy ma-
t« podk¸adow o wdzi«cznej na-
zwie Kronopianka.
6. Kronopiank« uk¸adamy na styk.
S¸uýy ona do wyrwnania nie-
wielkich nierwnoæci, a takýe do
wyt¸umienia ha¸asw powstaj-
cych w trakcie chodzenia.
62 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
9457682.002.png
materia¸y i technologie
7. Pierwsze trzy rz«dy paneli na-
leýy u¸oýy prbnie, bez kleje-
nia. Po sprawdzeniu rwnoæci
u¸oýenia moýna przystpi do
klejenia.
8. Klej nak¸adamy na ca¸ grn
powierzchni« pira. Punktowe na-
noszenie kleju jest b¸«dem Ð po-
wstaj bowiem miejsca, w ktre
moýe dosta si« wilgo.
9. Uk¸adanie paneli rozpoczyna-
my od strony z wpustem skiero-
wanym do æciany. Sprawdzamy
kaýdy panel Ð czy nie ma uszko-
dzeÄ mechanicznych.
tego naleýy stosowa filcowe pod-
k¸adki. Do codziennej piel«gnacji
pod¸ogi najlepiej uýywa specjal-
nych ærodkw do czyszczenia po-
wierzchni laminowanych.
nak zdawa sobie spraw«, ýe moý-
na je stosowa tylko w pomiesz-
czeniach mieszkalnych o niskim
i ærednim nat«ýeniu ruchu, np.
w sypialni W przedpokoju czy sa-
lonie wierzchnia warstwa, pod
wp¸ywem zbyt duýego nat«ýenia
ruchu, szybko si« zedrze, przez
co zniszczy si« pod¸oga.
nej cenie, ale takýe ¸atwemu
i szybkiemu montaýowi. Dodat-
kow zalet jest krtki czas, w ja-
kim pod¸oga jest gotowa do uýyt-
kowana (po up¸ywie 24 godzin od
u¸oýenia). Nie inaczej jest takýe
z pod¸og Perfect Floor. Montaý
jest nie tylko ¸atwy, nie wymaga
teý specjalistycznych narz«dzi.
Naleýy jednak pami«ta o prawi-
d¸owym przygotowaniu pod¸oýa,
ktre musi by rwne, czyste
i suche. Wszelkie wybrzuszenia,
ktrych nie moýna zniwelowa
SZYBKO I NIE ZA DROGO...
Panele Perfect Floor naleý do
droýszych w grupie paneli lami-
nowanych. Wynika to przede
wszystkim z ich wysokiej odpor-
noæci na æcieranie. Duýo taÄsze
s panele o niýszej klasie odpor-
noæci na æcieranie. Musimy jed-
MOûNA NAWET UüOûY
SAMEMU
Panele pod¸ogowe swj sukces
zawdzi«czaj nie tylko przyst«p-
10. Wzd¸uý æciany pozostawiona
jest szczelina dylatacyjna, ktra
eliminuje moýliwoæ wybrzusze-
nia si« pod¸ogi pod wp¸ywem
pracy drewna.
11. Po sklejeniu trzech pierw-
szych rz«dw paneli naleýy je
æcign za pomoc æcigaczy
taæmowych.
12. Nadmiar kleju usuwamy
szpachelk i czyæcimy powierzch-
ni« wilgotn æciereczk. Klej po-
winien w trakcie dobijania pane-
la wyp¸yn na ca¸ej linii.
STYCZEÁ 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
63
9457682.003.png 9457682.004.png 9457682.005.png
PLUSY
MINUSY
4 ¸atwy montaý, krtki czas od u¸oýenia
do uýytkowania
4 oprcz mahoniu brak w cig¸ej ofercie
innych wykoÄczeÄ drewna egzotycznego
trzeby uzupe¸niania ubytkw, co
wyd¸uýy¸oby czas o okres schni«-
cia zaprawy. Najpierw musimy
u¸oýy foli« paroizolacyjn, ktra
stanowi izolacj« pod¸ogi od wil-
goci, przenikajcej przez strop.
Foli« paroizolacyjn moýna kupi
w kaýdym hipermarkecie lub
sklepie budowlanym. Dost«pna
jest w rolkach o powierzchni 20
m kw. (ok. 100 z¸ za rolk«), ale
na nasze ýyczenie pracownik
sklepu przytnie potrzebny odci-
nek. W celu wyrwnania pod¸oýa
i wyt¸umienia odg¸osw powsta-
jcych przy chodzeniu uk¸adamy
specjaln piank«. Po u¸oýeniu
paneli i odczekaniu 24 godzin
(czas schni«cia kleju) moýna za-
mocowa listwy wykoÄczeniowe
i wnosi meble.
4 dopasowane listwy wykoÄczeniowe
4 brak moýliwoæci odnowienia
dekoracyjnej warstwy panela
pod¸ogowego
4 dost«pne w szerokiej sieci sprzedaýy
w przyst«pnej cenie
4 wyrana drewniana faktura
4 odporne na æcieranie
piank podk¸adow koniecznie
naleýy zeszlifowa. W trakcie
uk¸adania pod¸ogi nie wolno za-
pomnie o dylatacjach, ktre
w pomieszczeniach o powierzch-
ni do 100 m 2 wykonuje si« przy
æcianach, w progach i przy s¸u-
pach. Nasz salon ma kszta¸t pro-
stokta o powierzchni ok. 40
m kw., dlatego wystarczy wykona-
nie dylatacji wzd¸uý æcian.
NA STAREJ BETONOWEJ
PODüODZE
W warunkach remontowanego
przez nas domu takich nierw-
noæci spotkaliæmy doæ duýo. Na
betonowej posadzce nie by¸a
uk¸adana ýadna pod¸oga, dlatego
pe¸no jest jeszcze pobudowla-
nych zanieczyszczeÄ, ktre mu-
simy usun. Na szcz«æcie, ca-
¸oæ jest stabilna i nie ma po-
13. Panele w kolejnych
rz«dach uk¸adamy
z przesuni«ciem o min.
40 cm. Jest to tzw. u¸oýe-
nie schodkowe, dzi«ki
ktremu pod¸oga jest wy-
trzymalsza i zyskuje na
wygldzie.
14. Po odmierzeniu po-
trzebnej odleg¸oæci zazna-
czamy na panelu lini«
ci«cia. Druga cz«æ pane-
la stanowi b«dzie pocz-
tek kolejnego rz«du.
15. Przycinanie jest proste.
Umiej«tne pos¸ugiwanie si«
wyrzynark spowoduje, ýe
kraw«dzie b«d bez zadzio-
rw, a powierzchnia panela
wzd¸uý linii ci«cia nie ulegnie
uszkodzeniu.
16. Doklejamy przyci«ty od-
cinek panela w odpowiednie
miejsce. Niewielkie nierw-
noæci wzd¸uý linii æciany zo-
stan zas¸oni«te przez listwy
wykoÄczeniowe. Naleýy
uwaýa aby nierwnoæci nie
by¸y zbyt duýe i mog¸y zosta
schowane pod listw.
64 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
9457682.006.png 9457682.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin