Wytłaczarka tworzyw sztucznych MW.pdf

(90 KB) Pobierz
untitled
Strefa niebezpieczna
Sposób zabezpieczenia
ukad zasilania cd.
Jeeli do wykonania niektórych prac konieczny jest ruch obrotowy
limaka lub walca zasilajcego przy otwartym urzdzeniu zasilaj-
cym, a dostp nie jest chroniony przez odpowiednie rozwizania
konstrukcyjne – zastosowanie urzdzenia sterujcego oburcz-
nego. Wyposaenie urzdzenia zasilajcego w ukad awaryjnego
zatrzymywania.
Wytaczarka do tworzyw sztucznych
czci znajdujce si pod cinieniem
Zabezpieczenie czci wytaczarki znajdujcych si pod cinieniem
(pomp zbatych i przewodów do stopionego materiau, mieszarek
statycznych, gowic wytaczarki i cinajcych) przed przekrocze-
niem maksymalnego dopuszczalnego cinienia wewntrznego, za
pomoc:
tzw. bezpiecznych pkni,
Wytaczarka przeznaczona jest do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, polegajcego na wyciskaniu upla-
stycznionego tworzywa przez dysz wytaczarki, która
nadaje gotowy ksztat formowanemu przekrojowi. Dy-
sza znajduje si w gowicy wytaczarki, do której limak
podaje uplastycznione tworzywo.
Zagroenia urazami mechanicznymi powodowane
s gównie przez:
wirujce czci napdu i ukadu przenoszenia
mocy maszyny;
poruszajce si czci w cylindrze wytaczarki;
pytek bezpieczestwa,
obracajcy si limak (lub limaki);
poruszajce si czci ukadów zasilajcych;
czujników cinienia,
Strefy wytaczarki
W wytaczarkach ukad plastyfikujcy, skadajcy si ze
wspópracujcych ze sob limaka i cylindra, dzieli si
na nastpujce strefy:
czci ruchome podczas opróniania, czysz-
czenia, nagrzewania;
rub sprystych.
Bezpieczne dla obsugujcych ukierunkowanie wyrzucenia czci
lub materiau z wymienionych ukadów zabezpieczajcych.
czci ruchome wentylatorów chodzcych;
nadmierny wzrost cinienia w cylindrze oraz
przewodach;
przesuwanie si wytaczarki w czasie procesu
wytaczania;
ruchy gowicy wytaczarki i/lub jej czci;
zasilania;
sprania;
dozowania.
Podstawowe rodzaje wytaczarek
Wytaczarki dzieli si na:
napd mechaniczny przesuwu poziomego
maszyny lub jej czci
W przypadku gdy operator maszyny nie ma moliwoci obser-
wowania wszystkich czci – zastosowanie urzdze przekazu-
jcych automatycznie sygna ostrzegawczy akustyczny i/lub op-
tyczny, bezporednio przed przesuwem maszyny. Zastosowanie
samoczynnego urzdzenia odlegociowego wyczajcego, które
spowoduje bezpieczne zatrzymanie maszyny, z uwzgldnieniem
nadbiegu. Wyposaenie maszyny w ukad hamulcowy, który unie-
moliwi jej samoczynne przesuwanie si.
upadek czci.
Zagroenia termiczne
jednolimakowe;
poparzenia;
dwulimakowe;
zwglenia.
Zagroenie wynika z moliwoci zetknicia si czowie-
ka z gorcymi czciami wytaczarki lub gorcym wyta-
czanym materiaem.
linie do wytaczania.
gorce czci wytaczarki i gorcy materia
uplastyczniony
Zastosowanie materiau izolacyjnego lub innych urzdze ochron-
nych, w przestrzeni, gdzie mog przebywa ludzie. Jeeli jest to
niemoliwe naley oznakowa gorce czci maszyny.
Przebieg wytaczania na typowej
wytaczarce
Topienie masy tworzyw termoplastycznych lub termoe-
lastycznych nastpuje gównie przez tarcie w grzanym
cylindrze, w którym obraca si limak. Stopiona masa
jest transportowana przez dysze, a nastpnie schadza-
na. W ten sposób uzyskuje si póprodukty w postaci
pyt, folii, rur lub innych profili.
Zagroenia wystpujce
przy uytkowaniu wytaczarek
Zagroenia urazami mechanicznymi
Zagroenia powodowane dziaaniem haasu
uszkodzenie suchu;
trudnoci w porozumiewaniu si;
Ulotka, któr czytasz, jest jedn z przygotowanej przez
Pastwow Inspekcj Pracy
serii ulotek dotyczcych maszyn, które najczciej powoduj wypadki.
Wszystkie publikacje z cyklu
zgniecenie, rozcicie, przecicie, odcicie, wcig-
nicie lub pochwycenie;
wyrzucenie czci maszyn;
wypyw uplastycznionego materiau.
trudnoci w percepcji sygnaów akustycznych.
Zagroenia powodowane dziaaniem prdu
elektrycznego
poraenia elektryczne;
zwglenia.
Zagroenia powodowane dziaaniem prdu elektryczne-
go wystpujce przy eksploatacji wytaczarek wynikaj
z moliwoci bezporedniego (przy dotyku bezpored-
nim) i poredniego (przy dotyku porednim) kontaktu
z prdem elektrycznym.
Sprzt roboczy. Minimalne wymagania.
s dostpne nieodpatnie na naszej stronie internetowej
www.pip.gov.pl
PAMITAJ! Znajomo zasad bhp moe ocali Twoje zdrowie!
22674152.025.png 22674152.026.png 22674152.027.png 22674152.028.png
 
Wymagania minimalne dla wytaczarek
Wymagania minimalne
Informacje
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z pón. zm.)
W wytaczarkach naley zastosowa osony
lub inne urzdzenia ochronne, zapobiegajce
dostpowi do strefy zagroenia lub zatrzymu-
jce ruch czci niebezpiecznych.
PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczestwo. Osony. Ogólne wy-
magania dotyczce projektowania i budowy oson staych i rucho-
mych.
Wymagania minimalne
Informacje
Elementy sterownicze wytaczarek, które maj
wpyw na bezpieczestwo pracowników, po-
winny by widoczne i moliwe do zidentyfiko-
wania, odpowiednio oznakowane, usytuowane
poza strefami zagroenia w taki sposób, aby
ich obsuga nie powodowaa dodatkowych
zagroe. Elementy sterownicze nie mog
stwarza jakichkolwiek zagroe w zwizku
z przypadkowym ich zadziaaniem.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczestwa i znaki bezpieczestwa.
PN-EN 954-1:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Elementy systemów
sterowania zwizane z bezpieczestwem. Cz 1: Ogólne zasady
projektowania.
PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.
PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczestwo. Dwikowe sygnay
bezpieczestwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania.
Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji
wytaczarki naley owietli odpowiednio do
wykonywanych czynnoci.
PN-EN 12464-1:2004 wiato i owietlenie. Owietlenie miejsc pra-
cy. Cz 1: Miejsca pracy we wntrzach.
PN-EN 1837:2005 Bezpieczestwo maszyn. Integralne owietlenie
maszyn.
PN-71/B-02380 Owietlenie wntrz wiatem dziennym. Warunki
ogólne.
Czci wytaczarki o wysokiej temperaturze
naley zabezpieczy, aby unikn ryzyka
ich dotknicia lub zblienia si do nich przez
ludzi.
PN-EN 563:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Temperatury dotyka-
nych powierzchni. Dane ergonomiczne do ustalenia granicznych
wartoci temperatury gorcych powierzchni.
Uruchomienie wytaczarki powinno by moli-
we tylko przez celowe zadziaanie na przezna-
czony do tego celu ukad sterowania.
Przepisów nie stosuje si do ponownego uruchomienia lub zmian
parametrów pracy wytaczarki, o ile s spowodowane prawido-
wym cyklem roboczym urzdzenia automatycznego.
PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.
Dostosowanie wytaczarek do wymaga minimalnych
Strefa niebezpieczna
Sposób zabezpieczenia
Wytaczarki naley wyposay w ukad ste-
rowania przeznaczony do cakowitego i bez-
piecznego ich zatrzymywania.
Ukad sterowania przeznaczony do zatrzymywania wytaczarki po-
winien by nadrzdny przed ukadem sterowania przeznaczonym
do jej uruchamiania.
PN-EN 999:2002 Maszyny. Bezpieczestwo. Umiejscowienie wy-
posaenia ochronnego ze wzgldu na prdkoci zbliania czci
ciaa czowieka.
napd i zespó
przenoszenia mocy
Osonicie wau napdzajcego, sprzga midzy silnikiem i prze-
kadni redukcyjn, pasków przenoszcych napd i kocówki
czopa limaka – osonami staymi.
gówny otwór zasypowy
Zabezpieczenie dostpu do gównego otworu zasypowego za
pomoc:
odpowiedniej konstrukcji otworu,
Wytaczarki naley wyposay w urzdzenie
zatrzymania awaryjnego.
PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczestwo. Wyposaenie do za-
trzymywania awaryjnego; aspekty funkcjonalne. Zasady projekto-
wania.
zamontowania staego lub ruchomego ukadu zasilania (np.
zasobników lub urzdze z wymuszonym zasilaniem).
Jeeli dostp do otworu zasypowego jest konieczny – zastoso-
wanie ruchomego urzdzenia zasilajcego zblokowanego z na-
pdem limaka. Jeeli ruchomy ukad zasilania zosta odsuni-
ty – uniemoliwienie dostpu do gównego otworu zasypowego
za pomoc siatki wsuwanej automatycznie w taki sposób, aby
dostp do otworu zasypowego by zablokowany podczas ruchu
maszyny.
Wytaczarki naley wyposay w rodki ochro-
ny przed zagroeniami spowodowanymi: emi-
sj lub wyrzucaniem substancji, materiaów,
przedmiotów, gazu, pynu lub pyu, bezpo-
rednim lub porednim kontaktem z prdem
elektrycznym.
PN-EN 626-1:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zmniejszanie ry-
zyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi
emitowanymi przez maszyny. Zasady i wymagania dla producen-
tów maszyn.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona
przeciwporaeniowa.
Uniemoliwienie dostpu do miejsc niebezpiecznych – w szcze-
gólnoci wlotu – za pomoc odpowiedniej konstrukcji lub osony
ruchomej z urzdzeniem blokujcym. Otwarcie urzdzenia zasila-
jcego powinno powodowa zatrzymanie ruchu obrotowego li-
maka (limaków).
Wytaczarki naley zamocowa za pomoc
odpowiednich urzdze w celu zapewnienia
ich statecznoci.
Niezbdne dla danej wytaczarki elementy mocujce powinny by
opisane w instrukcji dostarczanej przez jej producenta.
ukad zasilania
22674152.001.png 22674152.002.png 22674152.003.png 22674152.004.png 22674152.005.png 22674152.006.png 22674152.007.png 22674152.008.png 22674152.009.png 22674152.010.png 22674152.011.png 22674152.012.png 22674152.013.png 22674152.014.png 22674152.015.png 22674152.016.png 22674152.017.png 22674152.018.png 22674152.019.png 22674152.020.png 22674152.021.png 22674152.022.png 22674152.023.png 22674152.024.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin