matematyka_z_komputerem_dla_liceum_i_technikum_matlit.pdf

(625 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Matematyka
SPIS TRECI
z komputerem dla
KATALOG KSI¥¯EK
liceum i technikum
KATALOG ONLINE
Autor: Andrzej Obecny
ISBN: 83-7361-578-4
Format: B5, stron: 204
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Matematyka przez wielu ludzi odbierana jest jako nauka z³o¿ona, trudna i wymagaj¹ca
¿mudnej pracy. Nak³ad pracy, g³ównie zwi¹zanej z wykonywaniem skomplikowanych
obliczeñ niezbêdnych do rozwi¹zywania zadañ matematycznych mo¿na ograniczyæ
dziêki mo¿liwoci wykorzystania do tego komputera. Arkusz kalkulacyjny Excel
umo¿liwia wykonywanie nawet najbardziej z³o¿onych obliczeñ oraz definiowanie
w³asnych algorytmów obliczeniowych. Za jego pomoc¹ mo¿na przygotowaæ równie¿
modele i symulacje, dziêki którym ³atwiej bêdzie zrozumieæ skomplikowane zagadnienia
teoretyczne.
Niniejsza ksi¹¿ka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chc¹ poznaæ „królow¹
nauk”, korzystaj¹c z mo¿liwoci komputera i internetu. Zawiera ponad 60 przyk³adów
zastosowania komputera w nauce matematyki. Przedstawia zarówno sposoby
rozwi¹zywania zadañ matematycznych, jak i zasady przygotowywania modeli
matematycznych oraz materia³ów pomocnych podczas lekcji. Rozwi¹zanie ka¿dego
z przyk³adów przedstawione jest w postaci sekwencji czynnoci, które nale¿y
wykonaæ, co bardzo u³atwi Ci ich zrozumienie.
Przekonaj siê, ¿e nauka matematyki z wykorzystaniem komputera
mo¿e byæ ciekawsza i ³atwiejsza.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504317600.004.png 504317600.005.png 504317600.006.png 504317600.007.png
Spis treci
Wstp..................................................................................................................................................................7
Rozdział 1. Wartoci liczbowe wyrae algebraicznych...............................................................................9
Rozdział 2. Liczba pierwsza..........................................................................................................................................15
Rozdział 3. Cechy podzielnoci liczby....................................................................................................................21
Rozdział 4. Najmniejsza wspólna wielokrotno* oraz najwikszy wspólny dzielnik..................27
Rozdział 5. Układ dwóch równa liniowych........................................................................................................31
Rozdział 6. Układ trzech równa liniowych........................................................................................................43
Rozdział 7. Ci-gi i szeregi liczbowe........................................................................................................................49
Rozdział 8. Wykres funkcji y = f(x)...........................................................................................................................59
Rozdział 9. Miejsce zerowe funkcji y = f(x)..........................................................................................................79
Rozdział 10. Ekstremum funkcji y = f(x) ..................................................................................................................89
Rozdział 11. Wykres funkcji dwóch zmiennych z = f(x, y)..............................................................................99
Rozdział 12. Równania i nierównoci trygonometryczne...........................................................................105
Rozdział 13. Układ równa i nierównoci drugiego stopnia ..................................................................... 111
Rozdział 14. Całka oznaczona......................................................................................................................................119
Rozdział 15. Rachunek zda.........................................................................................................................................131
Rozdział 16. Rachunek prawdopodobiestwa..................................................................................................139
Rozdział 17. Statystyka ..................................................................................................................................................149
Rozdział 18. Geometria ..................................................................................................................................................163
Rozdział 19. Inne przykłady ..........................................................................................................................................173
Rozdział 20. Programy komputerowe w nauce matematyki.....................................................................185
Dodatek A Programy komputerowe na płycie CD........................................................................................193
Skorowidz...................................................................................................................................................199
 
Rozdział 11.
Wykres funkcji dwóch
zmiennych z = f(x, y)
Wprowadzenie
Funkcj dwóch zmiennych, której wykres niełatwo jest sobie wyobrazi, wykona mona
take w prosty sposób w arkuszu Excela. W jednym przykładzie tego rozdziału przygotu-
jemy taki arkusz, dziki któremu mona bdzie obserwowa, jak zmienia si bdzie kształt
wykresu funkcji dwóch zmiennych w zaleno%ci od zmian warto%ci jej argumentów. Arkusz
ten przygotujemy, uywaj'c formuł, a dodatkowo wstawimy w nim paski przewijania, by
łatwiej było obserwowa zmiany wykresu.
Przykład 11.1.
Sporzd wykres funkcji f(x, y) = sin(x/a) cos(y/b) dla x, y
<–
;
>, dla nastpujcych
wartoci parametrów a i b:
1. a = 1, b = 1;
2. a = 10, b = 1;
3. a = 1, b = 4.
Sposób rozwizania
Podobnie jak robili%my to w przypadku wykresu funkcji jednej zmiennej, tak i tu potrzebne
bdzie tablicowanie funkcji.
504317600.001.png
100
Matematyka z komputerem dla liceum i technikum
Niech punktów, dla których obliczymy warto%ci funkcji, bdzie na kadej osi po 15 (wydaje
si to liczb' wystarczaj'c', by uzyska w miar precyzyjny wykres). Wtedy powstanie dwu-
wymiarowa tablica o wymiarze 15 na 15, czyli 225 elementów.
Jeeli punktów tych ma by 15 na kadej osi, to naley je równomiernie rozłoy w prze-
dziale <–
;
>. Długo% tego przedziału wynosi 2
, a zatem odległo% midzy punktami
powinna wynie% 2
/14 (skorzystamy z funkcji matematycznej ).
Mamy stworzy arkusz, w którym przy kadej zmianie warto%ci parametrów a i b zmieni
si take wykres badanej funkcji. Aby to było moliwe, we wszystkich formułach obli-
czaj'cych warto%ci funkcji w danym punkcie musi by podany adres komórek z danymi
a oraz b.
By wpisa 255 formuł do komórek, posłuymy si adresami mieszanymi i seri' kopiowa<.
Najpierw wpiszemy jedn' formuł do komórki w lewym górnym rogu tablicy z danymi,
potem formuł t przekopiujemy do komórek poniej. Z kolei — po małej modyfikacji
adresów w powstałych komórkach — przekopiujemy je do wszystkich pozostałych komórek.
Po wypełnieniu tabeli z warto%ciami funkcji w poszczególnych punktach sporz'dzimy jej
wykres. Wykres ten bdzie si zmieniał automatycznie, gdy tylko zmienimy warto%ci pa-
rametrów a i b. Zmian tych parametrów wykonywa bdziemy przez klikanie (b'd? prze-
wijanie) na pasku przewijania, który pobierzemy ze standardowych kontrolek Excela,
dostpnych na pasku Formularze.
Rozwizanie
1. Wyznacz po 15 punktów na osiach OX oraz OY, przygotowuj'c tabel z danymi.
Utwórz nowy skoroszyt. Do komórek A4 i A5 wpisz odpowiednio: oraz
. Nastpnie zawarto% komórki A5 przekopiuj do obszaru A6:A18.
Potem post'p podobnie z komórkami B3 i B4, wpisuj'c do nich: i .
Formuł wpisan' do komórki B4 przekopiuj a do komórki P3.
2. Zapisz wzór funkcji f(x, y) = sin(x/a) cos(y/b) w postaci formuły w komórkach
kolumny B.
Do komórki B4 wpisz formuł . Nastpnie
przekopiuj t formuł do obszaru B5:B18.
3. Zmodyfikuj komórki w kolumnie B, aby mona je było kopiowa do dalszych
komórek tabeli.
Wszystkie formuły w komórkach od B4 do B18 popraw, usuwaj'c znak
z fragmentu formuły
, tak by było
, i dopisuj'c znaki
we fragmencie , by otrzyma .
4. Wypełnij pozostałe komórki tabeli przygotowanymi formułami z kolumny B.
Przekopiuj zawarto% komórek od B4 do B18 do obszaru C4:P18.
5.
Wykonaj wykres funkcji w oparciu o przygotowan' tabel.
Zaznacz obszar A3:P18 i uruchom Kreator wykresów. W kroku 1. wybierz typ
powierzchniowy wykresu, a jako podtyp wska Powierzchniowy 3-W. W kroku 3.
wył'cz pokazywanie Legendy, za% w kroku 4. umie% wykres jako nowy arkusz.
Rozdział 11. Wykres funkcji dwóch zmiennych z = f(x, y)
101
W tej chwili do skoroszytu zostanie wstawiony nowy arkusz — Wykres1,
w którym jest nasz wykres (rysunek 11.1).
Rysunek 11.1.
Rysunek pomocniczy
do przykładu 11.1
6. Wstaw dwa paski przewijania w oknie powstałego wykresu.
Znajd? przycisk Pasek przewijania na pasku narzdziowym Formularze i wstaw go
w oknie wykresu na arkuszu Wykres1. Nastpnie okre%l jego połoenie i rozmiar
według własnego uznania (moesz to zrobi tak, jak na rysunkach z rozwi'zaniem).
Jeeli chcesz, aby obydwa paski były tej samej wielko%ci, drugi utwórz jako kopi
pierwszego.
7.
Ustaw wła%ciwo%ci pasków przewijania.
Ustaw kursor na przycisku przeznaczonym dla parametru a, a nastpnie kliknij
prawy przycisk myszy. Z menu podrcznego, które si pojawi, wybierz polecenie
Formatuj format i wpisz dane tak, jak na rysunku 11.2.
Rysunek 11.2.
Rysunek pomocniczy
do przykładu 11.1
504317600.002.png 504317600.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin