1627-lady_blackbird_pl.pdf

(7374 KB) Pobierz
OPOWIEŚCI ZPRZESTWORZY: ROZDZIAŁ I
Lady JOHNHARPER
BLACKBIRD
WERSJAPOLSKA
1117555208.045.png
OPOWIEŚCI ZPRZESTWORZY: ROZDZIAŁ I
Lady BLACKBIRD
uciekaprzedmałżeństwemzaaranżowanymzhrabiąCarlowe.
WynajęłaPuchacza,przemytniczystatekpowietrzny,byuciec
zimperialnegoświataIlizjumdoodległychrubieżyResztek
ipołączyćsięzeswoimtajemnymukochanym,królem­piratem
UriahemFlintem.
T EKST , SKŁADIILUSTRACJE
JohnHarper
I NSPIRACJE
ClintonR.Nixon,JamesV.West,LukeCrane,
VincentBaker,JonathanWalton,JuddKarlman,
JasonMorningstar,FredHicks,RobDonoghue,
LeonardBalsera,BenLehman,MarkCausey,
BrandonAmancio,ClaudioCipolla,Mike
Riverso,JossWhedon,GeorgeLucas,Hayao
Miyazaki,ReikoKodama
T ESTERZY
AdamChevrier,ShannonEast,Naydanka
Huamani,SageLaTorra,PaulRiddle
K ONTAKT
oneseven@gmail.com
W ERSJAPOLSKA
P RZEKŁAD
MonikaBigaj­KisałaiWitoldKrawczyk
R EDAKCJA
MarcinSegit
I LUSTRACJANAOKŁADCE
MarcinKurczewski
S KŁAD
WitoldKrawczyk
K OORDYNACJAPROJEKTU
JacekGołębiowski
Thisdocumentislicensedundera CreativeCommons
AttributionNon­CommercialShareAlike3.0 license.
http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/3.0/us/
JEDNAK niemalwpołowiedrogidoPrzystani,Puchacz
zostałdościgniętyizatrzymanyprzezimperialnykrążownik
DłońSmutkupodzarzutemrejsupodfałszywąbanderą.
TERAZ LadyBlackbird,jejochroniarzicałazałoga
Puchaczasąprzetrzymywaniwareszciepokładowym,podczas
gdydowódcakrążownika,kapitanHollas,sprawdzaprzez
radioinformacjeozatrzymanymstatku.Totylkokwestiaczasu
nimdowiesięolistachgończychiotym,żePuchacznależy
doniesławnegowyrzutka,CyrusaVance'a.
JAKLADYBLACKBIRDIJEJTOWARZYSZEUCIEKNĄ
ZDŁONISMUTKU?
JAKIECZEKAJĄICHNIEBEZPIECZEŃSTWA?
CZYODNAJDĄUKRYTĄKRYJÓWKĘKRÓLAPIRATÓW?
JEŚLITAK,TOCZYURIAHFLINTZECHCEPOJĄĆLADY
BLACKBIRDZAŻONĘ?ICZYWTEDY,PODOTARCIU
DOCELU,ONANADALBĘDZIEGOKOCHAŁA?
Wydaniepolskienapodstawiewersji03.14.10
1117555208.046.png 1117555208.047.png
 
P RZESTWORZA
Odłamkiświatówkrążącedookołagasnącejgwiazdy
RESZTKI
E P O D B O J E
W O L N E Ś W I A T Y
N
M P E R I A L
NOCNYPORT
I
Ś W
I A T Y I M P E R I U M
OLIMPIA
PRZYSTAŃ
ILIZJUM
D RYFUJĄCW   BŁĘKICIE
ŚwiatyPrzestworzyunosząsięwchmurzezdatnychdooddy­
chaniagazów,okrążającniewielką,zimnągwiazdę.Uczeni
uważają,żegwiazdatazbudowanajestzczystejEsencji,nie­
zwykłejenergii,zktórejczerpiączarodziejepodczasrzucania
czarów.Ten„systemsłoneczny”jestdużomniejszy,niżsięwy­
daje–wystarczyledwiesześćtygodni,bydoleciećzjednego
krańcanadrugiwzwykłymstatkupowietrznym.Większość
światówImperiumjestpołożonatakbliskosiebie, żeprzelot
zjednegonadrugitrwaniedłużejniżdzieńlubdwa.
G ŁĘBINY
Pod„niebem”Przestworzycięższegazytworzągęstąmgłę.
Mgłamawłaściwościżrące–ludziemusząużywaćmasekprze­
ciwgazowych,akadłubywiększościstatkówpowietrznychza­
czynająkorodowaćprzypierwszymkontakciezoparami.Piraci
iprzestępcywykorzystująGłębiny,byuniknąćimperialnychpa­
trolilubprzeprowadzaćatakizukrycia.Niestety,Głębinysąza­
mieszkaneprzezpodniebnekałamarniceiinnepotwory…
I MIONA
M ĘSKIE :Abel,Artemis,August,Eli,Giovanni,Ivan,Jack,Jeffer-
son,Jonas,Leo,Logan,Malachi,Mario,Micah,Nahum,Noah,
Orlence,Oscar,Samuel,Silas,Victor,Vlad,Wester
Ż EŃSKIE :Alice,Ardent,Ashlyn,Caess,Clare,Elena,Eveline,
Fiona,Grace,Hannah,Hazel,Hester,Isabel,Krista,Jezebel,
Leah,Lucile,Lydia,Seraphina,Sonya,Sophie,Veronica,Violet
N AZWISKA :Bell,Bowen,Canter,Carson,Cross,Harwood,Hol-
las,Hunter,Kalra,Keel,Moreau,Morgan,Porter,Pickett,Quinn,
Sidhu,Soto,Torrez,Vakharia,Walker,Winter,Wright
R ODYSZLACHECKIE :Ash,Blackbird,Firefly,Mooncloud,
Nightsong,Snow,Twilight,Whitethorn
I LIZJUM
Stołeczny świat Imperium,siedzibarodówszlacheckich.
Ilizjumjestbogateidekadenckie,pełnesłużących,niewolników
ielitarnychochroniarzyszlachty.
O LIMPIA
Świat­bazaImperialnejFlotyPowietrznej.Stądwyruszająwy­
prawyzarównodopobliskichkolonii,jakinakrańcePrzestwo­
rzy.Olimpiajestrównieżojczyznąnajlepszychpiwowarów
igorzelnikówwcałymImperium.
P RZYSTAŃ
NajbardziejwyróżniającysięzewszystkichWolnychŚwiatów.
Tu,wrozległychmiastach,ZwiązekKupieckistarasięnarzucić
porządekskłóconymklanomifrakcjomWolnychPlemion.Nie­
wolnictwojesttuzakazane,toteżwielubyłychniewolników
uczyniłozPrzystaniswójdom.
N OCNY P ORT
Wprzeciwieństwiedoinnychświatów,NocnyPortnieobraca
sięwokółwłasnejosi–jegojednastronajeststalepogrążonew
ciemności.Tamwłaśniepiraciiprzemytnicyzbudowaliukryte
miastoportowe,żebyprowadzićswojeciemneinteresy.Taprzy­
stań łajdactwaiwystępkutoniebezpiecznemiejsce,alemożna
tukupićisprzedaćprawiewszystko–równieżtajemnice.
R ESZTKI
Dzikakipielwirującychodłamkówświatów.WśródResztek
problemyznawigacjąmająnawetnajlepsipiloci.Ponoćkrólpi­
ratów,UriahFlint,ukryłswojąfortecęgdzieśgłębokopośród
Resztekitylkoci,którzypoznalisekretwłaściwegokursu,
mogądoniejdotrzeć.
1117555208.001.png 1117555208.002.png 1117555208.003.png 1117555208.004.png 1117555208.005.png 1117555208.006.png 1117555208.007.png 1117555208.008.png 1117555208.009.png 1117555208.010.png 1117555208.011.png
N ATASHA S YRI
Imperialnaarystokratkaincognitouciekającadoswojegoukochanegoprzedaranżowanymmałżeństwem
L ADY B LACKBIRD
CECHY
Imperialnaszlachcianka
Etykieta,Taniec,Wykształcenie,Historia,Nauka,
Bogactwo,Znajomości,RódBlackbird
Mistrzynimagii
Czarodziejka,Czerpaniemocy,Burzokrwista,Wiatr,
Błyskawica,[Lot],[Pocisk],[Wyczucie]
Wysportowana
Bieg,Szermierka,Rapier,Pojedynkowaniesię,
Strzelanie,[Pistolet],[Akrobatyka]
Czarująca
Charyzma,Prezencja,Dowodzenie,Arystokracja,
Służba,[Żołnierze]
Przebiegła
Oszustwo,Wprowadzaniewbłąd,Charakteryzacja,
Szyfry,[Skradaniesię],[Ukrywanie]
KluczIdeału
Jakoarystokratkastoiszwyżejodprzeciętnego
człowieka.UżyjtegoKlucza,gdydemonstrujeszswą
wyższośćbądźgdytweszlacheckiecechypomagają
wprzezwyciężeniuproblemu. O FERTA :wyrzeknijsię
swegoszlachetnegodziedzictwa.
KluczMisji
MusiszucieczImperiumiodnaleźćswegodawnego
tajemnegoukochanego,królapiratówUriahaFlinta,
któregoniewidziałaśodsześciulat.UżyjtegoKlucza,
kiedypodejmujeszdziałaniezbliżająceciędocelu
misji. O FERTA :porzućmisję.
KluczOszusta
Jesteśwprzebraniuipodajeszsię zazwykłego
człowieka.UżyjtegoKlucza,gdyudajesznatyle
dobrze,bykogoś oszukać. O FERTA :zdradź swą
prawdziwątożsamośćosobie,którąoszukałaś.
SekretBurzliwejKrwi
Pókimożeszmówić,jesteśwstanieczerpaćmagiczną
mocirzucaćczary.MaszcechęMistrzyniMagii
iaspektBurzokrwista.
SekretWewnętrznegoSkupienia
Raznasesjęmożeszprzerzucićporażkęwteście
rzucaniaczarów.
W[nawiasy]ujętoaspekty,którychjeszczenieposiadasz.
Możeszkupićjezarozwinięcia.ZobaczSkrótzasadponiżej.
RANNA MARTWA ROZZŁOSZCZONA ZAGUBIONA ŚCIGANA UWIĘZIONA
T ESTY
Gdypróbujeszpokonać przeszkodę, rzucaszkośćmi.
Napoczątkuweźjednąkość.Dodajkolejną,jeślimaszjakąś
cechę,któramożecipomóc.Jeślitacechamajakieśpasujące
aspekty ,dodajkolejnąkośćzakażdyznich.Potemdodaj
dozebranychkościdowolnąliczbękostekztwojejosobistej
puli(startowapulagraczaliczy7kości).
Rzućzebranymikostkami.Wszystkiewynikirówne 4lubwyż­
sze oznaczająsukces.Żebypokonaćprzeszkodę,potrzebujesz
conajmniejtylusukcesów,ilewynosipoziomtrudnościtestu
(zazwyczaj3).
POZIOMYTRUDNOŚCI :2( ŁATWY ),3( TRUDNY ),4( KARKOŁOMNY ),
5( EKSTREMALNY )
Jeżelizdasztest ,odrzućwszystkiekostki(łącznieztymido­
branymiztwojejpuli;niemartwsię,odzyskaszje).
Jeśliniezdasztestu ,nieosiągaszzamierzonegocelu,aleza­
chowujeszkostkizpuli,którymirzucałeś idodajeszdonich
jeszczejednąkość .
O GRANICZENIAPOSTACI
Kiedydoprowadzidotegorozwójakcji,azwłaszcza,kiedynie
powiedziecisiętest,MGmożestwierdzić,żenatwojąpostać
zostałynałożonepewneograniczenia.Postaćmożebyćzatem
ranna , martwa , rozzłoszczona , zagubiona , ścigana lub uwię­
ziona .
Kiedynałożonenapostaćograniczenieulegazmianie,opo­
wiedz,jakdotegodoszłoizaznaczodpowiedniepolenakarcie
postaci.(U WAGA :ograniczenie„martwa”oznacza„uznana
zazmarłą”,chybażezdecydujeszinaczej.)
P OMOC
Jeślitwójbohaterjestwstaniepomócpostaciinnegogracza,
możeszprzekazaćmukośćzeswojejpuli.Opowiedz,wjaki
sposóbpomagasz.Jeślitestsięniepowiedzie,odzyskujesz
swojąkostkę.Jeślisięuda,traciszją.
K LUCZE
KiedyużywaszKlucza,możeszzrobićjednązdwóchrzeczy:
►zdobyć1 punktdoświadczenia (PD)
dodać1kostkędoswojejpuli(maksimumto10kości
wpuli)
JeżelizpowoduposiadanegoKluczatwojapostaćznajdziesię
wniebezpieczeństwie,otrzymujesz2PDlubdwiekościdopuli
(lub1PDi1kostkę).Gdyzbierzesz5PD,możeszzamienićje
najednorozwinięcie,któremożeszwydać,aby:
dodaćnową cechę (opartąocoś,czegopostaćnauczyła
siępodczasgryalboojakieśdoświadczeniezprzeszło­
ści,którezostałoujawnionewtrakcierozgrywki)
dodaćnowy aspekt doposiadanejcechy
wykupićnowy Klucz (niemożeszdwarazynabyćtego
samegoKlucza)
nauczyćsięnowego Sekretu (jeślispełniaszwymagania)
Niemusiszodrazuwydawaćrozwinięć–możeszwykorzystać
jewczasiegry,nawetwśrodkuwalki!
KażdyKluczmaprzypisaną Ofertę .Jeślispełniszwarunkiopi­
sanewOfercie,możeszzrezygnowaćzdanegoKluczawza­
mianzadwarozwinięcia.
O DŚWIEŻANIEPULI
Możeszodbudowaćpulękostekdo7wtrakcie scenyodświe­
żania ,wktórejbiorąudziałinnepostacie.Wzależnościodro­
dzajuscenymożesztakżeusunąć ograniczenienałożone
napostaćlubodnowićzużytySekret.Scenaodświeżaniatodo­
brymomentnaodgrywanieswoichbohaterówizadawaniepy­
tań, którepozwolą innymgraczomnapopisaniesię
osobowością postaci („Dlaczegowybrałeś takie życie?”;
„ComyśliszoLady?”;„Dlaczegopodjęłaśsiętejpracy?”
itd.).Scenyodświeżaniamogąmiećcharakterretrospekcji.
1117555208.012.png 1117555208.013.png 1117555208.014.png 1117555208.015.png 1117555208.016.png 1117555208.017.png 1117555208.018.png 1117555208.019.png 1117555208.020.png 1117555208.021.png 1117555208.022.png 1117555208.023.png 1117555208.024.png 1117555208.025.png 1117555208.026.png 1117555208.027.png
 
N AOMI B ISHOP
Byłagladiatorka,ochroniarzLadyBlackbird
CECHY
Gladiatorka
Zaprawionawwalce,Brutalna,Żywabroń,Szybka,
Twarda,[Silna],[Łamignat],[Przerażającywygląd]
Ochroniarz
Czujność,Zagrożenia,Obrona,Rozbrojenie,
Obezwładnienie,Dźwiganie,Opóźnianie,
[Zabezpieczenia],[Pierwszapomoc]
Byłaniewolnica
Skradaniesię,Ukrywanie,Bieg,Mocna,Wytrzymała,
Naciąganie,Arystokracja,[Nienawiść],[Żelazna
wola]
Przenikliwa
Wnikliwa,Czujna,Niespokojna,Kłamcy,Pułapki,
[Niebezpieczeństwo],[Wyczuciemotywów]
KluczStrażnika
JesteślojalnymobrońcąLadyBlackbird.UżyjKlucza,
kiedypodejmujeszdecyzję podjejwpływemlub
chroniszjąprzedniebezpieczeństwem. O FERTA :zerwij
stosunkizLadyBlackbird.
KluczZemsty
Imperiumodebrałociwolnośćizmusiłodozabijania
dlasportu.Kiedyśzemściszsięnanichibędziesz
oglądać,jakpłoną ichmiasta.UżyjKlucza,kiedy
zadajeszciosImperium(zwłaszczazabijającjego
obywatela). O FERTA :wybaczimto,cociuczynili.
KluczWojownika
Pragnieszwalki,imcięższej,tymlepiej.UżyjKlucza,
gdywalczyszzgodnymbądź lepszymodsiebie
przeciwnikiem. O FERTA :nieskorzystajzokazjido
dobrejwalki.
SekretZniszczenia
Potrafiszniszczyć rzeczygołymirękami,uderzając
zsiłąmłotakowalskiego.Toprzerażające.
SekretOchroniarza
Raznasesję,gdykogośochraniasz,możeszprzerzucić
nieudanytest.
W[nawiasy]ujętoaspekty,którychjeszczenieposiadasz.
Możeszkupićjezarozwinięcia.ZobaczSkrótzasadponiżej.
RANNA MARTWA ROZZŁOSZCZONA ZAGUBIONA ŚCIGANA UWIĘZIONA
T ESTY
Gdypróbujeszpokonać przeszkodę, rzucaszkośćmi.
Napoczątkuweźjednąkość.Dodajkolejną,jeślimaszjakąś
cechę,któramożecipomóc.Jeślitacechamajakieśpasujące
aspekty ,dodajkolejnąkośćzakażdyznich.Potemdodaj
dozebranychkościdowolnąliczbękostekztwojejosobistej
puli(startowapulagraczaliczy7kości).
Rzućzebranymikostkami.Wszystkiewynikirówne 4lubwyż­
sze oznaczająsukces.Żebypokonaćprzeszkodę,potrzebujesz
conajmniejtylusukcesów,ilewynosipoziomtrudnościtestu
(zazwyczaj3).
POZIOMYTRUDNOŚCI :2( ŁATWY ),3( TRUDNY ),4( KARKOŁOMNY ),
5( EKSTREMALNY )
Jeżelizdasztest ,odrzućwszystkiekostki(łącznieztymido­
branymiztwojejpuli;niemartwsię,odzyskaszje).
Jeśliniezdasztestu ,nieosiągaszzamierzonegocelu,aleza­
chowujeszkostkizpuli,którymirzucałeś idodajeszdonich
jeszczejednąkość .
O GRANICZENIAPOSTACI
Kiedydoprowadzidotegorozwójakcji,azwłaszcza,kiedynie
powiedziecisiętest,MGmożestwierdzić,żenatwojąpostać
zostałynałożonepewneograniczenia.Postaćmożebyćzatem
ranna , martwa , rozzłoszczona , zagubiona , ścigana lub uwię­
ziona .
Kiedynałożonenapostaćograniczenieulegazmianie,opo­
wiedz,jakdotegodoszłoizaznaczodpowiedniepolenakarcie
postaci.(U WAGA :ograniczenie„martwa”oznacza„uznana
zazmarłą”,chybażezdecydujeszinaczej.)
P OMOC
Jeślitwójbohaterjestwstaniepomócpostaciinnegogracza,
możeszprzekazaćmukośćzeswojejpuli.Opowiedz,wjaki
sposóbpomagasz.Jeślitestsięniepowiedzie,odzyskujesz
swojąkostkę.Jeślisięuda,traciszją.
K LUCZE
KiedyużywaszKlucza,możeszzrobićjednązdwóchrzeczy:
►zdobyć1 punktdoświadczenia (PD)
dodać1kostkędoswojejpuli(maksimumto10kości
wpuli)
JeżelizpowoduposiadanegoKluczatwojapostaćznajdziesię
wniebezpieczeństwie,otrzymujesz2PDlubdwiekościdopuli
(lub1PDi1kostkę).Gdyzbierzesz5PD,możeszzamienićje
najednorozwinięcie,któremożeszwydać,aby:
dodaćnową cechę (opartąocoś,czegopostaćnauczyła
siępodczasgryalboojakieśdoświadczeniezprzeszło­
ści,którezostałoujawnionewtrakcierozgrywki)
dodaćnowy aspekt doposiadanejcechy
wykupićnowy Klucz (niemożeszdwarazynabyćtego
samegoKlucza)
nauczyćsięnowego Sekretu (jeślispełniaszwymagania)
Niemusiszodrazuwydawaćrozwinięć–możeszwykorzystać
jewczasiegry,nawetwśrodkuwalki!
KażdyKluczmaprzypisaną Ofertę .Jeślispełniszwarunkiopi­
sanewOfercie,możeszzrezygnowaćzdanegoKluczawza­
mianzadwarozwinięcia.
O DŚWIEŻANIEPULI
Możeszodbudowaćpulękostekdo7wtrakcie scenyodświe­
żania ,wktórejbiorąudziałinnepostacie.Wzależnościodro­
dzajuscenymożesztakżeusunąć ograniczenienałożone
napostaćlubodnowićzużytySekret.Scenaodświeżaniatodo­
brymomentnaodgrywanieswoichbohaterówizadawaniepy­
tań, którepozwolą innymgraczomnapopisaniesię
osobowością postaci („Dlaczegowybrałeś takie życie?”;
„ComyśliszoLady?”;„Dlaczegopodjęłaśsiętejpracy?”
itd.).Scenyodświeżaniamogąmiećcharakterretrospekcji.
1117555208.028.png 1117555208.029.png 1117555208.030.png 1117555208.031.png 1117555208.032.png 1117555208.033.png 1117555208.034.png 1117555208.035.png 1117555208.036.png 1117555208.037.png 1117555208.038.png 1117555208.039.png 1117555208.040.png 1117555208.041.png 1117555208.042.png 1117555208.043.png 1117555208.044.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin