Schody 1(1).pdf

(652 KB) Pobierz
9457710 UNPDF
SCHODY W JEDEN DZIEÁ
W domku jednorodzinnym lub mieszkaniu wielopoziomowym po-
trzebne nam b«d schody wewn«trzne. Moýliwe s rýne rozwiza-
nia. Cz«æ budynku moýe by wydzielona jako klatka schodowa (takie
rozwizanie jest wygodniejsze, ale zajmuje wi«cej miejsca). Schody
mog teý prowadzi na wyýsz kondygnacj« bezpoærednio z pokoju .
ecyzja o rodzaju i kon-
strukcji schodw musi
by podj«ta na etapie
wykonywania projektu budynku.
Schody, poza tym, ýe pe¸ni
funkcj« uýytkow, s teý ele-
mentem wystroju wn«trza, po-
winny wi«c by w to wn«trze od-
powiednio wkomponowane oraz
wykoÄczone.
RODZAJE SCHODîW
Schody mog si« sk¸ada z jed-
nego lub kilku biegw, o rý-
nym kszta¸cie, rýnie
wzgl«dem siebie usytu-
owanych. Najwygod-
niejsze w uýytkowa-
niu s schody pro-
ste. W zaleýnoæci
od liczby biegw
mog by: jedno-
biegowe, dwubiego-
we, trjbiegowe. Naj-
cz«æciej spotyka si«
schody dwubiegowe
dwukierunkowe, w kt-
rych kolejne biegi s do
siebie rwnoleg¸e;
przy wchodzeniu
na drugi bieg
zmienia si« kieru-
nek ruchu na
Z CZEGO WYKONA SCHODY?
W domach jednorodzinnych
i mieszkaniach wielopoziomo-
wych schody wykonuje si« z ýel-
betu, drewna lub metalu. Naj-
cz«æciej wykonuje si« schody
ýelbetowe. G¸wne zalety ýelbe-
tu to: trwa¸oæ, odpornoæ na
dzia¸anie ognia, moýliwoæ do-
wolnego kszta¸towania. Wiele
firm oferuje rýne typy schodw
gotowych, przeznaczonych do
samodzielnego montaýu. S one
wykonane najcz«æciej z metalu
lub drewna, albo z obu tych ma-
teria¸w. W budynku stawianym
w ramach akcji Praktyka na Bu-
dowie zdecydowaliæmy si« w¸a-
ænie na schody modu¸owe. Dla-
czego i jak si« sprawdzaj pisze-
my w dalszej cz«æci artyku¸u.
SüOWNICZEK
Schody Ð konstrukcja budowlana
przeznaczona do komunikacji
pieszej mi«dzy rýnymi pozioma-
mi (np. mi«dzy kondygnacjami
budynku, poziomem terenu
a poziomem wejæcia do budyn-
ku, poziomami tarasw tereno-
wych). Schody sk¸adaj si« za-
zwyczaj z pochy¸ych biegw wy-
posaýonych w stopnie,
rozdzielajcych poszczeglne
biegi spocznikw i z por«czy. Mo-
g byc wykonywane z drewna,
kamienia, ýelbetu lub stali. Biegi
schodw stalowych i drewnia-
nych s zwykle ograniczone
z obu stron pochy¸ymi elementa-
mi, zwanymi belkami policzko-
wymi lub policzkami, w ktrych
s osadzone lub do ktrych s
przymocowane. PrzestrzeÄ mi«-
dzy biegami schodowymi nazywa
si« dusz schodw. Pozosta¸ymi
konstrukcyjnymi elementami
schodw s belki spocznikowe
(na ktrych opiera si« p¸yta spo-
cznika i koniec biegu) oraz kon-
strukcja spocznika.
32
PRZEWODNIK BUDOWLANY WRZESIEÁ 2003
D
9457710.011.png
MATERIAüY I TECHNOLOGIE
Schody modu¸owe
wspornikowe s bardzo
efektowne, gama wy-
koÄczeÄ i wzorw po-
zwala na dobranie ich
charakteru i stylu do da-
nego pomieszczenia.
Tak wyglda miejsce
przysz¸ego montaýu
schodw, widoczna dra-
bina zapewnia¸a komu-
nikacj« w czasie budowy.
przeciwny. Schody mog by teý
jednokierunkowe (z jednego
biegu przechodzi si« na drugi
bez zmiany kierunku) lub ¸ama-
ne (biegi usytuowane s pod k-
tem prostym do siebie).
Schody proste wymagaj duýej
powierzchni. Z powodu braku
miejsca, a czasami ze wzgl«dw
architektonicznych cz«sto wyko-
nuje si« wi«c inne rodzaje.
Schody zabiegowe wykonuje si«
bez spocznikw. Mog by wbu-
dowane w rg budynku (mi«dzy
dwie lub trzy æciany). Maj
zmienn szerokoæ stopni. Naj-
wi«ksza szerokoæ stopnia wy-
st«puje przy zewn«trznej kraw«-
dzi. Zmienn szerokoæ stopni
maj rwnieý schody wachlarzo-
we i kr«cone; w rzucie pozio-
mym maj one kszta¸t ko¸a lub
wielokta. Spotyka si« teý inne,
nietypowe kszta¸ty schodw.
Ze wzgl«du na bezpieczeÄstwo
schody musz by wyposaýone
w por«cze. Musi by ona
umieszczona wsz«dzie tam,
gdzie schody s z jednej strony
otwarte. W przypadku nawet
stromych schodw, por«cz jest
na tej samej wysokoæci Ð zmie-
nia si« kt pochylenia pochwytu.
Minimalna wysokoæ balustrady
mierzona do wierzchu por«czy
wynosi 90 cm. Przy szerokich
biegach cz«sto por«cz umiesz-
cza si« teý od strony æciany.
Nawierzchnia stopni musi by
wykonana z takiego materia¸u,
aby nie istnia¸o niebezpieczeÄ-
stwo poælizgu. Ze wzgl«du na
trwa¸oæ powinien to by mate-
ria¸ trudno æcieralny.
Doradca tech-
niczny firmy Rin-
tal sporzdzi¸
projekt przysz¸ych
schodw. Jeæli
chodzi o profe-
sjonalizm dorad-
cw odwiedzaj-
cych nasz plac
budowy firmie
dajemy wysok
ocen« Ð schody
zosta¸y zaprojek-
towane bardzo
funkcjonalnie.
ç
WRZESIEÁ 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 33
9457710.012.png 9457710.013.png
BEZPIECZNE WIERCENIE
Za pomoc urzdzenia D-tect firmy Bosch
sprawdziliæmy miejsca kotwienia. Urzdzenie
wykrywa nie tylko przewody elektryczne, stal
zbrojeniow, ýeliwne rury wodocigowe i in-
ne metale, ale takýe rury z tworzyw sztucz-
nych i puste przestrzenie. Zasi«g pracy wyno-
si do 10 cm, bez potrzeby kalibrowania wy-
krywacza. Urzdzenie naleýy prowadzi
rnolegle do sprawdzanej powierzchni, ma-
teria¸y o w¸aæciowæciach innych niý w¸aæciwo-
æci fizyczne æciany zniekszta¸caj pole elektro-
magnetyczne co przedstawiane jest na wy-
æwietlaczu.
1. Projekt schodw b«dzie nam towarzyszy¸ przez ca¸y
proces ich montaýu, wed¸ug niego zosta¸y przygotowa-
ne poszczeglne elementy.
2. Remanent pocztkowy czyli kontrola czy wszystkie
elementy wymienione w specyfikacji dotar¸y na plac
budowy.
Podczas poýaru schody stanowi
drog« ewakuacji. Powinny by
wi«c odporne na dzia¸anie
ognia. Najbardziej odporne na
dzia¸anie ognia s schody ýelbe-
towe, najmniej Ð stalowe. Scho-
dy drewniane powinny by za-
bezpieczone odpowiednim pre-
paratem ogniochronnym. Scho-
dy stalowe wewntrz budynku s
zwykle ocynkowane.
æcianach budynku lub na s¸u-
pach. Jeýeli bieg schodowy jest
zamocowany (utwierdzony)
w æcianie budynku, a z drugiej
strony nie ma ýadnej podpory,
s to tak zwane schody wsporni-
kowe. Zamocowany w æcianie
KONSTRUKCJA SCHODîW
Najcz«æciej schody s oparte na
34
PRZEWODNIK BUDOWLANY WRZESIEÁ 2003
9457710.014.png 9457710.001.png 9457710.002.png
MATERIAüY I TECHNOLOGIE
4. Miejsce
gdzie b«dziemy
montowa
schody oczysz-
czamy z zanie-
czyszczeÄ bu-
dowlanych za
pomoc odku-
rzacza firmy
Bosch.
3. Sprawdzamy za pomoc urzdzenia D-tect czy
w miejscach kotwienia elementw konstrukcyjnych
nie przebiegaj przewody.
5. Jedn z pierwszych czynnoæci jest przykr«canie do
pierwszego stopnia metalowego ¸cznika.
6. Z boku wkr«camy mimoærodowe æruby s¸uýce do
montaýu por«czy.
moýe by ca¸y bieg lub pojedyn-
cze stopnie. Oparcie wsporniko-
we z konstrukcyjnego punktu
widzenia jest najmniej korzyst-
ne. åciana, w ktrej osadzane s
schody wspornikowe, musi spe¸-
nia okreælone warunki, m. in.
nie powinno by w niej otworw
pod i nad miejscem oparcia
schodw. Gruboæ æciany powin-
na wynosi przynajmniej 25 cm.
Ze wzgl«du na moýliwe ugi«cie
oraz ewentualne nadmierne
drgania szerokoæ biegu scho-
dw wspornikowych jest ograni-
czona. Zamiast na æcianie bieg
schodowy moýe by oparty
w ærodku swojej szerokoæci na
pod¸uýnej belce (analogicznie
jak huætawka dla dzieci), prostej
lub krzywoliniowej.
ç
WRZESIEÁ 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 35
9457710.003.png 9457710.004.png 9457710.005.png 9457710.006.png 9457710.007.png
ZESTAW MONTAûOWY
Producent na podstawie projektu przygoto-
wa¸ wszystkie elementy ¸cznie ze ærubami,
zaælepkami itp., rwnieý stopnie s ponu-
merowane wed¸ug kolejnoæci montaýu. Tak
przygotowane elementy pozwol na skrce-
nie samego montaýu do kilku godzin.
7. Na stopniu s napunktowane miejsca, w ktrych
naleýy wywierci otwory. Musimy pami«ta aby nie
przewierci stopnia na wylot, bo b«dzie problem.
8. Po wywierceniu otworw przykr«camy gotowy ele-
ment z metalu do stopnia.
Wtedy s to tak zwane schody
dwuwspornikowe. Przy wi«kszej
szerokoæci biegu schody dwuw-
spornikowe opiera si« na dwch
belkach pod¸uýnych biegncych
w pewnej odleg¸oæci od siebie.
Odmian schodw wsporniko-
wych s schody kr«cone. Maj
one w rzucie poziomym kszta¸t
ko¸a, prostokta lub wielokta.
Sk¸adaj si« z pojedynczych
stopni zamocowanych w ærodko-
wym s¸upie noænym. Stopnie
mog mie kszta¸t prostoktny,
trjktny, trapezowy. Schody
kr«cone zajmuj niewiele miej-
sca, moýna wi«c przewidzie ich
ustawienie w zasadzie w dowol-
nym miejscu (pod warunkiem,
ýe wykona si« otwr w stropie
wyýej leýcej kondygnacji). S
36
PRZEWODNIK BUDOWLANY WRZESIEÁ 2003
9457710.008.png 9457710.009.png 9457710.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin