PrzybiezeliDoBetlejem.pdf

(121 KB) Pobierz
PrzybiezeliDoBetlejem
numerkatalogowy:203/XX/A/0202/SSA
PrzybieŜelidoBetlejem
kolęda
b
2
œ œ œ œ
Przy bie Ŝe li
œ œ œ œ
do Be tle jem
œ
œ œ
œ
Œ
5
œ œ
œ
œ
Sopran 1
&
- - -
- -
pa ste
œ œ œ œ
do Be tle jem
œ
-
-
rze œ œ œ œ
do Be tle jem
œ œ œ
Gra jąc skocz nie
œ ‰ Œ
tak œ ‰ Œ
-
-
œ
Sopran 2
&
b
2
œ œ
Przy bie Ŝe li
- - -
- -
- -
2
œ œ
œ
œ
Alt
&
b
Przy bie Ŝe li
- - -
do Be tle jem
- -
tak
S1
&
b
œ œ œ œ
dzie cią te czku
œ
œ œ
œ
Œ
. .
œ œ
Chwa ła na
œ
œ
10 œ œ œ œ
wy so ko ści,
œ
-
- -
na li
œ œ œ œ
dzie cią te czku
œ
-
rze œ œ œ œ
dzie cią te czku
œ
-
œ œ
- - -
œ œ œ
œ
S2
&
b
œ
œ
. .
Gra jąc skocz nie
-
-
-
- -
- - -
Chwa ła na
-
wy so ko ści,
- - -
œ
œ
œ
œ
œ œ
A
&
b
œ
œ
. .
œ
œ œ œ œ
wy so ko ści,
Gra jąc skocz nie
-
-
dzie cią te czku
- - -
Chwa ła na
-
- - -
S1
&
b
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
.
œ
15 œ
œ
œ
œ
. .
chwa ła na
-
wy so ko ści
œ œ œ œ
wy so ko ści
œ œ œ œ
wy so ko ści
- - -
a
po
-
kój,
na
zie
-
mi
S2
&
b
œ œ œ
chwa ła na
œ œ œ
chwa ła na
œ œ
œ
.
œ
œ œ
zie
œ
œ
. .
-
- - -
a
po
-
kój
na
-
mi
A
&
b
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
œ
. .
œ
-
- - -
a
po
-
kój
na
zie
-
mi
2007©ZwiązekChórówKościelnychCaecilianum
ZarządGłówny:ul.Dewajtis3,01815Warszawa
tel./fax:(22)5610138,email:prezes.zg@caecilianum.webd.pl
http://www.caecilianum.webd.pl
DouŜytkupublicznego.
http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl
33946859.016.png 33946859.017.png 33946859.018.png 33946859.019.png 33946859.001.png 33946859.002.png 33946859.003.png 33946859.004.png 33946859.005.png 33946859.006.png 33946859.007.png 33946859.008.png 33946859.009.png 33946859.010.png 33946859.011.png 33946859.012.png 33946859.013.png 33946859.014.png 33946859.015.png
PrzybieŜelidoBetlejem
1.
PrzybieŜelidoBetlejempasterze,
grającskocznieDzieciąteczkunalirze.
Chwałanawysokości,chwałanawysokościapokójnaziemi.
2.
Oddawalisweukłonywpokorze
Tobiezsercaochotnego,oBoŜe!
Chwała...
3.
AniołPańskisamogłosiłtedziwy,
którychoniniesłyszeli,jakŜywi.
Chwała...
4.
Dziwilisięnapowietrznejmuzyce
imyśleli,cotobędziezaDziecię?
Chwała...
5.
OtoMusięwółiosiołkłaniają,
TrzejKrólowiepodarunkioddają.
Chwała...
6.
IAnieligromadamipilnują,
PannaczystawrazzJózefempiastują.
Chwała...
7.
PoznaliGoMesyjaszembyćprawym,
NarodzonymdzisiajPanemłaskawym.
Chwała...
8.
MyGotakŜeBogiem,ZbawcąjuŜznamy
izcałegosercawszyscykochamy.
Chwała...
2
http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin