intersoft_intellicad_5_0_pl_pierwsze_kroki_icad5p.pdf

(338 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
INTERsoft IntelliCAD
SPIS TRECI
5.0 PL. Pierwsze kroki
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Andrzej Pikoñ
ISBN: 83-7361-973-9
Format: B5, stron: 180
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Komputerowe wspomaganie projektowania to dzi standard. Na rynku dostêpnych
jest wiele aplikacji CAD, jednak w wiêkszoci przypadków ich cena zdecydowanie
przekracza bud¿et samodzielnego projektanta lub firmy rozpoczynaj¹cej dzia³alnoæ.
Jednym z wyj¹tków od tej regu³y jest IntelliCAD firmy INTERsoft — doskona³a aplikacja,
niemal w pe³ni zgodna z AutoCAD-em zarówno pod wzglêdem sposobu obs³ugi,
jak i formatu zapisu plików. Ta ostatnia cecha — mo¿liwoæ korzystania z plików
DWG — jest szczególnie istotna w bran¿y projektowej, gdzie AutoCAD jest standardem.
„INTERsoft IntelliCAD 5.0 PL. Pierwsze kroki” to ksi¹¿ka przeznaczona
dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników tej aplikacji. Przedstawia wszystkie informacje
niezbêdne do rozpoczêcia pracy z IntelliCAD-em i stworzenia pierwszych rysunków.
Czytaj¹c j¹, nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi i pomocy rysunkowych, modyfikowaæ
format linii i wype³nieñ, wymiarowaæ rysunek i drukowaæ go.
• Podstawowe obiekty
• Sposoby wywietlania rysunku
• Modyfikowanie obiektów
• Siatka i skok
• Kreskowanie obiektów
• Dodawanie napisów
• Wymiarowanie
• Korzystanie z warstw
• Drukowanie
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Przekonaj siê, jak proste mo¿e byæ projektowanie
z zastosowaniem programu IntelliCAD
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504321801.004.png 504321801.005.png 504321801.006.png 504321801.007.png
Spis treci
3
Spis treci
Wstp.........................................................................................................5
Wprowadzenie...........................................................................................7
Pierwszy rysunek......................................................................................11
Podstawowe obiekty...............................................................................17
Współrzdne ............................................................................................45
Ogl#danie rysunku...................................................................................61
Punkty zaczepienia...................................................................................69
Pomoc.......................................................................................................77
Modyfikacje obiektów..............................................................................79
Cofanie...................................................................................................115
Szyk (tablica).........................................................................................117
Uchwyty..................................................................................................123
Skok i siatka...........................................................................................125
Informacje o rysunku...............................................................................129
Kreskowanie...........................................................................................133
4 INTERsoft IntelliCAD 5.0 PL. Pierwsze kroki
Linie przerywane....................................................................................139
Właciwoci obiektów............................................................................145
Malarz formatów....................................................................................147
Napisy....................................................................................................149
Wymiarowanie.......................................................................................153
Bloki.......................................................................................................163
Warstwy.................................................................................................167
Granice i jednostki.................................................................................171
Wydruk...................................................................................................173
Punkty zaczepienia
69
Punkty
zaczepienia
IntelliCAD bardzo czsto oczekuje od uytkownika wskazania punktu. Podczas rysowa-
nia odcinka wskazujesz jego punkt pocztkowy i ko cowy. Rysowanie okrgu wymaga
wskazania jego #rodka. Podczas przesuwania i kopiowania wskazujesz punkt bazowy
i docelowy itd. Podczas tworzenia rysunków umieszczasz obiekty w okre#lonym połoeniu
wzgldem innych. Moesz zatem chcie(, aby koniec nowego odcinka znalazł si w #rodku
okrgu albo eby koniec łuku znalazł si w ko cu odcinka itp. Podczas edycji moesz
przykładowo przesun( istniejcy okrg, tak by jego #rodek znalazł si dokładnie w #rodku
istniejcego odcinka itp. IntelliCAD moe automatycznie zlokalizowa( punkty zacze-
pienia istniejcych obiektów, takie jak: koniec odcinka lub łuku, #rodek okrgu lub łuku,
punkt przecicia. Mona równie znale+( punkt spełniajcy pewne warunki, np. punkt
styczny oraz punkt, w którym prosta prostopadła przecina obiekt.
Punkty zaczepienia, zwane równie trybami lokalizacji lub punktami charakterystycznymi,
daj moliwo#( bardzo precyzyjnego umieszczania jednych obiektów wzgldem innych.
Dziki wykorzystaniu punktów zaczepienia rysunek jest bardzo dokładny nawet przy
duych powikszeniach. Precyzja rysunku jest wana nie tylko z powodów estetycznych.
Istniej polecenia, których poprawne działanie wymaga, by obszary zamknite były rze-
czywi#cie zamknite, np. podczas kreskowania lub obliczania pola powierzchni. Jeeli
Twój rysunek nie bdzie dokładny, wówczas nie bdziesz mógł wykorzysta( tych polece .
70 INTERsoft IntelliCAD 5.0 PL. Pierwsze kroki
Korzystanie z punktów zaczepienia
Znalezienie punktu zaczepienia moesz nakaza( zawsze wtedy, gdy IntelliCAD prosi
o wskazanie punktu. W celu włczenia automatycznej lokalizacji punktów zaczepienia
włcz przełcznik ESNAP , znajdujcy si na pasku stanu na samym dole ekranu.
punkty charakterystyczne
Istnieje pasek narzdzi zawierajcy ikony punktów zaczepienia, ale nie jest on standardowo
widoczny na ekranie. Aby go wy#wietli(, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny
pasek narzdzi i włcz przełcznik
Punkty zaczepienia
.
Pasek narzdzi. Punkty zaczepienia
Rodzaje punktów zaczepienia
Poniej znajdziesz omówienie najwaniejszych punktów zaczepienia:
CENter
0rodek łuku, okrgu lub elipsy.
ENDpoint
Najbliszy punkt ko cowy obiektu, np. koniec odcinka,
łuku, regionu, bryły ACIS itp.
INSertion
Punkt wstawienia bloku, napisu, symbolu albo atrybutu.
INTersection
Punkt przecicia si obiektów (punkt wspólny).
MIDpoint
0rodek obiektu, np. odcinka, łuku, splajnu
lub multilinii.
NEArest
Punkt obiektu połoony najbliej kursora.
NODe
Lokalizuje najbliszy obiekt typu punkt.
504321801.001.png 504321801.002.png 504321801.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin