wsrod_ksiazek.pdf

(266 KB) Pobierz
20228760 UNPDF
WPISUJE UCZEŃ
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ
NADZORUJĄCY
KOD UCZNIA
DATA URODZENIA UCZNIA
miejsce
na naklejkę
z kodem
dzień miesiąc
rok
dysleksja
PRÓBNY SPRAWDZIAN
W SZÓSTEJ KLASIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Wśród książek”
LUTY 2003
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę
urodzenia.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym
lub granatowym tuszem/atramentem.
Nie używaj korektora.
Czas pracy:
60 minut
5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi:
A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek
na karcie odpowiedzi :
Liczba punktów
do uzyskania: 40
6.
Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z
odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:
7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
8. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
S-A1-...
9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
Powodzenia!
1
© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
20228760.006.png 20228760.007.png 20228760.008.png 20228760.009.png
 
Wśród książek
Witam Cię kartek szelestem,
tytułem na pierwszej stronie,
witam!
Bo po to przecież jestem,
żebyś mnie ujął w dłonie
i czytał!
Kiedy ci smutno będzie,
kiedyś samotny, chory,
bez przyjaciela –
ja z tobą pójdę wszędzie,
poprzez zimowe wieczory,
w kraje wesela.
Edward Szymański
1. W wierszu mówi do czytelnika:
A. biblioteka,
B. książka,
C. autor,
D. narrator.
2. Druga zwrotka ma charakter:
A. prośby,
B. zachęty,
C. obietnicy,
D. życzenia.
Książki towarzyszą człowiekowi od czterech tysięcy lat. Zapisywano je
kiedyś ręcznie na glinianych tabliczkach, papirusowych zwojach, na
pergaminie i wreszcie – znacznie później – na papierze. Epoka książki
drukowanej rozpoczęła się dopiero w XV wieku, dzięki Janowi Gutenbergowi.
3. Ile wieków minęło od pojawienia się pierwszych książek?
A. 40 wieków,
C. 400 wieków,
B. 4 wieki,
D. 4000 wieków.
4. Informacji o Janie Gutenbergu poszukasz w książce:
A. „Starożytne cywilizacje”,
C. „Odkrycia XX wieku”,
B. „Leksykon wynalazców”,
D. „Słynne biblioteki”.
Pierwszą książkę dla niewidomych wydrukowano w Paryżu w 1837 roku.
Stało się to możliwe dzięki wynalezieniu systemu pisma dotykowego. Jego
twórcą był Ludwik Braille (1809 – 1852) – uczeń, a następnie nauczyciel w
paryskiej szkole dla niewidomych. Braille zaczął pracować nad systemem
pisma dotykowego już w 1824 roku, później przez kilkanaście lat go
udoskonalał. Dzisiaj pismo dla niewidomych zwane jest potocznie „brajlem”.
(na podstawie Encyklopedii Powszechnej PWN )
5. Kiedy wydano pierwszą książkę dla niewidomych?
A. w 1. poł. XVIII wieku,
C. w 1. poł. XIX wieku,
6. Ile lat miał Ludwik Braille, gdy rozpoczął pracę nad systemem pisma dotykowego?
A. 52
B. 28
C. 24
D. 15
2
© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
B. w 2. poł. XVIII wieku,
D. w 2. poł. XIX wieku.
20228760.001.png
Pierwsza polska biblioteka narodowa, zwana od nazwiska jej założycieli
Biblioteką Załuskich, powstała w Warszawie w pierwszej połowie XVIII wieku.
Liczyła ponad 200 tysięcy tomów. Podstawę biblioteki stanowił księgozbiór
rodziny Załuskich, a ponadto znalazły się tam zbiory królewskie Stefana
Batorego, Jana III Sobieskiego oraz hetmana Żółkiewskiego.
(na podstawie Encyklopedii staropolskiej )
7. Wywnioskuj z tekstu, w którym roku powstała Biblioteka Załuskich.
A. 1747
B. 1794
C. 1812
D. 1860
8. W pierwszej polskiej bibliotece narodowej najwięcej książek pochodziło ze
zbiorów:
A. hetmana Żółkiewskiego,
C. króla Jana III Sobieskiego,
B. rodziny Załuskich,
D. króla Stefana Batorego.
W zbiorach niektórych bibliotek znajdują się książki mówione , czyli taśmy
z nagraniami tekstów książek. Oto czasy czytania przez lektora
poszczególnych rozdziałów książki pt. „Szalona wyprawa”:
Rozdział
Czas [min]
I
40
II
41
III
45
IV
43
V
41
9. Ile czasu lektor czytał całą książkę?
A. 2 godz. 10 min
C. 3 godz. 30 min
B. 3 godz. 20 min
D. 4 godz. 10 min
10. Karolina włączyła magnetofon o 17 37 i zaczęła słuchać trzeciego rozdziału
książki. Gdy skończył się ten rozdział, wyłączyła magnetofon. O której to było
godzinie?
A. 17 45
B. 18 08
C. 18 22
D. 18 45
11. Podłoga w bibliotece ma kształt i wymiary przedstawione na rysunku. Ile metrów
kwadratowych ma jej powierzchnia?
Kolejne odcinki są prostopadłe.
9m
A. 63
B. 38
C. 90
D. 75
5m
4m
© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
3
20228760.002.png
12. Każdy z tomów siedemnastotomowej encyklopedii ma grubość 5,5 cm. Ile tomów
tej encyklopedii zmieści się na półce długości 90 cm, jeśli będą stały jeden obok
drugiego?
A. najwyżej 14,
C. najwyżej 16,
B. najwyżej 15,
D. wszystkie.
Kajtek w lipcu pojedzie do cioci. Już teraz studiuje przewodniki turystyczne,
by zaplanować ciekawe wycieczki i jak najwięcej dowiedzieć się o regionie,
w którym spędzi wakacje .
13. Na wycieczkę tylko z przewodnikiem. Możemy różnie odczytać to hasło, bo słowo
przewodnik jest wyrazem wieloznacznym. Wszystkie znaczenia tego słowa
znajdziesz w słowniku:
A. poprawnej polszczyzny,
C. ortograficznym,
B. wyrazów bliskoznacznych,
D. języka polskiego.
14. Ścieżka przyrodnicza ma na mapie narysowanej w skali 1 : 30000 długość równą
15 cm. Jaka jest długość tej ścieżki w rzeczywistości?
A. 45000 m
B. 4500 m
C. 450 m
D. 45 m
15. Kajtek idzie ze szkoły do księgarni najkrótszą drogą – przez park. W jakim
kierunku zmierza?
A. południowo-wschodnim,
C. południowo-zachodnim,
B. północno-zachodnim,
D. północno-wschodnim.
16. Na planie biblioteka znajduje się w kwadracie:
A. 1–A
B. 2–F
C. 3–B
D. 4–D
4
© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
20228760.003.png 20228760.004.png
Diagram przedstawia, ile książek wypożyczyli ze szkolnej biblioteki uczniowie
poszczególnych klas szóstych w pierwszym półroczu nauki.
5 wypożyczonych książek
VI a
VI b
VI c
VI d
17. O ile więcej książek wypożyczyła klasa VI b niż klasa, która wypożyczyła ich
najmniej?
A. 4
C. 20
D. 25
18. Igor z klasy VI c wypożyczył w pierwszym półroczu aż 9 książek. Ile książek
łącznie wypożyczyli pozostali uczniowie z klasy VI c?
A. 50
C. 5
D. 1
Przy lekturze powieści Małgorzaty Musierowicz troski i smutki pryskają,
horyzont się przejaśnia. Robi nam się różowo na sercu.
– Książki są jak witaminy – powiedziała kiedyś autorka. – Już w dzieciństwie
czytałam jak szalona i do dziś jestem prawdziwym molem książkowym.
Chciałabym stworzyć wśród młodzieży modę na czytanie wartościowych
książek. To ogromnie ubogaca, rozszerza horyzonty.
(na podstawie artykułu A.Horodeckiej, Płomyczek nr 5/2001)
B. książki są jak witaminy,
C. troski i smutki pryskają,
D. czytanie rozszerza horyzonty.
20. „Mól książkowy” – tak mówimy o kimś, kto:
A. Sam pisze książki.
B. Jest wydawcą książek.
C. Dużo i chętnie czyta.
D. Niszczy książki przy czytaniu.
21. W sobotę Jakub przeczytał połowę książki, w niedzielę 4
3 pozostałej części, a w
poniedziałek doczytał książkę do końca. W którym dniu tygodnia Jakub przeczytał
największą część książki, a w którym najmniejszą?
Miejsce na pomocnicze zapisy.
Odpowiedź: Największą część książki Jakub przeczytał w ......................................,
a najmniejszą w ...................................... .
© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
5
B. 5
B. 41
19. Który zwrot z tekstu jest porównaniem?
A. robi się różowo na sercu,
20228760.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin