Podstawy rysunku technicznego AutoCAD.pdf

(3086 KB) Pobierz
Microsoft Word - 9 Calosc.doc
Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:
Rysunek Techniczny CAD
dr inż. Fabian Cybichowski
W opracowaniu wykorzystano pomoc programu AutoCAD 2006 pl oraz książkę:
„AutoCAD 2005 PL”, Andrzej Pikoń, wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
v. 2006.06. 01
1
Spis treści
Wprowadzenie
1. Klawiatura i mysz .................................................................................................................................................5
2. Uruchomienie programu. .....................................................................................................................................6
3. Elementy ekranu programu AutoCAD 2006. .......................................................................................................6
4. Menu poleceń.......................................................................................................................................................7
5. Paski narzędzi......................................................................................................................................................8
6. Okna narzędzi ......................................................................................................................................................9
7. Obszar modelu...................................................................................................................................................10
8. Globalny układ współrzędnych ..........................................................................................................................12
9. Linia statusu .......................................................................................................................................................13
10.
Linia poleceń..................................................................................................................................................15
12.
Oglądanie rysunku.........................................................................................................................................18
Rysowanie obiektów
13. Wprowadzanie danych w trakcie rysowania..................................................................................................21
14. Polecenie LINIA .............................................................................................................................................23
15. Polecenie POLILINIA.....................................................................................................................................24
16. Polecenie PROSTOKĄT................................................................................................................................25
17. Polecenie WIELOBOK...................................................................................................................................26
18. Polecenia OKRĄG .........................................................................................................................................27
19. Polecenie ELIPSA .........................................................................................................................................28
20. Polecenie ŁUK ...............................................................................................................................................29
21. Ćwiczenia ......................................................................................................................................................30
Modyfikacja obiektów
22. Wprowadzanie poleceń edycyjnych ..............................................................................................................32
23. Metody wyboru obiektów ...............................................................................................................................32
24. Polecenie WYBIERZ .....................................................................................................................................33
25. Polecenie WYMAŻ.........................................................................................................................................34
26. Polecenie PRZESUŃ.....................................................................................................................................34
27. Polecenie KOPIUJ .........................................................................................................................................35
28. Polecenie LUSTRO .......................................................................................................................................36
29. Polecenie OBRÓT .........................................................................................................................................37
30. Polecenie SKALA ..........................................................................................................................................38
31. Polecenie UTNIJ............................................................................................................................................39
32. Polecenie WYDŁUŻ.......................................................................................................................................40
33. Polecenie SZYK.............................................................................................................................................41
34. Ćwiczenia ......................................................................................................................................................43
Cechy obiektów
35.
Warstwy .........................................................................................................................................................46
36.
Polecenie AI_MOLC ......................................................................................................................................51
37.
Polecenie CECHY .........................................................................................................................................51
38.
Polecenie UZGCECHY..................................................................................................................................52
Rysowanie precyzyjne
39. Tryby SKOK oraz SIATKA .............................................................................................................................54
40. Tryb ORTO ....................................................................................................................................................56
41. Tryb BIEGUN.................................................................................................................................................57
42. Tryby OBIEKT i ŚLEDZENIE.........................................................................................................................58
43. Uchwyty .........................................................................................................................................................60
44. Ćwiczenia ......................................................................................................................................................61
v. 2006.06. 01
2
11.
Najczęściej używane skróty poleceń.............................................................................................................17
Przydatne polecenia
45.
Regeneracja rysunku.....................................................................................................................................64
46.
Powtórny wybór poleceń ...............................................................................................................................65
47.
Cofanie ostatniego polecenia ........................................................................................................................65
48.
Polecenie LUWSYMB....................................................................................................................................65
49.
Polecenie RLSKALA......................................................................................................................................66
50.
Polecenie ODLEGŁOŚĆ ...............................................................................................................................66
51.
Polecenie POLE ............................................................................................................................................66
52.
Menu ‘Format’ – ustawienia rysunku .............................................................................................................67
53.
Polecenie OPCJE ..........................................................................................................................................68
Modyfikacja obiektów II
54.
Polecenie FAZUJ...........................................................................................................................................72
56.
Polecenie ROZCIĄGNIJ ................................................................................................................................74
57.
Polecenie ODSUŃ.........................................................................................................................................75
58.
Polecenie PRZEDŁUŻ...................................................................................................................................76
59.
Polecenie POŁĄCZ........................................................................................................................................77
60.
Kopiowanie z użyciem schowka (clipboard)..................................................................................................78
Tekst i wymiarowanie
61.
Wstawianie tekstu - wielewierszy ..................................................................................................................80
62.
Wstawianie tekstu – jeden wiersz..................................................................................................................80
63.
Edycja tekstu ................................................................................................................................................80
64.
Cechy tekstu .................................................................................................................................................81
65.
Nazwane style tekstu.....................................................................................................................................82
66.
Menu ‘Wymiarowanie’ ...................................................................................................................................83
67.
Edycja tekstu wymiarowego ..........................................................................................................................84
Wydruk rysunku
68.
Zmienna systemowa MIRRTEXT ..................................................................................................................84
70.
Rysowanie w arkuszu wydruku .....................................................................................................................89
71.
Wstawianie rzutni do arkusza........................................................................................................................90
72.
Dodatkowe cechy rzutni ................................................................................................................................92
73.
Edycja rysunku wewnątrz rzutni ....................................................................................................................93
74.
Cechy warstw związane z wydrukiem ...........................................................................................................94
75.
Podgląd wydruku w zakładce arkusza...........................................................................................................96
76.
Drukowanie i podgląd wydruku w oknie podglądu wydruku ..........................................................................96
Przydatne polecenia II
77.
Tworzenie bloku.............................................................................................................................................98
78.
Wstawianie bloku.........................................................................................................................................100
79.
Edycja definicji bloku ...................................................................................................................................100
80.
Polecenie SWYBIERZ .................................................................................................................................101
81.
Polecenie RZUTNIE w przestrzeni modelu .................................................................................................102
82.
Menu ‘Express’ ............................................................................................................................................103
83.
Korzystanie z pomocy programu AutoCAD (klawisz F1).............................................................................104
v. 2006.06. 01
3
55.
Polecenie ZAOKRĄGL ..................................................................................................................................73
69.
Arkusze wydruku ...........................................................................................................................................86
Część 1 – Wprowadzenie
v. 2006.06. 01
4
1. Klawiatura i mysz
W tekście klawisze myszy opisane są według następującej konwencji:
Dla myszy praworęcznej:
pierwszy klawisz myszy (pod palcem wskazującym)
drugi klawisz myszy
trzeci (środkowy) klawisz myszy
Dla myszy leworęcznej odpowiednio:
pierwszy klawisz myszy (pod palcem wskazującym)
drugi klawisz myszy
trzeci (środkowy) klawisz myszy
W programie AutoCAD funkcje poszczególnych klawiszy myszy można zmieniać w szerokim zakresie.
W programie AutoCAD znak < , > (przecinek) używany jest do oddzielania kolejnych współrzędnych punktów,
natomiast znak < . > (kropka) używany jest w ułamkach dziesiętnych do oddzielania części całkowitej od części
ułamkowej. Możliwe jest również wprowadzanie ułamków prostych w formie A/B , gdzie A i B to dowolne liczby
całkowite.
W czasie wprowadzania poleceń do programu AutoCAD klawisze ENTER oraz SPACJA działają w ten sam
sposób (potwierdzenie lub przerwanie polecenia). W tekście oba symbole używane są zamiennie.
v. 2006.06. 01
5
26718313.004.png 26718313.005.png 26718313.006.png 26718313.007.png 26718313.001.png 26718313.002.png 26718313.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin