Sanctus - O quam gloriosum - T.L. de Victoria (1548-1611).pdf

(141 KB) Pobierz
Finale 2006c - [Sanctus - Missa O quam Gloriosum.MUS]
- Missa "O quam gloriosum est Regnum" -
Sanctus
Tomás Luis de Victoria (ca.1548-1611)
Edición: Jose Miguel Galán
Cantvs
&
a a a
b
¨
. é ¾
¾ ¾ ¾ é
¾
é ¾
l
¾ ¾ é
Ý ½ ¾
San -
-
-
-
-
ctus, Sa -
-
-
ctus,
San -
Altvs
&
a a a
b
¾
San -
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ é ¾
¾
.
¾ é
¾ ¾ é
ctus,
¾
Ý ½ ¾
-
-
ctus, San -
-
-
-
-
-
-
San -
Tenor
U
a a a
b
¨
¨
¨
¨
¾ ¾ ¾ é
San -
-
-
-
-
?
a a a
b
¨
¨
¨
. é ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ é
¾
Bassvs
San -
-
-
-
ctus, San -
-
-
-
7
a a a
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
é ¾
¾ ¾ é ¾
é Ý
½ é ¾
¾ ¾ ¾ é
é
½ ¾
¾ ¾
&
ctus, San
-
-
-
ctus,
San -
-
-
-
ctus
Do -
&
a a a
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ é
¾ ¾ é
¨
½ é ¾
l
¾
é
l
¾
¾
é ¾
ctus,
Ý ½ ¾
San -
-
-
-
ctus Do - mi -
U
a a a
¾ ¾ é
é
é
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
é ¾ ¾
u
¾
.
¾ .
¾
¾
ctus,
San -
-
-
-
-
-
-
-
ctus
?
a a a
¾ ¾ é
é
½
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
.
¾ ¾
¾ ¾l ¾ ¾
u
Ý
é
ctus,
San
-
-
-
ctus, San -
-
-
-
ctus
Do -
14
a a a
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
é é
¾
Ý é
¾ ¾ é
¾
.
&
¾ ¾
é
é
mi - nus De -
-
-
us,
Do -
-
-
mi - nus
De - us Sa -
-
-
ba -
&
a a a
é é
¾ ¾ ¾ ¾
us Sa -
¾ ¾ .
¾
¾
¾
¾
.
¾ ¾ ¾
¾ ¾ é
ba - oth,
Ý ½ ¾
nus
De
-
-
ba - oth,
½ é ¾
Sa -
-
-
Do -
¾ ¾ é ¾
ba -
.
U
a a a
é
Ý
¨
é ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
Do - mi -
nus De - us
¾ ¾ ¾ é
Sa -
-
-
-
-
?
a a a
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
.
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
.
¾ ¾ ¾
é
é
mi - nus De
-
us Sa
-
ba - oth, Do -
mi - nus De
-
us Sa -
-
-
-
ba -
www.ubisunt.org - josemgalan@jazzfree.com
-
260698413.021.png 260698413.022.png 260698413.023.png 260698413.024.png 260698413.001.png 260698413.002.png 260698413.003.png 260698413.004.png 260698413.005.png 260698413.006.png 260698413.007.png 260698413.008.png 260698413.009.png 260698413.010.png 260698413.011.png 260698413.012.png
2
¾ ¾ ¾
Missa "O quam gloriosum est Regnum" - Sanctus
20 .
a a a
&
¾
¾ ¾ ¾ é
mi - nus De
¾
¾
.
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ é ¾
l
é
é
oth,
Do -
-
us Sa -
-
-
-
-
-
-
ba -
oth.
Ple -
l
a a a
¾ ¾
&
é
é
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ .
¾
¾
¾ ¾a ¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
é ¾
mi - nus
De
-
us Sa -
¾ l
-
-
-
ba - oth,
¾ ¾
Sa - ba -
¾ ¾ ¾ ¾
oth. Ple - ni
.
.
U
a a a
é
Ý
½
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
u
oth,
é ¾
Do - mi - nus
¾ é
De - us Sa - ba -
. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
oth, Do - mi-nus
De - us Sa - ba -
oth.
a
?
a a a
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
½ ¾
é
oth, Do - mi -
nus
De - us
Sa -
-
-
-
ba- oth,
Sa -
-
-
ba -
oth.
Ple -
26
a a a
¾ ¾ é
u
é
é
.
&
½ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ é
ni sunt
cae -
-
-
li
et
ter -
-
-
-
-
-
-
ra
&
a a a
é
½ ¾
¾ l ¾ é
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ é
¾ ¾ ¾ ¾
ra glo - ri - a
é
sunt
cae -
-
-
li et ter -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
-
-
-
-
-
-
-
¾ ¾ ¾
¾
U
a a a
½
¾
.
¾ é
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ é
é
Pla - ni sunt
¾ ¾ é
cae -
-
-
li et ter -
-
-
-
-
-
-
-
-
ra
?
a a a
u
é
½ ¾
é
.
¾
u
é ½
¾
ni sunt
cae -
-
-
li
et
ter -
-
-
-
-
-
ra
glo -
32 ½ ¾ ¾ ¾
a a a
l
é
é
½ ¾ ¾ ¾
l
é ¾ ¾
tu - a, glo -
¾ ¾ é
é ½ ¾
¾ ¾ é
glo - ri - a
tu - a,
glo - ri - a
ri - a tu
-
a,
glo -
ri - a tu -
&
a a a
é ¾ ¾
tu - a, glo -
¾ ¾ é
é
Ý
½ ¾ ¾ ¾
l
é
é
½ ¾ ¾ ¾
é ¾ ¾
ri - a tu
-
a ¾ ¾ ¾ ¾
glo - ri - a
é é
tu - a,
Ý ½ ¾
glo - ri - a
¾ ¾
tu - a, glo -
¾ ¾ é
.
U
a a a
Ý ½ ¾
¾ ¾ é
l
¾
¾
glo -
ri - a tu -
é ¾ ¾
a, glo - ri - a
¾ ¾ é
tu - a,
é
glo -
ri - a tu -
-
-
a,
½ ¾
?
a a a
¾ ¾ é
¾ ¾ é
é
½ ¾
¾ ¾ é
ri - a tu -
-
-
a, glo -
ri - a tu
-
a,
glo -
ri - a tu
-
a,
glo -
ri - a tu -
&
260698413.013.png 260698413.014.png 260698413.015.png 260698413.016.png 260698413.017.png
Missa "O quam gloriosum est Regnum" - Sanctus
3
39 ¾
a a a
¾ ¾
&
¾
¾ é ¾
l
V
3
¨
¨
¾
¾ ¾
é ¾
a, glo - ri - a
tu -
-
-
a.
Ho - san - na
in
ex -
&
a a a
¾
¾ .
¾
¾
¾ ¾ é
V
3
¾ ¾ ¾
Ho - san - na
é ¾
¾
¾
¾
é
½
ri - a tu -
¾ ¾
-
-
-
a. V
in
ex -
cel
-
l
sis, é ¾
a
a a a
¾
¾
.
¾ é
3
U
½
¨
¨
¾
¾ ¾
glo - ri - a
tu -
-
-
a.
é ¾ a
Ho - san - na
in
ex -
?
a a a
é
é
¾ ¾
é
V
3
¾
¾ ¾
l
¾
¾
¾
é
½
a,
glo
-
ri - a tu -
a.
Ho - san - na
in
ex -
cel
-
sis,
46
a a a
¾ ¾
¾
. ¾ ¾
a
¾ ¾ ¾
é ½
¾
é ½
¾ ¾
l
¾ ¾
&
¾ ¾
¾
cel -
-
-
sis,
Ho - san - na
in
ex - cel
-
sis,
Ho - san - na
&
a a a
¾ ¾ ¾
Ho - san - na
é ¾
¾ ¾
¾
é
½
¾
¾ ¾
é ¾
¾ ¾
¾
in
ex -
cel -
-
-
sis,
é
Ho - san - na
¾
in
ex -
cel
-
U
a a a
¾
¾
¾
é
½
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
é
½
¾
¾ ¾
cel -
-
-
sis, é a
Ho - san - na
in
ex -
¾
-
sis, é ¾
Ho - san - na
¾
¾ ¾
?
a a a
¾
¾ ¾
l
¾
¾ ¾
é ½
¾ ¾
Ho - san - na
in
ex -
cel -
-
-
sis,
Ho - san - na
in
ex -
cel
-
53
a a a
é ¾
¾ ¾
¾
é ½
¾
¾ ¾
é
¾
¾
é
V
.
&
in
ex -
cel
-
sis,
Ho - san - na
in
ex -
cel
-
sis.
&
a a a
é ½
¨
¾ ¾ ¾
Ho - san - na
é ½
¾ é
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
é
V
.
sis, é ¾
in ex
-
cel -
-
-
-
-
sis. .
U
a a a
é ¾
l
¾
¾ ¾
é ¾
é ¾
l
V
in
ex -
cel
-
sis, é ¾
Ho - san - na
in
ex -
cel
-
sis.
?
a a a
é ½
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ é
V
.
sis,
Ho - san - na
in
ex -
cel -
-
-
-
-
-
-
sis.
cel
260698413.018.png 260698413.019.png 260698413.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin