mathcad_cwiczenia_wydanie_ii_cwmca2.pdf

(499 KB) Pobierz
Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II
Mathcad. Ěwiczenia.
Autor: Jacek Pietraszek
ISBN: 83-246-1188-6
Format: A5, stron: 152
Wydawnictwo Helion
ul. Koľciuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Wykorzystaj moŃliwoľci Mathcada, a algebra stanie siķ prosta
¤ Jak definiowaě wĀasne funkcje?
¤ Jak tworzyě wykresy trjwymiarowe?
¤ Na czym polega formatowanie wykresu kartezjaĺskiego?
Mathcad to uniwersalny program algebry komputerowej. Bogaty zakres jego operatorw
i funkcji wykorzystywany jest do wykonywania rŃnego rodzaju obliczeĺ. Program ten
pozwala na tworzenie dokumentacji projektowej, a takŃe umoŃliwia na przykĀad
generowanie wykresw funkcji jednej i dwch zmiennych, wykonywanie operacji
na wektorach i macierzach oraz analizķ matematycznĴ. Mathcad zawiera wiele
przydatnych narzķdzi Ï na przykĀad funkcjķ obracania wykresu, dziķki ktrej zwiķksza
siķ czytelnoľě edytowanego obrazu.
â Mathcad. Ěwiczenia Ò to doskonaĀy podrķcznik dla poczĴtkujĴcych i ľrednio
zaawansowanych uŃytkownikw, ktrzy chcĴ pogĀķbiě i usystematyzowaě swojĴ
wiedzķ. Wydanie drugie tej ksiĴŃki poszerzono o zagadnienia z zakresu probabilistyki
i statystyki oraz mikroprogramowania. WykonujĴc poszczeglne ěwiczenia, nauczysz
siķ obliczaě sumy skoĺczonego szeregu liczbowego czy iloczyny skoĺczonej liczby
czynnikw, tworzyě wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej oraz wykres
poziomicowy. Dziķki umiejķtnoľciom zdobytym przy pracy z tym podrķcznikiem
odkryjesz, Ńe algebra staĀa siķ dla Ciebie po prostu ĀatwĴ i interesujĴcĴ dziedzinĴ
matematyki.
¤ Obliczenia skalarne
¤ Obliczenia wektorowe i macierzowe
¤ Wykresy dwu- i trjwymiarowe
¤ Rwnania i ukĀady rwnaĺ algebraicznych
¤ Mikroprogramowanie
¤ ObsĀuga bĀķdw
¤ Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne
Liczby rzĴdzĴ ľwiatem, ale Mathcad rzĴdzi obliczeniami!
Wydanie II
504318670.005.png 504318670.006.png 504318670.007.png 504318670.008.png
Spis treści
Rozdział 1. Zaczynamy pracę z Mathcadem
5
Uruchomienie programu
5
Okno programu Mathcad
5
Paski narzędzi
7
Obszary
9
Odświeżanie ekranu
10
Zapisywanie arkusza
11
Otwieranie arkusza
13
Rozdział 2. Obliczenia skalarne
15
Wprowadzanie operatorów i stałych
15
Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne
19
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
23
Inne funkcje wbudowane
24
Definiowanie własnych funkcji
27
Zmienne zakresowe
28
Automatyczne i ręczne przeliczanie arkusza
30
Formatowanie wyników numerycznych
31
Rozdział 3. Obliczenia wektorowe i macierzowe
37
Wstęp do wektorów
37
Wektory
38
Wstęp do macierzy
47
Macierze
48
4
Mathcad• Ćwiczenia
Rozdział 4. Wykresy dwuwymiarowe
59
Wstęp do wykresów
59
Wykres funkcyjny w układzie kartezjańskim
61
Wykres parametryczny w układzie kartezjańskim
64
Formatowanie wykresu kartezjańskiego
67
Wykres funkcyjny w układzie biegunowym
73
Wykres parametryczny w układzie biegunowym
76
Formatowanie wykresu biegunowego
78
Rozdział 5. Wykresy trójwymiarowe
85
Wstęp do wykresów
85
Wykres przestrzenny danych macierzowych
87
Wykres przestrzenny powierzchni funkcyjnej
91
Wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej
94
Wykres przestrzenny krzywej parametrycznej
97
Wykres poziomicowy
100
Rozdział 6. Równania i układy równań algebraicznych
103
Równania z jedną niewiadomą
103
Układy równań i nierówności
107
Optymalizacja
110
Rozdział 7. Analiza matematyczna
113
Szeregi
113
Iloczyny
116
Pochodne
118
Całki oznaczone
119
Rozdział 8. Statystyka
123
Wstęp
123
Rozdział 9. Makroprogramowanie
133
Wstęp
133
Blok i przypisanie wartości zmiennej
135
Instrukcja warunkowa i funkcja error
139
Instrukcja pętli for
143
Instrukcja pętli while
146
Obsługa błędów on error
149
3
Obliczenia wektorowe
i macierzowe
Wstęp do wektorów
Mathcad praktycznie nie wyróżnia w jakiś szczególny sposób wek-
torów w stosunku do macierzy. Traktuje wektory jako specyficzne
macierze jednokolumnowe . Należy o tym pamiętać, gdyż jednym z czę-
stych błędów jest definiowanie wektora jako macierzy jednowier-
szowej, a takiego obiektu Mathcad nie rozpoznaje jako wektora i nie
wykonuje w odniesieniu do niego żadnych operacji wektorowych.
Większość symboli operatorów jest identyczna zarówno dla wekto-
rów, jak i dla macierzy. Należy jednak pamiętać, że interpretacja uzy-
skiwanych wyników może być odmienna!
Definicję wektora oraz większość operatorów wektorowych można
uzyskać na dwa sposoby:
T stosując skróty klawiszowe (tabela 3.1);
T za pomocą myszy i paska narzędzi Matrix , który można wyświetlić,
wybierając polecenie Toolbars z menu rozwijanego View
(rysunek 3.1).
504318670.001.png
38
Mathcad• Ćwiczenia
Tabela 3.1. Skróty klawiszowe operatorów wektorowych
Opis
Klawisz
Wygląd
Definicja wektora
Ctrl+M
Dodawanie wektorowe
+
v := x + y
Odejmowanie wektorowe
v := x – y
Mnożenie przez liczbę
*
v := 2.5 x x
Iloczyn skalarny
*
x x y = 25
Iloczyn wektorowy
Ctrl+8
v := x × y
Długość wektora (norma wektora)
|
| x | = 4
Element wektora (indeksowanie)
[
v2 = 1.35
Elementy ekstremalne wektora
min, max
min(A) = 3
Rysunek 3.1.
Pasek narzędzi
Matrix
Wektory
Wektory są definiowane za pomocą okna Insert Matrix (rysunek 3.2).
Rysunek 3.2.
Okno
Insert Matrix
504318670.002.png 504318670.003.png 504318670.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin