Wanna z hydromasażem.pdf

(725 KB) Pobierz
12633678 UNPDF
P RAKTYKA NA BUDOWIE
WANNA Z HYDRO-
MASAûEM
W reprezentacyjnym salonie ¸azienkowym zaplanowali-
æmy wann« z hydromasaýem Oval Lux C plus firmy Ko¸o.
iejsce montaýu wanny
z hydromasaýem po-
winno mie wielkoæ
odpowiedni do umieszczenia
w nim wanny, wypoziomowane
pod¸oýe, odpowiedni wentylacj«
i oczywiæcie instalacj« wodno-
kanalizacyjn. Elektryk wykonu-
jcy instalacje doprowadza zasi-
lanie elektryczne o napi«ciu
220V, przewd o gruboæci 3x2,5
mm. Przy wyborze miejsca mon-
taýu trzeba teý pami«ta, ýe
urzdzenia wchodzce w sk¸ad
hydromasaýu, zainstalowane
pod wann, powinny mie swo-
bodny dop¸yw powietrza.
Wybrana przez nas wanna Oval
62
PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2003
M
12633678.016.png 12633678.017.png
Lux z hydromasaýem Systemu
C Plus to wanna akrylowa, wy-
posaýona w masaý wodny i po-
wietrzny. Sterowanie systemem
odbywa si« za pomoc elektro-
nicznego panelu. W wannie tej
nie ma panelu os¸aniajcego za-
montowane pod ni urzdzenia
Ð trzeba j obudowa we w¸a-
snym zakresie. My postanowili-
æmy wykona zabudow« wanny
pustakami szklanymi (opis
w tym numerze).
TRANSPORT
Naleýy zwrci uwag« na po-
prawny transport wanny do do-
mu. Przenoszcy j robotnicy
pod ýadnym pozorem nie po-
winni rozpakowywa wanny
z opakowania fabrycznego Ð to
naleýy do instalatorw autoryzo-
wanych przez producenta. Jeæli
robotnicy odpakuj wann« (np.
ýeby zobaczy czy ¸adna) to
w przypadku prby jej przeno-
szenia mog chwyci za przewo-
dy instalacji wodnej czy po-
wietrznej znajdujcej si« pod
spodem Ð uszkodzenia tego ty-
pu z tytu¸u reklamacji nie s
honorowane przez producenta.
Od momentu odpakowania wan-
ny w ¸azience absolutnie nie
wolno jej dotyka robotnikom
budowlanym.
1. Wanna jest umieszczona na palecie
i opakowana w karton Ð zalecamy
otwieranie jej w obecnoæci instalatorw
przys¸anych przez producenta.
2. Przy przenoszeniu wanny chwytamy
tylko za aluminiowy stelaý wanny Ð jeæli
z¸apiemy np. za przewd instalacji wod-
nej hydromasaýu i uszkodzimy go, to za
napraw« zap¸acimy z w¸asnej kieszeni.
PRZED MONTAûEM
Waýnym momentem jest spraw-
dzenie dzia¸ania wanny Ð po wy-
pakowaniu mog na dnie znaj-
dowa si« drobne æmieci czy zia-
renka piasku. Chodzi o to aby
nie my dna wanny akrylowej
szmat po rozpakowaniu. Wi-
dzia¸em wiele wanien porysowa-
nych przez robotnikw ktrzy
chcieli aby by¸a ¸adna, czysta
i ýeby klient by¸ zadowolony.
Wann« po zamontowaniu naleýy
zala wod i czeka kilka godzin
aby nieczystoæci rozmi«k¸y
i wtedy czyæci.
3. Tak wyglda spr«ýarka powietrza do
systemu masaýu powietrznego.
4. Widoczne w dnie dysze powietrzne
oraz przewody, ktre schodz si« do
rozdzielacza, zamontowanego do spr«-
ýarki.
ç
MARZEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 63
12633678.018.png 12633678.019.png 12633678.001.png 12633678.002.png 12633678.003.png 12633678.004.png 12633678.005.png
P RAKTYKA NA BUDOWIE
Cz«æci akrylowe wanny dodatko-
wo s zabezpieczone foli, ktr
odrywamy przed eksploatacj.
Pod ýadnym pozorem nie wolno
czyæci wanny proszkiem do
prania czy preparatami ktre
zawieraj w swoim sk¸adzie al-
kohol, amoniak, kwas mrwkowy
lub formaldehyd. Jeæli to zrobi-
my zniszczymy powierzchni«
wanny w sposb nieodwracalny.
bardzo wysokie: spd wanny i co
za tym idzie rwnieý przewd
z puszk montaýow s naraýo-
ne na dzia¸anie wody Ð konse-
kwencji zetkni«cia wody z prze-
wodem elektrycznym chyba ni-
komu nie trzeba t¸umaczy. Po
tych pracach ekipa wykona¸a
przy¸cze rury kanalizacyjnej do
odp¸ywu wanny. Wczeæniej mie-
liæmy wizyt« instalatora, ktry
zamontowa¸ bateri« wannow
w obudowie wanny. Teraz, po
w¸oýeniu wanny do obudowy,
mogliæmy przystpi do jej uru-
chomienia. Po nalaniu wody do
wanny i zalaniu dysz uruchomi-
liæmy poszczeglne funkcje ma-
saýu wodnego i powietrznego.
Wanna dzia¸a bez zarzutu.
MONTAû WANNY
W umwionym dniu przyjecha¸a
ekipa firmy Ko¸o, aby zamonto-
wa wann«. Praca ekipy polega¸a
na wypoziomowaniu wanny i re-
gulacji za pomoc pokr«te¸ na
ærubach ng wanny. Nast«pnym
etapem montaýu jest instalacja
przewodu zasilajcego wann«.
Tutaj wymogi bezpieczeÄstwa s
5. Widok wanny w ca¸ej okaza¸oæci
przed montaýem.
JAK KORZYSTA Z WANNY
Z HYDROMASAûEM
Teraz kilka s¸w o walorach
wanny i sposobach korzystania
z niej. Nowoczesny hydromasaý
to bardzo efektowne po¸czenie
oglnie znanych zalet masaýu
tradycyjnego z relaksujcymi
w¸aæciwoæciami ciep¸ej kpieli.
Korzystanie z hydromasaýu nie
tylko poprawia samopoczucie
i dzia¸a oýywczo na organizm,
ale pozwala takýe utrzyma do-
br form« i na d¸ugo zachowa
m¸odzieÄcza sylwetk«.
Hydromasaý ma duýo wi«ksz
si¸« oddzia¸ywania niý tradycyj-
ny masaý, poniewaý wzmacnia
go termicznie i hydrostatycznie
dzia¸anie kpieli. Masowanie
cia¸a silnymi strumieniami wody
zmieszanej z powietrzem wp¸y-
wa korzystnie na skr«, usuwa
zm«czenie, uspokaja i odpr«ýa.
Dzia¸a takýe kojco na uk¸ad
nerwowy i psychik« cz¸owieka.
Hydromasaý, po konsultacji
z lekarzem, moýe by stosowany
nawet w celach typowo leczni-
czych: w terapii choroby skry,
schorzeÄ uk¸adu krýenia czy
zaburzeÄ neurologicznych.
64
PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2003
12633678.006.png 12633678.007.png
6. Dysza g¸wna wodna Ð w wannie
znajduj si« dwie, po jednej z kaýde-
go boku, i kieruj silny strumieÄ wody.
Moýemy regulowa kierunek strumie-
nia za pomoc ruchomej koÄcwki
dyszy.
7. Ssak wodny Ð s¸uýy do pobierania
wody z wanny do systemy hydromasa-
ýu.
8. Regulator powietrza i dysze wodne
(fot. 6) powoduj kierowanie strumie-
niem wody. Widoczne pokr«t¸o spra-
wia, ýe dodatkowo doprowadzamy
powietrze do dysz i uzyskujemy efekt
masaýu wodno-powietrznego.
9. Dysze powietrzne w dnie wanny.
Widoczne grzybki to koÄcwki dysz,
ktre pokazane s od spodu na fot 4.
10. Ga¸ka do otwierania odp¸ywu
wody z wanny.
11. Halogen o mocy 30W Ð po zala-
niu wod wanny uruchamiamy go
i nasza woda w wannie jest podæwie-
tlona. Super wyglda, naprawd«!
ILE TO KOSZTUJE?
12. serce systemu Ð panel sterujcy.
Tu, po nape¸nieniu wanny wod, mo-
ýemy uruchomi oæwietlenie oraz ma-
saý wodny i powietrzny. Moýemy usta-
wia intensywnoæ efektw masaýw.
13. dysze na stopy
Wanna Oval Lux C plus z hy-
dromasaýem firmy Ko¸o to
koszt 7000 z¸. Po zamwieniu
oczekuje si« do 6 tygodni.
Bonusem od producenta jest
bezp¸atny montaý wanny
przez autoryzowana ekip«.
P¸yny z olejkami eterycznymi
(leæno-kwiatowy,
mi«towy, cytryno-
wo-drzewny) Ð ze-
staw kosztuje ok.
45 z¸.
ç
MARZEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 65
12633678.008.png 12633678.009.png 12633678.010.png 12633678.011.png
P RAKTYKA NA BUDOWIE
Firma Ko¸o poleca rwnieý p¸y-
ny z olejkami eterycznymi do
kpieli z hydromasaýem. P¸yny
do kpieli zawieraj mieszaniny
naturalnych otrzymywanych
z roælin, olejkw eterycznych ze
zwizkami nawilýajcymi. Oýy-
wienie skry przez olejki ete-
ryczne powoduje przyspieszenie
krýenia p¸ynw ustrojowych,
lepsze odýywianie tkanek, szyb-
sze wydalanie toksyn.
Zamontowan wann« po skoÄ-
czeniu prac wykoÄczeniowych
w salonie ¸azienkowym postano-
wiliæmy przetestowa. Po nala-
niu wody moýna uruchomi sys-
tem napowietrzania oraz masaý
wodny. wanna posiada czujnik
iloæci wody, czyli jak b«dzie zbyt
ma¸o to si« nie uruchomi. po-
dobnie z oæwietleniem. Korzy-
stanie z hydromasaýu to na-
prawd« przyjemnoæ. Po skoÄ-
czonej kpieli spuszczamy wod«
i po 5 minutach dysze wanny
osuszaj si« samoczynnie Ð
pompa t¸oczy w nie powietrze
i usuwa z nich wod«. Przy uýyt-
kowaniu wanny moýemy stoso-
wa olejki, niestety jeæli chcemy
korzysta z masaýu to nie mog
to by preparaty silnie pienice
gdyý momentalnie b«dziemy
mieli mnstwo piany w ¸azience.
Nie wolno stosowa soli kpielo-
wych. Wanna nasza nie posiada
systemu automatycznej dezyn-
fekcji, co w naszym przypadku
jest dobrodziejstwem gdyý po-
siadamy biologiczn oczyszczal-
ni« i iloæ wody odprowadzanej
do niej ma duýe znaczenie przy
uýytkowaniu, a ma¸o kto wie ýe
system dezynfekcji zuýywa 150 -
200 litrw wody w cyklu p¸uka-
nia instalacji wanny.
aby zalane zosta¸y dysze i doda
preparat do dezynfekcji. Na-
st«pnie uruchomiamy wszystkie
systemy na dwie minuty Ð tak
aby w woda z preparatem dotar-
¸a w kaýdy zaktek instalacji. Na
koniec spuszczamy wod« i goto-
we. Jeæli tego nie zrobimy, to
musimy pami«ta, ýe woda cz«-
æciowo zalega w przewodach ma-
saýu wodnego (nie mamy na to
wp¸ywu) Ð jest to oczywiæcie wo-
da z olejkami i inymi preparata-
mi, ktrych uýywaliæmy do k-
pieli. Jak wiemy ærodki te, juý
po dwch-trzech dniach, rozk¸a-
daj si« w wodzie i ulegaj bio-
degradacji Ð dla przyrody to
bardzo dobrze, natomiast przy
ponownym nalaniu do wanny
wody i uruchomieniu dysz wod-
nych moýemy poczu niemi¸y
zapach rozk¸adajcych si« ærod-
kw. Musimy o tym pami«ta
przy eksploatacji wanny.
14. Wypoziomowania wanny dokonu-
jemy za pomoc kluczy p¸askich Ð po
poluzowaniu ærub kr«cimy nýk wy-
kr«cajc j albo wkr«cajc. Na koniec
kontrujemy i gotowe.
CZYM CZYåCI
Bardzo waýn rzecz przy eks-
ploatacji wanny jest absolutny
zakaz stosowania do jej czysz-
czenia ærodkw, np. w sprayu.
Dlaczego nie wolno? Sprawdzi-
¸em na w¸asnej skrze. Po wy-
czyszczeniu i sp¸ukaniu wod
wanna b¸yszcza¸a si« bez za-
strzeýeÄ. Niestety, po nalaniu
wody i skorzystaniu z hydroma-
saýu po 2-3 godzinach, dosta-
¸em silnej wysypki wywo¸anej
przez ærodki chemiczne, ktre
przedosta¸y si« do przewodw
instalacji. Wann« bardzo ¸atwo
czyæci si« szmatk, a najlepsze
s chusteczki nawilýone ærod-
kiem czyszczcym (chusteczki
takie moýna kupi w sklepach
kosmetycznych czy supermarke-
tach; rzecz bardzo praktyczna Ð
nie marnujemy wody, nie nara-
ýamy si« na uczulenia i wanna
b¸yszczy si« nienagannie).
Zamontowan wann« b«dziemy
jeszcze testowa i opisywa.
PRZED WYJAZDEM NA URLOP
W przypadku kiedy d¸ugo nie
b«dziemy korzysta z wanny, np.
z powodu wyjazdu na urlop, mu-
simy nala do ærodka tyle wody,
18. Spr«ýarka powietrza Ð obok wi-
doczny silnik pompy wodnej. Musimy
pami«ta o tym aby doprowadzi do
nich powietrze Ð czyli obudowa wanny
musi posiada otwr.
66
PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2003
12633678.012.png 12633678.013.png 12633678.014.png 12633678.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin