Balkon i taras w płytkach.pdf

(2663 KB) Pobierz
24_balkon_i_taras.indd
Dom i otoczenie
zaciekami, odspojonymi płytkami, wy-
kwitami solnymi nie są z całą pewnością
miejscem, gdzie chętnie spędzamy czas. Wo-
da, penetrując warstwy betonu, uszkadza je,
zwłaszcza w przypadku nieodpowiednio wy-
konanej izolacji. Zmiany te prowadzą do po-
gorszenia estetyki i wartości użytkowej oraz
do uszkodzenia samej konstrukcji, a w rezul-
tacie zmuszają do przeprowadzenia grun-
townego i kosztownego remontu. Ponadto
balkony i tarasy narażone są na wielkie zmia-
ny temperatury – powierzchnie rozgrzewa-
ją się w lecie, kiedy na odkrytej przestrzeni
silnie operuje słońce. Stopień nagrzewa-
nia zależy zarówno od usytuowania wzglę-
dem stron świata, jak i sposobu wykończenia
balkonu lub tarasu. Bez wątpienia, na na-
prężenia termiczne zachodzące w podłożu
będzie miała wpływ i sama okładzina cera-
miczna. Szczególnie ta o ciemnej kolorysty-
ce będzie się nagrzewała zdecydowanie szyb-
ciej i mocniej niż płytki w jasnych kolorach.
W nocy lub podczas silnego deszczu przy-
chodzi nagłe ochłodzenie, a różnica tempe-
ratur może wynosić nawet kilkadziesiąt stop-
ni. Podobnie dzieje się w zimie. Powinniśmy
więc tak dobrać materiały do wykończenia
balkonu, by były wytrzymałe na zmiany tem-
peratury, mrozoodporne, nie stawały się śli-
skie po deszczu, a jednocześnie były łatwe
do czyszczenia oraz odporne na uszkodze-
nia mechaniczne. Balkon i taras to elemen-
ty konstrukcji budynku, do których wyko-
nania nadal przykłada się zbyt mało uwagi.
Zbudowane bez należytego zabezpieczenia
przed wilgocią mogą ulec poważnym uszko-
dzeniom już po pierwszej zimie.
Innego rodzaju uszkodzenia powstają
wskutek wnikania wilgoci pod powierzch-
nię płytek – zazwyczaj powodem jest zasto-
sowanie nieodpowiedniej spoiny. Wilgoć
gromadzi się w warstwach położonych ni-
żej i zamarzając zwiększa swoją objętość,
powodując powstawanie tzw. szkód mrozo-
wych (odspajanie okładziny od podłoża).
Niezbędne jest więc wykonanie spadków po-
wierzchni, zastosowanie odpowiedniej hy-
droizolacji oraz obróbek blacharskich, któ-
re pomogą w optymalny sposób pozbyć się
zalegającej wody z powierzchni. W tym jed-
nak momencie pojawia się kolejny problem.
Tradycyjnie wykonany balkon lub taras ma
zwykle warstwę izolacji z papy na lepiku, któ-
ra jest przykryta dodatkową warstwą betonu.
W przypadku balkonu warstwa ta jest nie-
pożądana, gdyż znacznie obciąża konstruk-
cję. Poza tym izolacja jest umiejscowiona
dość głęboko i nadal powoduje możliwość
zwilżania warstwy dociskowej betonu. Przy-
klejanie płytek bezpośrednio na papę lub na-
wet folię hydroizolacyjną nie ma większego
sensu, gdyż na takim podłożu żaden klej nie
będzie się długo trzymał.
BALKON I TARAS
w płytkach
Skutki działania wilgoci
Nieprawidłowe wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej lub nawet jej brak w naj-
gorszym przypadku może prowadzić nawet
do znacznego uszkodzenia samej konstruk-
cji. Wilgoć przyspiesza korozję, której skutki
to najczęściej zawilgocenia i wykwity solne,
zarysowania i pęknięcia, zmiany struktu-
ry i własności mechanicznych materiałów.
Dwutlenek węgla zawarty w powietrzu oraz
wilgoć powodują niszczenie struktury beto-
nu, a w efekcie dalsze zmniejszenie ochro-
ny zbrojenia płyty nośnej balkonu. Stalowe
zbrojenie ulega wówczas korozji, stopnio-
wo zmniejszając swoją wytrzymałość. Po-
wstająca na powierzchni stali korozja do-
datkowo zwiększa objętość stali i często
powoduje rozsadzanie betonu. Na szczę-
ście tak duże uszkodzenia zdarzają się dość
rzadko i to głównie w przypadkach, kiedy
powierzchnię balkonu stanowi jedynie sa-
ma betonowa płyta balkonowa bez jakiej-
kolwiek okładziny.
Szybka hydroizolacja
Do niedawna wykonanie na izolacji do-
ciskowej warstwy betonu było konieczne.
Najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii
Tomasz Wojtynek
Balkony i tarasy to szczególne miejsca – są łącznikiem między wnętrzem
a otwartą przestrzenią. Często są traktowane przez gospodarzy jako
dodatkowy, chętnie wykorzystywany latem pokój. Dobry balkon powinien
być lekki, estetycznie wykończony i prawidłowo zaizolowany.
By długo cieszyć się pięknym tarasem należy zastosować właściwe materiały.
Ułożone płytki powinny być wytrzymałe na duże zmiany temperatury,
mrozoodporne, antypoślizgowe, łatwe do czyszczenia. Na zdjęciu szlachetne
płyty Pastella firmy Semmelrock Stein+Design.
C ieknące tarasy i balkony z widocznymi
356025654.009.png 356025654.010.png 356025654.011.png
 
Dom i otoczenie
1. listwa aluminiowa
2. folia w płynie
z zestawem taśm
uszczelniających
3. warstwa szczepna
4. warstwa wyrównująca
(wykonanie spadku)
5. elastyczna zaprawa
klejowa
6. okładzina ceramiczna
wraz z elastyczną spoiną
7. czoło balkonu
lub tarasu
od ściany, tym warstwa powinna być cień-
sza. W przypadku jasnej okładziny, mogącej
ulegać przebarwieniom w kontakcie z trady-
cyjnym, szarym cementem, warto użyć kleju
na bazie cementu białego. Unikniemy w ten
sposób mało estetycznych ciemniejszych plam
i przebarwień.
Uwaga! Nie wolno zbyt wcześnie kłaść pły-
tek na nowo wykonanym podłożu (np. na świe-
żym betonie). Najlepiej odczekać ok. 3 miesiące
do tzw. wysezonowania podłoża.
1
Płyty tarasowe Bradstone,
kolor terakota (Semmelrock
Stein+Design)
Elastyczna spoina
Nie każdej zaprawy do spoinowania można
użyć na zewnątrz. Na pewno dobrze sprawdzą
się spoiny trwale elastyczne, np. silikony, oraz
fugi epoksydowe, uważane za jedne z bardziej
odpornych i szczelnych. Warunki zewnętrzne
nie wykluczają jednak stosowania tradycyj-
nych spoin cementowych, ale koniecznie ela-
stycznych. Spoiny na zewnątrz pomieszczeń
powinny być szersze niż stosowane wewnątrz.
Wiąże się to z funkcją spoiny – kompensacją
naprężeń wywołanych rozszerzalnością ter-
miczną zastosowanej okładziny. Ze względu
na szerokość spoiny (nawet do 25 mm), po-
winna ona być odporna na powstawanie spę-
kań o charakterze skurczowym. Wskazane jest
także, by miała zwiększoną odporność na za-
brudzenia, przedłużoną trwałość koloru oraz
była odporna na promieniowanie UV. Powin-
na mieć podwyższone parametry użytkowe:
wysoką odporność na ścieranie i zmniejszo-
ną absorpcję (pochłanianie) wody i być od-
porna na przebarwienia, wykwity oraz pora-
stanie grzybami i glonami.
Planując prace na balkonie albo tarasie,
nie należy skupiać się tylko i wyłącznie na wy-
borze płytek, ich kolorystyce, wyglądzie, cenie,
ale przede wszystkim zadbać o odpowiednie
materiały do układania. Poprawnie wykona-
na okładzina zagwarantuje estetyczny wygląd
balkonu lub tarasu przez wiele lat.
Rys.1. System firmy Atlas. Hydroizolacja balkonu
lub tarasu z użyciem tzw. folii w płynie.
Rys.2. System firmy Murexin.
budowlanej znacznie upraszczają sprawę
i wykonywanie ciężkiej, betonowej płyty pod-
kładowej można pominąć. Dobierając odpo-
wiedni produkt, osiągniemy zamierzony efekt
mniejszym nakładem pracy i w znacznie krót-
szym czasie. Preparaty te to tzw. folie w płynie
(np. Blumas firmy SBS-SIM, Atlas Woder E,
Ceresit CL 51), dzięki którym okładzinę cera-
miczną możemy ułożyć bezpośrednio na izo-
lacji przeciwwilgociowej bez konieczności
wykonania dodatkowej, dociskowej warstwy
betonu ( rys. 1 ). Sformułowanie „w płynie”
może być mylące, ponieważ są to zwykle ma-
sy o konsystencji bardzo gęstej farby bądź pa-
sty. Preparat można układać na izolowanej
powierzchni bezpośrednio pod zaprawą kle-
jową do płytek. Należy jednak pamiętać, że
część produktów hydroizolacyjnych ma silnie
alkaliczny charakter, dlatego niekiedy trze-
ba zabezpieczyć farbami miniowymi meta-
lowe elementy: słupki, barierki lub obróbki
blacharskie. Aby być pewnym, że hydroizo-
lacja będzie skuteczna, folię w płynie nakła-
damy dwukrotnie. Drugą warstwę układamy
prostopadle do kierunku układania pierw-
szej. Połączenie izolacji tarasu lub balkonu
ze ścianą warto dodatkowo uszczelnić, sto-
sując odpowiednie taśmy. W tych miejscach
zwykle powstają największe naprężenia i tam
najczęściej wnika woda.
Na rynku dostępne są także cemento-
we zaprawy uszczelniające, ale trzeba je sa-
modzielnie przygotować przez wymieszanie
z odmierzoną wcześniej ilością wody. Są izo-
lacjami bardziej „sztywnymi”, stąd zalecane
są częściej do izolowania basenów, zbiorni-
ków na wodę, fundamentów niż izolowania
konstrukcji, które mogą ulegać pewnym od-
kształceniom ( rys. 2 ).
Droższym rozwiązaniem, ale najbardziej
profesjonalnym, jest stosowanie tzw. syste-
mów tarasowych lub balkonowych z warstwą
hydroizolacji ( rys. 3 ). W tych systemach hy-
droizolacja to często specjalne maty, mem-
brany, które wraz ze specjalnymi profilami
usprawniają odprowadzenie wody i wilgoci
spod płytek, jednocześnie nie dopuszczając
do wniknięcia jej w głąb podłoża. Takie izo-
lacje często mają zdolność do przepuszczania
pary wodnej znajdującej się w głębi podłoża
(pozostałości po wodzie użytej do wykona-
nia poszczególnych warstw oraz, w przypad-
ku tarasów, para wodna przenikająca z po-
mieszczenia poniżej). Rozwiązania takie są
stosowane głównie w przypadku nowych bal-
konów i tarasów, ponieważ montaż poszcze-
gólnych elementów systemu trzeba uwzględ-
nić już podczas projektowania.
zmian temperatury poszczególne warstwy nie
pękają. Jeśli taras jest niewielki, dylatacje nie
są konieczne. Nie należy jednak rezygnować
z nich w miejscach styku ze ścianami – tam naj-
lepiej zaizolować je taśmą uszczelniającą.
Przeciwpoślizgowość – parametr ten jest
szczególnie ważny w przypadku płytek, które
będą układane w pomieszczeniach wilgotnych
i na zewnątrz. Warto więc zamiast polerowa-
nych płytek ceramicznych ułożyć płytki anty-
poślizgowe (matowe, chropowate).
Nie mniej ważne płytki
Okładzina ceramiczna przeznaczona
do stosowania na zewnątrz powinna spełniać
odpowiednie kryteria. Dlatego nie każda płyt-
ka ceramiczna stosowana w łazience lub kuch-
ni nadaje się do użycia na balkonie lub tym
bardziej na dużym tarasie. Główne parame-
try ważne podczas wybierania rodzaju płytek
to nasiąkliwość, mrozoodporność, przeciw-
poślizgowość. Trzeba też uwzględnić ich wy-
trzymałość na zginanie, a także odporność
na plamienie oraz na środki czyszczące.
Klejenie płytek
Po przygotowaniu podłoża możemy
przystąpić do przyklejania płytek. Do gre-
su, klinkieru lub terakoty najlepiej zasto-
sować specjalistyczne zaprawy, które za-
pewniają optymalną przyczepność zarówno
do podłoża, jak i przyklejanej płytki. Moż-
na również użyć bardziej uniwersalnych
zapraw pod warunkiem, że będą mrozo-
i wodoodporne. Nie należy przy tym my-
lić dwóch pojęć: wodoodporna i wodo-
szczelna. Zaprawy klejowe do stosowania
na zewnątrz muszą być wodoodporne, czy-
li odporne na działanie wilgoci i wody. Nie
są jednak wodoszczelne, dlatego mogą prze-
puszczać trochę wilgoci w głąb podłoża.
Nie bez znaczenia jest także sam spo-
sób układania płytek na tarasie lub balko-
nie. Płytki trzeba kleić ciągłą warstwą tak,
by przestrzeń pod płytką była wypełnio-
na w 100% – w wolne przestrzenie mogła-
by wnikać woda. Pełne przyleganie płytek
do podłoża najlepiej uzyskać, stosując dwu-
stronną metodę klejenia – klej nanosi się
zarówno na podłoże (najlepiej pacą zęba-
tą), jak i cienką warstwą na spodnią stro-
nę płytki, a następnie dobrze dociska. Duże
płytki trudniej dokładnie docisnąć do kle-
ju, dlatego warto stosować zaprawy klejo-
we o właściwościach tiksotropowych (upłyn-
niają się pod naciskiem). Tego typu kleje to
najczęściej tzw. średniowarstwowe, które
można nakładać grubszą warstwą niż zaprawy
tradycyjne. Zaprawy klejowe układane war-
stwą grubości np. 4–20 mm, oprócz samego
przyklejenia okładziny, umożliwiają również
wykonanie spadku niezbędnego do odprowa-
dzenia wody opadowej z powierzchni balko-
nu lub tarasu (ok. 2%, czyli ok. 2 cm na metr
długości). Aby go uzyskać, blisko ściany kła-
dziemy grubszą warstwę kleju, zaś im dalej
2
Nasiąkliwość – najlepsze parametry
techniczne mają płytki ceramiczne o ni-
skiej nasiąkliwości, czyli nie wchłaniają-
ce lub wchłaniające bardzo małe ilości wo-
dy. W odróżnieniu od płytek porowatych
o wysokiej nasiąkliwości są bardziej spo-
iste i dobrze spieczone. Elementy ceramicz-
ne o niskiej nasiąkliwości można stosować
w miejscach dużego natężenia ruchu, a tak-
że tam, gdzie będą narażone na działanie
niskiej temperatury. Przyjmuje się, iż na ta-
rasy odpowiednie są płytki charakteryzu-
jące się nasiąkliwością wody poniżej 6%.
3
Ważne dylatacje
Na tarasach i balkonach szerszych niż 3 m
trzeba wykonać dylatacje pośrednie oraz po-
wtórzyć dylatacje już istniejące w podłożu.
Szczeliny dylatacyjne umożliwiają naturalne
rozszerzanie się i kurczenie materiałów, z któ-
rych są zbudowane. Dzięki temu pod wpływem
Układanie płytek na balkonie
1. Pierwsze rzędy płytek i spoinę dylatacyjną
o szerokości 1 cm zaznaczamy pod kątem
prostym przy długiej i krótkiej ścianie. Układamy
płytki luzem, a w razie odchylenia ścian
na bieżąco wprowadzamy poprawki, aby
uniknąć niepotrzebnego docinania ceramiki.
2. Zbieramy płytki, mieszamy elastyczny klej
do płytek i przyklejamy pierwsze rzędy. Równe
spoiny uzyskamy stosując krzyżyki z tworzywa.
3. Pracę należy wykonywać etapami,
przesuwając się w stronę drzwi do mieszkania.
W przypadku ciętych płytek brzegowych, klej
nanosi się na ich grzbiety.
4. Gdy klej wyschnie, szczeliny wypełniamy
masą spoinującą.
5. Tylko szczelina krawędziowa pozostaje nie
wypełniona. Jeśli jest głęboka, umieszczamy
w niej najpierw specjalny sznur, a potem
wypełniającą warstwę odpornego na wpływy
atmosferyczne silikonu.
Rys. 3. System firmy Sopro
AquaDrain – Gutjahr.
Mrozoodporność – określa zdolność
płytki ceramicznej do wytrzymania w da-
nych warunkach określonej liczby cykli za-
mrażania i odmrażania bez powstawania
wad na szkliwie płytki. Do uszkodzenia płyt-
ki o niskiej mrozoodporności najczęściej do-
chodzi, gdy woda po wniknięciu w pory za-
marza i zwiększając swą objętość powoduje
naprężenia mechaniczne, niszczące strukturę
płytki. Najczęstsze wady powstałe pod wpły-
wem mrozu to: odpryskiwanie, łuszczenie,
a także całkowite rozwarstwienie się płytek.
Mrozoodporność płytek jest ściśle związa-
na z nasiąkliwością – im są mniej nasiąkli-
we, tym bardziej mrozoodporne.
4
1. mata drenażowa
2. kratka odprowadzająca
wodę
3. profil brzegowy
odprowadzający wodę
4. warstwa wyrównująca
(jastrych cementowy)
5. elastyczna zaprawa
klejowa
6. elastyczna spoina
5
356025654.001.png 356025654.002.png 356025654.003.png 356025654.004.png 356025654.005.png
 
www.karcher.com.pl
356025654.006.png 356025654.007.png 356025654.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin