Malowanie ścian - złoty wiatrołap.pdf

(104 KB) Pobierz
9458026 UNPDF
P RAKTYKA NA BUDOWIE
MALOWANIE åCIANY Ð
ZüOTY WIATROüAP
Wiatro¸ap to pomieszczenie, ktre ¸czy dwie cz«æci budynku
Ð mieszkaln i garaý. Tu znajduj si« g¸wne drzwi wejæciowe.
Po wczeæniejszym otynkowaniu æcian g¸adzi gipsow, poma-
lowaliæmy je farb Caparol SeidenLatex w z¸otym kolorze.
naszej akcji Praktyka na
Budowie opisywaliæmy
juý malowanie p¸yt gipso-
wo-kartonowych. Teraz pora na po-
malowanie pomieszczeÄ, w ktrych
æciany i sufit wykoÄczone s g¸adzi
gipsow. W tym numerze przedsta-
wimy malowanie wiatro¸apu na ko-
lor z¸oty Ð specjaln farb majc
w¸aæciwoæci wodoodporne. Farba ta
Ð o nazwie SeidenLatex Ð s¸uýy do
malowania powierzchni tam, gdzie
jest mniejszy dop¸yw æwiat¸a i ta-
kich, ktre s naraýone na dzia¸a-
nie wilgoci. Specjalna struktura
farby i jedwabisty po¸ysk nadaje jej
elegancki wygld po na¸oýeniu. Ko-
lor, ktry wybraliæmy nie jest jedy-
nym dost«pnym Ð moýemy bazowa
na prawie stu z wzornika firmy. Tu-
taj bardzo waýna informacja Ð
z jednego litra farby moýemy po-
malowa 8 metrw æciany nak¸ada-
jc jedn pow¸ok«. Farb maluje si«
bardzo dobrze Ð specjaliæci, ktrzy
pracowali nad sk¸adem chemicz-
nym przewidzieli nawet to, ýeby
farba, na innych elementach niý
æciana czyli np. glazura czy drewno,
dawa¸a si« ¸atwo usun w przypad-
ku zachlapania przy malowaniu.
Jak jest to czasem uciýliwe, wie
kaýdy kto malowa¸ kiedykolwiek
mieszkanie. Malowanie farb Capa-
rol SeidenLatex musi by poprze-
dzone na¸oýeniem na æcian« gruntu
tej firmy o nazwie Capagrund. Pod-
k¸ad ten jest w kolorze bia¸ym. Na-
st«pnie nak¸adamy w¸aæciwy kolor.
Po 3 godzinach na¸oýona pow¸oka
farby jest sucha.
ILE TO
KOSZTUJE?
Malowanie
Farba Caparol
SeidenLatex,
kolor Palazzo 195
zuýycie:
120 ml/m 2
na jedn warstw«
cena: 16 z¸/l
Koszt farby Ð
157,44 z¸
Gruntowanie
Caparol Capagrund
zuýycie:
Ð 200 ml/m 2
cena: 12 z¸/l
Koszt gruntu Ð
98,40 z¸
Robocizna Ð 4 z¸/m 2
Pomalowaliæmy 41
metrw kwadrato-
wych
RAZEM
Ð ok. 420 z¸
64
PRZEWODNIK BUDOWLANY KWIECIEÁ 2003
W
9458026.007.png 9458026.008.png
1. Przed malowaniem naleýy zabezpieczy pod¸og« i ewen-
tualnie inne elementy Ð tak aby ograniczy moýliwoæ ich
zabrudzenia.
2. Mamy zamontowane drogie dekoracyjne drzwi wejæcio-
we Ð okleiliæmy je dooko¸a taæm, tak aby ich nie zabrudzi
w trakcie malowania.
3. Podobnie post«pujemy przy drzwiach wewn«trznych.
Oklejenie jest prost czynnoæci Ð specjalne taæmy kupimy
w kaýdym sk¸adzie budowlanym.
4. Uwaga! Farb« gruntujc nak¸adamy wa¸kiem. Grunto-
wanie rozpoczynamy od miejsc, do ktrych nie dojdziemy
wa¸kiem Ð tu pos¸ugujemy si« ma¸ym p«dzlem.
5. Farb« nak¸adamy za pomoc wa¸ka Ð najpierw maluje-
my sufit nast«pnie æciany.
6. Pozostaj do pomalowania æciany Ð praca musi przebie-
ga sprawnie, bez przerw Ð w przypadku wiatro¸apu, ktry
nie jest duýy, sprawa jest prosta.
n
KWIECIEÁ 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 65
9458026.009.png 9458026.010.png 9458026.001.png 9458026.002.png 9458026.003.png 9458026.004.png
 
9458026.005.png 9458026.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin